Læs om, hvad du har pligt til at gøre, når du er uddannelsesparat

Hvad betyder det at være uddannelsesparat?

Når du er uddannelsesparat betyder det, at jobcentret tror på, du inden for 12 måneder kan begynde på en uddannelse - og at du under uddannelsen kan forsørge dig selv ved hjælp af SU, elevløn eller lignende. 

Derfor skal du finde og foreslå uddannelser, du er interesseret i - du får et såkaldt uddannelsespålæg. Du skal også søge om optagelse på én eller flere af uddannelserne. Det gør du efter aftale med jobcentret. 

Det er vigtigt, at du overholder de aftaler, du laver med jobcentret i uddannelsespålægget eller jobplanen: Du skal deltage i jobrettede samtaler og tilbud, så du bliver klar til at begynde på en uddannelse. Hvis du opfylder pligterne, står du til rådighed for arbejdsmarkedet. 

HUSK! Tjek din post dagligt. Jobcentret kan sende dig beskeder, som du skal kunne reagere på med én dags varsel. 

Målet er, at du bliver klar til at påbegynde en uddannelse. 

Medvirk aktivt

 • Det skal du gøre

  • Overhold den aftale, du indgår med jobcentret i dit uddannelsespålæg, herunder påbegynde og gennemføre en uddannelse. 
  • Registrér dine CV-oplysninger på jobnet.dk
  • Hold dit CV opdateret med f.eks. kurser, vikariater, praktikker og andet, du har deltaget i
  • Hvis du har fået tilbud om en jobrettet indsats, skal du følge de aftaler, du indgår med jobcentret i din jobplan, herunder søge og påbegynde arbejde. 
 • Vær opmærksom

  Hvis du ikke overholder dine pligter, risikerer du at blive sanktioneret. 

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden at have en rimelig grund stopper med at arbejde, herunder stopper sin ansættelse med løntilskud. 

Gå til samtaler

 • Det skal du gøre

  Du skal møde op til alle samtaler; både dem, du er indkaldt til, og dem, du selv booker på jobnet.dk. Jobcentret giver dig en frist for, hvornår du selv skal booke en samtale. 

  Fristen står på jobnet.dk. 

  Du har mulighed for at tilmelde dig NemSMS på borger.dk, så du får besked om frist for selvbooking, men det er dit eget ansvar at huske fristen. 

  Bliver du forhindret i at deltage i en samtale, skal du hurtigst muligt give jobcentret besked - også hvis du selv har booket samtalen. 

 • Vær opmærksom

  Hvis du udebliver fra en samtale i jobcentret eller en anden aktør uden at give besked - og uden at have en rimelig grund - risikerer du at blive sanktioneret. 

  Det kan være jobsamtaler, samtaler om sygeopfølgning, møde i rehabiliteringsteamet, rådighedsvurdering, samtale hos anden aktør eller hvis man ikke booker sin samtale inden for den frist, jobcentret har sat. 

  Man får fradrag i sin hjælp for hver dag, man -  uden rimelig grund - udebliver fra en samtale eller selv undlader at booke en samtale, og frem til, at man kontakter jobcentret igen. Man får fradrag i hjælpen fra den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted - også selvom man kontakter jobcentret for sent samme dag eller dagen efter.

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden at have en rimelig grund - ikke giver besked til jobcentret om, at man er syg, når man er indkaldt til en samtale omkring sygeopfølgning. 

Deltag i tilbud og aktiviteter

 • Det skal du gøre

  Du skal tage imod alle tilbud fra jobcentret. Det kan være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller andre job- eller uddannelsesfremmende tilbud - og du har pligt til at møde frem som aftalt med tilbudsstedet. 

  Du har pligt til at tage en læse-, skrive- og regnetest, hvis du ingen ungdomsuddannelse har. 

  Bliver du forhindret i at møde op til tilbuddet - for eksempel på grund af sygdom - skal du hurtigst muligt give besked på den måde, jobcentret har bestemt. 

  Hvis du udebliver fra et tilbud - for eksempel et jobfremmende tilbud eller en læse-, skrive- eller regnetest - uden rimelig grund, risikerer du at blive sanktioneret. 

 • Vær opmærksom

  Man får fradrag i sin hjælp for de dage, man - uden at have en rimelig grund - ikke er mødt frem enten helt eller delvist. Man kan igen få hjælp, når man opfylder sin pligt til at deltage i tilbud og aktiviteter efter aftale med jobcentret. 

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden at have en rimelig grund - ikke giver besked om sygdom til jobcentret eller arbejdsgiver på den måde, som jobcentret har bestemt. Det gælder også, hvis man - uden rimelig grund - stopper på sin uddannelse, der er påbegyndt, som følge af et uddannelsespålæg eller som led i et tilbud. Nedsættelsen gælder også, hvis man afviser et tilbud, gentagne gange udebliver fra et tilbud eller ikke overholder fristerne i sit uddannelsespålæg. 

Hvis ikke man overholder sine pligter?

Så risikerer man at få en sanktion. 

En sanktion kan ske som enten:

 • Et fradrag i den økonomiske hjælp
 • En nedsættelse af den økonomiske hjælp

Hvis sanktionen sker som et fradrag, trækker jobcentret et fast beløb - sanktionssatsen - pr. dag for det antal dage, hvis man ikke har overholdt sine pligter. Sker sanktionen som en nedsættelse, så trækker jobcentret et fast beløb - 3 gange sanktionssats - fra den hjælp, man ellers ville have fået. 

Sanktionssatser 2024 (før skat)

Månedlig ydelsessats (kr.) Under 5.935

5.935-10.469

10.470-14.245

Over 14.245
Sanktionssats (kr.) 200 450 650 750

Hvis man forsat ikke overholder pligterne?

 • Skærpet rådighedssanktion

  Hvis man får en sanktion, men fortsat og uden rimelig grund ikke opfylder sine pligter - og heller ikke viser vilje til at søge job og deltage i forskellige tilbud - kan jobcentret give en skærpet rådighedssanktion. 

  Det betyder, at man mister retten til at få hjælp i en periode på op til 3 måneder. Jobcentret oplyser om, hvor længe hjælpen stopper. 

  Samtidig med en skærpede rådighedssanktion skal man enten deltage i et tilbud, gå til en daglig samtale i jobcentret eller møde op hver dag i jobcentret. Man får kun hjælp for de dage, man møder op. 

  Hjælpen bliver udbetalt bagudrettet som et månedligt beløb. 

 • Hvis den skærpede rådighedssanktion ikke overholdes?

  Så stopper hjælpen helt og sagen lukkes. Det sker, hvis man i en hel kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som jobcentret har anvist under den skærpede rådighedssanktion. 

  Er man gift, vil der også blive truffet afgørelse om, at ægtefællens hjælp stoppes og sagen lukkes. 

  Hvis sagen lukkes betyder det, at man skal søge om økonomisk hjælp til forsørgelse på ny, hvis man har brug for det. 

 • Sådan klager jeg

  Bliver du sanktioneret, vil du modtage en afgørelse fra jobcentret. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du klage over den. Det vil fremgå af afgørelsen, hvordan og hvornår du kan klage over sanktionen. 

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af Lov om en aktiv socialpolitik nr. 241 af 12/02/2021, § 13, §§ 35-37a, §§ 39-40a og § 98
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 548 af 07/05/2019, §30, §§ 34-35, og §§ 204-205

Hvornår er det rimeligt, at jeg ikke opfylder mine pligter?

I uforudsete situationer eller under andre særlige forhold vil jobcentret vurdere, om det er rimeligt eller ej, at du ikke deltager i en jobsamtale, et tilbud eller lignende. 

Eksempler på rimelige grunde kan være:

 • Hvis du bliver syg
 • Hvis du ikke kan få dit barn passet
 • Hvis du må deltage i en begravelse eller andre situationer, som jobcentret ikke kunne tage højde for på det tidspunkt, hvor du fik en indkaldelse til en samtale eller et tilbud

Jobcentret tager højde for disse reelle grunde til ikke at overholde pligterne før det afgøres, om du bør få en sanktion eller ej. 

Sidst opdateret: