Fleksjob

Fleksjob er måske en mulighed for dig, hvis du på grund af eksempelvis sygdom ikke kan arbejde i det omfang, som du tidligere har kunne.

Hvad er et fleksjob?

I et fleksjob tager din arbejdsplads hensyn til dine særlige behov, og samtidig er du omfattet af de almindelige ansættelsesregler. På den måde kan du som fleksjobber fortsat være aktiv på arbejdsmarkedet og beholde en rimelig indtægt, selv om du har en nedsat arbejdsevne.

Dine muligheder for fleksjob
Det er jobcenteret, som skal godkende dig til at blive omfattet af fleksjobordningen. Det sker på baggrund af en anbefaling fra vores Rehabiliteringsteam. 

 • Hvis du har en sag i Jobcenter Vejle, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, som kan vejlede dig. 
 • Hvis du ikke har en sag i Jobcenter Vejle, kan du kontakte Fleksjobteamet.
 • Hvis du bliver godkendt til at tage et fleksjob, kan du søge job hos både offentlige og private arbejdsgivere. 

Lønforhold i et fleksjob

 • Arbejdsgiveren betaler løn for faktisk præstation. Jobcenteret betaler et fleksløntilskud til den ansatte. Den samlede løn kan dog aldrig overstige lønnen for en normalt ansat i samme stilling. 
 • I fleksjobs som er oprettet før 1.1.2013 betaler arbejdsgiveren mindste overenskomstmæssig løn. Jobcenteret betaler refusion til arbejdsgiveren i forhold til den ansattes formåen.

Læs mere om fleksjob

 • Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Hvem kan få fleksjob?

  Tre betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.
 • Hvis du skifter fleksjob

  Den 1. januar 2013 trådte reform af fleksjob i kraft. Hvis du var ansat i et fleksjob inden da, fortsætter dine vilkår i fleksjobbet uændret. Din arbejdsgiver modtager også tilskud til din løn efter reglerne fra før 1. januar 2013.

  Hvis du er blevet ansat i fleksjob fra 1. januar 2013, gælder de nye regler. Det gælder også, hvis du skifter fra et fleksjob under den gamle ordning til et nyt fleksjob.

 • Fastholdelsesfleksjob

  Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen.

  Vær opmærksom på, at aftalen skal være skriftlig. Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. Din arbejdsgiver skal også dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at fastholde dig i et ordinært job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

  Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke og det er åbenbart formålsløst at få dig tilbage i job på ordinære vilkår.

  De sociale kapitler

  De sociale kapitler, der omtales, findes i mange overenskomster og er udformet forskelligt. De handler typisk om forebyggelse, fastholdelse og integration og kan gøre det muligt at fravige overenskomstens ordinære aftaler om løn- og ansættelsesvilkår i tilfælde, hvor det er relevant at forsøge at fastholde en medarbejder på arbejdspladsen. Det kan fx være ændring af vagtplan eller timetal, at give medarbejderen andre opgaver, forsøge omplacering eller give støtte til behandling.

  Hvis arbejdspladsen ikke er omfattet af en overenskomst, er arbejdsgiver stadig forpligtet til at forsøge at fastholde medarbejderen på særlige vilkår, som svarer til hvad der kunne være aftalt i en overenskomsts sociale kapitler.

  ​Ansættelse efter sociale kapitler eller særlige vilkår sker uden løntilskud og dermed uden det offentliges medvirken.

 • Arbejdet i fleksjobbet

  Arbejdet tilrettelægges ud fra dit behov for at blive skånet - både med hensyn til arbejdstid og opgaver.

  Arbejdstempoet bliver så vidt muligt tilpasset, det du kan klare, og du får de pauser, du har behov for. Det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

  Hvis du er ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013

  Du får overenskomstmæssig løn, når du er i fleksjob. Dine arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.


  Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændres.


  Hvis du er ansat i et fleksjob fra 1. januar 2013

  Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et flekslønstilskud til lønnen fra kommunen, der beregnes med udgangspunkt i 18.027 kr. (2017) om måneden, der svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats.

  Flekslønstilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt og aftrappes med en modregningssats på 30 pct., indtil den samlede indtægt udgør 14.116 kr. pr. måned brutto (2017). For den lønindtægt, der ligger over 14.116 kr., nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

  Den ansatte i fleksjob skal indbetale et bidrag til ATP på 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog maksimum 500 kr. om måneden (2017). Derudover indbetaler kommunen et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud.

  Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for løn, ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling.

  Din arbejdstid og aflønning i fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller derefter

  Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet. Dvs. hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og aflønning.

 • Midlertidige fleksjob

  Hvis du skifter fleksjob efter 1. januar 2013, kan du kun få tildelt et fleksjob i op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

  Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke, at du skal skifte fleksjob hvert femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob.

  Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter det første fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, der gør at det ikke er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår, og du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

 • Få ledighedsydelse – før eller efter et fleksjob

  Efter du er visiteret til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob.
  Ledighedsydelse på 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, dvs. 16.380 kr. (2017) pr. måned, udbetales, hvis du på det tidspunkt, du blev godkendt til et fleksjob, men endnu ikke ansat, opfyldte en af disse betingelser:

  • du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
  • du modtager sygedagpenge
  • du deltager i revalidering efter "Min Plan"
  • du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

  Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser, modtager du i stedet ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp:

  • Forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for forsørgere, dvs.  14.808 kr. (2017)
   Ikke-forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, dvs. 11.143 kr. (2017).

  Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder og tidligere har modtaget ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

  Ledighedsydelse udbetales uafhængigt af formue eller ægtefællens indkomst.

 • Ansøg om ledighedsydelse ved ferie

  Ledighedsydelse ved ferie udbetales til borgere, der enten er visiteret til fleksjob, og modtager ledighedsydelse, eller som er ansat i fleksjob, og ønsker at holde ferie.

  Du får:

  Ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og alt efter hvornår du er blevet visiteret til et fleksjob eller er ansat i fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:

  • 15 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. maj og d. 31. juli
  • 10 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. august og d. 31. december
  • 5 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. januar og d. 30. april
  • ret til 25 feriedage med ledighedsydelse i de følgende ferieår.

  Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i – men kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

  Du får udbetalt samme beløb i ledighedsydelse ved ferie, som du får ved ledighed i ledighedsydelse. Hvis du er ledig og dine feriepenge er mindre end ledighedsydelsen, kan du få ledighedsydelse under ferien, således at du tilsammen får udbetalt feriepenge og ledighedsydelse, der svarer til den ledighedsydelse, som du normalt får.

  Du skal, i henhold til lovgivningen,
  • Give kommunen besked om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse.
   Hvis du er ansat i et fleksjob, skal du give besked til kommunen om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse før feriens start. Hvis du er ledig og modtager ledighedsydelse skal du give kommunen besked senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie.
  • afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30 april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.
  • Oplyse jobcentret, hvis der sker ændringer i dine forhold, som kan have betydning for din ret til ledighedsydelse ved ferie.
  Du kan:
  • højst afholde 25 feriedage med ledighedsydelse på et år
  • klage over de beslutninger, din kommune har taget i forbindelse med din sag. Du skal indsende din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.
 • Selvstændige med nedsat arbejdsevne kan få tilskud

  Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

  Desuden er det en betingelse:

  • at din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
  • at du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder.

  Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden.

Kontakt Jobcenter Vejle - Fleksjob

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 64 70
 • Telefontid
 • Mandag - onsdag 8.00-15.00
 • Torsdag 8.00-17.00
 • Fredag 8.00-14.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Fremmøde
 • Mandag - onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene til jobcenteret åbner kl. 8.00

Sidst opdateret: 23. juni 2017