Er du netop blevet sygemeldt, mangler du måske et overblik over det vigtigste, du behøver at vide. Læs om de oftest stillede spørgsmål her.

FAQ - Om dine rettigheder, muligheder og pligter

 • Jeg er lige blevet sygemeldt. Hvad gør jeg nu?

  Når du er sygemeldt er det vigtigt, at du holder fokus på det, du kan - trods din sygdom. 

  Jobcentret vil tage kontakt til dig og invitere dig til en første opfølgningssamtale. 

  Derefter skal du selv være aktiv og jævnligt booke samtaler med din beskæftigelsesrådgiver.   

  Til samtalerne finder vi ud af, hvad du selv kan gøre for at blive klar til job igen.

  Din beskæftigelsesrådgiver vil bl.a. tale med dig om, hvordan du kan holde dig selv aktiv og fastholde et fokus på egne evner og muligheder - for eksempel ved at deltage i et behandlings- og genoptræningsforløb. Det kalder vi aktiv sygemelding. Vi vil naturligvis tage hensyn til din helbredsmæssige situation. 

  Vi vil gerne samarbejde tæt med dig, så du kommer godt tilbage på arbejdsmarkedet og igen kan forsørge dig selv. Derfor er det vigtigt, at du bidrager så meget som muligt til, at vi får et realistisk billede af din situation. 

  Målet er, at din sygemelding bliver så kort som mulig. 

 • Jeg skal selv booke samtaler min rådgiver. Hvordan gør jeg det?

  Du skal selv booke samtaler med os digitalt via jobnet.dk.

  Sådan gør du:

  • Log ind på jobnet.dk
  • Gå til ’Min side’ og vælg 'Planer og aftaler'
  • Herefter vælger du ’Møder’, hvor du kan booke næste samtale

  Samtalen du booker, skal afholdes med personligt fremmøde.

  Først samtale skal være afholdt inden 8. fraværsuge. Herefter skal du forvente ca. at skulle til samtale hos os hver 4. uge. 

 • Hvad er et "beskæftigelsesrettet forløb" - og hvordan får jeg det?

  Vi vil gerne støtte dig mest muligt - og derfor tilbyder vi dig, at iværksætte en række forskellige tiltag, der alle er rettet mod at få dig hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

  Vi kalder tilbuddet for et beskæftigelsesrettet forløb. 

  Forløbet sættes sammen ud fra dit individuelle behov og helbred - og i samarbejde med dig. Det kan være, at du har brug for en virksomhedspraktik, et vejlednings- og mestringsforløb, mentorstøtte, en delvis raskmelding eller noget andet. 

  Hvis du allerede har et arbejde, har du mulighed for at starte op delvist igen.

  Hvis du ikke har et arbejde eller en arbejdsgiver - eller hvis dit job ikke kan forenes med dine nuværende skånehensyn - kan du deltage i andet beskæftigelsesrettet forløb.

 • Jeg skal "medvirke aktivt" i min sygemelding. Hvad betyder det?

  Det betyder, at du skal  samarbejde med os, når vi følger op på din sygemelding og din deltagelse i praktik eller tilbud. 

  Du skal også følge den behandling, som din læge opfordrer dig til - det kan eksempelvis være indlæggelse på sygehus, deltagelse ved fysioterapeutisk træning eller psykologsamtaler.

  Det er altså vigtigt, at du medvirker aktivt i din sag og behandling for at bevare retten til sygedagpenge.

  Hvis du ikke medvirker, eller på anden måde forhaler dit helbred, mister du retten til sygedagpenge, så længe du ikke medvirker.

 • Jeg har oplysningspligt. Hvad betyder det?

  Det betyder, at du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i din situation, der kan have betydning for din sag.

  Fortæl os det, hvis:

  • Du begynder at arbejde igen
  • Du begynder på en uddannelse
  • Du har/får indtægt fra et andet arbejde end det du er sygemeldt fra
  • Der er truffet afgørelse i din arbejdsskadesag

  Hvis du ikke oplyser os om sådanne ændringer kan det betyde, at du skal betale dine sygedagpenge tilbage.

 • Hvad skal jeg gøre med mit CV?

  Du skal hurtigst muligt gå på Jobnet.dk og registrere et fyldestgørende CV. 

  Dit personlige CV skal beskrive dine kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold.

  Vær opmærksom: Da du er sygemeldt, skal dine oplysninger ikke være søgbare for virksomheder.

 • Jeg vil gerne holde ferie under min sygeorlov. Må jeg det?

  Det korte svar er: Ja - men vær opmærksom. 

  Du aftaler ferie med enten din arbejdsgiver eller med jobcentret.

  Udbetalingen af dine sygedagpenge ophører midlertidigt i den periode, hvor du afholder ferie – men genoptages automatisk igen, når din ferie er slut, hvis du stadig er uarbejdsdygtig.

  Vær opmærksom: Jobcentret har mulighed for at afvise dit ønske om at afholde ferie, hvis ferien ikke passer ind i dit forløb. 

  Eksempler på afvisning kan være, hvis du er i et praktikforløb eller andre tilbud, som ferien vil være en hindring for at gennemføre. 

  Vær også opmærksom, hvis du holder ferie uden at aftale det med jobcentret på forhånd.

  Her vil du blive betragtet som raskmeldt - og du vil ikke være berettiget til at modtage sygedagpenge igen efter endt ferie.

 • Hvor længe kan jeg få udbetalt sygedagpenge?

  Svaret er: I kort tid.

  Sygedagpenge er en kortvarig ydelse.

  Som hovedregel stopper vi udbetalingen, når du har modtaget sygedagpenge for mere end 22 uger inden for de seneste 9 måneder. 

  Dette kaldes revurderingstidspunktet. 

  Vær opmærksom:

  • Hvis du ved revurderingstidspunktet fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, vil vi tage stilling til, om din ret til sygedagpenge kan forlænges.
  • Hvis vi ikke kan forlænge dine sygedagpenge, tilbyder vi dig et jobafklaringsforløb. Det sker, når din udbetaling af sygedagpenge hører op. 
  • Hvis du kommer i et  jobafklaringsforløb, vil du blive forsørget via  ressourceforløbsydelse, som svarer til niveauet på kontanthjælp.
 • Hvornår er jeg "uarbejdsdygtig"?

  Du betragtes som uarbejdsdygtig - altså ikke i stand til at varetage et arbejde på det brede arbejdsmarked - når din egen sygdom forhindrer dig i at arbejde.

  For at få udbetalt sygedagpenge, skal jobcentret altså vurdere at du er uarbejdsdygtig. 

  Omvendt: Hvis jobcentret vurderer, at du godt kan varetage et arbejde på ordinære vilkår, så vil sygedagpengene ophøre - uanset om du får et arbejde eller ej.

  Selvom du betragtes som  arbejdsdygtig, betyder det ikke nødvendigvis at du er rask og at dit helbred er ligesom før, du blev sygemeldt.

  Vær opmærksom:

  • Hvis du er sygemeldt fra beskæftigelse er det en betingelse, at du har et sygefravær på mindst 4 timer ugentligt. Dette gælder dog ikke, hvis du er sygemeldt fra dit selvstændige virke.      Som udgangspunkt vurderer vi din evne til at arbejde ud fra den beskæftigelse, du havde før du blev meldt syg - men efter de første måneder skal din uarbejdsdygtighed vurderes i forhold til det brede, ordinære arbejdsmarked – uanset om du er fratrådt din stilling eller ej.

   

  • Hvis du er sygemeldt fra ledighed, vurderer vi din uarbejdsdygtighed i forhold til det arbejdsmarkedsområde, som du står til rådighed for.
 • Hvordan foregår dialogen med mit jobcenter?

  Du kommunikerer med dit jobcenter via digital post. 

  Det betyder at alt, hvad jobcentret sender til dig - eksempelvis indkaldelser til samtaler, partshøringer, afgørelser med mere - vil blive sendt til din digitale postkasse. 

  Omvendt gælder digital post også, når du skal i kontakt med os. 

  Sådan sender du sikkert via digital post:

  1. Du logger ind på Borger.dk, for at tilgå din digitale postkasse.
  2. Klik ’Skriv ny post’ for at oprette en ny besked.
  3. Søg efter modtager ’Vejle Kommune’ og vælg herunder ’Jobcenter Vejle’.
  4. Herfra opretter du din post, som du ønsker at sende til Jobcentret, samt har du mulighed for at vedhæfte dokumenter.

  Husk løbende at tømme din digitale postkasse.

FAQ - Om dine muligheder for at søge hjælp i særlige tilfælde

 • Jeg har uforudsete, men nødvendige udgifter. Kan jeg søge om tilskud?

  Ja. Det kaldes en enkeltydelse. 

  Du kan ansøge om enkeltydelser - altså et særligt økonomisk tilskud - hvis du har uforudsete, men nødvendige ekstraudgifter at betale. 

  For at få et tilskud kræver det, at du har fået et pludseligt opstået behov, som ikke har kunnet forudses, og som du ikke selv har mulighed for at betale udgift til.

  Det kræver også, at du modtager offentlig ydelse - som for eksempel kontanthjælp. 

  Du kan få tilskud til blandt andet:

  • Flytteudgifter (indskud og depositum)
  • Tandbehandling
  • Etablering af bolig
  • Medicin
  • Psykologhjælp
  • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig
  • Briller

  Vær opmærksom:

  Søg om tilskud inden du påtager dig udgiften. Det betyder for eksempel, at du ikke må have skrevet under på en lejekontrakt inden du søger om tilskud til depositum. Du kan heller ikke få refunderet udgifter til eksempelvis medicin, du har købt, eller psykologsamtaler, som du har været til, inden du søger om tilskud til disse udgifter.

 • Hvordan søger jeg om tilskud til uforudsete ekstraudgifter?

  Du skal udfylde et ansøgningsskema samt vedlægge relevant dokumentation, når du søger om enkeltydelser. 

  Ud fra din ansøgning vil jobcentret træffe en afgørelse ved at vurdere din økonomiske og individuelle situation. 

  Du kan enten ansøge elektronisk eller udskrive et ansøgningsskema, som du skal sende til/aflevere i Jobcenter Vejle på adressen. 

 • Jeg har høje udgifter til min bolig. Kan jeg søge om tilskud?

  Ja, det kan du godt - hvis du står i en vanskelig økonomisk situation - enten på grund af høje boligudgifter og/mange børn.

  Det kan også være, at du er blevet arbejdsløs, ramt af sygdom eller skilt fra din ægtefælle. 

  Jobcentret vil dog først undersøge, om det er muligt at skaffe dig en rimelig og billigere bolig før du eventuelt kan ydes støtte. 

  Vær opmærksom:

  Retten til særlig støtte til høje boligudgifter afhænger af din og din ægtefælles formue- og indtægtsforhold. 

 • Hvordan søger jeg om tilskud til høje boligudgifter?

  Du skal henvende dig personligt i jobcentret. 

  Når du møder personligt op i jobcentret, kan du henvende dig i modtagelsen og udfylde  et ansøgningsskema om særlig støtte.

  Vær opmærksom: 

  Husk at medbringe dokumentation for blandt andet dine boligudgifter.

  Find en huskeliste over de bilag, du skal medbringe lige her.

FAQ - Om holdbar raskmelding

 • Hvad er en §56-aftale?

  Det er en aftale mellem dig, din arbejdsgiver og Vejle Kommune. Aftalen sikrer, at din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion fra din første sygefraværsdag. 

  Aftalen gælder i tilfælde, hvor du er kronisk eller langvarigt syg, eller der er risiko for forøget sygefravær.

  Aftalen kræver desuden, at dit fravær medfører mindst 10 fraværsdage på 1 år. 

  Vær opmærksom:

  Er du selvstændig, kan du i stedet få en §58-aftale. Her gælder de samme vilkår som for en §56 aftale.

 • Hvordan søger jeg om at få en §56-aftale?

  For at få en §56-aftale skal du udfylde en ansøgningsblanket.

  Du og din arbejdsgiver kan udfylde en §56-ansøgningsblanket sammen. 

  Er du selvstændig kan du udfylde en §58-ansøgningsblanket.

  Find og udfyld blanketterne lige her. 

  Send blanketten til dit jobcenter. Så vil jobcentret  vurdere, om du opfylder betingelserne for aftalen og herefter godkende den, hvis betingelserne kan opfyldes. 

 • Kan jeg få bevilget hjælpemidler, hvis min arbejdsfunktion kræver det?

  Du kan få bevilget hjælpemidler, hvis din funktionsnedsættelse betyder, at hjælpemidler er nødvendige for, at du kan udføre dine arbejdsopgaver. 

  Vi bevilger hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

  For at få bevilget hjælpemidler er det en betingelse, at:

  • Hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution
  • Udgiften overstiger det beløb, som arbejdsgiver forudsættes at afholde
  • Hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at du kan deltage i tilbuddet eller fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
  • Hjælpemidlet kompenserer for din begrænsning i arbejdsevnen
  • Jobcentret har ansvaret for bevilling af hjælpemidlerne, og hjælpemidlerne kan bevilges som udlån eller tilskud
 • Hvad kan det Sundhedsfagligt Team hjælpe med?

  Du kan få gratis råd og vejledning om ergonomi og sundhedsfremme samt indretning af din arbejdsstation, hvis du er i job. 

  Jobcenter Vejles Sundhedsfaglige Team tilbyder dig desuden særlige arbejdsredskaber, hvis du har behov for disse for at kunne udføre dit arbejde.

  Kontakt teamet

  Du kan kontakte teamet digitalt via borger.dk eller via din arbejdsgiver som kan henvende sig via virk.dk.

  Det er også muligt at kontakte dem pr. telefon. 

  Læs mere om teamet her.

 • Er det muligt at få en personlig assistent?

  Jobcentret kan give dig tilskud til personlig assistance, hvis du har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  Det gælder hvad enten du er ledig, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. 

  Tilskuddet indebærer en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge, hvis du er beskæftiget 37 timer om ugen.

  Hvad må assistenten hjælpe med?

  Den personlige assistent må kun hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner.

  De faglige og indholdsmæssige jobfunktioner skal du selv kunne udføre.

   

Sidst opdateret: