Når du er ledig og melder dig syg, vil du fortsat være i kontakt med Jobcenter Vejle. Læs om, hvad du kan forvente af samarbejdet med os imens du er sygemeldt.

Dit forløb som sygemeldt

 • Meld dig syg

  Hvis du bliver syg imens du er ledig, skal du melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag. 

  Er du i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, skal du også sygemelde dig hos din arbejdsgiver.

  Læs mere om reglerne for sygedagpenge for ledige længere nede på siden. 

 • Send sygdomsoplysninger til Mit Sygefravær

  Når du er sygemeldt modtager du et brev i din digitale postkasse med besked om at gå ind på mitsygefravær.dk 

  Her vil du blive bedt om at:

  • Ansøge om sygedagpenge
  • Udfylde et oplysningsskema til brug i jobcenteret. 

  For at støtte dig i, at komme hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, vil du blive bedt om at fortælle om din sygdom, og hvor længe du forventer at være syg. 

  Vær opmærksom , at der er en tidsfrist for, hvornår du senest skal sende dine oplysninger til mitsygefravær.dk 

 • Din økonomi som sygemeldt

  Når du er sygemeldt fra ledighed, kan du anmode om sygedagpenge. 

  Når du har været syg i mere end 14 dage, vil du modtage et brev i din digitale postkasse med besked om at gå ind på mitsygefravær.dk og ansøge om sygedagpenge. 

  Læs mere om reglerne for sygedagpenge til ledige længere nede på siden. 

 • Samtaler med jobcenteret

  Hvis du forventer at blive rask indenfor 8 uger fra din første fraværsdag, vil din kontakt med jobcenteret fortsætte som hidtil, og du skal som udgangspunkt fortsætte med de tilbud, du er i gang med. 

  Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, skal du have en samtale med din beskæftigelsesrådgiver. Du vil blive kontaktet enten telefonisk eller du vil modtage en indkaldelse i din digitale postkasse. 

  Vi vil hjælpe dig med at vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt - som jobsøgende eller i et arbejde. Det betyder, at vi holder fokus på dine muligheder selvom du er syg - frem for dine begrænsninger.  

  Til samtalen vil vi snakke om, hvad vi i fællesskab tror, der skal til for, at du kan blive rask igen:

  • Vi snakker om, hvilke tilbud og aktiviteter, der vil give mening for netop dig og dit sygdomsforløb.
  • Vi aftaler fra gang til gang, hvor ofte vi skal ses til opfølgning.
 • Meld dig rask

  Når du er rask igen, skal du melde dig rask på jobnet.dk.

  Alternativt kan du ringe og melde dig rask hos din beskæftigelsesrådgiver. 

 • Revurdering efter 22 uger

  Som udgangspunkt er du ikke berettiget til sygedagpenge i mere end 22 uger. 

  Er du efter 22 uger fortsat ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, og kan vi ikke forlænge dine sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår du til et jobafklaringsforløb.

  Et jobafklaringsforløb kan bestå af en bred vifte af tilbud - lige fra, mentorstøtte til vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

  Når du overgår til et jobafklaringsforløb skal du deltage i et møde med vores rehabiliteringsteam, som vil fastsætte indholdet i dit forløb. Læs mere om vores rehabiliteringsteam.

  I et jobafklaringsforløb kan du modtage ressourceforløbsydelse. Læs mere på borger.dk

 • Ferie under sygemelding

  Ferie skal altid aftales med din beskæftigelsesrådgiver. Hvis du ønsker at holde ferie under dit sygedagpengeforløb, skal du derfor kontakte din beskæftigelsesrådgiver for at undersøge, om din ferie kan blive godkendt.
  Udbetalingen af dine sygedagpenge ophører midlertidigt i den periode, hvor du afholder ferie – men genoptages automatisk igen, når din ferie er slut, hvis du stadig er uarbejdsdygtig.

  Jobcentret har mulighed for at afvise dit ønske om at afholde ferie, hvis ferien ikke passer ind i dit forløb. Eksempler på afvisning kan være, hvis du er i et praktikforløb eller andre tilbud, som ferien vil være en hindring for at gennemføre.
  Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie uden at aftale det med jobcentret på forhånd, vil du som udgangspunkt blive betragtet som raskmeldt - og du vil ikke være berettiget til at modtage sygedagpenge igen efter endt ferie.

Læs mere om sygedagpenge som ledig her

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Kan jeg få sygedagpenge?

  Når du er ledig, kan du få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

  Derudover skal du have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan som ledig opfylde beskæftigelseskravet, hvis du opfylder følgende betingelse:

  • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.

  Du kan også opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.

  På sygedagpenge – hvad nu?

  Få præsenteret de vigtigste begreber, og forstå kommunens rolle i dit sygedagpengeforløb:

 • Du har ret til at afvise lægebehandling

  Som sygemeldt har du ret til at afvise lægebehandling.

  Det vil sige, at du har mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller modtage ECT-behandling.

  Afviser du en ordineret lægebehandling, skal din sag vurderes af den såkaldte kliniske funktion. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå en anden behandling. Hvis klinisk funktion foreslår en lægebehandling, som du heller ikke ønsker, har du dog også ret til at afvise denne behandling.

  Det er kun lægebehandling i snæver forstand, du kan afvise. Dvs. behandlinger, der er foretaget af en læge, samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.

 • Du kan miste retten til sygedagpenge

  Din ret til sygedagpenge bortfalder:

  • hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, i forbindelse med at du afviser lægebehandling
  • hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
  • hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
  • hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere dit sygefravær.
 • Meld dig syg hos din a-kasse

  Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal du melde dig syg hos a-kassen på din første sygedag. Det gør du på jobnet.dk.

 • Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

  Sygedagpengene udgør højst 4.550 kr. (2023) pr. uge og højst 122.97 kr. (2023) pr. time.

  Sygedagpengene udgør højst 4.695 kr. (2024) pr. uge og højst 126,89 kr. (2024) pr. time.

  Sygedagpenge udbetales bagud.

 • Hvis du er delvis uarbejdsdygtig

  Hvis du som ledig og medlem af en a-kasse bliver delvist uarbejdsdygtig, har du ret til fulde sygedagpenge. Du kan ikke få suppleret op med arbejdsløshedsdagpenge for de timer, som du vurderes at kunne arbejde i.

 • Så længe kan du få sygedagpenge

  Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen. Det gælder, også selv om du ikke raskmelder dig.

  Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor kommunen tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode. Perioden kan forlænges, når en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår.
  • Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger.
  • Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
  • Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.
  • En læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.
  • Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet – evt. midlertidig – afgørelse om erhvervsevnetabserstatning.
  • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.

  Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

 • Første opfølgningssamtale hos kommunen senest efter otte uger

  Kommunen skal løbende følge op, så længe du modtager sygedagpenge.

  Kommunen skal holde opfølgningssamtale senest otte uger fra din første sygedag. Samtalen handler om, hvordan du bedst får hjælp til at komme tilbage i arbejde. Du og din sagsbehandler fastlægger i fællesskab den konkrete indsats, der skal sættes i gang.

  Kommunen skal under hele sygeforløbet følge op på din sygemelding for at støtte dig i at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal altid være tilpasset din situation og helbredstilstand.

  Du kan kontakte jobcenteret i kommunen, hvis du vil vide mere om sygedagpenge og kommunens opfølgning.

  Lægeerklæring til brug for første opfølgning

  Kommunen kan som led i indkaldelse til første opfølgningssamtale indhente en lægeerklæring, hvis kommunen vurderer, at der er behov for dette for at oplyse din sag tilstrækkeligt. Du har også selv mulighed for at anmode om, at din kommune indhenter en lægeerklæring.

  I lægeerklæringen skal din læge vurdere din sygdom og situation.

  Din læge skal også vurdere dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eventuelle skånehensyn, behandling og sygdommens forventede varighed. Din læge sender lægeerklæringen til kommunen, inden du skal til den første samtale hos kommunen. Formålet er også her, at din sagsbehandler klædes bedst muligt på til at kunne hjælpe dig.

  Tidlig opfølgning ved langvarigt sygefravær - fast track

  Du har mulighed for at få igangsat en ekstraordinær tidlig opfølgning – fast track – hvis du forventer, at dit fravær kommer til at vare mere end otte uger.

  Hvis du beder om tidlig opfølgning, vil kommunen skulle tage første samtale, senest to uger efter kommunen har modtaget din ansøgning om det. Du kan altså hurtigere få hjælp til at lægge en plan for, hvordan du kan bedst muligt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 • Du kan blive fritaget for kommunens opfølgning, hvis du er alvorligt syg

  Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom, som gør, at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken at have samtaler eller deltage i tilbud.

  Det gælder fx ved diagnoser som kræft eller svært hjertesvigt. Fritagelsen kaldes standby-ordningen.

  Hvis du mener, at du bør fritages, skal du angive det i oplysningsskemaet eller kontakte kommunen.

 • Sygdom i forbindelse med ferie

  Du kan udskyde din ferie, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Du skal senest sygemelde dig den første feriedag på det tidspunkt, hvor din arbejdstid normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal du melde dig rask. Du skal også meddele, om du vil holde resten af den ferie, som du oprindeligt havde planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Gør du ikke det, skal du melde dig på jobcentret, når du er blevet rask. 

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50

Telefontid

 • Mandag - onsdag 8.00-15.00
 • Torsdag 8.00-17.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag - onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene er åbne fra kl. 8.00 alle hverdage. Der er åbent for borgerbetjening fra kl. 9.00. 

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: