VILDE VEJLE er NATURligvis med i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Følg med her og se hvad vi gør for biodiversiteten. Vi har nemlig en plan. En biodiversitetsplan.

Danmarks vildeste kommune
Danmarks vildeste kommune
Blåfugl
Almindelig blåfugl
Majgøgeurt
Majgøgeurt
Sønelliker
Sønellike
Lycaena virgaureae
Dukatsommerfugl

Aldrig før i menneskehedens historie har vi udryddet klodens dyre- og plantearter så hurtigt, som vi gør nu. Op mod én million arter er truet af udryddelse. Mange af dem risikerer at være forsvundet inden for få årtier. Det er derfor af stor vigtighed, at vi påtager os ansvaret for biodiversiteten i vores kommune.

Vi deltager først og fremmest i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune for at hjælpe naturen på vej - for vores alle sammens skyld. Og er vi både dygtige og heldige at vinde konkurrencen og præmien på 1 million kroner, skal det komme vores natur endnu mere tilgode. 

Nedenfor kan du - under de fem områder - se vores mange aktuelle indsatser for at skabe en større og bedre biodiversitet i Vejle Kommune.

Biodiversitetsplan 2020-2024

Vi har faktisk allerede en plan klar. En biodiversitetsplan som fastsætter mål for biodiversiteten både på kort og lang sigt for Vejle Kommune. Planen viser, hvad vi kan gøre for at bevare og øge biodiversiteten på forskellige naturtyper. Derved bruger vi bedst de tilgængelige ressourcer på at understøtte biodiversiteten, der hvor det giver mest mening.

Biodiversitetsplanen indeholder en analyse af biodiversiteten i kommunen fordelt på 15 naturtyper: 1. græsland, 2. egekrat, 3. kildevæld, 4. rigkær og naturlige enge, 5. pilekrat, 6. fattigkær, hedemoser og tørvemoser med sphagnum, 7. gamle løvskove på tør bund, 8. elle- og askesumpe, 9. småsøer og vandhuller, 10. store søer, 11. vandløb, 12. rørsumpe, 13. Vejle Fjord, 14. kystnatur, 15. urban natur og infranatur (bynatur og natur langs vejstrækninger).

Og i planen rummer alle 15 naturtyper følgende beskrivelser:
• Biologiske værdier
• Særlige arter - tabel med arter i bilag
• Kort over udbredelsen af værdifulde arealer
• Udfordringer
• Tiltag, der kan forbedre biodiversiteten
• Biodiversitetsmål
• Hvor vil vi starte indsatsen?

Vejle Kommunues biodiversitetsplan

 

Borgmester: Naturen vinder!

For med miljøministerens udfordring til alle Danmarks 98 Kommuner kommer der nu et helt særligt fokus på vores fælles ansvar for alle de sjældne dyr og planter og deres levesteder, som er ved at forsvinde fra vores natur. Og det er i sig selv en vindersag.

I Vejle Kommune vil vi gerne vurderes på den helhed og den bredde, vi lægger i arbejdet med at bevare den biologiske mangfoldighed. Biodiversiteten er udfordret i store dele af Danmark. Ikke bare i den lysåbne natur på enge, heder og overdrev, men også under havets overflade, i de ferske vandløb og søer, langs vores kyster, inden for byzonerne og alle de grønne korridorer, der skal binde hele artsrigdommen sammen.

Det er derfor vigtigt, at vi tænker helhedsorienteret på tværs af naturtyperne og på tværs af de borgergrupper, erhverv og myndigheder, der kan bidrage til gode løsninger.

Vi har med 15 specifikke indsatsområder i en samlet Biodiversitetsplan for Vejle Kommune lagt en klar plan for de mål og indsatser, der skal implementeres i indeværende planperiode fra 2020 – 2024.

Med Biodiversitetsplanen som vores strategiske kompas sætter vi i de kommende år fuld fart på en lang række initiativer, der alle skal medvirke til at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed.

Vi glæder os til at være med i udfordringen om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

Venlig hilsen,
Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune

Lycaena phlaeas
Lille ildfugl
Hygrocybe punicea
Skarlagen vokshat
Stor hornugle
Stor hornugle
...
Trævlekrone
Isfugl
Isfugl

Læs mere om #DKVILD

Med kampagnen 'Sammen om et VILDERE Danmark', skal kommunerne konkurrere om at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet.

Læs mere om den vildeste konkurrence, hvor der er 1 million kroner på højkant.

Sidst opdateret: