Her kan du se ofte stillede spørgsmål og svar på regler om natur, diger og fortidsminder.

Spørgsmål og svar er opdelt i emner:

Hvis du ikke kan finde et svar på dit spørgsmål eller har spørgsmål om bestemte dyr og planter, må du meget gerne kontakte os.

Vandløb og grøfter

 • Må jeg rørlægge et vandløb, lave en overkørsel, lave et drikkested eller flytte en grøft eller et vandløb?

  Hvis du vil ændre et vandløb, skal du altid søge om tilladelse hos os. Hvis du vil rørlægge en grøft eller et vandløb skal du først have en tilladelse fra os.

  Du kan læse mere på vores side Jeg vil ændre et vandløb.

 • Må jeg rense mine grøfter op eller lave dem dybere og bredere?

  Du må holde dine grøfter og dræn løbende ved lige.

  I moser og på enge må du aldrig grave din grøfter dybere eller bredere end de tidligere har været. Du må aldrig lægge dine dræn dybere end før.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du dræner på dine marker rundt om en mose, så må dine dræn ikke ændre vandstanden i mosen.

Søer og vandhuller

 • Må jeg grave en sø eller et vandhul?

  Ja, men kun hvis du har fået en tilladelse af os.

  Du kan ofte uden problemer få tilladelse til at grave en sø på et areal, du normalt dyrker.

  Husk, du skal altid undersøge, for dræn eller ledninger.

  Du kan normalt ikke få tilladelse til at grave en sø i beskyttet natur eller i skove.

 • Må jeg fjerne et vandhul?

  Nej. Du kan normalt ikke få tilladelse til at fjerne et vandhul, hvis det er over 100 kvadratmeter.

  Hvis du vil fjerne et vandhul under 100 kvadratmeter, skal du først kontakte os. Der kan være frøer og salamander i vandhullet, og de er fredede.

 • Må jeg rense min sø op?

  Ja, men du må ikke gå i gang, før du har en tilladelse fra os.

  Du må ikke rense søen op fra 1. marts til 1. august. Hvis der er stor vandsalamander i søen, må du ikke rense søen op fra 1. marts til 15. september.

 • Må jeg sætte fisk ud i min sø?

  Nej. Du må ikke sætte fisk ud i små naturlige søer og vandhuller.

  Fisk vil spise æg og haletudser fra frøer og salamander.

  Du må gerne sætte fisk ud i en lukket havedam, som er under 100 kvadratmeter.

  Du kan se flere spørgsmål om at sætte fisk ud i søer på Fiskepleje.dk. 

 • Må jeg sætte ænder ud eller fodre ved min sø?

  Både ja og nej.

  Du må ikke sætte ænder ud i en sø, hvor du ikke før har sat ænder ud. Du kan søge om det, men du skal ikke regne med at få en tilladelse

  Du sætte ænder ud i søer, hvor du flere år i træk har sat ænder ud. Du må udsætte 1 ælling for hver 150 kvadratmeter eller 1 voksen and for hver 300 kvadratmeter åben vandflade.

  Hvis der er for mange ænder i en sø, vil den blive fyldt med næring, når ænderne skider i vandet. Vandet får en dårlig kvalitet. et betyder, at planter og andre dyr, får svært ved at leve i søen.

 • Må jeg sætte krebs ud i min sø?

  Ja, men du skal først have en tilladelse fra os.

  Du kan kun få tilladelse til at sætte flodkrebs ud. Du må aldrig sætte signalkrebs eller andre krebs ud.

  Du kan læse mere om at udsætte flodkrebs på Fiskepleje.dk. 

Enge og andre arealer med græs (overdrev)

 • Må jeg slå græsset på mine enge og overdrev?

  Ja, du må slå græsset (tage høslæt), men kun fra 1. juli til 30. april.

 • Må jeg gøde eller sprøjte min eng eller mit overdrev?

  Du må aldrig gøde, kalke eller sprøjte et overdrev.

  Du må ikke gøde eller sprøjte en eng, som ikke blev gødet og sprøjtet før 1992.

  Du må gøde og sprøjte din eng, hvis den blev gødet og sprøjtet før 1992, men kun med samme mængde som i 1992, og kun hvis det har været en almindelig drift siden da.  

 • Må jeg plante træer og buske?

  Nej. Du må ikke plante træer på beskyttede enge og overdrev.

 • Må jeg sætte hegn op på min eng eller mit overdrev?

  Ja. Du må sætte et almindeligt hegn op til køer, heste, geder og får.

  Du må ikke sætte vildthegn.

 • Må jeg have køer på min eng og mit overdrev?

  Ja. Du må gerne have både køer, heste, får og geder til at græsse dine enge og overdrev.

 • Må jeg plante til vildtet på min eng eller mit overdrev?

  Nej. Du må ikke plante vildtremisser og andet til vildtet på beskyttede enge og overdrev.

 • Må jeg fælde træer og buske?

  Ja. Du må fælde opvækst af træer og buske, men kun fra 1. november til 31. marts.

  Hvis du kan køre på din eng eller dit overdrev med en maskine, har du pligt til at holde dem fri for træer og buske.

  Du kan læse om din pligt til at fælde træer og buske på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

  Hvis du vil fælde træer på et større område, må du ikke gå i gang, før du har tilladelse fra os.

 • Må jeg dræne min eng?

  Nej, du må ikke dræne enge eller andre fugtige typer natur.

  Du må holde dine grøfter og dræn løbende ved lige. Du må aldrig grave din grøfter dybere eller bredere, end de tidligere har været. Du må aldrig lægge dine dræn dybere end før.

  Hvis din eng er så våd, at du ikke længere kan tage slæt på den eller græsse den af, skal du kontakte os. Vi vil sammen med dig finde den bedste løsning.

 • Må jeg omlægge arealer, jeg ikke har dyrket i flere år?

  Du må aldrig omlægge et overdrev.

  Du må ikke omlægge din eng, med mindre den blev omlagt mindst hvert 10. år før 1992, og du har omlagt engen og udlagt den med græs igen med samme tidsinterval siden 1992. Du må ikke begynde at omlægge engen oftere.

Moser og sumpede områder

 • Må jeg oprense eller lave en sø i min mose?

  Nej. Kun i helt særlige tilfælde kan du få tilladelse til at oprense eller lave en sø i en mose, fx hvis vi på gamle luftfoto kan se, at der tidligere har været en sø på stedet.

 • Må jeg fælde træer og buske i min mose?

  Ja, men du må kun fælde enkelte træer og buske.

  Hvis du vil fælde på et større område, må du ikke gå i gang, før du har fået en tilladelse fra os.

 • Må jeg dræne min mose?

  Nej, du må ikke dræne moser eller andre fugtige typer natur.

  Du må holde dine grøfter og dræn løbende ved lige. Du må aldrig grave din grøfter dybere eller bredere end de tidligere har været. Du må aldrig lægge dine dræn dybere end før.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du dræner på dine marker rundt om en mose, så må dine dræn ikke ændre vandstanden i mosen.

 • Må jeg fylde jord i sumpede områder?

  Nej. Du skal altid kontakte os, før du vil fjerne et sumpet område.

  Selv helt små fugtige områder kan være vigtige yngleområde fx for løvfrøer, der er fredede og beskyttede i hele Europa.

  SEGES og Miljøministeriet har lavet et hæfte til landmænd om Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arter yngle- og rasteområder (PDF). 

Levende hegn og diger

 • Må jeg fjerne et levende hegn?

  Ja og nej. Hvis det levende hegn står på et beskyttet dige, må du kun skære buske og træer ned. Du må ikke fjerne rødderne og selve diget.

  Hvis der ikke er et beskyttet dige, må du fjerne det levende hegn. Du må ikke fælde træer, hvor der yngler og lever flagermus og bestemte fugle.

  • Du må ikke fælde redetræer for fugle der ruger i kolonier fra 1. februar til 31. juli.
  • Du må ikke fælde redetræer for rovfugle og ugler fra 1. februar til 31. august.
  • Du må ikke fælde redetræer for ørne, sort stork og rød glente.
  • Du må ikke fælde hule træer og træer med spættehuller fra 1. november til 31. august.
 • Må jeg plante et nyt levende hegn?

  Ja, men du skal først være sikker på, at der ikke er beskyttet, natur, beskyttede fortidsminder og fredninger, der betyder, at du ikke må plante dit læhegn.

  Hvis du er i tvivl, så kontakt os.

  Hvis du dybdepløjer og under dit arbejde finder fortidsminder, skal du straks standse og ringe til VejleMuseerne.

  Du kan få inspiration til, hvordan du placerer og udformer et levende hegn i SEGES folder Levende hegn i landskabet (PDF).

 • Må jeg fjerne et dige?

  Nej. Hvis det er et beskyttet dige, må du ikke fjerne det.

 • Må jeg fælde træer og buske på et dige?

  Ja og nej. Du må kun skære buske og træer ned. Du må ikke fjerne rødderne og selve diget.

  Du må ikke fælde træer, hvor der yngler og lever flagermus og bestemte fugle.

  • Du må ikke fælde redetræer for fugle der ruger i kolonier fra 1. februar til 31. juli.
  • Du må ikke fælde redetræer for rovfugle og ugler fra 1. februar til 31. august.
  • Du må ikke fælde redetræer for ørne, sort stork og rød glente.
  • Du må ikke fælde hule træer og træer med spættehuller fra 1. november til 31. august.
 • Må jeg plante træer og buske på et dige?

  Du må udbedrer et eksisterende levende hegn på et dige ved at plante enkelte træer og buske.

  Hvis du vil plante et helt nyt hegn på diget, skal du først have en tilladelse fra os

 • Må jeg lave et nyt dige?

  Ja, men du skal først have en tilladelse fra os.

 • Må jeg lave et brud i diget?

  Ja. Normalt kan du få tilladelse til et lille brud gennem diget, hvis det betyder, at du skal køre mindre på vejene med dine maskiner.

  Du må først lave gennembruddet, når du har fået tilladelse af os.

Gravhøje og andre fortidsminder

 • Må jeg fjerne træer og buske på min gravhøj?

  Ja. Du må fælde træer og buske ved roden.

  Du må aldrig grave stød og rødder op.

 • Må jeg have køer eller får på min gravhøj?

  Du må gerne have køer eller får til at græsse på din gravhøj, men du skal sørge for, at de ikke slider og tramper gravhøjen i stykker.

 • Må jeg lægge sten fra marken på min gravhøj?

  Nej. Du må ikke lægge sten eller oplagrer andre ting på gravhøje og andre fortidsminder.

 • Må jeg plante træer og buske omkring min gravhøj?

  Nej. Du må ikke plante træer i en radius på 100 meter omkring på gravhøje og andre fortidsminder.

  Du må heller ikke plante juletræer, frugttræer eller energipil.

  Du må gerne gentilplante skovarealer.

  Du kan i helt særlige tilfælde få tilladelse af os til at plante omkring et fortidsminde.  

Gamle træer

Anlæg i natur

 • Må jeg sætte en hochsitz op?

  Ja, hvis du overholder reglerne for hochsitz og skydetårne.  

  En hochsitz / skydestige

  • skal være transportabel
  • skal stå mindst 130 meter fra naboskel
  • må maksimalt være placeret 5 meter over terræn
  • skal stå i skovbryn, læhegn, remise eller anden beplantning, som har mindst samme højde som hochsitzen

   

  Et skydetårn

  • må kun stå i skove på mindst 0,5 hektar.
  • skal stå i skovbevoksning eller skovbryn
  • må ikke placeres fritstående
  • må ikke skæmme landskabet
  • skal stå mindst 130 meter fra naboskel
  • må maksimalt være placeret 5 meter over terræn
  • skal være af træ eller metal
  • må ikke have et gulv større en 2 kvadratmeter
  • må ikke have sider som er mere end 110 cm målt fra platformens gulv
 • Må jeg lave en ridebane?

  Hvis du vil lave en ridebane, skal du først have en tilladelse fra os.

 • Må jeg lave et læskur til mine dyr?

  Ja, men du skal ofte have en tilladelse fra os, fx hvis:

  • læskuret ikke er nødvendig for, at du kan drive din ejendom som landbrugsejendom
  • læskuret skal ligge mere en 20 meter fra dine andre bygninger eller på den anden side af en vej
  • læskuret er mere end 50 kvadratmeter
  • læskuret er en tilbygning, så bygningen bliver mere en 50 kvadratmeter
  • læskuret skal ligge i beskyttet natur, inden for en fredning eller beskyttelseslinjer

   

  Kontakt os, hvis du er i tvivl.

 • Må jeg bygge et lysthus eller en pavilion?

  Du skal altid søge os om tilladelse til lysthuse os pavilloner, og du må ikke gå i gang med at bygge, før du har en tilladelse

 • Må jeg sætte en lysmast op?

  Du skal have en tilladelse fra os, hvis du vil sætte en lysmast op.

Sidst opdateret: