Hvis du ejer jord i et Natura 2000-område, og du vil ændre driften eller lave bestemte aktiviteter på din jord eller i din skov, skal du huske først at anmelde det.

Se om du bor i et Natura 2000-område

Du skal anmelde aktiviteter i Natura 2000-områder

Du skal være opmærksom på, at du også skal anmelde, hvis du ændrer bestemte former for drift eller laver bestemte aktiviteter, der normalt ikke kræver en tilladelse.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvilke aktiviteter skal jeg anmelde på arealer med fredskov?

  • Renafdrift af løvskov.
  • Plantning i løvskov.
  • Fremme af nåletræer i løvskov.
  • Ny intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som kræver gødning og pesticider.
  • Byggeri og anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, liggepladser m.v.)
  • Ændringer i afvanding.
 • Hvilke aktiviteter skal jeg anmelde på arealer uden fredskov?

  • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
  • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
  • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke er store nok til at være beskyttede af § 3.
  • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.
  • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
  • Opdyrkning, tilplantning og dæmpning af sandflugt på klitter.
  • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
  • Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.
  • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningstryk, herunder ophør med græsning eller høslet.
  • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
  • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
  • Etablering af virksomheder, som normalt ikke kræver tilladelse, i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).
 • Hvorfor skal jeg anmelde aktiviteter i Natura 2000-områder?

  Du skal anmelde, hvis du ændrer din drift, så vi har mulighed for at vurdere, om dit ønske om at ændre driften vil påvirke Natura 2000-området negativt.

 • Hvordan vurderer I min anmeldelse?

  Når vi modtager din anmeldelse, har vi 4 uger til at lave vores vurdering.

  Vi krydstjekker, om dit areal er en særlig værdifuld type af natur, og om der er sjældne dyr eller planter på arealet.

  • Hvis du ikke hører fra os inden for 4 uger, må du ændre driften.
  • Hvis vi træffer en afgørelse om, at vi er nødt til vurdere din anmeldelse nærmere, kan du klage over vores afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ikke klager over vores afgørelse, vil den gælde i 6 måneder. Inden for de 6 måneder skal vi endeligt vurdere, om du må ændre driften.
  • Hvis vi vurderer, at en ændring i din drift vil kunne skade bestemte dyr eller bestemte typer af natur, skal vi lave en aftale med dig eller træffe afgørelse, der enten skal sikre en bestemt drift eller forhindre en bestemt drift. Du vil få erstatning for de tab, som du vil få som følge af afgørelsen eller aftalen.
 • Skal jeg ændre min drift så snart jeg har fået jeres afgørelse?

  Nej. Din anmeldelse af ændringer i din drift gælder i 3 år. Hvis du ikke har ændret driften inden for de 3 år, udløber din anmeldelse. Hvis du stadig ønsker at ændre driften på arealet, skal du anmelde det igen.

 • Kan jeg få tilskud til min drift, når jeg bor i et Natura 2000-område?

  Hvis du ejer skov på mindst 0,5 hektar, kan du søge tilskud til at beskytte levesteder og særlige sjældne arter i din skov. Hvis du har skov i Natura 2000-områder, vil din ansøgning blive højt prioriteret.

  Læs om din mulighed for at få tilskud til fredskov i Natura 2000-områder på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Hvis du ejer anden natur end skov i Natura 2000-områder, kan du søge om tilskud til naturvenlig drift og tilskud til at gøre naturen bedre.

  Læs om din mulighed for at få tilskud til anden natur i Natura 2000-områder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: