Vi vil genskabe en god økologisk tilstand og biologisk mangfoldighed i Vejle Fjord. Med et samlet budget på godt 25 mio kr over en 5-årig periode sætter vi for alvor fokus på det marine vandmiljø - den blå natur.

Sønelliker
Sønelliker
Marsvin
Marsvin
Udlagte mulingebanker
Udlagte mulingebanker
Ålegræs til udplantning
Ålegræs til udplantning
Stenrev
Stenrev

Vejle Fjord har det skidt og er i ubalance. Til trods for mere end 30 års fokus på udledningen af næringssalte fra land og by i regi af vandplanerne, så kategoriseres miljøtilstanden i Vejle Fjord stadigvæk som ringe/dårlig i henholdsvis inder- og yderfjord.

Et stort anlagt naturgenopretningsprojekt i Vejle Fjord, med et samlet budget på godt 25 mio., skal over en 5 årig periode søge at iværksætte forskellige tiltag, der på sigt kan medvirke til at genskabe god økologisk tilstand i Vejle Fjord og genskabe fjordes biologiske mangfoldighed. Projekt har fokus på at reetablere de fysiske rammer i fjorden, der huser den høje biodiversitet.

Det sker ved følgende 4 marine naturgenopretningstiltag:

  1. Retablering af fortidens ålegræsbede
  2. Udlægning af nye muslingebanker
  3. Udlægning af stenrev
  4. Opfiskning af krabber

Læs mere om  Sund Vejle Fjord projektet

Følg os på Facebook

Sidst opdateret: