Klassifikation

Badevandet er klassificeret som udemærket (opgjort på basis af data fra 2019-2021)

Fysiske forhold

Strandens udstrækning fremgår af kortet ovenfor. Stranden er ca. 200 meter lang og består af et område af hvidt sand og mindre sten, der er ca. 20 m bredt. Op til sandstranden er et plejet græsareal. Der er relativ lav vanddybde.

Geografisk placering

Stranden er beliggende på nordsiden af Vejle Fjord ca. 3 km. øst for Vejle by.

Hydrologiske forhold

Strømretningen er varierende, saltholdighed ca. 20 ‰

Kilder til fækal forureninger

Forurening fra de badende vurderes ikke at have en betydning for på grund af hurtig udskiftning af vandet.
Forurening fra græssende husdyr samt gylleudbringning vurderes ikke at have betydning.
Årsag til eventuelle kortvarige forureninger – ved kraftig og vedvarende regn kan der ske overløb af opspædet spildevand. Der er tale om kortvarig forurening, der oftest maksimalt vare 3 døgn.

Risiko for blågrønalger (cyanobakterier):

Opblomstring af blågrønalger kan forekomme og ses oftest efter en regnfyldt periode, hvor næringsstoffer udvaskes til vandet, efterfulgt af en varm periode. Tegn på opblomstring kan være uklart misfarvet vand, skumdannelse og evt. døde dyr. Vandets sigtdybde måles ved prøvetagning. I perioder med risiko for opblomstring opsættes information om dette på parkeringspladserne.


Følgende information er altid tilgængelig ved stranden: Alger producerer giftige stoffer, som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten. De kan misfarve vandet. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule.

Baderåd

Se efter, om der er information, som fraråder badning.

Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med rent vand.


Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden

Risiko for opblomstring af planteplankton (fytoplankton)

Risiko for fytoplanktonvækst vurderes at være lille, risikoen er størst i sensommeren.


Risiko for tang (makroalger): Der kan forekomme tang i strandkanten. Badning frarådes i nærheden af store mængder opskyllet tang.


Følgende information er altid tilgængelig på stranden: Hvis der er store mængder tang i strandkanten, frarådes badning i nærheden af tangen. Det skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang, og tangen beskytter sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve i længere tid.

Kortvarige forureninger

Kortvarige forureninger skyldes oftest kraftig nedbør. En evt. forurening varer oftest maksimalt 3 døgn efter ophør af regn.

Forvaltningsforanstaltninger

Der er foretaget adskillelse af regn- og spildevand i store dele af Bredballe, ligesom der pågår løbende renovering af kloakken, hermed reduceres antallet af overløb af opspædet spildevand til fjorden og Albuen Strand.


Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre planteplankton (fytoplankton) kan ikke forudsiges. Ved konstatering af opblomstring af blågrønalger vil varslingsskiltet vise at badning frarådes.
Store mængder tang på badestranden fjernes af kommunen.

Anden forurening

Glasskår, affald, kemisk forurening – også olieudslip - er eksempler på forureninger, som lejlighedsvist kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Vejle Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer.

Kontrol af badevandskvalitet

I badesæson (1. juni til 15. september) udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten. Tidsplan for prøvetagning kan ses på kommunens hjemmeside.

Om badevandsprofilen

Fladstrand v. Høll: stationnr.: 9290, DKBWid.: 1262 Beliggende: UTM zone: 32; østlig 546999; nordlig 6165893 Denne badevandsprofil er udarbejdet i maj 2022, profilen revideres senest maj 2025 – dog revideres klassifikationen hvert år.

Sidst opdateret: