Her kan du læse mere om reglerne for kørsel af elever i Vejle Kommunes skoler. Reglerne er senest revideret juli 2021.

Her kan du læse Vejle Kommunes regler og principper for befordring af skoleelever pr. 01.08.2015.

Lovgivning: Folkeskoleloven § 26 og Bekendtgørelse nr. 688 af 20.06.2014.

Kommunale busruter - Kørselskontoret planlægger de kommunale skolebusruter i samarbejde med skolerne.

 • Kriterier for oprettelse af rute:

  I områder hvor de kollektive busruter ikke kan benyttes, etableres kommunale skolebusruter alene af hensyn til elever, der er berettiget til gratis befordring.

 • Nye retningslinjer med virkning fra skoleåret 2021/22

  Uddannelse & Læring har besluttet at ændrer vores retningslinjer på området.
  Det skyldes et ønske om at udvise størst mulig fleksibilitet og udnyttet eksisterende kapacitet bedst muligt.

  Følgende retningslinjer gælder:

  • Vejle Kommunes kørselskontor planlægger – som hidtil – alene ruter og afstemmer buskapacitet ud fra de elever, som vi har pligt til at sørge for lokaltilrettelagt buskørsel til.
  • Hvis det viser sig, at der er ledige pladser, kan disse pladser tilbydes børn, der ikke har ret til
   lokaltilrettelagt buskørsel, hvis forældrene anmoder om det.
  • Det er en betingelse, at barnet/børnene i forvejen opfylder de generelle betingelserne for kørsel til skole.
  • Det er en betingelse, at der i forvejen er børn i husstanden, der opfylder betingelserne for at køre med den lokaltilrettelagt buskørsel.
  • Der opkræves ikke betaling for at søskende kører med bussen.
  • Ordningen praktiseres efter et ”først til mølle princip”. Dvs. at bussen ”fyldes” op i den rækkefølge forældre måtte henvende sig.
  • Det bemærkes, at ordningen ikke giver krav på plads til alle søskende i en husstand. Hvis der fx er én ledig plads og der er to øvrige søskende tilbydes familien alene én plads.
  • Hvis vi får behov for en ekstra plads til et barn der er berettiget til den lokaltilrettelagte buskørsel, vil en ”tilbudt ekstra plads” blive frataget igen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis et barn, der har ret til kørslen, tilflytter området i løbet af skoleåret.
  • Ophør af ret til at benytte den ledige plads vil i den situation kunne ske med kort varsel, 2-3 dage. Pladsen vil i så fald blive frataget det barn, der sidst har fået tildelt en ledig plads.

  Hvis kørslen fratages jf. ovenstående, vil barnet  have ret til et buskort til en Sydtrafik busrute. Bestilling af buskort sker via barnets skole. I den situation vil der være mindre ventetid på et buskort. Hvis I vælger at ”lægge ud” for busbillet i perioden indtil buskort modtages, vil beløbet blive refunderet ved henvendelse til Uddannelse & Læring, Vejle Kommune.

  Ruterne tilrettelægges for et skoleår ad gangen efter nedenstående retningslinjer:

  1. Befordring sker til/fra stoppested tættest  muligt på elevens bopæl.
  2. Afstanden imellem bussens stoppested og elevens bopæl bør ikke overskride halvdelen af afstanden, der berettiger til befordring.
  3. Befordringstiden imellem skole og stoppested bør ikke overskride 75 min. hver vej.

  Antal ruter pr. dag:

  1 morgen kørsel – 2 hjemkørsler.

 • Særlig godkendt kørsel

  Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler, der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal der foreligge en skriftlig vurdering fra skolelederen.

  Nyvisitering Det er visitationsudvalget/skolelederen, der træffer beslutning om, hvordan elevens befordringsbehov  bedst tilgodeses  (skolebuskort –  egenbefordring – skoletaxa)

  Revisitering Det er skolelederen (TCBU) der  træffer beslutning om,  hvordan elevens befordringsbehov bedst  tilgodeses (skolebuskort –  egen befordring –  skoletaxa)
  Kørselsbehovet vurderes mindst 1. gang årligt

  Visitationsafgørelsen  sendes til Kørselskontoret,  der herefter tilrettelægger  det konkrete kørselstilbud i dialog med skole og  forældre.

 • Befordring til/fra SFO/fritidstilbud

  Elever, der er henvist/godkendt af  skoleleder til undervisning  på anden skole end distriktsskolen, kan få  gratis befordring til/fra  SFO/fritidstilbud på  institutionens  åbningsdage, såfremt  afstanden mellem  SFO/fritidstilbud og  hjemmet er længere end 6 km.

 • Offentlige busruter/Sydtrafiks busruter

  Ruterne under Sydtrafik kan ses på deres  hjemmeside:  www.sydtrafik.dk

Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 01.08.2015 - Lovgivning: Folkeskolens § 26 og Bekendtgørelse nr. 688 af 20.06.2014. Generelle regler for elever der går på distriktsskolen

 • Afstandskriterier

  Kommunen sørger for befordring, imellem  distriktsskolen og hjem eller hjemmets nærhed, af elever der har længere skolevej end:

  • 0. til 3. klasse over 2,5 km
  • 4. til 6. klasse over 6,0 km
  • 7. til 9. klasse over 7,0 km
  • 10. klasse over 9,0 km
 • Trafikfarlig skolevej

  Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej, hvis skolevejen udgør en særlig risiko for skoleelever. Kommunen beslutter om et stykke vej er trafikfarlig som skolevej efter indhentet udtalelse fra vejmyndigheden og politiet.

  Hvis et stykke af skolevejen udgør en særlig risiko for skolebørn, vil kommunen, som pkt. 1, se på, om der findes en alternativ skolevej eller, som pkt. 2, sørge for befordring til og fra skole.

 • Skolevejen

  Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad nærmeste offentlig tilgængelig vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods, på cykel eller knallert hele året imellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område.

 • Adresse

  • Bor begge forældre i skoledistriktet, kan de vælge til hvilket af de to hjem, befordring skal ske.
  •  Bor kun den ene forældre i skoledistriktet gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem.
   Befordring til hjemmet uden for skoledistriktet er Vejle Kommune uvedkommende.

  Afstandskriteriet skal være opfyldt til den valgte adresse, eller vejstrækningen er vurderet som værende trafikfarlig.

 • Afstand til busstoppested

  Befordring sker til/fra stoppested tættest muligt på elevens bopæl i skoledistriktet.

  Afstanden imellem stoppested og elevens bopæl bør ikke overstige halvdelen af afstanden, der berettiger til befordring.

  Eks.: fra 0. til 3. klasse bør afstanden til busstoppested ikke overstige 1,25 km

 • Køretid

  Køretiden imellem skole og stoppested bør ikke overstige 75 min. hver vej, inden for kommunegrænsen.

 • Ventetid på skolen

  Ventetiden for eleven bør ikke overstige 60 min. før og 60 min. efter skoletid.

 • Bussens ventetid

  Bussen skal ikke vente på eleven.

 • Befordring til anden skole end distriktsskolen

  Elever kan få befordring til anden folkeskole, hvis betingelserne for befordring til både distriktsskolen og den anden skole er opfyldt og eksisterende kollektiv rute kan benyttes.

  Dog må udgiften til anden skole ikke overstige buskortets pris til distriktsskolen.

  En eventuel merudgift vil blive pålagt elevens forældre.

 • Egen befordring

  Såfremt kommunen ikke kan opfylde sin befordringsforpligtelse ved at give eleven buskort til offentlig bus/kommunal skolebus, kan der aftales egen befordring med forældre.

  Taksten til egen befordring er den til en hver tid gældende lave takst.

 • Befordring til SFO/fritidstilbud

  Kommunen sørger ikke for befordring til/fra SFO/fritidstilbud.

Befordring af elever der er visiteret til specialtilbud

 • Befordring af elever der er visiteret til specialtilbud

  Såfremt eleven er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det andet skoletilbud i distriktsskolens sted og eleven er dermed berettiget til befordring efter de samme vilkår, som elever der går i deres distriktsskole. - Se de generelle regler for elever der går på distriktsskolen.

  Herudover gælder følgende nedenstående retningslinjer

 • Særlig godkendt kørsel

  Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal der foreligge en skriftlig vurdering fra skolelederen.

  Kørselsbehovet vurderes mindst 1. gang årligt.

  Nyvisitering Det er visitationsudvalget/skolelederen, der træffer beslutning om, hvordan elevens befordringsbehov bedst tilgodeses (skolebuskort - egenbefordring - skoletaxa)

  Revisitering Det er skolelederen (TCBU), der træffer beslutning om, hvordan elevens befordringsbehov bedst tilgodeses (skolebuskort - egen befordring - skoletaxa)

  Visitationsafgørelsen sendes til Kørselskontoret, der herefter tilrettelægger det konkrete kørselstilbud i dialog med skole og forældre.

  For elever, der er visiteret til Skovagerskolen, tilrettelægger Skovagerskolen kørslen i dialog med forældrene.

 • Planlægning af ruter

  Ruterne tilrettelægges for et skoleår ad gangen både med hensyn til ruteføring og køretider.

  Ændringer af ruter i årets løb kan kun forekomme ved vedvarende ændringer for eleven eller ved til/afgang af elever på ruten.

 • Køretid

  Køretiden for elever bør ikke overskride 75 min hver vej for elever bosiddende i Vejle Kommune og 90 min. hver vej for elever bosiddende uden for Vejle Kommune eller ved skoletilbud uden for Vejle Kommune.

 • Ventetid på skolen

  Ventetiden for eleven bør ikke overstige 60 min. før og 60 min. efter skoletid.

 • Hjælpemidler med bussen

  Der må som udgangspunkt kun medbringes hjælpemidler, der er nødvendige for skolegangen.

 • Befordring til/fra SFO/fritidstilbud

  Elever, der er visiteret til specialundervisning, kan få befordring til og fra SFO/fritidstilbud på institutionens åbningsdage, såfremt afstanden imellem SFO/fritidstilbud og hjemmet er længere end 6 km.

 • Befordring til kommunalt godkendt aflastningssted

  Befordring kan efter særlig aftale ske til/fra kommunalt godkendt aflastningssted, hvis der er en eksisterende rute, det kan indpasses på. Elever der er anbragt uden for hjemmet, kan efter særlig aftale med sagsbehandler, befordres til/fra forældre.

 • Adresse

  • Bor begge forældre i Vejle Kommune, kan de vælge til hvilket af de to hjem, befordring skal ske.
  • Bor kun den ene forældre i Vejle Kommune, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem. Befordring til hjemmet uden for Vejle Kommune er Vejle Kommune uvedkommende.
 • Fortsat skolegang efter ophør af visiteret tilbud

  Elever, der efter ophør af visiteret tilbud på anden skole end distriktsskolen, vælger at fortsætte sin skolegang på samme skole, har ret til befordring til/fra denne skole, efter samme vilkår som elever der går på deres distriktsskole. - Se de generelle regler for elever der går på distriktsskolen.

Befordring af flersprogede elever til anden skole end distriktsskolen

 • Befordring af flersprogede elever til anden skole end distriktsskolen

  Såfremt eleven er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det andet skoletilbud i distriktsskolens sted og eleven er dermed berettiget til befordring efter de samme kriterier som elever, der går på deres distriktsskole.

  Se de generelle regler for elever der går på distriktsskolen.

  Herudover gælder følgende retningslinjer:

  1. De flersprogede elever, som allerede er bevilliget buskort pt, må fortsætte med at få buskort indtil de forlader pågældende skole.
   Det betyder, at hvis de søger om nyt buskort kan de få det på samme betingelse som hidtil.
  2. En flersproget elev som af Uddannelse & Læring bliver placeret på anden skole end distriktsskolen kan få buskort indtil eleven forlader pågældende skole.
  3. En flersproget elev, som har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan søge om buskort ift. gældende befordringsprincipper – se generelle regler for frit skolevalg.

  Det skal bemærkes, at der kan opstå tilfælde hvor en flersproget elev er berettiget til buskort efter ovenstående punkt 1 og hvor der bliver givet afslag til mindre/større søskende, med den begrundelse at eleven hører under pkt. 3

 • Særlig godkendt kørsel

  Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler, der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal der foreligge en skriftlig vurdering herom fra skolelederen, der sendes til kørselskontoret.

 • Planlægning af ruter

  Ruterne tilrettelægges for ét skoleår ad gangen både med hensyn til ruteføring og køretider.

  Ændringer af ruter i årets løb kan kun forekomme ved vedvarende ændringer for eleven eller ved til-/afgang af elever på ruten.

 • Køretid

  Køretiden imellem skole og stoppested bør ikke overstige 75 min. hver vej, inden for kommunegrænsen.

 • Befordring til/fra SFO/fritidstilbud

  Elever, der er henvist/godkendt af skoleleder til undervisning på anden skole end distriktsskolen, kan få gratis befordring til/fra SFO/fritidstilbud på institutionens åbningsdage, såfremt afstanden mellem SFO/fritidstilbud og hjemmet er længere end 6 km.

 • Fortsat skolegang efter ophør af visiteret tilbud

  Elever, der efter ophør af visiteret tilbud på anden skole end distriktsskolen, vælger at fortsætte sin skolegang på samme skole, har ret til befordring til/fra denne skole, efter samme vilkår som elever der går på deres distriktsskole.

  Se de generelle regler for elever der går på distriktsskolen.

Bestilling/køb af buskort

 • Bestilling af skolekort – Sydtrafiks busruter

  Sydtrafiks busruter: se hjemmeside www.sydtrafik.dk

  Elever der har ret til befordring til/fra skole skal aflevere ansøgningsskema på skolen senest den dato skolen har meldt ud.
  Ansøgningsskema skal hentes på Vejle Kommunes hjemmeside.

  Buskortet vil blive udleveret på skolen den 1. dag efter sommerferien.
  De elever, som har bestilt skolekort, kan tage bussen den 1. dag om morgenen uden beregning.
  Har eleven ikke fået bestilt skolekort rettidigt og skolekortet er forsinket, påhviler det eleven selv at sørge for transporten/betaling for bustransport, indtil skolekortet udleveres på skolen.

 • Erstatningskort

  Mister en elev sit skolekort, skal eleven bestille et erstatningskort på skolens kontor.

  Udgiften til erstatningskort vil blive pålagt elevens forældre.

 • Fraflytning o.l.

  Flytter en elev fra kommunen eller til anden skole skal skolekortet afleveres på skolens kontor. Skolekortet sendes til Sydtrafik for refusion.

 • Køb af buskort

  Elever som ikke er berettiget til gratis befordring, kan bestille buskort direkte hos Sydtrafik, www.sydtrafik.dk eller på tlf. nr. 7660 8659.

 • Kommunale ruter

  Bestilling af buskort – kommunale ruter

  Der oprettes kommunale skolebusruter ved de skoler, hvor kørselsberettigede elever ikke kan gøre brug af Sydtrafiks busruter.

  Hvis dit barn skal med en kommunal rute, skal du kontakte skolen.

  Buskortet vil blive udleveret den 1. skoledag efter sommerferien. Eleven kan tage med bussen om morgenen den 1. skoledag efter sommerferien uden beregning.

Sidst opdateret: