Her finder du styrelsesvedtægten for Vejle Kommunes folkeskoler.

I henhold til Lov om folkeskolen § 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen for skolebestyrelsesudvalg på folkeskoler i Vejle Kommune er der lavet en styrelsesvedtægt.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

I henhold til Lov om folkeskolen § 41, fastsættes følgende vedtægt for folkeskolens styrelse i Vejle
Kommune.

KAPITEL 1
Skolebestyrelsen

Sammensætning og valg

§ 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen består af følgende:

  1. 5 , 7 eller 9 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Der henvises i øvrigt til de konkrete bestemmelser i valgforordningen for skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune, der medgår som bilag til denne styrelsesvedtægt. Herunder gælder følgende:
   • a) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.
   • b) Hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1 forældrerepræsentant.
  2. 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen.
  3. 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling.
    • a) Firkløverskolen med fire afdelinger fritages for denne bestemmelse.

Stk.2. Skolebestyrelsen kan beslutte, om skolebestyrelsen skal udvides med op til to pladser med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger m.m. Jf. Valgforordningen for skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune.

Stk.3. Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret.

Stk.4. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.

Stk.5. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller personale.

Stk.6. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 2 eller 4 år. Kompetencen til, at beslutte om der anvendes 2 eller 4 årige valgperioder for de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne, delegeres til de lokale skolebestyrelser. Den besluttede længde af valgperioden, er gældende for alle forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, således at alle er valgt for enten 2 eller 4 år.
De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen på Ungdoms Center Vejle, vælges for 1. år.

Stk.7. Skolebestyrelsen kan beslutte, at der afholdes forskudte valg for forældrerepræsentanter. Jf. Valgforordningen for skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune.

Stk. 8. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Skolebestyrelsen kan beslutte, at et eller flere medlemmer af skolens ledelsesteam, ud over skolelederen, kan deltage i møderne uden stemmeret.

§ 2. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen og Valgforordningen for skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune.

Stk. 2. Medarbejdervalg foregår ved, at skolelederen med mindst 14 dages varsel indkalder til valghandling.
Alle medarbejdere, som er omfattet af skolelederens ledelseskompetence er valgberettigede og stemmeberettigede, dog skal personer, der vælges til bestyrelsen ikke have et ansættelsesforhold på under 1 år, da valgperioden er 1 år.

Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges som beskrevet i stk. 2. Valgperioden er 1 skoleår med tiltrædelse 1. august.

Stk. 4. Valg i henhold til stk. 2 skal finde sted senest 1. maj skoleåret før.

Stk. 5. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet. Valgperioden er 1 skoleår med tiltrædelse 1. august.

Stk. 6. Valg iht. stk. 5 skal finde sted enten ved skoleårets afslutning eller umiddelbart efter det nye skoleårs start og senest 1. september i det nye skoleår. 

§ 3. På skolebestyrelsens konstituerende møde efter valget vælger medlemmerne en af
forældrerepræsentanterne som formand.

Mødevirksomhed

§ 4. Den enkelte skolebestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Skolebestyrelsens forretningsorden skal som minimum, indeholde de elementer som er beskrevet i den vejledende forretningsorden for skolebestyrelser, og som udgør en del af bilagsdelen til styrelsesvedtægten.

§ 5. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i enkelte punkter, når der behandles spørgsmål hvor ekstern deltagelse kan kvalificere beslutninger.

§ 6. Regler for suppleanters deltagelse ved bestyrelsesmedlemmers forfald skal fremgå af skolebestyrelsens
forretningsorden.

§ 7. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når 1/3 af bestyrelsens medlemmer
ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 8. Formanden indkalder til møde i henhold til forretningsordenen.

Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender den med eventuelle bilag i henhold til forretningsordenen inden mødet til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden før mødet afholdes i henhold til forretningsordenen.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel end beskrevet i forretningsordenen. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 9. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede og de forældrevalgte medlemmer er i flertal.

§ 10. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

§ 11. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet.
Dagsorden og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser ført til referat i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Andre forhold

§ 13. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.

Stk. 2. Skolebestyrelsen orienterer mindst en gang årligt, om skolens virksomhed. Dette kan foregå som en skriftlig orientering, eller ved et fælles møde hvor skolens virksomhed drøftes. 

KAPITEL 2
Skolebestyrelsens beføjelser

§ 14. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, Børne – og Familieudvalget samt Børn og – Ungeforvaltningen.

Stk. 2. Byrådet delegerer sine beføjelser efter lov om folkeskolen til skolebestyrelserne bortset fra de beføjelser, som følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen, beslutninger om skolestruktur samt de beføjelser, der er underlagt delegeringsforbud. 

§ 15. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder som minimum principper og
beslutninger om:

 • Undervisningens organisering.
 • Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder om forældrenes ansvar i samarbejdet.
 • Samarbejdet med lokalsamfundets erhvervs-, kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, Kulturskolen, Ungdomsskolen, uddannelsesinstitutioner m.fl.
 • Underretning af hjemmene om børnenes og de unges udbytte af undervisningen.
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
 • Fællesarrangementer for skolens børn og unge i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.
 • Fritidsordningens virksomhed.
 • Skolens ordensregler.
 • Skolens værdiregelsæt.

(for uddybning se folkeskolelovens § 44, stk. 2)

KAPITEL 3
Skolens ledelse

§ 16. Den samlede ledelse af skoler og skolefritidsordninger varetages af Chefen for Uddannelse & Læring.

§ 17. Skolen og skolefritidsordningen ledes af en skoleleder, der på vegne af Byrådet varetager arbejdsgiverkompetencen, herunder den personalemæssige -, pædagogiske - samt administrative ledelse.

Stk. 2. Skolelederen er over for Byrådet, Chefen for Uddannelse & Læring og skolebestyrelse ansvarlig for, at de beslutninger, der træffes på skolen, er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og inden for de rammer, der er fastlagt af Byrådet. Skolens leder skal arbejde ud fra de principper, skolebestyrelsen har fastlagt for skolens virksomhed.

Stk.3. Hele skolens virksomhed planlægges og gennemføres inden for rammerne af det til enhver tid gældende administrations grundlag, som fast lægges af Byrådet, de politiske udvalg og Børne – og Ungeforvaltningen.

§ 18. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ledere og ansatte samt træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever.

§ 19. Skolelederen udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

§ 20. Skolelederen inddrager skolens elever i spørgsmål vedrørende deres sikkerhed og sundhed.

§ 21. Børn – og Ungedirektøren træffer beslutning om ansættelse af skoleledere efter indhentet udtalelse fra et ansættelsesudvalg.

Stk.2. Chefen for Uddannelse & Læring har ansvaret for ansættelsesforløbet.

Stk. 3. Ansættelsesudvalget består af op til 3 skolebestyrelsesmedlemmer valgt af forældre, 2 skolebestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejdere, 1 – 2 repræsentanter for skolens øvrige ledelse, Chefen for Uddannelse & Læring samt en repræsentant fra Uddannelse & Læring.

§ 22. Skolelederen træffer beslutning om ansættelse af souschefer og afdelingsledere, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen. Skolelederen har ansvaret for ansættelsesforløbet.

Stk. 2. Skolelederen træffer beslutning om ansættelse af medarbejdere efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelsen. Skolelederen eller en afdelingsleder har ansvaret for ansættelsesforløbet. 

KAPITEL 4
Elevråd

§ 23. Der vælges et elevråd på hver skole.

Stk. 2. Eleverne afgør selv sammensætning og valg til elevrådet.

Stk. 3. Elevrådet har ret til at udtale sig over for skolebestyrelsen og skolens ledelse i alle sager vedrørende skolen, bortset fra sager vedrørende  enkeltpersoner.

§ 24. Blandt alle medlemmerne af elevrådene i Vejle Kommune, vælges et fælles elevråd med otte medlemmer. Det fælles elevråd udarbejder selv deres   forretningsorden.

Stk. 2. Det fælles elevråd drøfter forhold, som er fælles for alle skoler.

Stk. 3. Chefen for Uddannelse & Læring udpeger en kontaktperson, der skal være det fælles elevråd behjælpelig med praktiske foranstaltninger, og som bistår  det fælles elevråd med vejledning i alle sager.

Stk. 4. Der afholdes et årligt dialogmøde mellem Børne – og familieudvalget og det fælles elevråd.

KAPITEL 5
Tavshedspligt

§ 25. Alle medlemmer af skolebestyrelsen har tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens § 27. Brud på tavshedspligten kan medføre strafansvar jf.  straffelovens § 152. Tavshedspligten omfatter navnlig oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske oplysninger. Tavshedspligten gælder også i forhold til oplysninger det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed.

Stk. 2. Tavshedspligten gælder også efter udtræden af skolebestyrelsen i forhold til oplysninger som man blev bekendt med via sit virke som skolebestyrelsesmedlem.

KAPITEL 6
Det fælles rådgivende organ

§ 26. Børne – og Familieudvalget, afholder møder med samtlige formænd for skolebestyrelserne og skolelederne efter behov og minimum 2 gange årligt.

KAPITEL 7
Ikrafttrædelse

§ 27. Denne vedtægt træder i kraft den 1.januar 2020.

Stk.2. Ændringer i styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter godkendelse i Byrådet og efter indhentede udtalelser fra skolebestyrelserne.

Sidst opdateret: