Hvordan er reglerne, hvis dit barn har fravær fra skolen?

I Vejle Kommune har vi fokus på at sikre, at alle børn kommer i skole hver dag, så de har mulighed for at være en del af klassefællesskabet.

Hvis jeres barn ikke kan møde op i skole er det er vigtigt, at I som forældre informerer skolen om  årsagen ved hver fraværsdag. Det skal ske senest kl. 9.00.

Hvis jeres barn ikke møder i skole, vil skolen kontakte jer.

I helt særlige tilfælde kan I anmode om ekstraordinær frihed.
Det skal ske på forhånd og gennem jeres barns klasselærer eller kontaktlærer. Hvis der er tale om mere end to dage, er det skolelederen, der skal træffe afgørelse. Anmodning om ekstraordinær frihed i mere end to dage skal ske i rimelig tid, inden fraværet ønskes afholdt, så skolelederen har mulighed for at lave en helhedsvurdering og træffe afgørelse.

Skolen vil registrere fravær som ulovligt fravær, hvis I ikke sygemelder jeres barn, eller hvis skolen ikke har godkendt ekstraordinær frihed.

Få fakta og svar på de typiske spørgsmål om reglerne, hvis dit barn har fravær i folkeskolen på Børne- og Ungeministeriets hjemmeside.

Find "Vejles fraværsguide fra maj 2023 - Guide til arbejdet med fravær og fremmøde i skolen" under principper på denne side.

Sådan er reglerne om fravær i grundskolen
Vejledning til forældre til børn i folkeskolen


I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Det betyder, at børn i den undervisningspligtige alder har pligt til at deltage i undervisningen, og at det er barnets forældre, der har ansvar for, at barnet møder frem til og deltager i undervisningen.
Hvis eleven har et højt fravær i skolen, kan det være svært at følge med i undervisningen og gøre overgangen til en ungdomsuddannelse vanskelig. Et højt fravær er også bekymrende, fordi det kan skyldes trivselsproblemer eller ligefrem skabe dem.
Der er indført nye regler, der støtter op om undervisningspligten og betydningen af, at eleverne møder op til undervisningen. De nye regler kan få betydning for dig som forælder. Reglerne gennemgås her.

15 procent ulovligt fravær kan betyde stop i børne- og ungeydelsen

For at sikre, at alle forældre medvirker aktivt til at få deres børn i skole, er der indført nye regler, som betyder, at hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal.
Et kvartal følger kalenderåret, og der er derfor forskel på, hvor mange skoledage, der er i de forskellige kvartaler. Derfor kan der også være forskel på, hvor mange dages ulovligt fravær, der skal til for at afføde en underretning.
Inden der træffes en afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen skal kommunen høre både forældre og elever over 12 år, om de har bemærkninger til det ulovlige skolefravær. Kommunen skal på den måde sikre sig, at fraværet er ulovligt.
Hvis kommunen træffer afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, så gælder det for ét kvartal. Kommunen skal derfor modtage en ny underretning fra skolen om fravær på 15 procent eller derover, for at kunne træffe en ny afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.
Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner. Forældrene får på den måde en mulighed for at indgå et samarbejde med skolen for at sikre, at eleven møder op til undervisningen, inden de mister børne- og ungeydelsen.

Lovligt eller ulovligt fravær?

Fravær fra undervisningen kan have tre årsager. De første to kategorier registreres som lovlige (dvs. at fraværet ikke kan medføre træk i børne- og ungeydelsen), og den tredje registreres som ulovlig:

1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende

Der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse og lignende, når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisning.
Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, hjerneskade, bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som eksempelvis spiseforstyrrelser, angst eller selvskade.
Sygefravær omfatter også nødvendige tandlæge- og lægebesøg, medmindre der er tale om så kortvarige besøg, at det slet ikke noteres eller registreres som fravær.
Dette fravær er lovligt.

2. Fravær med tilladelse til ekstraordinær frihed

Skolelederen kan give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis forældrene har bedt om det. Ekstraordinær frihed gives typisk i forbindelse med særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, eller når elevens forældre ønsker at tage eleven med på ferie uden for almindelige ferieperioder.
Skolelederen træffer sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang og resten af klassen. Da udgangspunktet er, at skolens elever møder i skole hver dag, skal skolens leder være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed.
Hvis skolelederen giver tilladelse til ekstraordinær frihed, er det lovligt fravær.

3. Ulovligt fravær

Hvis eleven ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende og skolelederen ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, er det ulovligt fravær.
Ved ulovligt fravær skal skolens leder straks tage kontakt til elevens forældre for at undersøge, hvorfor eleven er fraværende.

Sådan registrerer skolen fravær

Det er vigtigt, at skolen kender til årsagen til en elevs fravær, fordi skolen har en generel forpligtelse til at føre opsyn med skolens elever. Samtidigt kan elevens fravær dække over noget som kræver, at skolen, sammen med elevens forældre, tager initiativ til at hjælpe eleven.
Hvis en elev er udeblevet fra undervisningen, skal forældrene, personligt eller skriftligt, give skolen besked om grunden til udeblivelsen. Hvis ikke der gives besked, bliver fraværet registreret som ulovligt fravær.
Skolen noterer fravær ved skoledagens begyndelse. For elever i 7.-10. klasse bliver fravær også noteret ved skoledagens afslutning. Dette krav til notering er et minimumskrav. En skole kan selv beslutte, om der skal noteres mere. En skole kan f.eks. beslutte, at der noteres fravær i hver lektion.
På baggrund af fraværsnoteringen bliver fravær registreret i skolens elevadministrative systemer. Her skal al ulovligt fravær registreres for elever i 0.-6. klasse som heldagsfravær. For elever i 7.-10. klasse, der er fraværende ved noteringen ved skoledagens begyndelse, registreres ulovligt fravær også som heldagsfravær. Men hvis elever i 7.-10. klasse er til stede ved noteringen ved skoledagens begyndelse og fraværende ved noteringen ved skoledagens afslutning, skal ulovligt fravær registreres som halvdagsfravær.
Dermed er det vigtigt, at eleverne er til stede ved fraværsnoteringerne. Kommer man lidt for sent har det dog ikke nogen betydning. Skolen udformer selv nærmere regler for, hvornår det er rimeligt at registrere ulovligt fravær for elever, der kommer for sent.

Sidst opdateret: