Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer. Testbil til Give 23. - 24. januar!


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Plejecentre og hjemmepleje

Hvis du bor på et plejecenter eller modtager hjemmehjælp, er du særlig sårbar. Derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt, hvad vi kan for at undgå smittespredning. Få en status på tilbuddene på ældreområdet.

Corona-vaccination på plejecentre og for borgere, der modtager hjemmehjælp (opdateret d. 11. januar)

Læs om corona-vaccination på plejecentre og i hjemmeplejen i Vejle Kommune

Besøgsrestriktioner på plejecentre (opdateret den 18. december)

Nu kan plejehjemsbeboere - udover at få besøg i egen lejlighed af den nærmeste pårørende - også få besøg af to nære pårørende i egen lejlighed, dog maks. to ad gangen. Besøg af de to nære pårørende kan også foregå i et indrettet besøgsrum, hvis det pågældende plejecenter har et besøgsrum. 

Herudover anbefales

 • At besøg sker via beboerens egen udendørs indgang. Det er dog ikke en forudsætning for at få besøg, at beboeren har egen indgang. 
 • At besøg gerne må anmeldes, da der skal gøres rent efter besøg. 

På grund af det høje smittetryk henstiller vi til, at pårørende nøje overvejer nødvendigheden af besøg og antallet af besøg. 

Det er fortsat vigtigt at overholde afstand - og at huske udluftning og god håndhygiejne.

Cafeer og åbne dagtilbud lukker som følge af Vejle Kommunes delvise nedlukning (opdateret d. 11. december)

Fredag den 11. december kl. 16.00 lukker Vejle Kommune delvist ned. Det betyder bl.a., at cafeer og åbne ikke-visiterede dag- aktivitetstilbud lukkes ned, herunder også svømmehallen i Gulkrogscentret. Den delvise nedlukning varer til og med den 3. januar 2021. Visiterede aktiviteter fortsætter som hidtil.

Udvalgte aktivitetscentre for seniorer genåbner (opdateret 26. november)

Styrelsen for Patientsikkerhed gav den 6. november Vejle Kommune et påbud om midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentre pga. stigende smittetal. I denne uge sker der en gradvis genåbning af de åbne aktivitetstilbud. Der er lavet en konkret vurdering af, hvilke tilbud kan åbne. Aktivitetstilbuddene er åbne med begrænsninger og under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver overholdt. Det drejer sig aktivitetstilbuddene på følgende steder: Gulkrog, Bakkeager, Rosengården, Englystparken, Lindegården, Bakkegården (kun café), Egetoft (inkl. cafe), Ågården (efter kl. 12), Holmegården (inkl. cafe) og Stensvang (inkl. cafe).

Personalet på det enkelte sted kan kontaktes for nærmere information.

Mundbind ved besøg på plejecentre (opdateret 28. oktober)

Sundhedsstyrelsen skærper nu sin anbefaling af, hvornår man skal bruge mundbind eller visir. Rådet lyder, at både borgere og sundhedspersonale bør tage et mundbind på, når det ikke er muligt at holde afstand på sygehus, plejehjem, ved egen læge mv. Vejle Kommune har derfor besluttet, at personalet i hjemmeplejen og på plejecentre og bosteder for voksne nu bærer mundbind eller visir. Og at pårørende, der kommer på besøg, og ikke kan holde to meters afstand, også skal have enten mundbind eller visir på. Pårørende bedes selv medbringe mundbind eller visir. De skal også bære mundbind, når de befinder sig i lokaler, hvor offentligheden har adgang, fx lokaler som centerbygninger, caféer, dagcenter eller gangarealer i forbindelse med disse.

På grund af det stigende smittetryk i Vejle Kommune skærper plejecentrene også forholdene for besøg. Det betyder en øget opmærksomhed på god hygiejne, og at alle overholder afstandskrav. Vi opfordrer også til, at besøgene i videst mulig omfang foregår udendørs.

Cafeer (opdateret 19. september)

Den 10. august åbnede alle caféer i Senior efter nedlukning pga. corona. Den 19. september skærpede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne igen pga. smitteudviklingen i samfundet, bl.a. blev kravet om brug af mundmind eller visir indført.

Det betyder, at du skal tage mundbind eller visir på, når du ankommer til caféen, når du forlader cafeen, og når forlader din plads, f.eks. hvis du rejser dig for at gå på toilettet eller bestiller mad. Der er ikke krav om mundbind eller visir, når du sidder ned. Kravet gælder indendørs, ikke udendørs.

Du vil også få mulighed for at lave dig frivillig registrere, så vi har dine kontaktinfo, hvis de på et senere tidspunkt skal bruges af sundhedsmyndighederne til at opspore smitte.

Desuden gælder følgende retningslinjer om afstandskrav, håndhygiejne mv.:

 • Ved både ankomst/afgang vil du blive bedt om at vaske eller afspritte dine hænder - og også hyppigt mens du er i cafeen.
 • Anbefalingen om 2 meters afstand gælder i alle caféer. Lokalets størrelse afgør, hvor mange der må være i den enkelte cafe, dog må der maks. være 50 personer.
 • Personalet sørger for, at der luftes ud i cafeen mindst 5 minutter hver time.
 • Al mad bliver portionsanrettet.
 • Personale sørger for ekstra rengøring, dvs. at borde og stole rengøres efter hver borger med vand og sæbe, og at dørhåndtag, disk, toiletter gøres rent med vand og sæbe flere gange dagligt.
 • Ønsker du at bruge mundbind, når du er i cafeen, skal du selv medbringe dette.

Der hænger info på på døre og andre relevante steder. 

Visiterede dagcentre og åbne aktivitetstilbud (opdateret 28. august)

Vi åbner nu de visiterede dagtilbud på alle plejecentre og de åbne aktivitetstilbud. Åbningen sker med begrænsninger, dvs. at vi ikke kan tilbyde alle aktiviteter, f.eks. skal aktiviteterne kunne holdes adskilt fra beboere på plejecenter. Det enkelte center laver derfor en konkret vurdering af, hvilke aktiviteter centret kan tilbyde.

Åbningen sker også under forudsætning af, at vi overholder de sundhedsfaglige retningslinjer for at undgå smittespredning. Særligt en god håndhygiejne, rengøring og afstand er vigtige midler til at forebygge smitte. Det betyder bl.a.:

 • Ved både ankomst/afgang vil du blive bedt om at vaske eller afspritte dine hænder, evt. med hjælp fra personalet.
 • Personalet sørger for at rengøre kontaktflader, f.eks. dørhåndtag, borde, armlæn og genstande, som er brugt til de forskellige aktiviteter.
 • Der vil blive luftet ud jævnligt - 5 min. hver time og efter hver aktivitet eller hvert hold.
 • Personalet vil sammen med dig sørge for at overholde afstandskravet om to meter til personer ved aktiviteter, der øger risikoen for dråbesmitte, f.eks. ved fællessang, hos højttalende personer eller fysisk aktivitet.
 • Der skal være mindst 4 m2 gulvareal pr. person.
 • Personalet sørger for, at brugerne så vidt muligt ankommer på forskudte tidspunkter og at opdele alle i små grupper, gerne de samme hver gang.
 • Hvis du har pårørende, der kan køre dig til tilbuddet, anbefales dette. Skal du bruge en bus, har busselskabet udarbejdet retningslinjer, som følger myndighedernes anbefalinger.

Svømmebassin - Gulkrog (opdateret 12. august)

Svømmebassinet på Gulkrog i Vejle åbner igen fra den 25. august. Da corona stadig er i blandt os, er det vigtigt, at vi overholder de gældende retningslinjer til hygiejne og afstandskrav i både bassin og omklædningsrum og i forhold til evt. terapeuter.

Personalet sørger desuden for ekstra rengøring i omklædningsrummet (f.eks. skabe, nøgler og kontaktpunkter som håndtag, bænke mv.) og bassinet (f.eks. gelænder, bassinkant, redskaber mv.)

Der hænger info på døre og andre relevante steder. 

Besøg på plejecentre (opdateret 1. juli) 

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at det igen skal være muligt med besøg på plejecentre og aflastningspladser fra d. 2. juli, men Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal stadig følges. Det vil sige, at det fortsat er nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte ved at holde afstand og have ekstra fokus på rengøring og hygiejne, som også gælder i det øvrige samfund.

I tilfælde af lokale smitteudbrud vil det være nødvendigt at forebygge og inddæmme Covid-19, og det kan derfor være nødvendigt igen at udstede forbud mod besøg eller restriktioner for besøg.

For at mindske risikoen for smitte og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus er der indført en række tiltag for besøg på Vejle Kommunens plejecentre og aflastningsophold:

 • Besøgende kan benytte hovedindgangen, men vi anbefaler, at I så vidt muligt bruger beboerens egen indgang/terrassedør.
 • Det anbefales besøg af maks. 2 personer pr. beboer pr. besøg.
 • Besøgende skal vaske hænder/afspritte hænder før ankomsten til plejecentret eller aflastningsopholdet og efter besøget.
 • Besøget foregår i beboerens bolig og ikke i fællesarealerne.
 • Der skal fortsat være 2 meters afstand mellem besøgende og beboer.
 • Møbler (fx stole, borde, håndtag m.fl.), som besøgende bruger, skal rengøres efter brug. Der er vand og sæbe i boligen.
 • Besøgende medbringer selv drikkevarer/forplejning/service til eget forbrug og er selv ansvarlig for bortskaffelse.
 • Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om coronavirus, i 48 timer før besøget.

Rengøring, tøjvask og træning (opdateret 15. maj)

I marts blev rengøringen hos ca. 1.500 borgere, der fik hjælp til rengøring og/eller tøjvask, suspenderet for at mindske smittespredning. Det var kun de borgere, der af helbredsmæssige årsager havde brug for rengøring mv., som fik hjælpen. Nu er vi igen begyndt at løse praktiske opgaver hos borgere i eget hjem, men behovet for hjælp vurderes fortsat individuelt og ud fra, om borgeren kan klare det selv eller ved anden hjælp. 

Vi er også begyndt at tilbyde træning og genoptræning – også denne hjælp vurderes individuelt.

Fritvalgsbevis 

Har du et fritvalgbevis og plejer at få mad i en af centrenes cafeer og ikke har mulighed for at købe mad andre steder, så kontakt Myndighedsafdelingen, tlf. 76 81 80 82. De vil sørge for, at du i stedet får din mad fra Det Danske Madhus, som leverer direkte til din dør.

Sidst opdateret: 12. januar 2021