Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Nu også test på søndage i alle 4 centerbyer!


Læs mere om corona her / Information in English

Plejecentre og hjemmepleje

Hvis du bor på et plejecenter eller modtager hjemmehjælp, er du særlig sårbar. Derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt, hvad vi kan for at undgå smittespredning. Få en status på tilbuddene på ældreområdet.

Visiterede dagtilbud og cafeer åbner igen (opdateret 3. maj)

Vi åbner nu igen for de visiterede dagstilbud, dvs. at vi kan tilbyde visiteret svømmetræning på Gulkrog og visiteret træning på plejecentrene, dog skal forsamlingsforbuddet og de sundhedsmæssige anbefalinger overholdes. Frivillig- eller aktivitetscentre, dvs. steder, hvor kommunen stiller lokaler til rådighed for en eller flere foreninger, er forsat lukkede.

Cafeer, der ligger fysisk adskilt fra plejecentrene, kan åbne for udeservering, når de sundhedsmæssige anbefalinger overholdes. De må også åbne for indeservering med forudgående bordbestilling, forvisning af coronapas, og når de sundhedsmæssige anbefalinger overholdes. Kravet om forudgående bordbestilling afskaffes 6. maj.

Cafeer, som ligger på plejecentrene, men adskilt fra den afdeling, hvor plejehjemsbeboerne opholder sig, må åbne for indeservering med forudgående bordbestilling, forvisning af coronapas, og når de overholder de sundhedsmæssige anbefalinger. Kravet om forudgående bordbestilling afskaffes 6. maj.

Frivillige kan igen være del af plejecentrets dagligdagsaktiviteter, da de ikke anses som arrangementer og derfor heller ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet. Hvis der er besøgsrestriktioner for plejecentret, betragtes frivillige dog som besøgende og må ikke komme på plejecentret.

Arrangementer er fortsat omfattet af forsamlingsforbuddet på det gældende tidspunkt, dog er kulturtilbud, gudstjenester mv. for plejehjemsbeboere undtaget.

Corona-vaccination (opdateret d. 11. januar)

Læs om corona-vaccination på plejecentre, i hjemmeplejen og øvrige grupper i Vejle Kommune

Besøgsrestriktioner ophævet (opdateret 12. februar)

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag 12. februar ophævet de generelle besøgsrestriktioner på alle vores plejecentre i Vejle Kommune. Det skyldes dels, at alle beboere nu er vaccineret, og dels at smitten er så lav.

Det betyder, at der ikke længere er regler for, hvem og hvor mange der må komme på besøg hos beboerne. Nu kan de få besøg af dem, de har lyst til at se.

Forsamlingsforbuddet skal overholdes
De generelle forebyggende corona-tiltag gælder dog stadig ved besøg:

 • Forsamlingsforbuddet skal overholdes.
 • Der skal holdes mindst to meters afstand.
 • Fokus på håndhygiejne før, under og efter besøg.
 • Fortsat krav om mundbind for personale og besøgende.

Vi har også fokus på, at:

 • Besøgende skal være uden symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.
 • Besøgende skal vaske/spritte hænder før og efter besøget.
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre kontaktpunkter og genstande på plejecentret.
 • Hvis borger eller besøgende får mad/drikke under besøget, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx kaffekande.
 • Kontaktflader rengøres, som vi gør i dag.

Personalet på det enkelte sted kan kontaktes for nærmere information.

Mundbind ved besøg på plejecentre (opdateret 28. oktober)

Sundhedsstyrelsen skærper nu sin anbefaling af, hvornår man skal bruge mundbind eller visir. Rådet lyder, at både borgere og sundhedspersonale bør tage et mundbind på, når det ikke er muligt at holde afstand på sygehus, plejehjem, ved egen læge mv. Vejle Kommune har derfor besluttet, at personalet i hjemmeplejen og på plejecentre og bosteder for voksne nu bærer mundbind eller visir. Og at pårørende, der kommer på besøg, og ikke kan holde to meters afstand, også skal have enten mundbind eller visir på. Pårørende bedes selv medbringe mundbind eller visir. De skal også bære mundbind, når de befinder sig i lokaler, hvor offentligheden har adgang, fx lokaler som centerbygninger, caféer, dagcenter eller gangarealer i forbindelse med disse.

På grund af det stigende smittetryk i Vejle Kommune skærper plejecentrene også forholdene for besøg. Det betyder en øget opmærksomhed på god hygiejne, og at alle overholder afstandskrav. Vi opfordrer også til, at besøgene i videst mulig omfang foregår udendørs.

Cafeer (opdateret 19. september)

Den 10. august åbnede alle caféer i Senior efter nedlukning pga. corona. Den 19. september skærpede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne igen pga. smitteudviklingen i samfundet, bl.a. blev kravet om brug af mundmind eller visir indført.

Det betyder, at du skal tage mundbind eller visir på, når du ankommer til caféen, når du forlader cafeen, og når forlader din plads, f.eks. hvis du rejser dig for at gå på toilettet eller bestiller mad. Der er ikke krav om mundbind eller visir, når du sidder ned. Kravet gælder indendørs, ikke udendørs.

Du vil også få mulighed for at lave dig frivillig registrere, så vi har dine kontaktinfo, hvis de på et senere tidspunkt skal bruges af sundhedsmyndighederne til at opspore smitte.

Desuden gælder følgende retningslinjer om afstandskrav, håndhygiejne mv.:

 • Ved både ankomst/afgang vil du blive bedt om at vaske eller afspritte dine hænder - og også hyppigt mens du er i cafeen.
 • Anbefalingen om 2 meters afstand gælder i alle caféer. Lokalets størrelse afgør, hvor mange der må være i den enkelte cafe, dog må der maks. være 50 personer.
 • Personalet sørger for, at der luftes ud i cafeen mindst 5 minutter hver time.
 • Al mad bliver portionsanrettet.
 • Personale sørger for ekstra rengøring, dvs. at borde og stole rengøres efter hver borger med vand og sæbe, og at dørhåndtag, disk, toiletter gøres rent med vand og sæbe flere gange dagligt.
 • Ønsker du at bruge mundbind, når du er i cafeen, skal du selv medbringe dette.

Der hænger info på på døre og andre relevante steder. 

Visiterede dagcentre og åbne aktivitetstilbud (opdateret 28. august)

Vi åbner nu de visiterede dagtilbud på alle plejecentre og de åbne aktivitetstilbud. Åbningen sker med begrænsninger, dvs. at vi ikke kan tilbyde alle aktiviteter, f.eks. skal aktiviteterne kunne holdes adskilt fra beboere på plejecenter. Det enkelte center laver derfor en konkret vurdering af, hvilke aktiviteter centret kan tilbyde.

Åbningen sker også under forudsætning af, at vi overholder de sundhedsfaglige retningslinjer for at undgå smittespredning. Særligt en god håndhygiejne, rengøring og afstand er vigtige midler til at forebygge smitte. Det betyder bl.a.:

 • Ved både ankomst/afgang vil du blive bedt om at vaske eller afspritte dine hænder, evt. med hjælp fra personalet.
 • Personalet sørger for at rengøre kontaktflader, f.eks. dørhåndtag, borde, armlæn og genstande, som er brugt til de forskellige aktiviteter.
 • Der vil blive luftet ud jævnligt - 5 min. hver time og efter hver aktivitet eller hvert hold.
 • Personalet vil sammen med dig sørge for at overholde afstandskravet om to meter til personer ved aktiviteter, der øger risikoen for dråbesmitte, f.eks. ved fællessang, hos højttalende personer eller fysisk aktivitet.
 • Der skal være mindst 4 m2 gulvareal pr. person.
 • Personalet sørger for, at brugerne så vidt muligt ankommer på forskudte tidspunkter og at opdele alle i små grupper, gerne de samme hver gang.
 • Hvis du har pårørende, der kan køre dig til tilbuddet, anbefales dette. Skal du bruge en bus, har busselskabet udarbejdet retningslinjer, som følger myndighedernes anbefalinger.

Svømmebassin - Gulkrog (opdateret 12. august)

Svømmebassinet på Gulkrog i Vejle åbner igen fra den 25. august. Da corona stadig er i blandt os, er det vigtigt, at vi overholder de gældende retningslinjer til hygiejne og afstandskrav i både bassin og omklædningsrum og i forhold til evt. terapeuter.

Personalet sørger desuden for ekstra rengøring i omklædningsrummet (f.eks. skabe, nøgler og kontaktpunkter som håndtag, bænke mv.) og bassinet (f.eks. gelænder, bassinkant, redskaber mv.)

Der hænger info på døre og andre relevante steder. 

Rengøring, tøjvask og træning (opdateret 15. maj)

I marts blev rengøringen hos ca. 1.500 borgere, der fik hjælp til rengøring og/eller tøjvask, suspenderet for at mindske smittespredning. Det var kun de borgere, der af helbredsmæssige årsager havde brug for rengøring mv., som fik hjælpen. Nu er vi igen begyndt at løse praktiske opgaver hos borgere i eget hjem, men behovet for hjælp vurderes fortsat individuelt og ud fra, om borgeren kan klare det selv eller ved anden hjælp. 

Vi er også begyndt at tilbyde træning og genoptræning – også denne hjælp vurderes individuelt.

Fritvalgsbevis 

Har du et fritvalgbevis og plejer at få mad i en af centrenes cafeer og ikke har mulighed for at købe mad andre steder, så kontakt Myndighedsafdelingen, tlf. 76 81 80 82. De vil sørge for, at du i stedet får din mad fra Det Danske Madhus, som leverer direkte til din dør.

Sidst opdateret: 03. maj 2021