Hvem kan få et forebyggende hjemmebesøg? Hvad har jeg ret til? Det er nogle af de ting, som du kan læse om i den såkaldte kvalitetstandard, som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har besluttet

Lovgrundlag

Forebyggende hjemmebesøg jf. § 79a i Lov om social service

Målgrupper:

 1. Borgere som er +82 tilbydes mindst et årligt besøg.
 2. Alle borgere tilbydes forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 75. år og i deres fyldte 80. år.
 3. Alle borgere, som bor alene, tilbydes forebyggende hjemmebesøg i deres 70 fyldte år.
 4. Borgere i alderen 65-81 som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

Undtaget er:

 • Borgere der bor på plejecenter, institutioner eller asylcenter.
 • Borgere der er visiteret til personlig eller praktisk hjælp, hvor der er en forventning om, at denne hjælp er længerevarende.
 • Psykisk sårbare og demente, som besøges af andre relevante personalegrupper.

Formål:

 • At understøtte:
 • At borgerne bliver sunde og robuste.
 • At borgerne oplever tryghed og trivsel og er bevidste om egne ressourcer.
 • At borgerne kender offentlige, private og foreningsbaserede tilbud og så vidt muligt kan klare sig selv.
 • Opsporing af sårbare borgere og bidrage til eventuelle handlingsmuligheder

Dette skal ved, at sundhedsvejlederen arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ud fra en individuel faglig vurdering af borgerens situation.

Omfang:

Målgruppe 1: Borgere på 82 år og derover

 • At disse borgere får tilbudt mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg i eget hjem.
 • Borgeren og sundhedsvejlederen vurderer sammen, hvornår det er relevante med næste besøg.

Målgruppe 2: Alle borgere i deres fyldte 75 år og fyldte 80. år.

 • At disse borgere får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg i eget hjem.
 • Når sundhedsvejlederen besøger de 75-årige og de 80-årige afdækkes det hvorvidt borgeren er i særlig risiko for/eller har nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. I dialog med borgeren danner dette grundlag for tidspunkt for næste tilbud om besøg.

Målgruppe 3: Alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70 år.

 • At disse borgere får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg i eget hjem.
 • Når sundhedsvejlederen besøger de 70-årige afdækkes det hvorvidt borgeren er i særlig risiko for/eller har nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. I dialog med borgeren danner dette grundlag for tidspunkt for næste tilbud om besøg.

Målgruppe 4: Borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne har mulighed for et forebyggende hjemmebesøg.

Alle borgere over 65 år har mulighed for et forebyggende hjemmebesøg

 • Ved tab af ægtefælle/samlever.
 • Når ægtefællen er flyttet i plejecenter.
 • Efter en sygehusindlæggelse (hvor borgeren ikke er omfattet af opfølgende hjemmebesøg).
 • Med særlig fokus på forebyggelse af fald.

Besøgets indhold:

 • At drøfte emner, der har betydning for sundhed og trivsel.
 • At få støtte til løsning af eventuelle problemer.
 • At understøtte borgerens egne handlekompetencer og robusthed.
 • At få oplysninger om aktiviteter og tilbud i kommunen.

Eksempler på samtalens indhold:

Den ældres trivsel, sundhedstilstand, funktionsevne, socialt netværk, interesser og aktiviteter, bolig og nærmiljø. Dialogen tager udgangspunkt i borgerens konkrete livssituation og understøtter tryghed og trivsel.

Aktiviteter der ikke indgår i besøget:

 • Behandling
 • Visitering af ydelser

Ved længerevarende behov for hyppigt besøg, vil borgeren blive vejledt til en anden relevant faglig instans.

Kompetencekrav til medarbejderne:

 • Sundhedsfaglig uddannelse som sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut samt en relevant efteruddannelse i forebyggende hjemmebesøg.

Kommunens kvalitetsmål:

 • At alle borgere, der jf. loven har krav på tilbud om forebyggende hjemmebesøg modtager et tilbud herom mindst en gang om året.
 • At alle borgere i målgruppen, der henvender sig og vurderes sårbare, får et tilbud om forebyggende hjemmebesøg og/eller vejledning i handlemuligheder.
 • At de forebyggende hjemmebesøg bidrager til at styrke borgeren i muligheden for så vidt muligt at kunne håndtere dagligdagens udfordringer.
 • At ønske om eventuelle foranstaltninger viderebringes til relevante samarbejdspartnere.

Opfølgning på kvalitetsmålene:

 • Dokumentation i fagsystem/statistiske udtræk/andet.
 • Statistikker og evalueringer på særlige tiltag.

Klageadgang:

 • Klager kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Har man behov for hjælp til, hvordan det gøres, kan henvendelse ske til Sundhedschefen.

Krav til revidering/godkendelse:

 • Sundhed- og forebyggelsesudvalget godkender eller reviderer en gang om året kvalitetsstandarten for de forebyggende hjemmebesøg.
Sidst opdateret: