Du kan få gratis rådgivning og ambulant alkoholbehandling. Du behøver ingen henvisning fra din læge, men kan ringe til os eller henvende dig i åbningstiden.

Behandlingen foregår ambulant og er i dagtimerne, dvs. at du kan fortsætte i job eller uddannelse og holde kontakten med familie. 

Dit forløb bliver planlagt sammen med dig.

Du er garanteret behandling

Der er behandlingsgaranti. Fra du henvender dig, og til du er i behandling, går der max 14 dage. Du kan være anonym, og du kan henvende dig til os uanset, hvor du bor – også hvis du bor i en anden kommune.

Et tilbud indeholder flere af følgende:

 • Visitation og indskrivning

  Henvendelse om alkoholbehandling er forbundet med mange overvejelser og ambivalens. Vi tilstræber derfor, at du får en hurtig tid for igangsætning af aktiv behandling og inden for behandlingsgarantien.

  Hjælpen er gratis, og du kan kontakte os for at lave en aftale uden henvisning fra egen læge.

  Du har mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det.

  Ved kontakt til RusmiddelCenter Vejle aftales en visitationstid (indskrivningstid) senest 14 dage efter din henvendelse.

  I visitationssamtalen møder du en visitator, som sammen med dig udreder selve alkoholproblemet og eventuelt andet rusmiddelbrug.

  I kortlægger sammen de konsekvenser, der knytter sig til forbruget og relevante udfordringer. Kortlægningen danner baggrund for, hvilke behandlingstilbud du bliver tilbudt. Indsats, omfang og tidsperspektiv aftales herefter mellem dig og visitator, hvorefter du overgår til og får en samtaletid hos en alkoholbehandler.

  I behandlingen samarbejder vi med andre aktører, hvis der er behov. Det kan f.eks. være jobcentret, sundhedsvæsenet, familieafdelingen m.fl.

 • Individuelle behandlingssamtaler

  Individuelle samtaler er et intensiv behandlingsforløb med opfølgning senest efter 3 måneder for evt. forlængelse af behandlingen.

  Formålet med samtalerne er, at du opnår indsigt i din egen situation og tilegner dig nye handlemuligheder og mestringsstrategier i forhold til alkoholproblemet for at opnå en forbedret livskvalitet.

  Behandlingen kan være målrettet en tilværelse uden alkohol eller en tilværelse med reduceret forbrug, hvor du drikker med måde og kontrol.

 • Hjælp til afrusning og medicinsk behandling

  Din indgang til behandling kan også ske gennem afrusning/abstinensbehandling og derefter en visitationstid.

  Abstinensbehandlingen indeholder et tilbud om afrusning og medicinsk behandling for abstinenser, der så vidt muligt foregår ambulant. Ved behov for indlæggelse samarbejder vi med AVA eller PAM.

  Indsatsen skal medvirke til at minimere helbredsskader, danne baggrund for de videre ønsker, motivation for ændring af alkoholvaner og at modtage videre behandling.

  Behandlingen rummer oftest medicin for abstinenser og potentiel vitaminmangel sammen med hyppig sundhedsfaglig vurdering og vejledning.

  Behandlingen kan omfatte medicin, der påvirker neurofysiologiske processer, og kan reducere trangen til alkohol, alkoholforbruget og tilbagefald, som f.eks. Campral og Naltraxone.

  Antabus kan anvendes og gives under kontrollerede forhold med udlevering i RusmiddelCenter Vejle.

  Afdelingens lægen kan henvise borgere til egen læge/andre sundhedsfaglige tilbud for behandling af andre lidelser.

 • Anonym behandling

  Anonym alkoholbehandling er til dig, der ønsker at være anonym i forhold til dit behandlingsforløb. Du skal derfor ikke opgive navn, telefonnummer og cpr. nr., når du henvender dig.

  Hvis du ringer, skal du huske at indstille din telefon til hemmeligt nummer.

  Vi har dog en særlig indberetningspligt i forhold til sundhedspersonale, jf. sundhedsloven, og underretningspligt i forhold til børn og unge, jf. serviceloven.

 • Samtaler og inddragelse af dit netværk og familie

  Alkoholbehandlingen retter sig mod de forhold, der er udløsende for den enkeltes problematiske forbrug og dets betydning for hele familien.

  Alkoholproblemer ses som et familieproblem, hvorfor familier og forældre med børn under 26 år mødes med et familieorienteret perspektiv og indsats.

  I praksis foregår det bl.a. som familiesamtaler og parsamtaler.

 • Introkursus

  Introforløbet er et tilbud til alle borgere, som er blevet visiteret til alkoholbehandling, og som vil profitere af vidensformidling om alkoholens virkning, og hvilke konsekvenser alkoholen kan have på de fysiske -, psykiske - og sociale områder.

  Introkurset strækker sig over tre uger, én gang om ugen i 1- 1½ time med op til 8 deltagere.

  Når du visiteres til introkurset, tildeles du en behandler, og I mødes umiddelbart efter visitation. Denne behandler er primærbehandler for dig gennem hele behandlingsforløbet og varetager al individuel rådgivning og koordination.

  Introkurset er et åbent forløb, dermed forstået at du altid kan starte med det samme, da det er med løbende optag.

  Der er tavshedspligt for alle der deltager i forløbet.

 • Efterbehandlingsgruppe

  Målgruppen er borgere, der har været i intensiv ambulant alkoholbehandling eller døgnbehandling.

  Du har færdiggjort din individuelle behandling og vurderes til at have ressourcer til at indgå i gruppebehandling.

  Du skal være ædru- og rusmiddelfri for at deltage i gruppen og have en målsætning om længerevarende afholdenhed.

  Gruppen har mellem 4 og 8 deltagere, og der er løbende optag.

  Behandlingen tilrettelægges som en procesorienteret tilgang, hvor temaer, dialog, terapi og psykoedukation danner rammen for, at du kan udvikle din måde at være i relationer på, herunder i forhold til din egen familie.

  Behandler søger at bevidstgøre og give indsigt i alkoholproblemets konsekvenser for familien og familiedynamikken, herunder børnene, og at understøtte deltagerne i mestring – som partner og forældre. Derved understøttes børns udviklings- og trivselsbetingelser indirekte.

 • Døgnbehandling

  Mange tror, at alkoholbehandling er lig med døgnbehandling, men det er kun de få, som får bedre udbytte af døgnbehandling end ambulant behandling.

  Henvisning til døgnbehandling foregår altid ud fra en nærmere udredning af dit behandlingsbehov og i tæt samarbejde med din ambulante behandler. I udfylder sammen et indstillingsskema, og som udgangspunkt deltager du sammen med behandler i døgnvisitationsmødet.

  Døgnvisitationsudvalget afgør, om du visiteres til et døgnbehandlingstilbud i rusmiddel regi. I afgørelsen vælger udvalget et døgnbehandlingssted.

 • Rådgivning til pårørende

  Et alkoholproblem i en familie påvirker hele familien. Som pårørende kan du opleve at blive belastet af de adfærdsmæssige ændringer, som alkoholproblemet medfører, og du kan have brug for støtte.

  Vi tilrettelægger støtten ud fra den enkelte families behov.

  Støtten kan bl.a. bestå af:

  • Individuelle samtaler
  • Samtaler med familie og netværk
  • Grupper for voksne pårørende

  Find yderligere information om Tilbud til pårørende

 • Bekymret for et barn

  Er du bekymret for et barns trivsel i forhold til alkohol-/stofproblematik i familien, kan du altid kontakte rusmiddelcentret. En kontakt kan være med til at ændre livsbane for et barn.

  Den norske psykolog Frid Hansen definerer, at der eksisterer et alkoholproblem når:

  • Brugen af alkohol har en forstyrrende indvirkning på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien
  • De følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af en andens brug af alkohol

  Se mere på siden Til samarbejdspartnere og fagfolk

 • Tilbud til gravide med afhængighed

  Vi indgår i et samarbejder med Familieambulatoriet i Kolding i forhold til behandling og for at sikre barnet og familiens helbredsmæssige trivsel.

  Find yderligere information om tilbud til gravide med afhængighed og nyfødte (regionsyddanmark.dk)

 • Hjælp til at håndtere alkoholproblemer på arbejdspladsen

waves-spotbox

Tag en alkoholtest - det tager kun få minutter

arrow
Connie Krogh Sjursen Visitator
telefon 21 32 18 88
Karin Danielsen Visitator
telefon 51 28 09 44
Malene Noer Sørensen Visitator
telefon 21 32 21 78

Kontakt RusmiddelCenter Vejle - Boulevarden 19 AB

Boulevarden 19 AB, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 90 00

Telefontid

 • Mandag kl. 8.30-15.00
 • Tirsdag og onsdag kl. 8.30-12.00
 • Torsdag kl. 8.30-17.00
 • Fredag kl. 8.30-12.00

Åbningstider

Rusmiddelbehandling efter aftale:
Mandag kl. 8.30-16.00
Tirsdag kl. 8.30-15.00
Onsdag kl. 8.30-16.00
Torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-14.00

Antabus og kontrolpust:
Mandag kl. 13.00-15.30
Torsdag kl. 14.00-17.00

Afrusning og abstinensbehandling:
Mandag kl. 8.00-15.00 (lægekonsulent)
Mandag-fredag kl. 10.00-12.00 (daglig opfølgning/afrusning)

E-mail: rusmiddelcenter@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Hvilke klagemuligheder har jeg?

  Hvis du vil klage over sagsbehandlingen, skal du sende den skriftligt til RusmiddelCenter Vejle. Bemærk, at du ikke kan klage over bevilling af behandling.

  Du skal sende din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget vores afgørelse.

  Er du uenig i afgørelsen om medicinsk behandling, skal du kontakte:

  Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
  Frederiksborggade 15 
  1360 København K 
  Tlf. 33 38 95 00 

 • Serviceniveau og kvalitetsstandard

  Læs vores kvalitetsstandard, som beskriver vores serviceniveau, mål og kriterier for at tildele en indsats

  Vores sagsbehandlere arbejder ud fra denne kvalitetsstandard, når de tildeler en indsats.

Terapi og samtale
Reception, Boulevarden
Reception, Boulevarden
Indgang, Boulevarden
Indgang, Boulevarden
Sidst opdateret: