Vejle Kommuns kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service og sundhedsfaglig behandling for stofmisbrug efter § 142 i sundhedsloven og for social- og sundhedsfaglig behandling af alkoholmisbrug efter § 141 i sundhedsloven.

Formål med kvalitetsstandarden

Denne kvalitetsstandard indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, som Vejle Kommune tilbyder borgere, der ønsker social og sundhedsfaglig behandling for stof- og/eller alkoholmisbrug. Formålet med kvalitetsstandarden er at beskrive Vejle Kommunes serviceniveau. Borgeren skal kunne se, hvilken service der kan forventes, når der er brug for behandling af misbrug. Det skal bemærkes, at det alene er kvalitetsstandarden for den socialfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Det er alligevel besluttet at vedlægge beskrivelse af både stof- og alkoholbehandling, hvor både social- og sundhedsfaglig del er beskrevet.

Lovgrundlag

Serviceloven

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

- Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
- Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
- Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
- Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
- Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Jævnfør bekendtgørelsen til §101 skal der, senest 1 måned og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb, ske en opfølgning. I praksis tilbydes borgerne at blive telefonisk kontaktet mhp opfølgning i forhold til behandlingsmål. Ved behov tilbydes borgere genoptaget behandling.

Sundhedsloven

§ 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere.

- Stk. 2. En samtale i henhold til stk. 1 skal finde sted senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service.
- Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som har et stofmisbrug, vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler.
- Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 3 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.
- Stk. 5. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingstilbud m.v., jf. stk. 3, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.
- Stk. 6. Behandling i henhold til stk. 3 skal iværksættes, senest 14 dage efter at en person, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler.
- Stk. 7. En person, som er visiteret til behandling i henhold til stk. 3, kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret, medmindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen.

§141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

- Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.
- Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.
- Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.
- Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser.
- Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling.
- Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Der er ikke lovkrav om opfølgning efter afsluttet behandlingsforløb på alkoholområdet. I Rusmiddelcentret er det alligevel besluttet at gennemføre telefonisk opfølgning indenfor 3 måneder efter afsluttet behandling. I den forbindelse spørges til behandlingsmål og der tilbydes ved behov evt. genindskrivning.

Klageadgang

Borgeren har mulighed for at klage over indsatsen og RusmiddelCenter Vejle er forpligtet til at vejlede borgeren om klagemuligheder. Borgeren kan ligeledes få hjælp af andre til at klage – eksempelvis familie, en ven eller en eventuel værge. En klage kan formuleres mundtligt eller skriftligt.

Klageadgang i forbindelse med afgørelse

Hvis borgeren er uenig i den afgørelse, som RusmiddelCenter Vejle har truffet om behandling, kan borgeren klage til centerleder over afgørelsen. Dette kan f.eks. være, hvis der er givet afslag på behandling, hvis borgeren mener, at den visiterede behandling ikke matcher behovet, eller hvis tidsfristen for tilbud om behandling på 14 dage ikke er overholdt. Ved afgørelser tilbydes borgeren at få denne på skrift inkl. en skriftlig klagevejledning. Ved afgørelser, som er afslag på ansøgning, vil denne blive sendt til borgerens e-boks sammen med en skriftlig klagevejledning. Klagen skal modtages af rusmiddelcentret indenfor 4 uger efter afgørelse om behandlingstilbud er truffet. Rusmiddelcentret har herefter 4 uger til at revurdere afgørelsen. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, gives besked til borgeren og afgørelsen sendes til Ankestyrelsen med henblik på uvildig vurdering og afgørelse. Klagen skal modtages senest 4 uger efter afgørelsen, der klages over.

Klager vedrørende personalet eller ledelse af tilbuddet

Klager vedrørende personalet eller personalets opførsel skal rettes til den lokale afdelingsleder på 76819000. Hvis borgeren ikke er tilfreds med, hvordan klagen behandles, kan borgeren gå videre med klagen til centerleder.

En klage kan fremsættes både mundtligt eller skriftligt til:
Centerleder RusmiddelCenter Vejle
Boulevarden 19 AB
7100 Vejle
Telefon 76819000

Klageadgang i forbindelse med den medicinske behandling

Principielt kan der ikke klages over den medicinske behandling, men det er muligt for borgeren selv at henvende sig til Styrelsen for Patientklager www.stpk.dk, hvor borgeren kan modtage rådgivning.

Rammer for frit valg

En borger, der er visiteret til ambulant eller døgn-stofmisbrugsbehandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat godkendt behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. (jf Serviceloven § 101 stk. 4). Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til borgeren taler for det. (jf. Serviceloven § 101 stk. 6).

Retten til valg af ambulant behandlingstilbud for alkoholmisbrug begrænses ikke, da der er frit valg for behandlingssted. (jf Sundhedsloven § 141). Når det drejer sig om visitation til døgnbehandling af alkoholmisbrug, da gælder fritvalgsordningen ikke.

Tilsyn

Der foretages eksternt uvildigt tilsyn på RusmiddelCenter Vejle og andre tilbud til rusmiddelbehandling, jf. lov om social tilsyn § 4 stk. 2. Formålet er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med tilbuddenes formål efter lov om social service. Der foretages tilsyn på tilbuddene mindst en gang om året.

Det bemærkes, at Socialtilsynet har ansvaret for den socialfaglige indsats på både alkohol- og stofområdet. Det er fortsat Styrelsen for Patientsikkerhed, som har ansvaret for tilsyn af den sundhedsfaglige indsats på alkohol- og stofområdet.

Borgere har mulighed for at henvende sig anonymt til Socialtilsynets whisleblower-ordning på socialtilsynsyd@fmk.dk

Overordnede mål, værdier og organisering af indsatsen

Mål og værdier

Indsatsen i rusmiddelbehandlingen tager udgangspunkt i, at alle borgere skal tilbydes let tilgængelig, koordineret og professionel hjælp. Dette indebærer, at borgeren møder medarbejdere, der har målrettet uddannelse og kompetence til at tilbyde en individuel og koordineret indsats. Alle skal kunne henvende sig med et ønske om hjælp uden at opleve bureaukratiske barrierer eller at ”falde mellem to stole”. Pårørende og netværk inddrages i indsatsen i det omfang borgeren ønsker det. Indsatsen tager afsæt i fælles værdier og mål.

Værdierne er:

 • Det enkelte menneske er en tænkende, følende og handlende person, der udvikler og udfolder sig under ansvar og hensyntagen til sine medmennesker og omgivelser
 • Det enkelte menneske har ret og pligt til at have indflydelse og ansvar for sin egen livssituation
 • Misbrug og afhængighed af rusmidler forstås i perspektiv af biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle årsager
 • Den gode relation til mennesket bygger på empati, tillid og respekt for den enkeltes integritet
 • Omdrejningspunktet for den gode relation er at skabe motivation og grundlag for ændringer gennem en ligeværdig alliance
 • Det enkelte menneske tager, ud fra egne ressourcer og færdigheder, ansvar for de ændringer, der bringer personen i en rolle i samfundet, hvor han/hun kan fungere tilfredsstillende
 • Målet for ændringer kan være uafhængighed eller rette sig alene mod forbedret livskvalitet

Formål med behandlingen er:

At borgerne ophører, reducerer eller stabiliserer deres eksperimenterende brug eller misbrug af rusmidler og opnår at leve det liv de ønsker med eller uden brug af rusmidler.

Målene er:

 • At borgere ophører, reducerer eller stabiliserer brug af rusmidler
 • At borgere undgår tilbagefald efter afsluttet behandling
 • At borgerne styrker deres personlige trivsel mhp at opnå bedret livskvalitet
 • At borgerne styrker deres nære relationer
 • At den enkelte sikres social integration herunder tilknytning til arbejdsmarkedet

I rusmiddelcentret arbejdes der rehabiliterende med afsæt i borgerens mål ud fra en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Der foretages lovpligtige indberetninger til Danmarks Statistik om behandlingsindsatsen på RusmiddelCenter Vejle.

Organisering

RusmiddelCenter Vejle er Vejle Kommunes tilbud til kommunens borgere om behandling for misbrug af alkohol og/eller stoffer.

Behandlingsindsatsen er beliggende på to separate adresser i Vejle by.

Alkoholbehandling for voksne og rusmiddelbehandling for unge under 25 år er beliggende på Boulevarden 19 AB, 7100 Vejle.

Stofmisbrugsbehandling for voksne er beliggende på Horsensvej 35, 7100 Vejle.

Som led i udslusning af stofmisbrugende borgere efter døgnbehandling findes udslusningsbolig med i alt 4 værelser på Langelinie 10A, 7100 Vejle. Boligerne er forbeholdt boligløse og boligsøgende.

Sagsforløb

Visitation

Borgere, pårørende eller øvrige kan henvende sig direkte til RusmiddelCenter Vejle uden forudgående visitation eller henvisning. Henvendelse kan ske enten telefonisk eller ved personligt fremmøde i åbningstiden eller ved skriftlig henvendelse. For yderligere information se RusmiddelCenter Vejles hjemmeside www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

Henvendelse til visitationen på tlf. 76 81 90 00.

Ved ønske om rådgivning, vejledning eller behandling får borgeren tilbudt samtale med en visitator på RusmiddelCenter Vejle. Formålet med visitationen er gennem udredning at sikre den rette behandlingsindsats. Det er muligt at få 1-2 anonyme rådgivningssamtaler – uden indskrivning.

Visitationen omfatter 1-2 udredningssamtaler, hvor borgeren i samarbejde med visitator kortlægger rusmiddelsituation og -historik. Der vil være særligt fokus på familier med børn grundet den skærpede underretningspligt, hvor medarbejdere i offentligt virke (rusmiddelbehandling) er forpligtet til at underrette familieafdelingen, hvis der er formodning om et barns mistrivsel (information herom på hjemmesiden samt mundtlig orientering ved samtaler i forløbet). Visitationen danner grundlag for den videre planlægning af behandlingsindsatsen.

Der lægges i visitationen vægt på, at borgeren medvirker ved behandling af sin sag, at der bevilges indsatser på et ensartet og objektivt grundlag, at sagsbehandlingen forløber let og smidigt, og at der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter.

Behandlingsindsats

I alle indsatsplaner er indskrevet målsætning for behandlingsforløb og ved udskrivning status for målsætningen.

Alle borgere er inddraget i udarbejdelsen af indsatsplanen. Der foretages kontinuerlig opfølgning af indsatsplanerne og justeringer ift. plan og indsats foregår i samarbejde med borgeren.

Når en borger henvender sig til RusmiddelCenter Vejle med ønske om behandling for misbrug af rusmidler skal RusmiddelCenter Vejle iværksætte, at borgeren kommer i behandling inden for 14 dage. Fristen løber fra første personlige henvendelse, hvad enten den har form af personligt fremmøde, telefonopkald eller skriftlig henvendelse.

Fristen for iværksættelse af alkohol- og stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage gælder kun i forhold til kommunens tilbud om ambulant rusmiddelbehandling. Vælger borgeren at blive behandlet for sit misbrug i et andet behandlingstilbud end det, der er visiteret til, vil det ikke altid være muligt for kommunen at iværksætte en behandling inden for fristen.

Opfølgning

Opfølgning på borgernes behandlingsforløb skal ske senest 1 måned og igen 6 måneder efter, at behandlingsforløbet er afsluttet – jf. lovgivningen for stofmisbrugsbehandling. De borgere, som er omfattet af opfølgningen, er borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som ”færdigbehandlet”, udskrevet til ”andet tilbud”, udskrevet til ”hospital” eller udskrevet med ”anden årsag” til afsluttet behandling.

På alkoholområdet er det ikke et lovgivningsmæssigt krav at gennemføre opfølgning efter afsluttet behandling. RusmiddelCentret har imidlertid besluttet at gennemføre tilsvarende på alkoholområdet 3 mdr. efter afsluttet behandling. Alle borgere bliver orienteret om tilbud om opfølgningssamtale efter afsluttet behandling.

Døgnbehandling

RusmiddelCenter Vejle visiterer kun til døgntilbud, som er godkendt, og er opta¬get på tilbudsportalen. Derudover visiteres der kun til døgntilbud, som rusmiddelcentret vur¬derer, harmonerer med de værdier, faglige standarder og det serviceniveau, som rusmiddelcentret anbefaler og kan stå inde for.

For årene 2022-25 er fra Sundhedsministeriet bevilget økonomiske midler til et begrænset antal døgnbehandlinger på Ringgården med særligt fokus på dobbeltbelastede (alkoholmisbrug og komplicerende personlighedsforstyrrelser).

Personale

Behandlingen i RusmiddelCenter Vejle tilbydes og udføres af fagligt kompetente medarbejdere, som løbende opkvalificeres via efteruddannelse og supervision. Med fagligt kompetente medarbejdere menes medarbejdere minimum med social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse (socialrådgivere, pædagoger, social og sundhedsassistenter, misbrugsvejleder, sygeplejersker, læger og psykolog).

Regler for betaling af kost, logi og takster

Ambulant rusmiddelbehandling er gratis for borgere i Vejle Kommune.

I forbindelse med døgnbehandling for stofmisbrug betales for kost og logi. Når egenbetalingen fastsættes, sker det på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte borgers økonomi. Dog er der en politisk beslutning i Vejle Kommune om, at der skal være et minimums-rådighedsbeløb til borgeren på 2.823,00 kr. Heraf fratrækkes i alt 1000,00 kr. til aktiviteter og transport i Vejle Kommunes interne botilbud, hvorefter rådighedsbeløbet er 1.823,00 kr.

Borgeren betaler ikke for logi på et døgntilbud, hvis der samtidig betales til egen bolig. Borgeren skal selv afholde udgifter til kost, aktivitet og transport (ca. 2500,- pr. mdr.) og selv afholde udgiften til øvrigt forbrug. Det er jf. Sundhedsloven vederlagsfrit for alkoholmisbrugende borgere at modtage døgnbehandling, hvorfor der ikke opkræves for kost og logi hos denne borgergruppe.

Takst Langelinje - udslusningsbolig
Taksterne reguleres årligt og godkendes endeligt i Byrådet i december året før budgetåret.

Taksterne for øvrige døgntilbud findes på www.tilbudsportalen.dk

Monitorering af effekter

Det er vigtigt fortløbende at monitorere behandlingsmæssige effekter i rusmiddelcentret med henblik på løbende justering af indsatsen. Dette er væsentligt i forhold til det enkelte borgerforløb, men også i et mere overordnet organisatorisk perspektiv, så tilbuddene matcher borgernes og de samfundsmæssige behov.

Rusmiddelcentret har med afsæt i nationale standarder valgt følgende:

Mål for behandlingen ved afsluttet behandling

 • 30% af stofmisbrugende borgere over 25 år afsluttes med ophør eller reduceret misbrug (+ evt. stabilisering i substitutionsbehandling)
 • 60% af de unge under 25 år ophører eller reducerer misbruget
 • 50% af alkoholmisbrugende borgere afsluttes med ophør eller reduceret brug

Måling 6 måneder efter afsluttet behandling:

 • For stofborgere over 25 år - ved opfølgningssamtaler 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb (”færdigbehandlet” mv.) har 20% fastholdt udskrivningsstatus
 • For unge under 25 år - ved opfølgningssamtaler 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb har 50% fastholdt udskrivningsstatus
 • For alkoholborgere – ved opfølgningssamtaler 3 måneder efter afsluttet behandlingsforløb har 40% fastholdt udskrivsningsstatus

I skrivende stund (september 2022) forsøges at trække de relevante data fra Danmarks Statistik, Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) og Sundhedsstyrelsen, National Alkoholdatabase (NAB). Når data bliver tilgængelige vil en intern AUDIT følge udviklingen i målopfyldelsen.

Behandling for stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug over 25 år

SERVICELOVENS § 101

Formål  At borgeren når sine mål om ophør, stabilisering eller reduktion af misbrug eller problematiske forbrug af illegale rusmidler.  
 Målgruppe

Borgere med rusmiddelafhængighed i aldersgruppen fra 25 år og opefter, som er omfattet af målgruppen i SL § 101 og ved medicinsk substitutions behandling omfattet af målgruppen i SUL § 142

Indsatsen omfatter desuden borgere, som er visiteret efter aftale med samarbejdspartner, hvor indsatsen i behandlingen er af rådgivende og kontrol opfølgende art.  

Ramme/tid  Behandlingsforløbet varer fra 3 til 6 måneder. Der afholdes 1 til 4 samtaler pr. måned af op til 1 times varighed. Plan for antal samtaler og interval mellem samtaler tilrettelægges i samarbejdet mellem borger og behandler.  
Metode 

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Struktureret samtalebehandling – grupper eller individuel. Samtalebehandlingen har fokus på motivation, håndtering af trang og abstinenser, sundhed og målet om rusmiddelfrihed eller reduktion af forbrug af illegale rusmidler.
 • Undervisning
 • Hjemmeopgaver for borgeren
 • Medicinsk støtte i form af substitutionsmedicin
 • Urinprøvetagning i samarbejde med eksempelvis Familieafdelingen eller Kriminalforsorgen og efterfølgende faglig sparring
 • Inddragelse af pårørende/netværk
 • Familie – og pårørendesamtaler
 • Samarbejde med Socialområdets Myndighedsafdeling, Lokalpsykiatrien, Kriminalforsorgen, Familieafdelingen, Jobcentret mv.  
Personale  Social, sundheds- og lægefagligt personale med kompetence i rusmiddelbehandling 
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

Efterbehandling af stofmisbrug

SERVICELOVENS § 101

Formål  Borgeren opnår mestringsstrategier til fastholdelse af tilværelse uden afhængighed eller brug af illegale rusmidler. Målet er, at borgeren styrker sit netværk og er i en resocialiseringsproces mhp at være selvforsørgende.  
 Målgruppe

Borgere i aldersgruppen fra 18 år og opefter, som er omfattet af målgruppen i SL § 101 og som forudgående har gennemført et primært behandlingsforløb i enten ambulant eller døgnforløb.

Ramme/tid  Varighed 16 uger. 1 gruppesamtale af 3 timer ugentligt og/eller 1 individuel samtale af op til en time ugentligt.  
Metode 

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Gruppebehandling, hvor der arbejdes med tilbagefaldsmønstre og med at få redskaber til at skabe nye mønstre
 • Psykoedukation, dvs. undervisning om psykiske lidelser og reaktioner
 • Støtte til etablering og/eller fastholdelse af kontakten til rusmiddelfri aktivitets og samværstilbud
 • Etablering af kontakt mellem borgere for at styrke netværk og fastholde målet med behandlingen
 • Familie – og pårørendesamtaler
 • Urinprøvetagning
 • Koordinerende møder med øvrige relevante offentlige og private aktører
 • Tilbagefaldsforebyggelse
Personale  Social, sundheds- og lægefagligt personale med kompetence i rusmiddelbehandling 
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

Medicinsk substitutionsbehandling ved stofmisbrug

SUNDHEDSLOVENS § 142

Formål 

At borgeren via medicinsk substitutionsbehandling og sociale/sundhedsmæssige støttende samtaler stabiliseres med henblik på reducering og ophør af illegalt forbrug af rusmidler.

At borgeren via indsatsen kan oparbejde kompetencer til at kunne indgå i et intensiveret be-handlingsforløb mod målet rusmiddelfrihed, eller som kan stabiliseres via indsatsen til en reduceret afhængighed og et reduceret forbrug af illegale rusmidler.

 Målgruppe

Borgere med afhængighed af illegale rusmidler i aldersgruppen fra 18 år og opefter, som er omfattet af målgruppen i SEL § 101 og målgruppen omfattet af SUL § 142.

Borgere som på grund af massiv belastningsgrad misbrugsmæssigt, socialt og helbredsmæssigt og deraf nedsat funktionsevne har brug for et længerevarende støttende og motiverende forløb. Dette går forud for en mere målrettet indsats mod rusmiddelfrihed eller indsats mod en tilværelse med reduceret illegalt forbrug.

Ramme/tid  Ved medicinsk substitutions behandling (Metadon eller Buprenorphin) er der opfølgning ved læge efter behov. Udlevering af medicin og indtagelse foregå fra centrets medicinudlevering. Udlevering og indtagelse foregår op til 5 gange ugentligt i hverdagene. Bestemmelserne omkring afhentning og indtagelsesinterval foretages af læge ved ordination og opfølgning. Afgiftning har individuel længde, typisk fra 3- 16 uger.
Metode 

Grundet målgruppens helbredsmæssige tilstand er der særligt fokus på sundhedsfaglig udredning, herunder hepatitis.

Den substitutionsmedicinske behandling er ordineret af rusmiddelcentrets lægekonsulent. Udlevering af substitutionsmedicinen indeholder støtte og kontrol for indtag af Metadon eller Buprenorphin.

Der arbejdes desuden med udtapning for medicinmisbrug, herunder benzodiazepiner, i samarbejde med egen læge.

Parallelt med den medicinske behandling tilbydes altid ambulant stofmisbrugsbehandling.

Indhold 
 • Udredning af Sociale og sundhedsmæssige skader og behov – støtte til iværksættelse af behandling herfor
 • Social støttende, vejledende og motiverende samtaler med fokus på håndtering af trang og abstinenser
 • Støtte i forhold til etablering og/eller fastholdelse af kontakten til andre offentlig myndigheder, væresteder og andre relevante parter
 • Medicinsk behandling
 • Urinprøvetagning
 • Samtaler om livskvalitet, kost og sundhed, herunder tilbud om screening for risikoadfærd for smitte med hepatitis, udlevering af kanyler samt vejledning i steril anvendelse af kanyler
 • Familie – og pårørendesamtaler
 • Kontakt til samarbejdsparter som eksempelvis Familieafdelingen, Kriminalforsorgen og Jobcenter.
Personale  Sundheds- og lægefagligt personale med kompetence i rusmiddelbehandling 
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

Ambulant behandling af stofmisbrug for unge mellem 15 og 18 år

SERVICELOVENS § 101

Formål  At den unge ophører med sit eksperimenterende eller risikobetonede brug af rusmidler, og at der i et koordinerende samarbejde med netværk, skole og øvrige relevante aktører rådgives og fastlægges støtteforanstaltninger til en vedvarende frihed af rusmidler.
 Målgruppe

Unge mellem 15 og 18 år, som er omfattet af SEL § 101

Ramme/tid  Ved afklaring og vurdering 3-5 samtaler af op til en times varighed i løbet af en periode på 4-8 uger. Det bemærkes at al indsats forudsætter forældres samtykke, dog er det muligt på anonym basis at få op til 2 rådgivningssamtaler.
Metode 

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • I strukturerede individuelle behandlingssamtaler med den unge, udredes den misbrugsmæssige situation
 • Koordinering og rådgivning i forhold til Familieafdelingen
 • Afklaring og vurdering i samarbejde med Familieafdelingen • Inddragelse af pårørende/netværk
 • Motivationssamtaler
 • Der udarbejdes en beskrivelse af den unges situation med en vurdering af, hvilken indsats der anbefales i forhold til misbruget.
Personale  Socialfagligt personale med kompetence i rusmiddelbehandling 
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

Ambulant behandling af stofmisbrug for unge mellem 18 og 25 år

SERVICELOVENS § 101

Formål  At den unge ophører med sit eksperimenterende eller risikobetonede brug af rusmidler, og at der i et koordinerende samarbejde med netværk, skole og øvrige relevante aktører rådgives og fastlægges støtteforanstaltninger til en vedvarende frihed af rusmidler.
 Målgruppe

Unge mellem 18 og 25 år, som er omfattet af SEL § 101

Ramme/tid  Forløbet varer op til 12 uger. Der tilbydes 1 til 4 individuelle samtaler pr. måned af op til 1 times varighed. Antal samtaler, interval og varighed aftales i samarbejdet mellem den unge og behandleren.
Metode 

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Samtaler i grupper og individuelt
 • Fokus i samtalerne er udredning af den unges misbrugsmæssige situation, motivation og ambivalens
 • Hjemmeopgaver for den unge
 • Fysiske aktiviteter i skoven
 • Samarbejdsmøder med eksempelvis Jobcenter, Kriminalforsorgen, ungdomsuddannelsessteder, psykiatriske bosteder, egen læge, forældre
 • Familiesamtaler med forældre, søskende eller andre pårørende
 • Guidefunktion: Hjælp til at komme i kontakt med andre relevante tilbud, fx psykolog, psykiater, Center for voldtægtsofre o.l.
 • Urinprøvetagning med henblik på kontrol af indtagelse af rusmidler
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale med kompetence i rusmiddelbehandling 
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

Tilbud til pårørende til unge under 25 år

SERVICELOVENS § 101

Formål  At støtte den pårørende i håndtering af egne følelser og situationen med den unge med henblik på, at den unge kan få det rette tilbud – fastholde den unge i behandling og/eller at motivere den unge til at søge eventuel rådgivning/behandling.
 Målgruppe

Pårørende til indskrevne og ikke indskrevne unge under 25 år

Ramme/tid  Individuelt efter behov – max. 5 samtaler af 1 times varighed Gruppe – 5 seancer af 2 timers varighed med tilbud om efterfølgende netværksgruppe
Metode 

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Støttende og afklarende samtaler
 • Undervisning om rusmidler (rusmiddel-edukation)
 • Fokus på identitet og ungekultur, familiemønstre og -dynamik
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale/rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Udslusningsbolig – efterbehandlingstilbud efter stofmisbrugsbehandling

SERVICELOVENS § 101 jf. § 107

Formål 

At borgeren fastholder en tilværelse uden afhængighed af illegale rusmidler.

At borgeren opnår en højere grad af selvstændighed til at klare en tilværelse uden illegale rusmidler og fastholder en identitet som ikke-afhængig.

 Målgruppe

Vejleborgere fra 18 år med tidligere illegal rusmiddelafhængighed, som er omfattet af målgruppen i SEL § 101. Borgeren har gennemført rusmiddelbehandling i ambulant eller døgn-regi, og har brug for yderligere støtte til at fastholde tilværelse uden illegale rusmidler.

Borgeren skal være fri af illegale rusmidler for at være i tilbuddet, og samtidig være tilknyttet et efterbehandlingsforløb i RusmiddelCenter Vejle. (Se indsatsbeskrivelse for efterbehandling).

Tilbydes kun borgere, som er boligløse, men samtidigt er aktivt boligsøgende.

Ramme/tid  Som udgangspunkt tilbydes et 3 måneders forløb.
Metode 

Udslusningsboligen er indrettet i en hyggelig ældre ejendom, centralt beliggende i Vejle midtby nær banegården. Boligformen består af fire enkeltværelser i to planer, med delt køkken, et badeværelse og et ekstra toilet. Boligen ligger over for Vejle Kommunes aktivitets- og værestedstilbud Café Himmelblå (SEL § 104), som er for borgere med tidligere afhængighed af illegale rusmidler. Aktiviteter fra aktivitets- og værestedstilbuddet integreres i behandlingsindsatsen.

Metoden i indsatsen bygger på tilgangen empowerment (inddragelse og involvering af borgeren i konkrete løsninger i aktivt at ændre og tage ansvar for egne livsvilkår). Støtte og hjælp til at fremme borgerens personlige udvikling og styrke hans/hendes handlekraft under opholdet.

Udslusningsboligen tager udgangspunkt i borgerens forudgående behandling og de redskaber den enkelte har opbygget i det primære behandlingsforløb. Der arbejdes med individuelt tilrettelagte forløb og der er fokus på færdighedstræning og på at forbedre borgerens muligheder for at fastholde tilværelse uden illegale rusmidler.

Indhold 
 • Strukturerede samtaler om Misbrug, afhængighed - tilbagefaldsforebyggelse
 • Telefonisk opfølgende og støttende samtaler
 • Koordinering med øvrige samarbejdspartnere i forhold til udslusning fra rusmiddelbehandling
 • Deltagelse i samværs- og aktivitetstilbud med henblik på at opbygge socialt netværk
 • Familie – og pårørendesamtaler
 • Samarbejde med SKP-personale (SEL § 85) og mentorordning i Jobcentret
 • Peer-støtte
Personale  Socialfagligt personale, som alle har kompetencer i rusmiddelbehandling.
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

Anonym behandling for stofmisbrug

SERVICELOVENS § 101a

Formål  At borgeren opnår en tilværelse uden afhængighed af illegale rusmidler
 Målgruppe Borgere med rusmiddelsafhængighed i aldersgruppen 18 år og opefter, som er omfattet af målgruppen i servicelovens § 101a Borgeren har bolig, tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i gang med en uddannelse.
Ramme/tid  Varighed 12 – 16 uger. Ugentlig gruppesamtale og max. 4 individuelle samtaler.
Metode  Behandlingsindsatsen foregår primært i grupper, indsatsen kan foregå i et individuelt forløb, hvis særlige forhold gør sig gældende. Samtalerne er rammesat omkring en tryg og fortrolig relation og dialoger om afhængighed og motivation for forandring.
Indhold 
 • Gruppe – eller individuelle samtaler
 • Undervisning om afhængighed og sundhed
Personale  Socialfagligt og sundhedsfagligt personale, efteruddannede som misbrugsbehandlere. Behandlingen finder sted i Kolding, Odense eller Esbjerg.
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Pårørendekursus

SERVICELOVENS § 101 - SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål 

Den pårørende får indsigt i misbrug og får sat ord på misbrugets indvirkninger på pårørende og hele familien, herunder på de personlige konsekvenser og for relationerne i familien.

Den pårørende støttes i at udvikle sunde strategier, herunder håndtering af eventuelt tilbagefald til misbrug hos den indskrevne borger.

Bryde tabu og opnå åbenhed om misbruget.

At den pårørende opbygger et netværk med andre pårørende med henblik på at fastholde støtte.

 Målgruppe

Voksne pårørende til borgere over 25 år, med afhængighed af rusmidler, som er visiteret i behandling i RusmiddelCenter Vejle.

De pårørende er ikke selv misbrugende eller afhængige af rusmidler og de pårørendes deltagelse er accepteret af den indskrevne borger.

Ramme/tid  6 moduler á 2 timers varighed fordelt over 3 måneder. Pårørendekursets moduler holdes på hverdage i tidsrummet 16.00-18.00.
Metode  Undervisning og rådgivning ud fra en misbrugsfaglig, kognitiv referenceramme. Kurset foregår i gruppemøder i en vekslen mellem undervisning/oplæg og dialog. Kurset består af temaer som misbrug, afhængighed, konsekvenser for pårørende, afhængighedens betydning for roller og relationer i familien samt behandling og strategier ved tilbagefald. Der er særligt fokus på, hvordan relationer og sunde roller i familien forbedres.
Indhold 

På gruppemøderne veksles mellem undervisning, oplæg og samtale om:

 • Hvordan kan vi forstå misbrug og afhængighed
 • Hvilke konsekvenser har misbruget haft for den pårørende og resten af familien
 • Hvad gør man når bekymring, frustration, mistillid, hemmeligheden fylder for meget
 • Misbrugets betydning for relationer og rollerne i familien – voksne og børn:
  • Hvordan forbedres relationer og sunde roller i familien
  • Hvordan får man fokus på den pårørendes og den øvrige familiens behov
 • Hvad sker der i misbrugsbehandlingen og hvad betyder det for familien, når misbruget ophører.
 • Strategier ved tilbagefald
Personale  Social- og sundhedsuddannet behandlere fra RusmiddelCenter Vejle.
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Døgnbehandling og afgiftning - ved stofmisbrug

SERVICELOVENS § 101 - SUNDHEDSLOVENS § 142

Formål 

At borgeren bliver afgiftet af illegale rusmidler og opnår mestringsstrategier til fastholdelse af tilværelse uden afhængighed af illegale rusmidler.

 Målgruppe

Borgere med rusmiddelafhængighed i aldersgruppen fra 18 år, som er omfattet af målgruppen vedr. stofmisbrugsbehandling jf. SEL § 101.

Borgere med afhængighed af opiater i medicinsk substitutions behandling omfattet af målgruppen i SUL § 142

Borgere der har ansøgt om afgiftning og/eller behandling, og som efter udredning og vurdering er visiteret til denne indsats.

Borgere som på grund af belastningsgrad har behov for behandling i en intensiveret og struktureret ramme.

Ramme/tid  Døgnbehandling: Forventet varighed fra 4-12 uger.
Metode 

Der anvendes godkendte døgninstitutioner efter SEL § 101 – herunder det kommunale tilbud RusmiddelCenter Døgn i Egtved.

Behandling i døgnregi er som udgangspunkt en del af et planlagt ambulant behandlingsforløb med en forudgående ambulant behandlingsindsats og en efterfølgende ambulant indsats.

Afgiftningsbehandling for opiatmisbrug med substitutionsmedicin.

Afgiftning for øvrigt medicinmisbrug, herunder benzodiazepiner, sker i samarbejde med institutionens læge.

Behandlingen tager udgangspunkt i struktureret samtalebehandling i grupper og individuelt. Behandlingen foregår i støttende og strukturerede rammer og tager afsæt i kognitive elementer i rusmiddelbehandling.

Intern som ekstern døgninstitution skal anvende kognitiv og systemisk referenceramme for at sikre harmoni med de værdier og det serviceniveau, som RusmiddelCentret i Vejle står for.

Indhold 
 • Afgiftning
 • Medicinsk støtte
 • Lægelig udredning
 • Individuel og gruppe terapi/behandling
 • Undervisning
 • Tilbagefaldsforebyggende behandling
 • Familie- og pårørendesamtaler
 • Koordinerende møder med øvrige relevante offentlige og private aktører
Personale  Social-, sundheds- og lægefagligt personale med kompetencer i rusmiddelbehandling.
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

Behandling for alkoholmisbrug

Ny struktur for alkoholbehandling fra 2022

Aktuelt er det samlede behandlingskoncept for alkoholbehandling radikal forandret.

Der er tale om et nyt behandlingskoncept, som i hovedtræk vil blive beskrevet i det følgende:
Vi bevæger os mere i retning af manualbaserede og faseopdelte indsatser, som i høj grad matcher Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinier.

Alkoholbehandlingen er opdelt i 5 overordnede faser, som er et udtryk for, hvor borgeren er i et behandlingsforløb. Under hver fase er der et antal forskellige indsatser, som matcher den enkeltes parathed og behandlingsbehov.

Borgere starter i fase 1 og bevæger sig fleksibelt mellem de enkelte faser efter en individuel vurdering.

Borgere tilbydes som udgangspunkt korte 3 måneders strukturerede behandlingsforløb med hyppige samtaler. Herefter gøres der status på om borgeren har opnået sit mål med behandlingen. Det bemærkes, at behandlingsforløb hidtil har haft en længere varighed.

Personer, der ønsker et kontrolleret reduceret forbrug, tilbydes maximalt 3 måneders behandling.

Den samlede problemprofil kan være afgørende for at nogle personer ikke kan profitere tilstrækkelig af kortvarig struktureret behandlingsforløb, hvorfor der kan tilbydes en længerevarende behandling. Det drejer sig ofte om personer med en svær afhængighed og belastning, så som svær comorbiditet (f.eks. psykisk sygdom), sociale problemer, familieproblemer mm.

Personer, der efter et gennemført planlagt forløb fortsat har behov for behandling, har mulighed for at blive genvisiteret til forlænget behandling.

Behandling tilrettelægges med familieorienteret indsats, herunder tilbud til pårørende som fremgår af særskilt standarder/handleguides.

I alle elementer af behandlingen er der et gennemgående fokus på dobbeltbelastninger.

 

Ambulant afrusning ved alkoholmisbrug – fase 1

SERVICELOVENS § 101

Formål 

Borgeren bliver ædru og fri for abstinenssymptomer.

Forebygger udvikling af delir og kramper.

Afrusningen understøtter den videre behandling.

 Målgruppe Borgere, som på grund af abstinenssymptomer har brug for medicinsk behandling.
Ramme/tid  Varighed fra 1-2 uger.
Metode  Yde støtte til afrusning via samtaler, koordinering med egen læge og evt. udlevering af medicin mod abstinenssymptomer.
Indhold 
 • Afklaring af det videre behandlingsbehov
 • Rådgivning og vejledning
 • Motiverende og støttende samtaler i forbindelse med udlevering af medicin
 • Medicinsk behandling af abstinenssymptomer – i samarbejde med centrets læge eller borgerens egen læge
 • Samarbejde med somatisk og psykiatrisk sygehus
Personale  Sundhedsfagligt personale
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Motivationsforløb - alkoholmisbrug – fase 2

SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål  At blive afklaret på borgerens parathed til at skabe en ændring i alkoholvaner og ud fra dette tilpasse et behandlingsforløb.
 Målgruppe Borgere som endnu ikke har fastlagt deres mål for behandling og fremtidigt forbrug af alkohol.
Ramme/tid 

Op til 4 sessioner af 45 minutters varighed.

Sessionerne afvikles indenfor 4 uger.

Metode 

Ambulant behandling foregår ved individuelle samtaler, evt. par- og familiesamtaler.

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Tilrettelæggelse af den videre alkoholbehandling
 • Samtalen tager udgangspunkt i, hvor borgeren er i sin forandringsproces i forhold til alkoholforbruget
 • Der fokuseres på afklaring af ambivalens i forhold til drikkevaner og styrkelse af selve beslutningen om en forandring
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

Introforløb/-kursus – fase 2

SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål 

At deltager får indsigt i og viden om konsekvenserne af alkoholforbrug.

At deltagerne opnår viden om, hvad det vil sige at modtage alkoholbehandling.

At deltagerne opnår motivation for fortsat behandling.

At deltagerne ændrer alkoholadfærd i forhold til egne mål.

 Målgruppe Borgere som er blevet visiteret til alkoholbehandling, og som har behov for viden om alkoholmisbrugets konsekvenser.
Ramme/tid  3 sessioner af 1,5 timer én gang ugentligt.
Metode 

Kurset er gruppebaseret og består af undervisning i alkoholmisbrugets betydning.

Kognitiv

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 

Modul 1: undervisning i fysisk og psykisk afhængighed, problematisk alkoholforbrug, abstinenssymptomer og afrusning. Information om behandlingstilbud og muligheder.

Modul 2: undervisning vedr. ambivalens og motivation og hvad det vil sige at sætte sig mål for eget alkoholforbrug. Opmærksomhed på højrisikosituationer for den enkelte.

Modul 3: Undervisning i trang og tranghåndtering. Alkoholmisbrugets konsekvenser for børn og øvrige pårørende.

Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

3 måneders behandlingsforløb – fase 3

SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål 

At borgeren opnår indsigt i egen situation og tilegner sig nye handlemuligheder og mestringsstrategier i forhold til alkoholproblemet.

At borger oplever, at de opnår en forbedret livskvalitet.

 Målgruppe Borgere som ønsker behandling for at opnå en tilværelse uden alkoholmisbrug
Ramme/tid 

Op til 8 sessioner af 45 minutters varighed. Sessionerne afvikles indenfor 3 mdr.

Der tilbydes ugentlige samtaler de første 4 uger (høj intensitet)

De sidste 4 sessioner afvikles i løbet af de sidste 8 uger (lavere intensitet)

Ved inddragelse af familie tilbydes op til 10 sessioner af 60 minutters varighed – 2 behandlere.

Metode 

Ambulant behandling foregår ved individuelle samtaler, evt. par- og familiesamtaler.

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Arbejde med erkendelse og indsigt i misbrugsmønstre og konsekvenser
 • Rådgivning og vejledning
 • Udvikling af tilbagefaldsforebyggende strategier og forberede sig på håndtering af højrisikosituationer
 • Familieorienteret støtte og behandling
 • Motivationsskabende og støttende samtaler
 • Fysisk, psykisk og social udredning og stabilisering
 • Tilbud om lægefaglig afklaring ved behov
 • Medicinsk støtte – Antabus og anden medicin, herunder trangreducerende medicin
 • Inddrage samarbejdspartnere ved behov for anden støtte
 • Afrusning
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Flexbehandling – fase 3

SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål  At borgere bliver i stand til at profitere af en særligt tilpasset rusmiddelbehandling. Borgerne opnår øget livskvalitet uden brug/konkrolleret brug af alkohol.
 Målgruppe Borgere med særligt komplekse problemstillinger (f.eks. dobbeltbelastede med kognitive vanskeligheder og/eller svære psykiske problemstillinger), og som derfor vanskeligt profiterer af den strukturerede korttidsbehandling.
Ramme/tid  3-9 måneders lavintensiv rusmiddelbehandling
Metode 

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Arbejde med erkendelse og indsigt i misbrugsmønstre og konsekvenser
 • Rådgivning og vejledning
 • Udvikling af tilbagefaldsforebyggende strategier og forberede sig på håndtering af højrisikosituationer
 • Familieorienteret støtte og behandling
 • Motivationsskabende og støttende samtaler
 • Fysisk, psykisk og social udredning og stabilisering
 • Tilbud om lægefaglig afklaring ved behov
 • Medicinsk støtte – Antabus og anden medicin, herunder trangreducerende medicin
 • Særligt fokus på inddragelse af og koordinering med samarbejdspartnere
 • Afrusning
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Døgnbehandling ved alkoholmisbrug – fase 3

SUNDHEDSLOVENS § 141 - SERVICELOVENS § 107

Formål  Borgeren får færdigheder til at opnå og fastholde en tilværelse uden alkoholmisbrug.
 Målgruppe Alkoholafhængige, som på grund af en høj social og/eller psykisk belastningsgrad har behov for mere intensitet i behandlingsrammen end det, der kan opnås ved ambulant rusmiddelbehandling.
Ramme/tid  Efter vurdering af behandlingsbehovet – typisk 4 til 12 uger.
Metode 

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Gruppebehandling
 • Terapi
 • Individuel behandling
 • Par- og familiebehandling
 • Undervisning
 • Tilbud om lægelig afklaring
 • Medicinsk støtte, herunder Antabus/Campral
 • Netværksskabelse
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Pårørendekursus – fase 3

SERVICELOVENS § 101 - SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål 

Den pårørende får indsigt i misbrug og får sat ord på misbrugets indvirkninger på pårørende og hele familien, herunder på de personlige konsekvenser og for relationerne i familien.

Den pårørende udvikler sunde strategier, herunder håndtering af eventuelt tilbagefald til misbrug, hos den indskrevne pårørende.

Tabuer brydes og der opnås åbenhed om misbruget.

At den pårørende opbygger et netværk med andre pårørende med henblik på at fastholde støtte.

 Målgruppe

Voksne pårørende til borgere over 25 år, med afhængighed/misbrug af rusmidler, som er visiteret til behandling i RusmiddelCenter Vejle.

De pårørende er ikke selv misbrugende eller afhængige af rusmidler og de pårørendes deltagelse er accepteret af den indskrevne borger.

Ramme/tid  6 moduler á 2 timers varighed fordelt over 3 måneder. Pårørendekursets moduler holdes på hverdage i tidsrummet 16.00-18.00.
Metode 

Undervisning og rådgivning ud fra en misbrugsfaglig, kognitiv referenceramme. Kurset foregår i gruppemøder i en vekslen mellem undervisning/oplæg og dialog. Kurset består af temaer som misbrug, afhængighed, konsekvenser for pårørende, afhængighedens betydning for roller og relationer i familien og behandling og strategier ved tilbagefald.

Særligt fokus på, hvordan relationer og sunde roller i familien forbedres.

Indhold 

På gruppemøderne veksles mellem undervisning, oplæg og samtale om:

 • Hvordan kan vi forstå misbrug og afhængighed?
 • Hvilke konsekvenser har misbruget haft for den pårørende og resten af familien?
 • Hvad gør man når bekymring, frustration, mistillid, hemmeligheden fylder for meget?
 • Misbrugets betydning for relationer og rollerne i familien – voksne og børn:
  • Hvordan forbedres relationer og sunde roller i familien
  • Hvordan får man fokus på den pårørendes og den øvrige familiens behov
 • Hvad sker der i misbrugsbehandlingen og hvad betyder det for familien, når misbruget ophører?
 • Strategier ved tilbagefald
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale fra RusmiddelCenter Vejle – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Efterbehandling i gruppe ved alkoholmisbrug – fase 4

SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål  Ved støtte og træning opnår borgeren færdigheder til at fastholde en tilværelse uden overforbrug/misbrug af alkohol.
 Målgruppe Borgere som har været i et ambulant- eller døgnbehandlingsforløb tilbydes individuel eller gruppebaseret efterbehandling.
Ramme/tid 

Ved gruppebehandling er der en varighed på op til 6 måneder. Efterbehandlingsgruppen mødes hver anden uge i 2 timer.

Ved individuel efterbehandling er der en varighed på op til 6 samtaler indenfor 4 måneder.

Metode 

Kognitiv rusmiddelbehandling

ACT

MI

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Fastholde og træne færdigheder fra det intensive behandlingsforløb
 • Tilbagefaldsforebyggende
 • Opgaver individuelt eller i gruppe
 • Samtaler i gruppe af 8 borgere med 2 behandlere
 • Støtte i forbindelse med udslusning fra behandlingstilbuddet
 • Støtte til etablering af netværks-/selvhjælpsgruppe
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Stabiliseringsbehandling ved alkoholmisbrug – fase 4

SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål 

At den alkoholafhængige fastholdes i en alkoholfri tilværelse.

Psykisk, fysisk og socialt oplever borgeren en forbedret livskvalitet.

At borgeren får mulighed for let adgang til råd og vejledning i alkoholambulatoriet.

At borgeren sikres hurtig adgang til behandling ved tilbagefald.

 Målgruppe Borgere hvor en tilværelse uden overforbrug/misbrug af alkohol ikke umiddelbart er mulig uden medicinsk støtte med Antabus og/eller fortløbende rådgivning.
Ramme/tid  Forløbets varighed og intensitet vurderes individuelt, der følges op hver 6. mdr.
Metode 

Lavintensivt tilbud med medicinsk behandling og rådgivning/støtte via individuelle samtaler:

Kognitiv - psykoedukation

MI

Rådgivning

Skadesreduktion

(se metodebeskrivelse)

Indhold 
 • Rådgivende, støttende og motiverende samtaler
 • Medicinsk støtte (Antabus/trangreducerende medicin)
 • Afrusning ved tilbagefald
 • Tilbud om lægelig afklaring
 • Støtte ved fastholdelse af kontakt til rusmiddelcentret og etablering af kontakt til øvrige private og offentlige sociale og sundhedsmæssige tilbud
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

Familieorienteret alkoholbehandling – fase 2-4

SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål  Familieorienteret behandling er målrettet til at bringe overforbruget af alkohol til ophør samt at understøtte familien.
 Målgruppe Borgere med børn, biologiske og samboendes børn fra 0 til 25 år. Pårørende til borgere der drikker for meget.
Ramme/tid 

Den familieorienterede behandling omfatter forskellige samtaletyper, hvor der fokuseres på henholdsvis misbruget og hele familiens samspil og trivsel.

Tilbud, hvor den der har misbruget er indskrevet i behandling:

 • Individuelle samtaler eller gruppeforløb, til den der har misbruget (se beskrivelse af øvrige tilbud)
 • Parsamtaler (op til 5 samtaler)
 • Familiesamtaler, med børns deltagelse (op til 3 samtaler)
 • Samtaler med børn til indskrevne voksne (op til 3 samtaler)
 • Individuelle samtaler med voksne pårørende, til borgere indskrevet i behandling. Der kan deltage flere pårørende (op til 3 samtaler).
 • Gruppetilbud for voksne pårørende til borgere indskrevet i behandling (6 x 2 timer)
 • Behandling til gravide

Tilbud til voksne pårørende, til borgere der ikke er i behandling – se CRAFT

 • Samtaler med pårørende (op til 6 samtaler)

I tilbud om børns deltagelse ydes der rådgivning og støtte i samtaler, som har aflastende og støttende indhold.

Metode 

Kognitivt orienteret

MI

ACT

Undervisning/rådgivning

(se metodebeskrivelse)

Indhold 

Den familieorienterede behandling fokuserer på både alkoholmisbruget og familiens samspil, og omfatter:

 • Behandling i forhold til at bringe misbruget til ophør som ses af indsatsen ”Ambulant behandling”. Hvor partner og børn ikke deltager, arbejdes med indsigt i alkoholproblemets konsekvenser for forældrerollen, relationerne i familien samt børnenes dagligdag og trivselsforhold. Der arbejdes med at styrke dennes mestrings- og handlemuligheder.

 • Hvor pårørende deltager, arbejdes med at skabe indsigt i og åbenhed om alkoholproblemet i familien. Familien får talt om problemets konsekvenser, familierelationerne og familiens trivsel. Der er fokus på børnenes dagligdag, samt på at styrke handlemuligheder, samspil, relationer og trivsel. Endvidere formidles indsigt i alkoholbehandling.

 • Børn får mulighed for at få talt om og blive mødt i deres oplevelser, bekymringer, tanker og følelser i relation til alkoholproblemet.

 • Der arbejdes med, at familien får aftalt nødplaner for børn og voksne, som skal sikre deres trivsel bedst muligt, ved eventuel tilbagefald til misbrug.

 • Voksne pårørende til drikkende borgere, der ikke er i behandling, støttes i at få talt om alkoholproblemet og dets konsekvenser for dem, familien og børn. Der arbejdes med at skabe indsigt i egne handlemuligheder/adfærd mhp at øge livskvaliteten. Der er fokus på pårørende-adfærd, som kan fremme, at den drikkende går i behandling. Pårørende orienteres om muligheder for behandling.

 • Børnenes behov er centrale og der fokuseres på kontakt til øvrige støttende tilbud til børn og forældre. Ud over kommunale tilbud anvendes Børnenes Blå Hus (børn fra 0-14 år) og Center for Socialt Arbejde (børn fra 6-24 år)

 • Gravide borgere tilbydes råd og vejledning samt behandling af misbruget. Vi anbefaler og er behjælpelig med, at den gravide og evt. partner hurtig får kontakt til det regionale Familieambulatorium i Kolding, som tilbyder undersøgelser samt vejledning og omsorg under graviditet, fødsel og barsel.

  For at understøtte det kommende barns trivsel og den gravide bedst muligt, samarbejder vi med Familieambulatoriet samt med den kommunale Familieafdeling om støtte til sårbare gravide.
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk  

 

 

 

CRAFT - pårørende til rusmiddelmisbrugende, der ikke er i behandling

SUNDHEDSLOVENS § 141

Formål 

At den pårørende opnår øget livskvalitet.

At den pårørende bliver i stand til at motivere den drikkende til at søge behandling.

 Målgruppe

Pårørende til en person, der har et for stort forbrug af alkohol uden at modtage rusmiddelbehandling.

Pårørende skal være over 18 år og have kontakt til den drikkende pårørende.

Ramme/tid  Forløbet består af 1 forsamtale og 6 individuelle programsatte samtaler.
Metode  Kognitiv referenceramme
Indhold 

CRAFT har fokus på at ændre de pårørendes adfærd og styrke deres handlekraft på tre områder:

 • medvirke til at motivere den misbrugende til at gå i behandling og at ophøre med eller at drikke mindre
 • blive bedre til at håndtere problemer mellem sig selv og den misbrugende og få det bedre selv
 • udvikle strategier til at passe på sig selv i risikosituationer – f.eks. hvis den misbrugende er voldelig.
Personale  Social- og sundhedsfagligt personale – uddannede rusmiddelbehandlere
 Kontakt

Visitationen kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon 76 81 90 00

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle

E-mail: rusmiddel@vejle.dk

 

 

Metodebeskrivelse

Kognitiv metode

Den kognitive metode er en af de mest veldokumenterede metoder til behandling af psykiske symptomer. Metodens hovedformål er at ændre uhensigtsmæssige følelser og adfærd, der hæmmer borgeren i at leve det liv denne ønsker. I den kognitive behandling arbejdes der med den tænkning, som er årsag til de adfærdsmæssige og følelsesmæssige udfordringer. I den kognitive metode arbejdes med at identificere de komponenter, der tilsammen udgør borgerens situationsopfattelse – tanker, følelser, kropslige signaler og adfærd/handling. Dette med henblik på at gøre borgeren i stand til at ændre på uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

MI (Motiverende Interview)

MI metoden er oprindeligt anvendt til alkoholrelaterede problemer og benyttes i dag til flere forskellige psykosociale problemer. Metoden retter sig imod at fremme motivationen gennem optimistisk tilgang over for borgernes evne til at udføre forandringer i livsførelse. Dette gøres ved kontinuerligt i samtaler at have fokus på at fremhæve selvstændighed, styrker og fremskridt. Her igennem opdager borgeren egne styrker og ressourcer og bliver i stand til selv at finde frem til løsninger. I MI arbejdes der bevidst på at placere ansvaret for forandring hos borgeren selv.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT metoden er en videreudvikling af den kognitive metode. Metoden adskiller sig fra den kognitive metode ved at have et særligt fokus på værdier og identitet samt opmærksomhedstræning. I metoden søges at finde ind til det, som giver mening i borgerens tilværelse, for herigennem at lære borgerne at gøre det, som er vigtigt for denne. Metoden arbejder samtidigt med at undgå selvbebrejdelse og søger at finde accept af de tanker borgeren forsøger at bekæmpe og herved at undgå at blive styret af disse.

CRAFT (Community Reinforcement And Family Training)

Craft en systematisk manualbaseret metode, der bygger på at styrke den pårørendes tro på, at livssituationen kan forandres, i forhold til samlivet med den misbrugende. Igennem det forandrede syn på samlivet, styrkes livskvaliteten så den pårørende formår at løfte blikket og få mere overskud til at agere i eget liv. I det systematiske Craft-forløb understøttes kommunikationsfærdigheder hos den pårørende, så denne bliver bedre i stand til at støtte den misbrugende til at søge og indgå i behandling. Som en del af Craft-programmet hjælpes den pårørende til at håndtere og forebygge evt. vold og overgreb i hjemmet. Den pårørende hjælpes også til at forstå tilbagefald hos den misbrugende. Craft bygger på elementer fra MI

NADA

NADA behandling er en supplerede standardiseret behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande. NADA anvendes i behandlingen af bl.a. trang, abstinenser, uro, søvnbesvær koncentrationsbesvær, spændinger, angst og andre psykiske symptomer. Nada er et alternativ eller et supplement til ekstra medicin. Nogle borgere bruger det som en strategi til mestring. NADA anvendes som alternativ til eller supplement til den øvrige medicinske behandling. NADA anvendes som støtte-behandling ved reduktion af f.eks. Benzodiazepiner.

Sidst opdateret: