Du får gratis tandpleje og behandling hos den kommunale tandpleje fra fødslen og indtil 22-års fødselsdagen.  Det gælder for alle unge, der er født efter 31. december 2003.

Du kan frit vælge, om dit barn skal have tandpleje hos en kommunal tandklinik eller hos en privat tandlæge. 

Du skal huske at give Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune besked, hvis du ønsker at skifte til en privat tandlæge.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad det betyder, hvis du vælger en privat tandlæge. 

Tandpleje hos privat tandlæge eller tandplejer

 • Frit valg 0-15 år

  Børne- og ungetandplejen yder et tilskud på 65% af udgiften til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten.

  Det gælder fx ydelser som undersøgelse, bedøvelse og forebyggende behandling.

  Børne- og ungetandplejen  afregner tilskuddet direkte til den praktiserende tandlæge efter opkrævning fra denne.

  Der er en egenbetaling på de resterende 35%, som forældremyndighedsindehaver selv afregner direkte med den private praksis.

  Før din tandlæge starter med større behandlinger, som for eksempel at fjerne visdomstænder, lave bideskinner eller tandregulering, skal tandlægen altid ansøge Børne- og ungetandplejen om tilskud til behandlingen.

  Hvis ikke, er der ikke noget tilskud til behandlingen, og du skal selv betale det hele.

  Selvom Børne- og ungetandplejen godkender en større behandling, kan der forekomme egenbetaling over 35%.

  Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den private tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling.

  Det kommunale tilskud fastlægges ud fra en referencepris.

  Referenceprisen kan være den pris som Børn- og ungetandplejen selv kan levere ydelsen til, eller den billigste pris som tandplejen kan købe ydelsen for ved en privatpraktiserende tandlæge i lokalområdet.

  Børne- og Ungetandplejen vil herefter yde et tilskud på 65% af den af kommunen godkendte pris, mens den resterende del af betalingen vil være egenbetaling.

  Det betyder f.eks.:

  • at egenbetalingen for en tandreguleringsbehandling, som den praktiserende specialtandlæge har prissat til kr. 43.000, og som kommunen selv vil kunne udføre for 18.000 kr. vil medføre et kommunalt tilskud på 65 % af 18.000 kr. svarende til 11.700 kr. og dermed en egenbetaling på 43.000 kr. – 11.700 kr. = 31.300 kr.

  og

  • at egenbetalingen for en flerfladet plastfyldning i en stor kindtand, som den privatpraktiserende tandlæge har prissat til 1.700 kr., men som kan leveres til 1.205 kr. af en praktiserende tandlæge i lokalområdet, vil medføre et tilskud på 65 % af 1.205 kr. svarende til 783,25 kr. og dermed en egenbetaling på 1.700 kr. – 783,25 kr. = 916,75 kr.

  Derudover skal du være opmærksom på:

  • Der er 100 % egenbetaling af udeblivelsesgebyr
  • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Vejle kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
  • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er en del af Børne- og Ungdomstandplejen, fx kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling og påsætning af tandsmykker.
 • Frit valg 16-21 år

  Børne- og ungetandplejen yder et tilskud på 100% af udgiften til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten. Dette gælder fx ydelser som undersøgelse, bedøvelse og forebyggende behandling.

  Forud for påbegyndelse af større behandlinger uden fast pris efter overenskomst, fx operativ fjernelse af visdomstænder, bideskinner og tandreguleringsbehandling, skal din tandlæge altid ansøge Børne- og ungetandplejen om tilskud til behandlingen. I modsat fald er der intet tilskud til behandlingen, men 100% egenbetaling.

  Selvom Børne- og ungetandplejen godkender en større behandling, kan der forekomme egenbetaling.

  Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den private tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling.

  Det kommunale tilskud fastlægges ud fra en referencepris.

  Referenceprisen kan være den pris som Børne- og ungetandplejen selv kan levere ydelsen til, eller den billigste pris som Børne- og ungetandplejen kan købe ydelsen for ved en privatpraktiserende tandlæge i lokalområdet.

  Børne- og ungetandplejen vil herefter yde et tilskud på 100 % af den godkendte pris, mens den resterende del af betalingen vil være egenbetaling.

  Det betyder f.eks.:

  • at egenbetalingen for en tandreguleringsbehandling, som den praktiserende specialtandlæge har prissat til kr. 43.000, og som kommunen selv vil kunne udføre for 18.000 kr. vil medføre et kommunalt tilskud på 100 % af 18.000 kr. og dermed en egenbetaling på 43.000 kr. – 18.000 kr. = 25.000 kr.
   og
  • at egenbetalingen for en flerfladet plastfyldning i en stor kindtand, som den privatpraktiserende tandlæge har prissat til 1.700 kr., men som kan leveres til 1.205 kr. af en praktiserende tandlæge i lokalområdet, vil medføre et tilskud på 100 % af 1.205 kr. og dermed en egenbetaling på 1.700 kr. – 1.205 kr. = 495 kr.

  Derudover skal du være opmærksom på:

  • Der er 100 % egenbetaling af udeblivelsesgebyr
  • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Vejle Kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
  • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er en del af Børne- og Ungdomstandplejen. Dette gælder fx kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling, tandblegning og påsætning af tandsmykker.
 • Egen betaling

  Børn og unge under 22 år (født efter 31. december 2003), der ønsker et andet behandlingstilbud end det, Børne- og ungetandplejen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat praksis hos praktiserende tandlæge eller tandplejer efter eget valg.

  Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud for barnet/ den unge, dvs. almen tandpleje og tandregulering.

  Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme egenbetaling, som ikke er dækket af det kommunale tilskud.

  Hvis du vælger en privat tandlæge, så skal du give besked til Børne- og ungetandplejen. Vi skal også vide, hvilken tandlæge eller tandplejer du har valgt. 

  • Det er forældrene, der skal oplyse det, hvis barnet er under 18 år.
  • Hvis den unge er mellem 18 og 21 år (og er født efter 31. december 2003), så er det den unge selv, der skal give Børne- og ungetandplejen besked. 

  Du kan give Børne- og ungetandplejen besked  skriftligt eller mundtligt.  Du skal have lavet en aftale om det, før du starter behandling hos den nye tandlæge eller tandplejer.

  Hvis du får lavet en behandling uden at have lavet en aftale om at skifte tandlæge først, så giver Børne- og ungetandplejen ikke tilskud til det.

  Hvis barnet eller den unge vælger en anden tandlæge end Børne- og ungetandplejen, så er det den nye tandlæge, der har ansvaret. Tandlægen skal sørge for, at barnet eller den unge får den tandpleje, som reglerne siger, de skal have.

 • Serviceniveau og forhåndsgodkendte priser

  Interval for statusundersøgelser ligger på 12-18 måneder.

  Kommunens ydelser og tilskud (beregnet ud fra billigste priser i nærområdet):

  Ydelse:

  • Hård bideskinne inkl. tilpasning, aflevering og en kontrol. Max pris (tilskud) 2.800 kr. Kræver forhåndgodkendelse.
  • Plast lille kindtand 2 flader 1.111 kr. Kræver ikke forhåndsgodkendelse.
  • Plast lille kindtand 3 flader eller flere 1.406 kr. Kræver ikke forhåndsgodkendelse.
  • Plast stor kindtand 2 flader 1.406 kr. Kræver ikke forhåndsgodkendelse.
  • Plast stor kindtand 3 flader eller flere 1.606 kr. Kræver ikke forhåndsgodkendelse.

  Priserne er fastlagt ud fra den laveste maksimalpris hos de praktiserende tandlæger i lokalområdet.

  Regionstilskud på 111 kr. er tillagt.

  Ydelse

  • Operativ fjernelse af visdomstand 2.700 kr. Kræver forhåndsgodkendelse.

  Regionstilskud på 198 kr. er tillagt. 

   

  Ydelser med fast pris er efter Børne- og ungdomsoverenskomsten.

  Se overenskomsten hos Tandlægeforeningen her 

 • Valg af anden kommunes kommunale tandplejetilbud

  Du kan ansøge en anden kommunes tandpleje om at få din tandpleje der.

  Du skal sende den nye kommunes skriftlige accept til Børne- og ungetandplejen. 

  Tilbuddet gælder det samlede tandplejetilbud inklusive tandregulering.

 • Visitationspraksis i forhold til tandregulering og andre dyre behandlinger

  Hvis Børne- og ungetandplejen skal foretage en sundhedsfaglig vurdering i forbindelse med visitation til eller godkendelse af behandlingstilbud til tandregulering og andre særligt kostbare behandlinger, der foretages i praksis samt ydelser hvor der ikke er fastsat takster, vil den praktiserende tandlæge indhente samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med, at praksis sender skriftlig anmodning om visitation til Børne- og ungetandplejen.

  Hvis barnet/ forældremyndighedsindehaver eller den unge 18-21 år ikke ønsker at give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger til skriftlig visitationsanmodning, kan Børne- og ungetandplejen indkalde barnet/den unge til en fysisk visitation på den kommunale klinik.

 • Regler om behandlerskift

  Børn og unge, der vælger at skifte mellem kommunens vederlagsfri behandlingstilbud og privat praksis, kan først skifte tilhørsforhold igen 1 år efter seneste behandlerskift.

  Ved særlige årsager kan kommunen vælge at godkende, at der skiftes før.

  Ved valg af privat praksis meddeler barnets forældremyndighedsindehaver indtil det fyldte 18 år og den unge på 18-21 år (født efter 31. december 2003), Børne- og ungetandplejen hvilken praktiserende tandlæge eller tandplejer, barnet/ den unge ønsker at benytte.

  Beskeden kan gives skriftligt eller mundtligt og der skal være indgået aftale herom, inden påbegyndt behandling ved den nye behandler.

  Børne- og ungetandplejen yder ikke tilskud til behandlinger, der er foretaget uden forudgående aftale om behandlerskift.

  Igangværende behandlinger afsluttes der, hvor de er påbegyndt.

  Hvis man er i gang med en længerevarende behandling som f.eks. tandregulering, kan skiftet til privat praksis først ske, når denne behandling er afsluttet.

 • Patientrettigheder, herunder informeret samtykke

  Hvis en patient vælger en anden tandlæge, skal patientjournalen overdrages til det nye behandlingssted, hvis patienten/myndighedshaver giver sit samtykke til det.

  Patienten kan afgive sit samtykke til enten den autoriserede sundhedsperson, der overdrager patientjournalen, eller til den autoriserede sundhedsperson, der skal modtage patientjournalen.

  Samtykket kan gives enten mundtligt eller skriftligt og skal journalføres.

Sidst opdateret: