Overgang fra ung til voksen

I Vejle kommune er der lavet en aftale, mellem familie og forebyggelse – handicapafdelingen og Myndighedsafdelingen team Handicap og socialpsykiatri, for at sikre den gode overgang fra ung til voksen. Dette er nærmere beskrevet i nedenstående felter.

 • Overgang fra ung til voksen

 • Informationsaften
  • 7. marts 2019
  • Kl. 16:30 - 18:30
  • Sundhedshuset, Vestre Engvej 51B, 7100 Vejle, lokalitet Læringstrappen i kantineområdet samt Auditorium 2
  • Deltagere: Unge mellem 16 og 18 år som har et handicap eller en psykisk lidelse samt deres pårørende
  • Tilmelding senest den 1. marts 2019 til handpsyk@vejle.dk eller 7681 8098 hverdage mellem 8:30 og 11:00
  • Program for aftenen:
  • 16:30 – 17:45 Der vil i dette tidsrum være mulighed for at cirkulere mellem forskellige stande og stille spørgsmål omkring botilbud, støtte i eget hjem, uddannelse, beskæftigelse og juridisk rådgivning.
  • 17:45 – 17:55 -mulighed for en kort pause og at finde plads i auditoriet.
  • 17:55 - 18.30 Oplægsholder: Marianne Husted. Pårørende til et ungt menneske som har været igennem overgangen fra ung til voksen.  
 • Tidlig involvering
  • Tidlig involvering sker omkring den unges 16 år. Familie og Forebyggelse – Handicapafdelingen vurderer, hvorvidt det er relevant at invitere Myndighed Team Handicap og Socialpsykiatri til opfølgningsmøde med den unge. Dette er ofte hensigtsmæssigt for borgere, som har behov for et botilbud i voksenregi når de fylder 18 år.
 • 17 ½ årsmøde
  • Der afholdes 17½ års møder 1 gang i måneden. Der er deltagelse af Familie og Forebyggelse – Handicapafdelingen, Myndighed Team Handicap og Socialpsykiatri samt Jobcentret. Dette er et internt samarbejdsmøde, hvor sagen kort drøftes, og det besluttes, hvem der skal deltage i overdragelsesmødet. Her drøftes også om der er andre instanser, som skal inviteres med til overdragelsesmødet.
 • Overdragelsesmøde
  • Familie og Forebyggelse – Handicapafdelingen inviterer til overdragelsesmøde. Mødet aftales først efter, at I som pårørende har givet samtykke til, at der udveksles oplysninger mellem de kommende rådgivere/sagsbehandlere. Her deltager den unge, pårørende samt andre relevante samarbejdspartnere. Det kan være Myndighedsafdelingen team handicap og socialpsykiatri, jobcentret, UU vejleder, sagsbehandler for merudgifter, hjælpemidler mm. Såfremt pårørende giver samtykke, påbegyndes sagsbehandlingen i voksenregi ca. 10 – 12 uger før, den unge fylder 18 år.  
 • Opfølgning el. opstart
  • Såfremt det giver mening at holde opfølgning på overdragelsesmødet indkalder Familie og Forebyggelse – Handicapafdelingen til dette. Et opfølgningsmøde kan være nødvendigt, hvis der til overdragelsesmødet er lavet en specifik aftale, der skal følges op på. Hvis ikke, indkalder Team Handicap og Socialpsykiatri til et opstartsmøde ca. en måned før, den unge fylder 18 år.
 • Sagsbehandlingen overgår
  • Når den unge fylder 18 år, ophører hjælpen/bevillinger til jer som pårørende, og der træder et nyt regelsæt i Serviceloven i kraft, som er rettet direkte mod den unge. Det betyder, at den unge i princippet selv kan bestemme, og at I som forældrene ikke længere har forsørgerpligt eller ret til medbestemmelse. For at vi som offentlig instans kan samarbejde med jer, kræver det samtykke fra den unge jf. retsikkerhedslovens § 11a-c og persondatalovens §§ 7-8.
  • Den unge vil efter det 18. år have kontakt til flere forskellige sagsbehandlere. For den unge kan det være svært at vænne sig til de mange forskellige afdelinger, der arbejder med hvert sit område. Det skyldes, at sagsbehandlingen er opdelt efter arten af hjælp, så som merudgifter, ledsagelse, bolig, støttepersoner, hjælpemidler, beskæftigelse, forsørgelse osv. 
  • Da pårørende som ofte er den unges nærmeste støtte, vil det i mange tilfælde være naturligt, at pårørende fortsat er en del af den unges forløb og dermed deltager i møder som bisidder.
  • I visse situationer kan der være behov for at beskikke en værge for den unge. Vurdering af, om der skal foreligge et værgemål, afgøres af Statsforvaltningen. Man kan som pårørende eller kommune søge værgemål til den unge.
 • Yderligere oplysninger
Sidst opdateret: 18. februar 2019