Er du over 18 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, er psykisk sårbar eller socialt udsat? Så kan du søge om pædagogisk støtte.

 • Hvem kan søge pædagogisk støtte?

  Du kan søge pædagogisk støtte, hvis du over 18 år, bor i Vejle Kommune, og hvis du har et betydelig fysisk og/eller psykisk handicap – eller er psykisk sårbar eller socialt udsat.

 • Hvordan søger jeg pædagogisk støtte i eget hjem?

  Kontakt en sagsbehandler i Myndighedsafdelingen.

  Sagsbehandlingen foregår typisk sådan:

  • Du aftaler et møde med en sagsbehandler. Du har ret til at invitere en bisidder med, som du selv udpeger. Det kan være relevant at invitere andre parter med til mødet. Hvis dette er relevant, aftaler sagsbehandleren det med dig.
  • På mødet får du relevant rådgivning og vejledning. I samarbejde med dig vil din sagsbehandler indsamle relevante oplysninger om dit behov for støtte. Du vil ofte blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, så sagsbehandleren kan hente oplysninger om dig hos din læge.
  • Sagsbehandleren træffer på baggrund af mødet, oplysningerne og en faglig vurdering en afgørelse. 
  • Du får et brev med afgørelsen. I brevet står også en begrundelse for afgørelsen, herunder hvorfor du opfylder kravene til at få tildelt bostøtte, og hvad bostøtten består af - eller hvorfor du får afslag.
  • Hvis du bliver tildelt bostøtte, vil du blive tilbudt at lave en handleplan sammen med din sagsbehandler.
  • Din sagsbehandler følger minimum en gang årligt op på dit behov for støtte for at vurdere, om du fortsat er i målgruppen, om bostøtten matcher dine behov, eller om der skal foretaget ændringer. 

  Vi bruger Voksenudredningsmetoden (VUM) til at afklare dine støttebehov og ressourcer.

 • Hvad kan jeg få pædagogisk støtte i eget hjem til?

  Målet med støtten er at vedligeholde og forbedre dine muligheder for at have et velfungerende og meningsfuldt hverdagsliv i egen bolig.

  Du kan f.eks. få støtte til:

  • at vedligeholde og opbygge sociale netværk.
  • at skabe struktur i hverdagen.
  • at vedligeholde og udvikle dine personlige færdigheder som rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask, daglig økonomi mv.
  • at håndtere post og kontakte offentlige myndigheder.
 • Hvad er støtte via Mestringsvejen?

  Mestringsvejen er et tilbud til dig, der oplever udfordringer i din dagligdag, og som er motiveret for og ønsker støtte og inspiration til at skabe en forandring.

  Det er en forudsætning, at du kan møde op på Mestringsvejen og deltage i gruppeforløb. 

  Hvad er Mestringsvejen?

 • Indsatskatalog

  Her kan du se indsatskataloget der visiteres efter INDSATSKATALOG

Træning og socialpædagogisk bistand

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Socialpædagogisk bistand

  Socialpædagogisk bistand er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den består af en lang række hjælpeforanstaltninger. Der kan blandt andet være tale om:

  • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder som træning i at klæde sig på eller spise
  • omsorg og hjælp til personlige forhold som fx konfliktløsning
  • hjælp til at opretholde sociale netværk
  • støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre
  • vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp

  Socialpædagogisk bistand vil også, efter omstændighederne, kunne omfatte ledsagelse i forbindelse med aktiviteter.

  Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske eller sociale funktioner. Du kan få tilbud om socialpædagogisk bistand uanset boform.

  Tilbud om socialpædagogisk bistand vil altid bero på en konkret individuel vurdering. Kommunen skal sørge for, at opgaverne i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

  Du kan ansøge om socialpædagogisk bistand hos kommunen, som afgør, om du kan få socialpædagogisk bistand.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

 • Hvis du vil klage

  Du skal klage til kommunen, hvis du ikke mener, du får den fornødne hjælp. Kommunen skal altid sende en klagevejledning med, når du får besked om afgørelsen.

Kontakt Myndighedsafdelingen - handicap og socialpædagogisk team

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 98

Telefontid

 • Mandag-onsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

Fremmøde

 • Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: