Indledning:

Vejledningen er udfærdiget af Myndighedsafdelingen i Vejle Kommune og henvender sig til dig som nuværende eller kommende BPA bruger.

 

Vejledningen beskriver retningslinjer for Servicelovens § 96, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), og den praksis der gælder i Vejle Kommune for administrationen af BPA.

 

Vejledningen giver svar på nogle af de væsentligste og mest almindelig spørgsmål i forbindelse med BPA. Du er naturligvis altid velkommen til at henvende dig til Myndighedsafdelingen for at få svar på de spørgsmål, der må være i forbindelse med BPA.

 

Det er vigtigt at pointere, at der altid i forbindelse med ansøgning og evt. bevilling, er tale om konkrete og individuelle vurderinger.

 

Ansøgning.

Du kan søge om BPA ved at henvende dig til Vejle Kommune, Myndighedsafdelingen.

Telefon: 76 81 00 00

E-mail:  myndighedsafdelingen@vejle.dk

 

Efter din henvendelse, vil du blive kontaktet af den sagsbehandler som har ansvaret for din sag, med henblik på et besøg hos dig.

Ved dette besøg skal der laves en skriftlig funktionsevnevurdering, der beskriver dit behov for hjælp til personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse.

 

 • Hvordan fungerer du fysisk, psykisk og socialt?
 • Hvad er det du ikke kan?
 • Hvad er det der gør du ikke kan?
 • Forpligtelser – f.eks. forældreansvar over for børn? 
 • Aktiviteter?
 • Kan du være arbejdsgiver / arbejdsleder?

 

Der skal evt. indhentes lægelige og andre udtalelser, som har betydning for afgørelsen.

 

Hvis der kan bevilges BPA, vurderes og udmåles hjælpens omfang i samarbejde med dig og ud fra Vejle Kommunes serviceniveau.

Sagsbehandlingstiden kan vare op til 3 måneder.

 

Bevillingen indeholder.

 • Afgørelsesbrev med begrundelse for bevilling
 • Timeberegning: hvor mange timer til hvad og hvornår. (inkl. ferie, oplæring og personalemøder)
 • Kroneberegning: hvor stort er tilskuddet til hjælperlønninger.
 • Beregning af beløb til direkte og indirekte hjælperudgifter

                 

Opfølgning af bevilling.

Efter 3 måneder sker den første opfølgning, hvor den bevilgede hjælp evt. justeres.

 

Herefter sker revurdering/opfølgning ved behov. Myndighedsafdelingen skal sikre sig, at hjælpen svarer til dine behov og at hjælpen fungerer efter hensigten.

Revurderingen/opfølgningen vil som udgangspunkt foregå ved et besøg hjemme hos dig. Ved opfølgning vil vi sammen med dig også gennemgå funktionsevnevurderingen og timeberegningen, altså de samme punkter som ved første henvendelse.

 

Vi skal vurdere på følgende:

 

 • om behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp,
 • om du får den pleje, overvågning og ledsagelse, som var hensigten
  med ordningen.
 • om du opfylder betingelserne for hjælpen, herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver.
 • om du tilrettelægger, og hjælperen udfører arbejdet tilfredsstillende,
 • om der er for hyppige hjælperskift, der kan give anledning til en særlig indsats.

 

Du kan inden besøget blive bedt om at lave et skema over de aktiviteter, du i en periode på f.eks. 4 uger har brugt timerne til.   

 

Hvis både du og sagsbehandleren finder, at ordningen er velfungerende, kan bevillingen forlænges.
Du kan bede om justering af ordningen i forhold til bevilling af hjælpertimer når som helst og skal gøre det ved større udsving både i op eller nedadgående retning i forhold til behovet.

Du har pligt til at oplyse om ændringer i din situation, som kan have betydning for hjælpen. Det står i Retssikkerhedsloven §11, stk. 2.

Er du i tvivl, er det en god ide at du henvender dig til din sagsbehandler.

Er der alene tale om en mindre justering, kan sagsbehandleren relativt hurtigt træffe beslutning.

 

Myndighedsafdelingen vil foretage stikprøvekontrol af, om timerne er leveret som bevilget.

Du skal sørge for, at der foreligger timesedler for hver hjælper. På timesedlerne skal hver hjælpers arbejdstid og sygefravær være registreret. Timesedler skal være underskrevet af både dig og hjælper. Timesedler skal opbevares i 5 år.

Hvis du selv er arbejdsgiver skal kopi af lønsedler til hver hjælper opbevares i 5 år.  Hvis arbejdsgiveren har valgt et løn bureau, der kun udsender lønsedler elektronisk, skal lønsedlerne være tilgængelige elektronisk i 5 år. 

Jævnfør Socialministeriets skrivelse (SKR nr 9186 af 18/05/2011) med orientering om kommunernes mulighed for at føre tilsyn med BPA ordninger skal dokumentation forevises på forlangende.

Klageadgang

Du vil sammen med afgørelsen modtage en klagevejledning.
Hvis du er utilfreds med en afgørelse, som Myndighedsafdelingen træffer, kan du klage over afgørelsen. Det skal ske inden 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.
Klagen skal indsendes til Myndighedsafdelingen, hvor afgørelsen bliver genvurderet. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen til endelig afgørelse i Ankestyrelsen.

 

Udmåling af timer.

Vejle Kommune har en kvalitetsstandard for BPA, hvoraf det fremgår hvordan udmålingen af timer foregår.

Du kan læse mere om de generelle retningslinjer i kvalitetsstandarden.

Udgangspunktet for udmålingen er, at hjælpen skal dække alle dine behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse.

I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter hjælpen ydes, og om hjælpen ydes i eller uden for hjemmet

 

Udmålingen skal dog altid foretages på grundlag af en konkret, individuel vurdering.

 

BPA kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger, fx praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen i det omfang, at borgeren ønsker det.

Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb.

Vejle Kommune tager ved beregning af kronebeløbet udgangspunkt i satser som oplyst i bilag: ”Takst for lønberegning” Kronebeløbet beregnes, så der tages højde for aften, nat, weekend og søn- helligdagstillæg. I beregningen indgår omkostninger som f.eks. feriepenge, pension, hjælperforsikring, ATP m.v.

Desuden indeholder kroneberegningen et budget for øvrige udgifter. 

Ved ny BPA-bevilling og ved ændring af BPA-bevilling vil du sammen med afgørelsesbrevet og timeberegningen modtage et skema med kroneberegning.

Som arbejdsgiver vil du, eller ekstern firma 1 gang årligt i december modtage besked om, at beløbet er fremskrevet til det kommende års prisniveau.
Fremskrivningen gælder indtil der foretages revurdering af BPA. Ved revurdering af BPA foretages ny kroneberegning på baggrund af aktuelle satser.

Udgifter til hjælpere

Ved bevilling af BPA udmåles der et særskilt beløb til dækning af direkte og indirekte udgifter i forbindelse med at have hjælpere ansat.

Der tages udgangspunkt i:

 

 • Hvor mange timer er der bevilget
 • Hvor stort er aktivitetsniveauet med hjælper

 

Der skal altid træffes en konkret, individuel afgørelse. Derfor kan beløbet i den enkelte sag være større eller mindre.

Beløbet skal dække følgende udgifter:
Ekstra omkostninger i hjemmet: handsker, ekstra toiletartikler som håndsæbe, toiletpapir m.v., ekstra forbrug af vand, varme, strøm, m.v.
Ekstra omkostninger ved ophold udenfor hjemmet: billetter til hjælpere, hjælperes transport- og opholdsudgifter (herunder hjælperudgifter ved ferie i udlandet) m.v.

 

Beløbet til direkte og indirekte hjælperudgifter udbetales til din NEM konto. Der skal ikke aflægges regnskab for, hvad beløbet er brugt til. Du kan blive bedt om at sandsynliggøre hvad pengene bruges til hvis du evt. søger om flere.

Forholdet til bistands-/plejetillæg og invaliditets ydelse

Hvis du er pensionist og har fået tilkendt pension før 01.01.03., kan du have et bistandstillæg eller et plejetillæg til pensionen.
Det skal ved afgørelse om BPA i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands-/plejetillæg skal indgå ved udmåling af hjælpen.

Udgangspunktet er, at du beholder tillægget. Det vil fremgå af afgørelsen hvor meget af dit tillæg der skal medgå til direkte og indirekte hjælperudgifter.                                                                                  

Det vil også fremgå af afgørelsen, hvilke opgaver du har valgt, efter aftale med sagsbehandleren, at afholde ud af tillægget. Disse opgaver vil ikke indgå i BPA bevillingen.

Invaliditetsydelse kan modtages sammen med BPA og skal ikke medgå til betaling af nogen del af hjælpeordningen.

Forholdet til merudgifter efter Servicelovens § 100

Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen kan ansøge om dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100. Er du tilkendt førtidspension før 2003 og er bevilget en BPA-ordning efter servicelovens § 96, har du også mulighed for at ansøge om dækning af nødvendige merudgifter.

Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven. Endvidere tages der kun udgangspunkt i de merudgifter, der vedrører dig selv.

For at være berettiget til dækning af nødvendige merudgifter skal du opfylde kriterierne for personkredsen, jf. Bekendtgørelse nr. 1248, hvilket beror sig på en individuel, konkret vurdering. Derudover skal du have merudgifter over 6.540,00 kr. om året (bagatelgrænsen 2019) svarende til 545,00 kr. om måneden.

Eksempler på merudgifter der kan indgå i beregningen:

- tilskudsberettiget og receptpligtig medicin, handicapbetinget kørsel, håndsrækninger som fx havearbejde, udvendig vinduespudsning og lign.

Følgende bevilges ikke som merudgift:

- direkte og indirekte hjælperudgifter. Udgiften er indregnet i BPA bevillingen.  

- nødvendige kurser til handicaphjælpere. Udgiften indgår i budgettet for BPA. Udgiften afholdes af arbejdsgiveren.

- merudgifter til transport/leje af APV-hjælpemidler ved ophold uden for hjemmet. Transport/leje af nødvendige hjælpemidler, som ikke kan medbringes/transporteres til/fra hjemmet betales af arbejdsgiveren.

Forskellige situationer i dagligdagen

Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v.

Ved ændringer i din situation, indlæggelser i mere end 8 dage, forværring af dit funktionsniveau m. m. er du forpligtet til at orientere sagsbehandler ved Vejle kommune.

Læs nærmere om, hvordan du skal forholde dig ved ophold på sygehus. Bilag: ”om BPA og indlæggelse”

Når du er på ferie-/weekendophold

Ved udmåling af hjælpen vil sagsbehandleren tilstræbe, at der i bevillingen er taget højde for evt. nødvendig ekstra hjælp under ophold udenfor hjemmet.

Ved ophold uden for dit hjem i mere end 24 timer sørger du for overnatningsmuligheder for hjælperne.
Tilskuddet til direkte og indirekte udgifter for hjælpere er fastsat, så det også dækker hjælperes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med ferie og weekendophold (i Danmark eller i udlandet). Du disponerer selv over tilskuddet, og det er dit ansvar at få tilskuddet til at slå til.

 

Hvis hjælperudgiften til en ferie i et særligt tilfælde er ekstraordinært store kan du forud for rejsen søge om dækning af nødvendige hjælperudgifter. De eventuelle ekstra udgifter skal udspecificeres.

 

Om rejse til udlandet:

BPA, der er bevilget efter servicelovens § 96, må tages med til udlandet.

Vejle Kommune vurderer, at én udlandsrejse af 14 dage om året er rimeligt jvf. principafgørelse 96-16

Du kan som udgangspunkt beholde BPA ved ophold i udlandet i op til en måned.
Hvis du er i udlandet i mere end 1 måned skal BPA som udgangspunkt afsluttes/sættes i bero.

 

Hvis du er respiratorbruger, skal du spørge respirationscenteret, om det er forsvarligt, at du tager på ferie udlandet, inden du planlægger rejsen.  

 

WWW.virk.dk kan du læse om, hvilke forholdsregler du skal tage, når dine hjælper skal arbejde udenfor landets grænser.

Længerevarende ophold udenfor hjemmet

Hvis du planlægger at tage hjemmefra i længere tid - f.eks. højskoleophold, længerevarende ferierejser eller lignende -, skal du være opmærksom på, at BPA ikke uden videre kan tages med.

Det er vigtigt, at du drøfter dette med sagsbehandleren, før du indgår endelige aftaler.

Frit valg af ekstern arbejdsgiver

Du har mulighed for at indgå aftale med en forening eller et privat firma om, at tilskuddet overføres til foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for dine hjælperne. Det er en forudsætning at den eksterne arbejdsgiver er godkendt af Socialtilsynet.

I bilag: ”brugervejledning til dig der har ekstern arbejdsgiver” kan du læse mere om, hvordan BPA fungerer, hvis du har ekstern arbejdsgiver. 

Hvis du har valgt ekstern arbejdsgiver, er det vigtigt, at du véd, hvilke krav, der stilles til dig og til din eksterne arbejdsgiver. Det er dit ansvar, at den eksterne arbejdsgiver, som du vælger, overholder de krav, der stilles til en ekstern arbejdsgiver i Vejle Kommune.  Du skal derfor læse bilaget ”brugervejledning til dig der har ekstern arbejdsgiver” grundigt, og du skal sørge for, at din eksterne arbejdsgiver også er bekendt med, hvordan BPA fungerer i Vejle. 

Hvis du vælger, at du selv vil være arbejdsgiver eller hvis du vælger, at en nærtstående skal være arbejdsgiver

Du har flere valgmuligheder vedrørende arbejdsgiveropgaver.

• Du kan vælge selv at være arbejdsgiver
• Du kan vælge, at en nærtstående (f.eks. en ægtefælle) skal være arbejdsgiver.

Vedrørende lønadministration:

Du (eller din nærtstående, hvis din nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge selv at stå for lønadministrationen
Du (eller din nærtstående, hvis din nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge at Vejle Kommune skal varetage de opgaver, der er forbundet med lønadministration. Vejle Kommune har indgået aftale med Dansk Lønservice, der på Vejle Kommunes vegne sørger for lønadministration.

Du (eller din nærtstående, hvis din nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge, at et firma skal varetage lønadministration.

I bilag ”brugervejledning til dig (eller din nærtstående), der selv er arbejdsgiver” kan du læse mere om, hvordan BPA fungerer, hvis du selv (eller din nærtstående) er arbejdsgiver. 

Hvis du har valgt, at du selv er arbejdsgiver, er det vigtigt, at du véd, hvilke krav, der stilles til dig. Du skal derfor læse bilaget grundigt. 

Sidst opdateret: