Om valgmuligheder

Under forudsætning af at det vurderes at du er i stand til selv at være arbejdsgiver, er der flere valgmuligheder vedrørende arbejdsgiveropgaver, hvis du ikke udpeger en ekstern arbejdsgiver.

• Du kan vælge selv at være arbejdsgiver
• Du kan vælge, at en nærtstående (f.eks. en ægtefælle) skal være arbejdsgiver.

Vedrørende lønadministration:

• Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge selv at stå for lønadministrationen
• Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge at Vejle Kommune skal varetage de opgaver, der er forbundet med lønadministration. Vejle Kommune har indgået aftale med Dansk Lønservice  om varetagelse af opgaven.
• Du(eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge at et firma skal varetage de opgaver, der er forbundet med lønadministration

CVR registrering

Hvis du (eller en nærtstående) vælger selv at være arbejdsgiver, skal du (eller den nærtstående) CVR registreres.
Find information på WWW.virk.dk.

Arbejdsleder- og arbejdsgiveropgaverne

Du skal altid selv varetage arbejdslederopgaverne. Ved arbejdslederopgaver forstås:

• Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne
• Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
• Udvælge hjælpere, herunder at afholde ansættelsessamtaler
• Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
• Afholde personalemøder
• Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Hvis du (eller den nærtstående) vælger at være arbejdsgiver, skal du eller den nærtstående også varetage de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA:

• Ansættelse og afskedigelse af hjælpere
• Udarbejdelse af ansættelsesbevis til hjælperne
• Gennemførelse af de nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
• Tegning af lovpligtige forsikringer
• Udbetaling af løn og indberetning af skat, indbetaling til ferie, barselsfond, ATP mv. Opgaven kan varetages af dig selv, et privat firma eller kommunen
• Arkivering. Alle dokumenter skal opbevares mindst 5 år. Det betyder f.eks. at arbejdsgiveren skal gemme ansættelseskontrakter i minimum 5 år efter at en hjælper er fratrådt


Du kan læse om reglerne for udarbejdelse af APV på arbejdsmiljøtilsynets hjemmeside.

Hvis der er brug for konkret hjælp til vurdering af de fysiske arbejdsforhold i hjemmet samt råd og vejledning omkring APV, kan du kontakte Fysiocenter Vejle.  Fysiocenter Vejle  yder råd og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål på vegne af Vejle kommune.
Hvis du har brug for omfattende hjælp til bl.a. forflytninger, kan der udover råd og vejledning være brug for professionel assistance til udarbejdelsen af en APV. Ved behov for bistand ud over 3 timer pr. år, skal sagsbehandleren kontaktes.
Regningen for bistand til APV betales efter regning af Vejle kommune, som en del af udgiften til BPA.

FysioDanmark

Sjællandsgade 23a 7100 Vejle

Tlf: 75 83 22 12
Mail: info@fysiodanmarkvejle.dk

Kontaktperson
Kristoffer Davey Dalsgaard

Nødvendigt plejeudstyr udlånes og vedligeholdes fra Vejle kommunes depot svarende til det niveau, der ifølge sagsbehandler ved Vejle Kommune, er niveauet for den kommunale hjemmepleje i Vejle.
Ved behov for udlånshjælpemidler kontaktes hjælpemiddel-sagsbehandler ved Vejle kommune.

Oplæring/kurser til hjælpere

Du skal varetage oplæring og daglig instruktion til hjælperne.
Efter nærmere aftale med Vejle Kommune bevilges nødvendige hjælper kurser efter regning.

Det kan f.eks. være kurser i forflytningsteknik.

Råd og vejledning

Servicestyrelsen har etableret en særlig rådgivningsfunktion for borgere med BPA om de juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver- og arbejdslederrollen.
Det gælder f.eks. regler om ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø og herunder arbejdstider, nødvendige forsikringer for hjælperne, ferielovgivning m.v.
www.bpa-arbejdsgiver.dk

Hvis du (eller den nærtstående) vælger selv at udbetale løn

Afregning for hjælperløn

Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) modtager hver måned forud et tilskud fra Vejle kommune. Tilskuddet indbetales på arbejdsgiverens erhvervskonto. I kroneberegningen er det muligt at se den totale opgørelse. Det er dit (eller den nærtståendes) ansvar at få tilskuddet til at slå til.
Arbejdsgiveren skal sørge for at:
• Udbetale løn inkl. Tillæg
• Indbetale AUB, ATP, AES, bidrag til barsel.dk, feriepenge, evt. pension m.v.
• Indberette A-skat til myndigheder

Du  kan hente råd og vejledning på www.virksomhedsguiden.dk

Kontrol/revision/regulering

Du (eller den nærtstående) skal betale alle udgifter, der vedrører hjælpernes løn, direkte fra erhvervskontoen. Dvs. alle de udgifter, der er medregnet i kroneberegningen.
Ved bevægelser på kontoen anføres så mange oplysninger som muligt om ind- eller udbetalingen. (art, modtager, periode, mv.)

Der må ikke ske overførsel til/fra dine private konti og der må ikke være udbetalinger, der vedrører andet end hjælperens løn.

Du skal 1 gang årligt i januar aflevere regnskab for, at beløbet er brugt til formålet. Kontoudskrift fra erhvervskontoen vil som udgangspunkt være tilstrækkelig dokumentation.

Regnskabet skal desuden indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer.

I det omfang, der er forbrugt færre timer end udmålt, skal tilskuddet hertil tilbagebetales til Vejle kommune. (Planlagt hjælp i hjemmet under indlæggelse skal ikke tilbagebetales.) Du kan indgå aftale med Vejle kommune om, at et udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Timerne skal som udgangspunkt bruges til det formål, de er bevilget til. Det kan f.eks. være ekstra timer til ferie, der overføres, fordi borgeren sparer sammen til en længere ferie.

Når der ikke er behov for at opspare og overføre timer, kan Vejle kommune modregne tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling.
Tilskud, der ikke er anvendt til de formål, der er nævnt i servicelovens § 96, skal tilbagebetales til Vejle kommune efter nærmere aftale.

Du skal gemme alle bilag i mindst 5 år.
På anmodning fra Vejle kommune skal du aflevere kontoudskrift og kopi af bilag.

Hvis du vælger, at et lønservicebureau skal udbetale løn.

Du (eller en nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kontakter selv et firma. Inden arbejdsgiveren underskriver aftale med firmaet, skal sagsbehandler ved Vejle kommune godkende firmaets prisniveau.

Når Vejle kommune har godkendt prisniveauet, indregnes prisen for lønadministrationen i kroneberegningen.

Der gælder samme regler for kontrol/revision/tilbagebetaling/regulering, som hvis arbejdsgiverne selv udbetaler løn.

Hvis du vælger, at Vejle kommune skal udbetale løn.

Når du (eller en nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) har valgt at Vejle kommune skal udbetale løn, indsættes tilskuddet på din erhvervskonto.
Der må ikke ske overførsel til/fra din private konti og der må ikke være udbetalinger, der vedrører andet end hjælperens løn.

Udbetalingen af løn varetages af Dansk Lønservice.


Sidst opdateret: