Ønsker du at passe et familiemedlem eller en ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov.

Du kan få plejeorlov, hvis følgende er opfyldt:

 • Den døende skal være indforstået med ordningen og selv ønske, at du søger orlov.
 • Sagsbehandleren skal vurdere, at du er i stand til at varetage opgaven.
 • En læge skal slå fast, at behandling er udsigtsløs, og prognosen er kort levetid. Det vil sige oftest to til seks måneder, og den døende har et plejebehov i bred forstand.
 • Plejen kan ske i dit eller den dødendes hjem.

Er disse betingelser opfyldt, finder du og din sagsbehandler ud af, hvor mange timer pr. uge du kan få orlov, og hvornår den starter.

Kontakt Myndighedsafdelingen, hvis du vil søge plejeorlov. 

Print og udfyld gerne dette ansøgningsskema på forhånd.

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Plejevederlag til pleje af døende

  Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at pleje en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø hjemme. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

  Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål
  • at den døende har et plejebehov
  • at du og din nærtstående er enige om plejeordningen
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.
  Plejevederlagets størrelse

  Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.

  Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

 • Midlertidigt indlagt

  Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse – fx for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads.

  Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte, kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

 • Tilskud til medicin og andet

  Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende plejer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

  Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (fx sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

  Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.

 • Pasningsvederlag til pasning af en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap

  Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et betydeligt og varigt handicap, kan du blive ansat af kommunen i op til 6 måneder til at passe den syge.

  Betingelserne er:

  • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
  • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
  • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig og fx ikke bor i botilbud eller i en plejebolig
  • at begge parter – den syge og dig – er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Orlovsperiode og løn

  Hvis du bliver bevilget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst 1 måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til 3 måneder efter fornyet ansøgning.

  Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 26.018 kr. pr. måned (2024). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

Kontakt Myndighedsafdelingen

Sundhedshuset, Vestre Engvej 51 (indgang B, 4. sal), 7100 Vejle
Tlf. 76 81 00 00

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

E-mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: