Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Nu også test på søndage i alle 4 centerbyer!


Læs mere om corona her / Information in English

Trafik­sikker­hed

Vi arbejder hele tiden på at gøre det sikkert at færdes i trafikken i Vejle Kommune. Vi ombygger veje, registrerer trafikadfærd og mange andre ting, så du kan føle dig tryg, når du bevæger dig af sted til fods, på cykel eller i bil. Men vi vil gerne blive endnu bedre - her kan du læse hvordan.

Hvor langt er vi nået?

Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje.

Sådan lyder den overordnede vision. I den forrige trafiksikkerhedsplan (2014-2017) valgte vi at følge den nationale målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til 2020. Det betyder, at tallet i 2020 skal være mindre end 35. I 2016 var tallet 41, og vi er dermed godt på vej mod målet.

Dræbte og tilskadekomne i trafikken

Hvad gør vi lige nu?

Vi arbejder målrettet med at forbedre sikkerheden i trafikken ved blandt andet at:

 • Planlægge og udføre forbedringer ved hjælp af politiets løbende registreringer af trafikuheld.

 • Planlægge nye veje og stier og ændre de eksisterende med trafiksikkerheden for øje.
  Ved større, nye anlæg og ombygninger bliver der lavet en uafhængig gennemgang af projektet, så vi får det bedste grundlag at forbedre ud fra.

 • Støtte adfærdskampagner og udsende informationsmateriale udviklet af Rådet for Sikker Trafik.

 • Udarbejde en årlig handlingsplan, der indeholder de projekter, som skal iværksættes i Vejle Kommune i løbet af det kommende år. 
"Fælles om feltet" er en kampagne fra sensommeren 2020, hvor vi satte spot på fodgængerfelter og det fælles ansvar - blandt andet ved at placere store øjne ved fodgængerfelter i hele kommunen.

Hvad gør vi i de kommende år? 

Vi arbejder fortsat målrettet på at bringe antallet af tilskadekomne og dræbte trafikanter endnu længere ned. Hvordan det skal ske, beskrives i Trafiksikkerhedsplan 2018 - 2020:

Målene med Trafiksikkerhedsplan 2018 - 2020:  
 

 • Trafiksikkerhed: I 2020 må der højst være 30 dræbte eller tilskadekomne i Vejle Kommune
   
 • Skoleveje: Andelen af elever, der går eller cykler til skole om sommeren, skal i 2020 være øget fra 71% til 75%  

De nye indsatsområder

For at kunne nå målene har vi foretaget en lang række analyser af bla. trafikuheld og skoleveje. Ud fra dette er valgt seks indsatsområder for årene 2018-2020:

 • 1. Lette trafikanter

  Når cyklister, knallertkørere og fodgængere er involveret i et uheld i trafikken, er der stor sandsynlighed for, at de kommer til skade.

  Uheldene sker ofte i sammenstød med en bil eller et andet motorkørertøj. Cyklister, knallertkørere og fodgængere betegner vi som "lette trafikanter".

  De lette trafikanter er især udsatte i trafikken i byområder, hvor de udgør en stor andel af de samlede trafikanter, og hvor der er mange konfliktpunkter med biler.

  Vi ønsker at gøre en ekstra indsats over for de lette trafikanter ved blandt andet at:

  • Lave en systematisk gennemgang af kryds og udføre forbedring af krydsudformninger

  • Implementere sikre stikrydsninger

  • Skabe et sikkert og sammenhængende stinet i kommunens byer 

  • Indføre hastighedszoner i boligområder

  • Gennemføre adfærdsobservationer i kryds, hvor lette trafikanter er udsatte

   

  Læs mere om, hvad vi gør for at give cyklister i Vejle bedre forhold.

 • 2. Unge bilister

  Unge mellem 18 og 24 år er generelt overrepræsenteret i uheldsstatistikken i Danmark.

  På trods af at antallet af uheld med unge bilister har været nedadgående de seneste år i Vejle, udgør de stadig en alt for stor andel af det samlede tal. Mere end hver femte bilist i uheld er mellem 18 og 24 år.

  Derfor er der god grund til fortsat at fokusere på de unge bilister de kommende år, og det vil vi blandt andet gøre ved at:

  • Gennemføre kampagner og holdningsbearbejdende tiltag rettet mod unges trafikadfærd

  • Udarbejde trafikpolitik på ungdomsuddannelser

   

 • 3. Spirituskørsel

  Fra 2007 til 2016 er andelen af spiritusuheld i Vejle faldet fra 21 % til 14 %, men det er stadig over landsgennemsnittet, som er 11 %.

  Der er derfor stadig behov for en målrettet indsats mod kørsel i påvirket tilstand.

  Det er særligt om natten i weekenderne - og med unge mennesker, der er registreret spiritusuheld. Derfor ønsker vi at se på alternative muligheder for hjemtransport i nattetimerne.

  Vi vil blandt andet:

  • Gennemføre kampagner og holdningsbearbejdende tiltag

  • Arbejde for at forbedre mulighederne for sikker hjemtransport om natten

   

  Få overblik over, hvor uheldene sker.

 • 4. Eneuheld i åbent land

  Eneuheld udgør en stor andel af de samlede uheld i Vejle Kommune - og de medfører ofte alvorlige skader.

  Cirka hvert tredje af de mest alvorlige uheld er registreret som eneuheld og sker i åbent land. Høj hastighed og genstande langs vejen er væsentlige årsager til de alvorlige eneulykker.

  I to tredjedele af eneulykkerne har trafikanten påkørt faste genstande som sten, træer og lygtepæle.

  For at minimere eneuheldene i åbent land vil vi blandt andet:

  • Gennemføre trafiksikkerheds-inspektion af veje i åbent land

  • Gennemføre fysiske tiltag som fx ændring af vejens forløb

  • Fjerne farlige, fysiske genstande

  • Opsætte autoværn i fx sving og ved skråninger
 • 5. Sorte pletter

  Særligt uheldsbelastede steder kaldes "sorte pletter".

  Der er på baggrund af politiets registreringer udpeget 15 sorte pletter i Vejle Kommune i perioden 2012-2016.

  På nogle af disse steder vil det være muligt at forbedre trafiksikkerheden med fysiske ændringer, og der er udarbejdet forslag til, hvordan uheldene kan nedbringes. Vi ønsker at:

  • Gennemføre forbedrende tiltag på de særligt uheldsbelastede lokaliteter 

   

  Du må meget gerne tippe os, hvis du oplever områder, som er usikre at færdes i via "giv et praj".

 • 6. Skoletrafik

  Tæt trafik på de store veje og på vejene omkring skolerne ved ringetid giver ofte utrygge børn og forældre.

  En analyse viser, at en tredjedel af forældrene til børn i 0.-3. klasse er utrygge ved skolevejen, og det kan medføre, at færre børn går eller tager cyklen til skole.

  Derfor er der behov for at forbedre forholdene på skolevejene. Men her skal ikke bare ændres på de fysiske forhold - der skal også skabes en adfærdsændring.

  Vi ønsker at gøre en ekstra indsats over for skoletrafikken ved blandt andet at:

  • Udpege utrygge lokaliteter og arbejde på at forbedre disse

  • Afholde kampagner for at fastholde de ældre elever i at cykle

  • Skabe attraktive vilkår for dem, der cykler - for eksempel med gode parkeringsforhold

  • Gøre forældrene bevidste om deres rolle 

  • Adskille gående og cyklende fra bilisterne omkring skolerne

  • Afholde kampagner for alle skolebørn - om fx respekt for fodgængerfelter og skolepatruljer

  • Hjælpe skoler med politikontakt

  • Understøtte skolepatruljer 

   

  Fortæl os gerne, hvis du oplever dårlige forhold på din skolevej.

Handlingsplan

Til trafiksikkerhedsplanen hører en handlingsplan, som opdateres en gang om året med udgangspunkt i nye og gennemførte projekter, henvendelser fra borgere osv. På den måde følger projekterne udviklingen i Vejle Kommune.

Handlingsplanen indeholder en oversigt og vejledende prioritering af projekterne fra trafiksikkerhedsplanen. Allerede kendte projekter fra forrige trafiksikkerhedsplan indgår også i prioriteringen. Handlingsplanen rummer således en oversigt over samtlige relevante trafiksikkerhedsprojekter i Vejle Kommune.

Herudover findes en vejledende prioritering af tværgående projekter, hvor der kan opnås en vis synergieffekt ved at etablere dem samlet.

Hele handlingsplanen kan hentes via linket nederst. Ønsker du den i webtilgængelig form, kontakt da Anlæg & Infrastruktur via kontaktinformationerne her på siden.

Sidst opdateret: 19. januar 2021