Vi arbejder løbende på at gøre det sikkert at færdes i trafikken i Vejle Kommune. Vi ombygger veje og stier, afvikler kampagner og mange andre ting, så du kan føle dig tryg, når du bevæger dig af sted. Læs her, hvordan vi målretter arbejdet.

Trafiksikkerhedsplanen

Arbejdet med trafiksikkerhed tager udgangspunkt i en politisk godkendt trafiksikkerhedsplan. 

Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 er den fjerde siden 2010. Læs planen her:

Graf over dræbte og tilskadekomne i trafikken
Siden 2010 er antallet af trafikdræbte i Vejle Kommune næsten halveret. Vi er dermed godt på vej mod det langsigtede mål, som er, at tallet fra 2020 skal halveres frem mod 2030.

De fem fokusområder 

Fem fokusområder er udvalgt i Trafiksikkerhedsplan 2021-2024.

Fokusområderne er blevet til som følge af analyser af trafikuheld og et samarbejde med skoleelever, forældre og personale omkring skoleveje.

For hvert fokusområde er der udpeget en række indsatser, der skal sættes i gang frem mod 2024.

 • 1. Cyklister og fodgængere

  Når cyklister og fodgængere er impliceret i et trafikuheld, er der stor risiko for, på de kommer til skade, da uheldene ofte sker i sammenstød med en bil eller et andet motorkøretøj. Disse trafikanter betegnes som "lette trafikanter".

  I planperioden vil Vejle Kommune:

  • Udarbejde en cykelstiplan for kommunen
  • Prioritere cyklisters sikkerhed ved ombygning og nyanlæg
  • Gennemføre kampagner om respekt for fodgængerfelter og skolepatruljer
  • Arbejde for et sikkert, sammenhængende og trygt stinet til skolerne
  • Samtænke trafiksikkerhedstiltag med skolekampagner for at få flere børn til at cykle
  • Motivere forældre til at cykle eller gå med deres barn til skole i stedet for køre i bil
  • Gennemføre et pilotprojekt på en folkeskole omkring trafiksikkerhed og mobilitet

   

 • 2. Unge trafikanter

  Unge mellem 18 og 24 år er overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det gælder også i Vejle Kommune, hvor hver femte, der er involveret i et trafikuheld, er mellem 18 og 24 år.

  I planperioden vil Vejle Kommune:

  • Gennemføre kampagner og tiltag rettet mod unges adfærd i trafikken
  • Understøtte udarbejdelse af trafikpolitikker på kommunens ungdomsuddannelser
  • Gennemføre et pilotprojekt på en ungdomsuddannelse omkring mobilitet og trafiksikkerhed

   

 • 3. Kørsel i påvirket tilstand

  Uheld med spirituspåvirkning udgør en stor andel af uheldene i Vejle Kommune.

  I planperioden vil Vejle Kommune:

  • Gennemføre kampagner og holdningsbearbejdende tiltag
  • Arbejde for at forbedre mulighederne for sikker hjemtransport om
   natten 
 • 4. Eneuheld i landområder

  Udenfor byerne er cirka hvert tredje af de alvorlige uheld eneuheld.

  Ofte er høj hastighed en væsentlig årsag til, at det går så galt, men også påkørsel af træer og andre faste genstande langs vejen er en tydelig medvirkende faktor. I to ud af tre eneuheld er en fast genstand blevet påkørt.

  I planperioden vil Vejle Kommune:

  • Gennemføre trafiksikkerhedsinspektion på udvalgte strækninger.
  • Udføre tiltag fra trafiksikkerhedsinspektion, eksempelvis fjerne faste genstande og tilpasse hastighedsgrænsen
  • Gennemgå skiltene "FARLIG VEJ", herunder vurdering af placering og format
 • 5. Sikre veje og stier

  Tiltag på uheldsbelastede steder, også kaldet "sorte pletter", er en en vigtig del af
  trafiksikkerhedsarbejdet.

  På disse steder er der en særlig koncentration af uheld, og det er ofte muligt at forbedre trafiksikkerheden med en ombygning.

  Cirka hver 5. ulykke i Vejle Kommune sker ved en uheldsbelastet lokalitet.

  I planperioden vil Vejle Kommune:

  • Gennemføre tiltag på uheldsbelastede steder

Handlingsplan

Til trafiksikkerhedsplanen hører en handlingsplan, som rummer en oversigt over samtlige relevante trafiksikkerhedsprojekter i kommunen. Den opdateres en gang om året.

Planen tager udgangspunkt i nye og gennemførte projekter, henvendelser fra borgere osv.

Hele handlingsplanen kan hentes via linket herunder. Ønsker du den i webtilgængelig form, kontakt da Anlæg & Infrastruktur via kontaktinformationerne her på siden.

Hvordan er projekterne prioriteret?

Når vi får ønsker om projekter i Vejle Kommune, bliver projekterne listet efter en prioriteringsmodel, som tager hensyn til, hvor de største behov er.

Prioriteringsmodellen er ikke en statisk liste, hvor projekterne nødvendigvis udføres fra toppen og ned. Listerne revurderes årligt, og projekterne på listen kan blive ændret ud fra det aktuelle behov.

 • Hvad prioriteres projekterne ud fra?

  Vi arbejder med tre prioriteringslister i kommunen:

  • Mindre anlæg
  • Cykelstier og
  • Skolevejsprojekter

  På de tre lister er en række projekter indskrevet - også flere, end der er økonomi afsat til at kunne udføre.

  Derfor bliver projekterne politisk prioriteret i en rækkefølge en gang om året - efter en prioriteringsmodel.

  I prioriteringsmodellen får alle projekterne en pointscore, hvor parametre som skolevej, hastighed, trafikmængder mm. indgår, og projekterne rangeres efter de antal point de opnår.

   

 • Hvordan inddeles projekterne?

  • "Mindre anlægsprojekter " er en blandet pulje, der indeholder forskellige mindre tiltag for at forbedre forholdene i trafikken. Det kan for eksempel være hastighedsdæmpende tiltag, nye signalanlæg, forbedring af uheldsbelastede lokaliteter, fortove mm.

  • "Cykelstiprojekter" er en liste med ønsker til eksempelvis anlæg af cykelstier, vejudvidelser med brede kantbaner og lignende tiltag for at forbedre cyklisternes forhold.

  •  "Skolevejsprojekter" tager udgangspunkt i skolevejene i skolernes nærmiljø. Det kan være forbedring/etablering af stier, Kiss & Ride-pladser, sikring af kryds, hastighedsdæmpende tiltag mm, der kan forbedre forholdene for selvtransporterende børn og unge.

Kampagner

Vi følger Rådet for Sikker Trafiks nationale kampagner for at højne trafiksikkerheden i kommunen. Herudover igangsætter vi målrettede Vejle-kampagner med temaer, som har relevans præcis for vores kommune - blandt andet kampagnen Fælles om Feltet, der skal øge respekten for fodgængerfelter:

"Fælles om feltet" er en kampagne fra sensommeren 2020, hvor vi satte spot på fodgængerfelter og det fælles ansvar - blandt andet ved at placere store øjne ved fodgængerfelter i hele kommunen. Kampagnen gentages i 2021.
Sidst opdateret: