Se hvilke pligter du har som grundejer, når din grund grænser op til en offentlig vej eller privat fællesvej.

Se om du bor på en privat eller offentlig vej

 • Hvad er en offentlig vej?

  Offentlige veje er de veje, gader, stier, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som kommunen eller Vejdirektoratet har ansvaret for.

 • Hvem har ansvaret for de offentlige veje?

  • Det er kommunen eller staten, der har ansvaret for, at de offentlige veje er i god og forsvarlig stand i forhold til mængden af trafik.

  • Det er op til kommunen at bestemme, hvad god og forsvarlig stand er.
 • Hvem skal holde de offentlige veje?

  Hvis din grund støder op til en offentlig vej, skal du selv holde fortove og stier rene for ukrudt/affald. Du skal også selv rydde sne.


  Du kan kontakte os, hvis du f.eks. har spørgsmål til:

  • Reparation af veje, fortove og pladser.

  • Skilte og striber.

  • Hvordan vejene holdes rene i forhold til fejning, opsamling af affald og tømning af affaldsspande.

  • Ukrudt langs de overordnede veje. 

  • Afvandingsopgaver herunder tømning af rendestensbrønde. 

  • Vedligeholde af broer og andet vejudstyr.
 • Hvad er en privat fællesvej?

  • En vej, der bruges som adgangsvej for mere end én ejendom.

  • En vej, som ikke er optaget som offentlig vej.

  Kommunen er vejmyndighed for de private fællesveje.

 • Hvad er en privat vej?

  En vej, der bruges som adgangsvej for én ejendom.

 • Hvem skal holde den private fællesvej ren?

  Det skal grundejeren. Som grundejer skal du holde fortov og vej ren ud for din egen ejendom. Du kan dog vælge at indgå en aftale med en anden person om at holde rent ud for din ejendom. Denne aftale skal være skriftlig og skal sendes til kommunen.

  Vi fører tilsyn med, at du opfylder din forpligtelse. Hvis der ligger affald, der kan være til gene for færdslen eller som forurener, kan vi fjerne det for din regning. 

 • Hvad skal jeg gøre for at holde den private fællesvej ren?

  • Fjerne ukrudt
  • Feje asfalterede, brolagte, flisebelagte færdselsarealer; dvs. fortov, sti og kørebane og trapper.
  • Fjerne affald og lignende, der er særligt forurenende eller, som er til ulempe for færdslen.
  • Holde grøfter, rendestene, nedløbsriste m.v., så vandet kan løbe frit.
 • Hvem har pligt til at rydde sne på den private fællesvej?

  Det har grundejeren. Som grundejer skal du sørge for at rydde sne på den private fællesvej. Du skal også sørge for, at der ikke er glat på fortov, sti og kørebane ud for din ejendom. Arbejdet skal ske fra morgenstunden. 

 • Jeg vil lave noget om på en privat fællesvej. Hvad skal jeg huske?

  • I byområder er det de ejendomme, der grænser op til den privat fællesvej, der skal holde vejen i god og forsvarlig stand, herunder f.eks. også vejens rendestensbrønde.
  • På landet skal de ejere, der bruger vejen, sørge for at vejen holdes i god stand.
  • Hvis du som grundejer/bruger ønsker større vejarbejder på en privat fællesvej som f.eks. nyt asfalt, og grundejerne/brugerne ikke kan opnå enighed om opgaven, kan kommunen bestemme, hvordan opgaven skal klares.
  • Kommunen kan hjælpe grundejere/brugere med forslag til fordeling af udgifter til større samlede arbejde, hvis der ikke i forvejen er lavet aftaler om det. 
Sidst opdateret: