Vejle - kunst og kultur med vilje!

Billedkunstrådets forslag til indsatser 2019-2021

Kunstnermiljøer - med vilje

I Vejle Kommune mangler der et sted / steder for de professionelle kunstnere. Af værksteder findes der reelt kun Grafisk Værksted, der tilbyder værkstedsplads, netværk, fællesskab og professionelle rammer for de professionelle kunstnere. Af udstillingssteder for professionelle kunstnere findes Skulpturby.dk, Kunsthal Vejle og Vejle Kunstmuseum.

For at understøtte den professionelle kunstneriske produktion og skabe et miljø for gensidig inspiration mellem de professionelle kunstnere i Trekantområdet ønskes skabt et kunstnermiljø med kunstnerværksteder, gæsteværksted, workshopfaciliteter og udstillingsmulighed.

For Vejle Kommune vil en satsning på kunsten og kulturen betyde øget synlighed, styrkelse af kunsten som professionelt erhverv samt markere Vejle som Kunstbyen i Trekantområdet.

Indsatser

 • 1. Værksteder

  Kunstnermiljøet skal give mulighed for at professionelle kunstnere kan finde lys og rummelig værkstedsplads til en rimelig husleje. Værkstederne kan grupperes efter kunstart og underopdeles i mindre værksteder af forskellig størrelse. Til værkstederne hører også udendørs arealer til brug i den kunstneriske proces (eks. støbe).

  Drift/organiseringsform for værkstederne skal drøftes og afklares.

 • 2. Gæsteværksted

  Som en del af kunstnermiljøet etableres et stort råt værksted, der kan fungere som en ekstra værkstedsmulighed, som kunstnere eller eksterne kunstnere kan booke/leje i kortere perioder. Evt. med mulighed for kunstnerophold.

  Gæsteværkstedet vil også lejlighedsvis kunne inddrages til større udstillinger og workshops. Der bør også skabes mulighed for udendørs arealer til gæsteværksted.

  Drift/organiseringsform for gæsteværksted
  skal drøftes og afklares.

 • 3. Udstillingssted

  Der skal skabes mulighed for at etablere et fælles udstillingssted, hvor kunstnermiljøet kan udstille.

 • 4. Workshops/talks

  Det er vigtigt, at der etableres et fleksibelt rum, der kan  bruges til workshops, foredrag/talks, fællesarrangementer, vidensdeling mv.

  Rummet kan ligge i forbindelse med udstillingsstedet og kan på den måde fungere som en en ekstra buffer ved større udstillinger.

Ønsker til arealer/evt. overlap ml. funktioner

Værksteder 10-20 stk.  500 m2
Gæsteværksted 50-100 m2
Udstillingssted 100-150 m2
Workshops m.m. 50-100 m2
Artist residency 50 m2
Billedkunstnerisk grundkursus 100 m2
   
I alt 850-1.000 m2

Dertil udearealer til udeværksteder m.m.

Ønsker til arealer til kunstnere i Vejle

Drift/organisaering

 • Eksempel: kunstforening med kunstnerværksteder

  Det arbejde kunstnermiljø drives af en forening. Foreningen modtager støtte til gratis lokaler. Støtten finansieres via Kulturudvalget i form af gratis lokaleleje (ej produktion).
  Kommunen er ansvarlig for udvendigt vedligehold. Foreningen har ansvaret
  for indvendig opbygning og samt indkøb af faciliteter/maskiner.

 • Eksempel: kommunaldrevet kunstnerværksted - som led i kulturpolitik

  Kunstnerværkstederne drives af forening under Billedkunstrådet.
  Værkstederne søges af professionelle kunstnere fra Vejle Kommune eller med væsentlig tilknytning hertil.
  Billedkunstrådet fordeler værksteder.
  Begrænset brugerbetaling. (Ej
  produktion). Krav om medlemskab af forening.

 • Eksempel: kunstnermiljø drevet af selvejende institution

  Institutionen drives som et gæsteatelier for tilskud fra kommune og evt. stat. Dertil søges løbende fondsmidler.
  Der dannes en forening, hvis
  medlemmer på lige fod med gæstekunstnere kan benytte faciliteter.

 • Eksempel: kunstnerværksteder til udlejning på markedsvilkår

  Der findes lokaler, der kan lejes til kunstnerværksteder på markedsvilkår.
  (Produktion er mulig). Ved kommunale bygninger vil kommunen stå som udlejer og være ansvarlig for drift og vedligehold.

 • Organisering

  Afhængigt af valg af driftsmodel skal der skabes en agil og beslutningsdygtig oganiseringsform, der favner værksteder, gæsteværksteder, udstilling, workshops - og på sigt international kunst og talentmiljøet.
  Inspiration kan findes i andre kunstnermiljøer.
  Det skal vurderes, om der er behov for en person med dagligt ansvar, fondssøgning, udleje, PR mv.

Etaper

Kunstnermiljø, et lokalt talentmiljø og et fokus på international kunst kan med fordel udvikles sammen. Der kan tænkes i to etaper.

 • Etape 1: Midlertidigt kunsnermiljø

  (fra 2019 og 1-2 år frem), hvor vi med et midlertidigt miljø  løser de akutte behov for kunstnerværksteder/udstilling, etablerer kunstnerisk fællesskab og afprøver drifts/organiseringsmodel.
  Samtidig udvikler vi også etape  2 budgetforhandling, fonde, model, fysiske rammer).

 • Etape 2: Kunstnermiljø - med vilje

  (fra 2019/2020 og frem) hvor vi etablerer et samlet kunstnermiljø med værksteder, væsteværksteder, workshops, udstillingssted - samt et lokalt talentmiljø og et miljø for international kunst. (sidstnævnte indsatser kan
  også suppleres i en evt. etape 3).

Placering

Et kunstnermiljø med værksteder, gæsteværksteder, workshops og udstillingssted skal placeres centralt i Vejle. Det vil være oplagt at koble kunstnermiljøet med Kulturkvarteret samt det kreative miljø i omdannelsen af Vestbyen - fra arbejderkvarter til arbejdende kvarter.

 • 1. midlertidigt kunstnermiljø

  Vejle Kommune ejer Sejlmagerværkstedet, Toldbodvej 6 i Vejle. Her er 250 m2  bygning. Her vil midlertidigt (1-2 år) kunne indrettes værksteder og udstillingssted. Her er også plads til udeværksted.

 • 2. Kunstnermiljø - med vilje

  Vejle Kommune ejer bygninger og arealer, f.eks. ved Spinderihallerne, hvor der ville kunne istandsættes, tilbygges eller bygges nyt og anvendes til kunstnermiljøer med værksted, udstillingssted og workshops.
  Alternativer kunne være  Nyboesgadeskole, Domus, Klostergadeskole eller ifm. nye byudviklingsprojekter Det har dog længere tidshorisont/kræver omrokering.

Inspiration

 • København

  I Københavns Kommune ligger Fabrikken for kunst og design. Den har siden 1992 holdt til i det tidligere centralvaskeri på Sundholmen. Fabrikken indeholder 53 atelierer og en kæmpe stor produktionshal til udstillinger,
  events mv. Fabrikken er en selvejende nonprofit organisation.
  Lejerne er alle professionelle kunstnere.

 • Aarhus

  I Aarhus råder kommunen over 25 atelierer fordelt på 2 lokaliteter.
  Værkstederne er forbeholdt professionelle billedkunstnere i kommunen og stilles til rådighed mod en begrænset brugerbetaling samt indmeldelse i værkstedesforeningen.
  Værkstederne skal søges hos
  billedkunstudvalget. Værkstederne overtages tomme og udlejes i 6 årig periode.

 • Aalborg

  I Aalborg eksisterer noget, der kaldes Nordjyllands kunstnerværksteder.
  Kommunen har 16 værksteder
  fordelt på 2 lokaliteter med plads til en del flere kunstnere. Det er kommunens formål ”at understøtte den billedkunstneriske produktion og skabe et miljø for gensidig inspiration mellem billedkunstnere i Nordjylland.”
  Kunsthal Nord administrerer
  ansøgning og udlejning.

 • Odense

  Odense Kommune har indgået en driftsaftale med Gæsteatelier Hollufgård om drift af billedkunstneriske
  værksteder og skulpturpark.
  Gæsteatelieret er en selvejende
  institution, der drives for kulturmidler fra Odense Kommune og Staten.
  Derudover søges løbende fondsmidler til projekter, udstilling og formidling. 
  Medlemmer af foreningen
  Kunstnerværkstederne kan på lige fod med gæstekunstnere benytte faciliteter. Der skal tegnes årskort til aktiviteter (400 kr./år) og til værkstederne (1000 kr./år).

Om Billedkunstrådet

Vejle Billedkunstråd skal fremme billedkunsten lokalt og bidrage til kvalitet og udvikling i kunsten. Rådet består af byrådsmedlemmer, billedkunstnere og fagrepræsentanter fra kunst og arkitektur.

Billedkunstrådet arbejder bl.a. for at skabe bedst mulige arbejds- og værkstedforhold for professionelle, anerkendte og aktive billedkunstnere i Vejle Kommune. Rådet har i foråret 2018 nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med oplæg til kunststrategiske indsatser, særligt udviklingen af kunstnermiljøer i Vejle.

Oplægget indeholder seks strategiske indsatser til, hvordan Vejle kan arbejde med kunst og kultur - med vilje! I dette hæfte har vi udfoldet vores strategiske indspark til ”Kunstnermiljøer” - og peget på fire indsatser.

Billedkunstrådet vil, i samarbejde med byrådet, kunstnere, uddannelser, erhverv, fonde og andre samarbejdsparter, arbejde for at realisere de strategiske indsatser.

Sidst opdateret: