Læs om corona - ekstra test i Give under cykelløbet


Læs mere om corona her / Information in English

Konkur­rence­betin­gelser

1. Introduktion

Vejle Kommune ønsker i samarbejde med den almene boligorganisation Østerbo at udbyde opgaven med kunstnerisk udsmykning af ”Klimaparken” i Østbykvarteret i Vejle.

Opgaven er at skabe et kunstværk, eller et forløb af værker, der kan indgå i Klimaparken. Et værk som kan give anledning til tanker og debat om områdets identitet, fortid og fremtid.

Kunsterne skal involvere områdets beboere i værkernes tilblivelse og lade sig inspirere af beboernes erfaringer.

2. Udvælgelse

Kunstnere opfordres til at indsende CV og eksempler på arbejder. Det indsendte materiale vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  1. Kunstnerens erfaringer med at udføre kunstværker i det offentlige rum
  2. Kunstnerens erfaringer med at inddrage brugere/beboere i processen
  3. Kunstnerisk kvalitet af de udførte arbejder.

Materialet skal indsendes til sorne@vejle.dk senest d. 6.4.2021

På baggrund af prækvalifikationen udvælges 5-6 kunstnere som hver får et honorar på 10.000 (excl. moms) for at levere en skitse og en ide. De udvalgte kunstnere, vil blive kontaktet medio april.

Som indledning til fase 1 afholdes et informationsmøde, hvor der gives opdaterede informationer om status på området og placering af andre elementer, der skal tages hensyn til.

Aflevering af skitser skal ske indenfor 8 uger fra udvælgelse, forventeligt 15.6.2021

3. Udvælgelseskriterier

Værket skal kommentere på - eller vække til eftertanke omkring - områdets identitet og de forandringer, som området har undergået, og vil undergå, herunder klimaudfordringerne. Det skal referere til det konkrete område og / eller områdets beboere.

Kunstneren skal inddrage beboernes / brugerne erfaringer i værket. Det kan ske ved på mange måder, fra interviews til workshops. Kunstneren skal i starten af forløbet skriftligt eller på anden måde gøre rede for hvilken proces han / hun har valgt.

Værket skal have en permanent karakter. Det må gerne (men behøver ikke) være tænkt til at forandre sig eller blive nedbrudt over tid, hvis der er en kunstnerisk ide med det. Men det skal eksistere over en årrække.

Værket skal interagere med brugeren på en eller flere måder.

Værket skal bidrage til at fremme et eller flere af nedennævnte succeskriterier.

Succeskriterier for Klimaparken:

  • Får folk ud af lejlighederne
  • Rummer mødesteder for alle
  • Byder på aktiviteter for alle
  • Formidler ‘den store klimafortælling’
  • Skaber læring om regnvand

4. Realisering

På baggrund af ovennævnte skitser udvælges 1-3 kunstnere, som får til opgave at arbejde sammen om opgaven. Vi forbeholder os retten til ikke at realisere nogen af projekterne, hvis vi ikke finder at nogen af dem i tilstrækkelig grad lever op til kriterierne eller har den fornødne kvalitet. Hvis der vælges 3 kunstnere, vil den ene få hovedansvaret.

Hver af de 3 kunstnere får et honorar på 200.000 kr uanset om kunstværket realiseres eller ej. For dette honorar skal leveres et gennemarbejdet forslag til værk inkl. et budget for realiseringen.

Realiseringen skal afsluttes i løbet af sidste halvår 2021.

5. Baggrunden

I Vejles centrale bykerne har Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBo omdannet et grønt område til en ny vandkorridor, der klimasikrer østbykvarteret. Klimavandet vendes fra en problematik til en styrke, da det blå element er omdrejningspunktet i Klimeparken, der skaber nye sociale mødesteder for beboerne i ØsterBo, eleverne fra Rødkilde Gymnasium og hele Vejle by.

Projektet udspringer af to problematikker;

ØsterBo oplever en tendens til, at beboere ikke kommer ud af deres lejligheder og mangler fælles mødesteder.

Kloaksystemerne i Vejles østbykvarter kan ikke følge med de stigende vandmængder fra oven, hvorfor vandet oversvømmer bydelens indfaldsveje og borgernes kældre.
Begge problematikker indskriver sig i Vejle Kommunes resiliensstrategi, hvor målet er at klimasikre Vejle og styrke den sociale sammenhængskraft gennem innovation med samskabelse for alle.

Men hvordan sikrer vi, at klimaprojektet både gør Klimaparken robust over for morgendagens stigende vandmængder og samtidig styrker nærmiljøets sociale sammenhængskraft? Klimaparken skal være et pilotprojekt, der undersøger, hvordan kunsten kan bruges som partner i et tværfagligt samarbejde – hvor kunst, regnvand og landskabsarkitektur går op i en højere enhed.

Der har været flere processer med beboere og andre, der har givet deres bidrag til, hvad området skal kunne. Målet er en kunsterisk fortolkning af de ønsker og behov, der kommet til udtryk.

6. Området før og nu

Området hvor Klimaparken ligger er, som store dele af havneområdet og Østbyen, opfyldt havbund og strandeng. Vejle er år for år vokset ud i Fjorden.
Oprindelig blev de opfyldte arealer brugt til oplag i forbindelse med havnen, virksomheder, og funktioner som dyrskueplads

Boligbebyggelsen er opført i 50´erne, og er en af de mest populære bebyggelser i ØsterBo. Den rummer overvejende små boliger på 2-3 værelser og bebos i høj grad af ældre par og enlige, men også enlige generelt samt yngre par uden børn. Der er kun få børnefamilier og de fleste af beboerne af dansk oprindelse. Mange af beboerne har boet der i mange år, nogle i flere generationer.

Mod syd og vest ligger nyere boligbebyggelser, hvoraf de fleste består af meget attraktive boliger med udsigt. De bebos især af folk, der er flyttet til fra forstæderne, eller fra andre dele af landet. Også i disse områder efterspørges fælles mødesteder.

Tæt ved disse bebyggelser ligger Rødkilde Gymnasium, ro- og kajakklubber og lystbadehavnen med klubhus og restaurant.

Syd for området ligger stadig en del aktive havneerhverv.

Endelig bør ”Fjordenhus” – det nye domicil for Kirk Kapital - nævnes. Det er designet af Olafur Eliasson og er blevet Vejes nye vartegn.

7. Samspil med andre projekter

Der planlagt et ”1. nedslag” i et projekt, der er døbt ”Byen, Vandet og Kunsten”, og som er udviklet i et samarbejde mellem Statens Kunstfond, Boligorganisationen Østerbo og Vejle Kommune.

Dette værk indgår i en sammenhæng med fremtidige kunstværker i Vejle Ådal.

Mere info om dette værk og dets placering i næste fase.

8. Klimaparken

Parken er anlagt i sin grundstruktur, men vil i løbet af 2021 blive apteret med yderligere beplantning, bænke, belysning, legeredskaber m. v.

Yderligere information vil blive givet senere.

9. Hæfte

Sidst opdateret: 10. marts 2021