Foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde på senior-, voksen- og børn & unge-området, kan hvert år søge økonomisk støtte (§18-midler). Du kan søge midler til 2024 fra 1. september til 1. november 2023.

Puljen for 2024 slås op 1. september 2023. Der er ansøgningsfrist 1. november 2023.

Det skal du gøre, inden du søger:

 • Have dine egne og din forenings kontaktoplysninger klar.
 • Finde foreningens årsregnskaber og kontoudtog frem.
 • Kontrollér, at foreningens CVR-nummer er aktivt på virk.dk.
 • Kontrollér, at der er tilknyttet en NEM-konto til foreningens CVR-nummer i foreningens bank.

 • Hvem kan søge?

  I kan søge, hvis:

  • jeres aktiviteter hovedsageligt baserer sig på frivilligt arbejde. Den økonomiske støtte skal fremme den frivillige indsats.
  • jeres aktiviteter foregår i Vejle Kommune, og aktiviteten gavner Vejle Kommunes borgere.

   Dette er opfyldt, hvis mindst ét af disse krav er opfyldt:

   1) Foreningen har adresse i Vejle Kommune.
   2) Aktiviteten foregår i Vejle Kommune.
   3) Aktiviteten kommer Vejle Kommunes borgere direkte til gode.


  For at få udbetalt støtte skal foreningen være CVR-registreret og have en NemKonto. Kontonummeret skal være unikt for den forening, som ansøger, og må ikke deles med andre foreninger.

 • Hvem fordeler midlerne?

  Det er Voksen- og Seniorudvalget, som fordeler pengene.

  Det er også disse to udvalg, som fordeler midlerne på børn- og ungeområdet.

 • Hvad vægtes i indstillingen?

  • Aktiviteten skal understøtte de politisk fastsatte mål: At reducere ensomhed og psykisk sårbarhed. Aktiviteter, der tilgodeser særligt sårbare målgrupper, vægtes højest ved prioriteringen af tilskudsmidler.

  Supplerende kriterier:

  • Aktiviteterne, der søges støtte til, skal hovedsageligt være baseret på frivilligt arbejde og den økonomiske støtte, der søges om, skal fremme eller understøtte den frivillige indsats.
  • Foreningen/organisationen skal være lokalt forankret i Vejle Kommune og aktiviteten skal være til gavn for Vejle Kommunes borgere.


  Herudover lægger Voksen- og Seniorudvalget vægt på::

  • At aktiviteten ligger i forlængelse af Vejle Kommunes øvrige indsatser og understøtter gældende politikker og strategier.
  • At aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte.
  • At aktiviteten er netværksskabende og gerne nytænkende.
  • At aktiviteten er åben og kommer et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som eller ikke tilgodeses af andre tilbud
  • At aktiviteten inddrager borgeren direkte.
  • At aktiviteten er kontinuerlig.
  • En samlet vurdering af foreningens regnskab og budget for aktiviteten, herunder udgiftsniveauet i forhold til antal brugere , og om der er en egenbetaling.
  • At der sker en nogenlunde ligelig geografisk vægtning og fordeling af midler til foreninger inden for hele Vejle Kommune.
 • Hvad giver vi tilskud/ikke tilskud til?

  Her er eksempler på, hvad I kan søge støtte til, men forvent ikke fuld finansiering:

  • Driftsudgifter som kontorartikler, telefon og i nogle tilfælde kørsel.
  • Konkrete aktiviteter for brugere udført af frivillige.
  • Aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige.
  • Materialer i det omfang, at det er nødvendigt for foreningens hovedaktiviteter eller kommer flere foreninger til gode.

  Her er eksempler på, hvad I som udgangspunkt ikke kan få støtte til:

  • Forplejning (Som undtagelse kan der købes let forplejning til aktiviteter for børn, efter aftale med Vejle Kommune. Dertil er det tilladt at bruge penge på madvarer, hvis dette indgår aktivt i den planlagte aktivitet og er angivet i ansøgningen, f.eks. ved madlavningsaftener eller i madklubber).
  • Husleje
  • Løn
  • Generel dækning af frivilliges udgifter, herunder egen kørsel til og fra foreningens aktivitet. Undtaget er udgifter til hjemmebesøg og besøgstjeneste hos borgere.
  • Landsforeningers generelle udgifter. Der kan dog gives tilskud til aktiviteter, som er særligt målrettet Vejle Kommunes borgere, eller hvis der er særlig behov for aktiviteten, og der ikke findes lignende tilbud.
  • Den frivillige indsats, der alene består i bestyrelsesarbejde.
Sidst opdateret: