Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der har egne eller lejede lokaler, kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter. Der er ansøgningsfrist 1 gang om året den 1. marts.

Sådan søger I lokaletilskud:

 • Udfyld ansøgningsskemaet via Fritidsportalen (link nedenfor)
 • Angiv oplysninger om lokalet, medlemmer, aktivitetstimer, afholdte og forventede udgifter, indtægter
 • Vedhæft dokumentation for afholdte udgifter og lejeindtægter

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår skal vi søge?

  Nuværende modtagere af lokaletilskud kan søge 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 15. marts.

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

 • Hvad kan vi søge til?

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler f.eks.:

  • Husleje
  • Renter af prioritetsgæld og administrationsbidrag (ikke afdrag)
  • Ejendomsskatter
  • Bygnings-, brand-, vandskade-, glas- samt kummeforsikring
  • Renovation
  • Rottebekæmpelse og slamsugning
  • Forbrugsudgifter som el, varme og vand inklusiv afgifter og tilslutningsafgifter
  • Røgalarmer, pærer og lysstofrør
  • Rengøring, herunder rengøringsmidler, rengøringsmaskiner, støvsuger, støvsugerposer, affaldsposer, toiletpapir og lønudgifter til rengøring (A-indkomst). Vær opmærksom på, der er et maksimalt udbetalt tilskud til rengøring på 30.200 kr. til foreninger med stillesiddende/begrænset fysisk aktivitet såsom spilleklubber, etniske og religiøse foreninger, mens der til foreninger med mere fysisk aktivitet kan udbetales et tilskud på maksimalt 60.399 kr. til rengøring (satserne er gældende for 2022). 
 • Hvad kan vi ikke søge til?

  I kan ikke søge om tilskud til:

  • Afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyr, herunder bank- og restancegebyr
  • Depositum
  • Lejeudgifter til garage, redskabsrum, udendørsarealer og - anlæg
  • Lokaler til bøn- og gudedyrkelse
  • Udgifter til udendørsarealer
  • Indbo-, løsøre-, erhvervsskade- og ansvarsskadeforsikring
  • Abonnement til Falck, telefon, tv og internet
  • Udrykning til alarmer
  • Håndklæder, viskestykker
  • Hvidevarer, herunder kaffemaskine og kaffefiltre
  • Tilsyn med bygning/lokale
  • Lokaleudgifter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer
  • Udgifter til idrætshaller og lokaler, som andre samtidig har adgang til mod betaling
 • Skal vi fratrække indtægter?

  Ja, indtægter fra

  • Udlejning
  • Fremleje
  • Bortforpagtning

  skal I trække fra jeres lokaleudgifter.

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Vi bevilger maksimalt 75 % af lokale- og driftsudgifterne, dog højst svarende til 75 % af foreningens aktivitetstimetal i lokalet/lokalerne.

  Ved en aktivitetstime forstås 1 time, hvor foreningen for mindst 3 medlemmer gennemfører folkeoplysende aktivitet. Det kan være træning, teori, undervisning m.m. Bestyrelsesmøder og generalforsamling kan også tælle med. Spisning og arrangementer af social karakter kan ikke tælle med.

  Foreningens opgørelse af aktivitetstimerne er med til at danne grundlaget for beregningen af lokaletilskuddet. 

  Når vi vurderer ansøgningen og et evt. tilskud vil følgende bl.a. indgå:

  • Står lokalet og et evt. tilskud i rimelig forhold med antallet af medlemmer, antallet af aktivitetstimer og lokalets stand

  Foreninger, som allerede modtager lokaletilskud kan maksimalt modtage lokaletilskud svarende til nuværende aktivitetstimetal.

  Væsentlige ændringer i udgiftsniveauet kræver godkendelse hos Kultur & Sundhed.

 • Hvornår får vi tilskuddet udbetalt?

  I får tilskuddet udbetalt på foreningens NemKonto. 

  Vi udbetaler tilskuddet i 1-4 rater årligt.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?

  • Faktura/kvitteringer
  • Kontoudskrift/betalingsoversigt

  Det er vigtigt, at I både sender kvittering/kontoudskrift og faktura, hvor det fremgår specifikt, hvad udgiften er og til hvilket formål, samt dokumentation i form af en kvittering/kontoudskrift/betalingsoversigt, hvor det fremgår, at foreningen har betalt.

  I ansøgningsskemaet skal I vedhæfte dokumentation ud for den fane/boks, det vedrører.

 • Særligt for rideklubber

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter samt timer i ridehal og rytterstue. Vi giver ikke tilskud til udgifter og timer i stald, halmlader og udeområder. 

  For timer i rytterstuen gælder, at tilskud maksimalt kan ydes for 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højest 4 timer pr. dag. 

 • Vi tager på foreningsbesøg

  Vi tager hvert år på foreningsbesøg hos nogle foreninger for at se jeres lokaler og aktiviteter. Besøgene er uanmeldte.

Sidst opdateret: