Du kan søge Natur- og Stipuljen om tilskud, hvis du vil pleje eller genoprette naturen, eller hvis du vil lave nye stier og andre faciliteter til friluftslivet.

Der er i alt afsat 200.000 kr. til Natur- og Stipuljen. Heraf er 160.000 kr. afsat til projekter, der søger om mere end 10.000 kr. i støtte. De resterende 40.000 kr. er afsat som en "kvikpulje", hvor der løbende kan ansøges om beløb mindre end 10.000 kr., indtil puljen er opbrugt.

Puljen er åben for ansøgninger under 10.000 kr.

Der er fortsat åbent for ansøgninger til de 40.000 kr. er afsat som en "kvikpulje". Der kan løbende ansøges om beløb mindre end 10.000 kr., indtil puljen er opbrugt.

Puljen er lukket for ansøgninger over 10.000 kr.

Projekter som søger over 10.000 kr. i støtte havde ansøgningsfrist onsdag d. 3. april 2024 - derfor er denne del af puljen nu lukket.

Søg Natur & Stipuljen 2024

Mød et af de projekter, som har fået støtte fra puljen.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Du kan få tilskud til projekter, der for eksempel:

 • giver øget biodiversitet
 • sikrer planter og dyr en god mulighed for at bevæge sig mellem mindre naturområder
 • skaber nye naturstier og andre rekreative faciliteter i dit lokalområde
 • renovering af tidligere støttede projekter og projekter, der gavner en større kreds af borgere
 • fremmer god adfærd i naturen

Vi betaler op til halvdelen af de samlede udgifter til dit projekt. Du skal selv betale resten enten med din arbejdskraft eller økonomisk.

Natur- og Stipuljen støtter projekter i hele Vejle Kommune - se på kortet hvilke der er bevilget støtte til de seneste år

Vejledning til Natur- og Stipuljen

Inden du starter med at søge til dit projekt, så anbefaler vi at du læser punkterne i vores vejledning herunder. Inden du sender din ansøgning, bør du lave en plan for dit projekt.

Du skal:

 • beskrive formålet med dit projekt
 • lave et kort med en tydelig markering, hvor du vil lave dit projekt.
 • beskrive økonomien for dit projekt, gerne med budget
 • beskrive hvad du selv vil bidrage med

Hvis dit projekt ikke er på din egen jord eller det strækker sig ind over andres jord, skal du have underskrifter fra de andre ejere og sende dem til os sammen med din ansøgning. Du kan bruge skabelonerne nedenfor, hvor du også kan hente vores vejledning til ansøgningen som PDF fil.

Vejledning til ansøgningen

 • Formål

  Det er puljens formål at yde støtte til udvikling af natur og friluftsprojekter i Vejle Kommune.

 • Naturprojekter

  Inden for naturprojekter prioriterer Natur- og Stipuljen i år projekter, som giver øget biodiversitet, men giver også støtte til andre projekter.

  Eksempler på støtte egnede projekter:

  • Opsætning af hegn for at sikre afgræsning af værdifulde naturområder
  • Udvidelse af eksisterende hegninger, så de også omfatter krat eller skov
  • Etablering af samgræsning med flere slags dyr
  • Forbedring af små naturområder og overvintringsområder for padder og krybdyr
  • Tiltag, der kan fremme døde træer til gavn for dyr, insekter og svampe, fx ringning af træer eller markering af træer til naturligt henfald
  • Genskabelse af naturlig hydrologi ved at fjerne dræn og lukke grøfter (også i skove)
  • Fældning af nyopvækst af birketræer i tørvemoser

  Eksempler på projekter, som normalt ligger uden for puljen:

  • Etablering af nye søer og vandhuller samt put and take-søer
  • Plantning af læhegn eller skov
  • Pleje af arealer i by- og sommerhusområder
  • Projekter, hvor der bruges kemiske bekæmpelsesmidler
  • Projekter på kommunal jord
  • Fangfolde og læskure til dyr
 • Friluftsprojekter

  Inden for friluftsprojekter prioriterer Natur- og Stipuljen i år projekter, som fremmer god adfærd, men giver også støtte til andre projekter, herunder renovering af tidligere støttede projekter og projekter, der gavner en større kreds af borgere.

  Eksempler på støtte egnede projekter:

  • Etablering og opmærkning af vandre-, ride- og mountainbikeruter
  • Primitive telt- og lejrpladser, sheltere og bålhytter
  • Information om gode natur- og friluftsoplevelser i lokalområdet
  • Opstart af fælles tradition for brug og pleje af naturområder
  • Opsætning af bænke, så alle aldre kan være i naturen med mulighed for hvil
  • Etablering af mødesteder i naturen, som giver mulighed for nye fælles oplevelser
  • Aktivitetsmaterialer til fx brugergruppemøder eller til at få børn og unge til at engagere sig i god adfærd.

  Eksempler på projekter, som normalt ligger uden for puljen:

  • Veje, parkeringspladser og cykelstier af overvejende trafikal betydning
  • Spejderhytter, golfbaner, havneanlæg og sportsfaciliteter
  • Drift og anlæg i forbindelse med museer, turistattraktioner eller indtægtsgivende virksomheder
  • Historiske værksteder, parker og skulpturer
 • Hvad lægger vi vægt på?

  I vurdering af ansøgningen prioriteres at:

  • projektet fremmer biodiversitet
  • projektet fremmer god adfærd i naturen
  • projektet er til gavn for en større gruppe af borgere – og er med til at styrke lokale fællesskaber
  • arealet er en del af et større naturområde eller har/skaber forbindelse til andre naturområder
  • de samlede udgifter er rimelige i forhold til sammenlignelige og tidligere gennemførte projekter
 • Hvad forventer vi af ansøgeren?

  Det forventes at:

  • ansøger bidrager med mindst halvdelen af udgiften til realisering af projektet. Enten økonomisk eller i form af eget arbejde (en frivillighedstime sættes til 150,- kr)
  • projektet gennemføres i løbet af 2024
  • ansøger står for at gennemføre projektet Det kan være i et samarbejde med lodsejer og Vejle Kommune, hvor Vejle Kommune bidrager med rådgivning
  • ansøger og/eller lodsejer sørger for den fremtidige drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer

  I projekter med opsætning af hegn til afgræsning forventes det, at ansøger skaffer de nødvendige dyr til afgræsningen, samt indgår en græsningsaftale af minimum 5 års varighed.

  Generelt ydes der ikke støtte til:

  • projekter, som ejer selv er forpligtet til at udføre
  • udgifter hos ansøger til udarbejdelse af projektforslag
  • administration og projektstyring ved eventuel gennemførelse af et projekt
 • Hvordan søger man?

  Ansøgningen skal foregå via det digitale ansøgningsskema, som er tilgængelig her på siden.

  Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af projektet og dets formål, samt et detaljeret budget for projektets udgifter og et kort over projektområdet. Hvis projektet ikke er på din jord eller strækker sig over flere ejeres matrikler, skal der foreligge oplysninger om ejernes accept i form af navn, adresse og underskrift, som vedhæftes og sendes sammen med ansøgningen. Du kan finde en skabelon på hjemmesiden.

  Projektansøger har det fulde ansvar for at lave aftaler med berørte lodsejere. Skabeloner til dette findes også her på siden.

 • Hvor meget kan man søge?

  Der er i alt afsat 200.000 kr. til puljen. Heraf er 160.000 kr. afsat til projekter, der søger om mere end 10.000 kr. i støtte, og forventes at blive fordelt mellem 10-15 projekter. 

  De resterende 40.000 kr. er afsat som en "kvikpulje", hvor der løbende kan ansøges om beløb mindre end 10.000 kr., indtil puljen er opbrugt.

  Det ansøgte beløb skal være inklusiv moms.

 • Ansøgningsfrist

  Projekter som søger over 10.000 kr. i støtte har ansøgningsfrist onsdag d. 3. april 2024.

  Efter fristens udløb vil vi vurdere hver enkelt ansøgning og vælge de bedste projekter ud. Alle ansøgere får svar i starten af juni 2024.

  Projekter som søger under 10.000 kr. i støtte kan søge løbende resten af året, indtil puljen er opbrugt.

 • Udbetaling af støtte

  Projektet skal være udført inden 1. december 2024.

  Når projektet er udført bedes du kontakte kommunen med henblik på at få projektet godkendt. Projektet skal enten godkendes af kommunen ved besigtigelse eller dokumenteres ved hjælp af indsendelse af digitale fotos.

  Udbetaling af tilskud sker direkte til entreprenøren/leverandøren ved at denne fremsender regning til Vejle Kommune på det udførte arbejde/indkøbte materialer lydende på maksimalt det bevilligede tilskud.

  Bemærk at tilskuddet således ikke udbetales til ansøger, men at tilskuddet skal gå direkte til betaling af entreprenør og/eller materialer, og at bevilliget tilskud er inklusiv moms.

 • Spørgsmål til puljen

  Har du spørgsmål eller brug for vejledning, så er du velkommen til at kontakte:

  Malene Steen Simonsen på telefon: 51169059

  eller

  Trine Hedemand på telefon: 23678357

Skabeloner og vejledning

Mød et af de projekter, som har fået støtte gennem puljen
Sidst opdateret: