Tilskud til faste lokaler- og driftsudgifter

Fra 2019 kan der kun søges tilskud 1 gang årligt. Der er ansøgningsfrist 1. marts for ansøgninger vedrørende indeværende år. Foreninger, der har behov for separat at søge lokaletilskud for månederne januar og februar 2019, skal kontakte Kathrine Rasmussen på kathr@vejle.dk med henblik på at få lavet aftale herom.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger kan ansøge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter.

Ansøgninger om nye lokaler og/eller forøgelse af nuværende lokaletilskud kan indsendes løbende og vil blive behandlet på førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Bemærk at der kun kan bevilges tilskud til nye ansøgninger eller forøgelse, hvis der er ikke-disponerede midler i puljen.

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

 • Hvornår skal vi søge?

  Foreninger, der i dag modtager lokaletilskud, kan ansøge 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. marts for indeværende år. Ansøgningen skal indeholde det forgange års afholdte tilskudsberettigede lokaleudgifter og budget for indeværende år.

  Ansøgninger om tilskud til nye lokaler eller forøgelse af nuværende lokaletilskudsramme kan indsendes løbende. Disse ansøgninger vil blive behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

   

 • Ansøgningsfrister

  Lokaletilskud for et kalenderår skal ansøges senest 1. marts året efter.
  (2018 skal ansøges senest 1/3 2019)

   

 • Hvilke udgifter kan vi søge til?

  Der kan søges om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler fx:

  • Renter, administrationsbidrag, renter af kloakbidrag
  • Husleje
  • Ejendomsskatter
  • Bygnings- og brandforsikring, vandskadeforsikring, glas- og kummeforsikring
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Slamsugning
  • Tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak
  • Abonnement på alarm
  • Olie, petroleum, gas, el, brænde og fjernvarme
  • Vand- og spildevandsafgift
  • Røgalarmer, pærer og lysstofrør
  • Rengøringsmidler, rengøringsmaskiner, støvsuger, støvsugerposer, affaldsposer, toiletpapir og lønudgifter til rengøring (A-indkomst)
 • Hvilke udgifter kan vi ikke søge til?

  Der kan ikke søges om tilskud til:

  • Afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyr ved for sen indbetaling
  • Bank- og restancegebyrer
  • Depositum
  • Lejeudgifter vedrørende garage, redskabsrum, udendørsarealer og - anlæg
  • Lokaler til bøn- og gudedyrkelse
  • Udgifter til udendørsarealer
  • Indboforsikring, løsøreforsikring, erhvervsskade- og ansvarsskadeforsikring
  • Falckabonnement, telefonabonnement, tv-licens og internet
  • Udrykning til alarmer
  • Frivillig arbejdskraft til rengøring
  • Vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskine og kaffefiltre
  • Håndklæder, viskestykker
  • Køleskab og fryser
  • Tilsyn med bygning/lokale
  • Et offentligt arrangement, hvor der betales entré
  • Udgifter til lokaler som andre samtidig har adgang til mod betaling
  • Arrangementer, hvor der afholdes spil, hvor der er økonomisk gevinst for foreningen
  • Egen hal - hvis I ikke tidligere har fået tilskud til den
 • Skal indtægter fratrækkes?

  Indtægter fra

  • Udlejning
  • Fremleje
  • Bortforpagning

  skal modregnes i lokaleudgifterne

 • Særlige regler for rideklubber

  Der kan søges om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Der gives ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Hvor meget kan vi få i lokaletilskud?

  I vurdering af ansøgningen og et evt. tilskud vil følgende bl.a. indgå:

  • Kan kommunale lokaler anvises, eller kan foreningen være i et delt lokale med en anden forening
  • Står lokalet og et evt. tilskud i rimelig forhold med antallet af medlemmer, antallet af aktivitetstimer og lokalets stand

   

  Der kan maksimalt bevilges 75 % af lokale- og driftsudgifterne, dog maks. dog maksimalt svarende til 75 % af foreningens aktivitetstimetal i lokalet/lokalerne. Foreninger, som allerede modtager lokaletilskud kan maksimalt modtage lokaletilskud svarende til nuværende lokaletilskudsramme og aktivitetstimetal.

 • Hvordan får vi lokaletilskud udbetalt?

  I får tilskuddet udbetalt til foreningens NemKonto. 

  Bevilget tilskud udbetales i 1 til 4 rater årligt.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?
  • Faktura/kvittering
  • Kontoudskrift/betalingsoversigt
  • Eller regnskab med hele bestyrelsen underskrift og attesteret af revisor

  Det er vigtigt, at I både sender en faktura/kvittering, hvor det fremgår specifikt, hvad udgiften er og til hvilket formål, samt dokumentation i form af en kontoudskrift/betalingsoversigt, hvor det fremgår, at foreningen har betalt.

 • Stikprøvekontrol

  Vi laver stikprøvekontroller. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres dokumentation for udgifterne til lokalerne. 

Sidst opdateret: 10. december 2018