Søg støtte til frivillige, sociale aktiviteter

Foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde på Senior-, Voksen- og Børn & Unge-området, kan hvert år søge økonomisk støtte - også kaldet §18-midler. Det er ikke længere muligt at søge midler. Ansøgningsfristen var 8. november 2019 kl. 12.00.

 • Hvem kan søge?

  I kan søge, hvis:

  • jeres aktiviteter hovedsageligt baserer sig på frivilligt arbejde. Den økonomiske støtte skal fremme den frivillige indsats.
  • jeres aktiviteter foregår i Vejle Kommune, og aktiviteten gavner Vejle Kommunes borgere.

   Dette er opfyldt, hvis mindst ét af disse krav er opfyldt:

   1) Foreningen har adresse i Vejle Kommune.
   2) Aktiviteten foregår i Vejle Kommune.
   3) Aktiviteten kommer Vejle Kommunes borgere direkte til gode.


  For at få udbetalt støtte skal foreningen være CVR-registreret og have en NemKonto. Kontonummeret skal være unikt for den forening, som ansøger, og må ikke deles med andre foreninger.

 • Hvem fordeler midlerne?

  Det er Voksen- og Seniorudvalget, som fordeler pengene.

  Det er også disse to udvalg, som fordeler midlerne på børn- og ungeområdet.

 • Hvad vægtes i fordelingen?
  • Aktiviteten skal understøtte de politisk fastsatte mål: At reducere ensomhed og psykisk sårbarhed. Aktiviteter, der tilgodeser særligt sårbare målgrupper, vægtes højest ved prioriteringen af tilskudsmidler.

  Supplerende kriterier:

  • Aktiviteterne, der søges støtte til, skal hovedsageligt være baseret på frivilligt arbejde og den økonomiske støtte, der søges om, skal fremme eller understøtte den frivillige indsats.
  • Foreningen/organisationen skal være lokalt forankret i Vejle Kommune og aktiviteten skal være til gavn for Vejle Kommunes borgere.


  Herudover lægger Voksen- og Seniorudvalget vægt på::

  • At aktiviteten ligger i forlængelse af Vejle Kommunes øvrige indsatser og understøtter gældende politikker og strategier.
  • At aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte.
  • At aktiviteten er netværksskabende og gerne nytænkende.
  • At aktiviteten er åben og kommer et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som eller ikke tilgodeses af andre tilbud
  • At aktiviteten inddrager borgeren direkte.
  • At aktiviteten er kontinuerlig.
  • En samlet vurdering af foreningens regnskab og budget for aktiviteten, herunder udgiftsniveauet i forhold til antal brugere , og om der er en egenbetaling.
  • At der sker en nogenlunde ligelig geografisk vægtning og fordeling af midler til foreninger inden for hele Vejle Kommune.
 • Hvad giver vi tilskud/ikke tilskud til?

  Her er eksempler på, hvad I kan søge støtte til, men forvent ikke fuld finansiering:

  • Driftsudgifter som kontorartikler, telefon og i nogle tilfælde kørsel.
  • Konkrete aktiviteter for brugere udført af frivillige.
  • Aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige.
  • Materialer i det omfang, at det er nødvendigt for foreningens hovedaktiviteter eller kommer flere foreninger til gode.

  Her er eksempler på, hvad I som udgangspunkt ikke kan få støtte til:

  • Forplejning (ved aktiviteter for børn kan en mindre andel bruges til let forplejning - efter aftale med Velfærdsstaben).
  • Husleje
  • Løn
  • Generel dækning af frivilliges udgifter, herunder egen kørsel til og fra foreningens aktivitet.
  • Landsforeningers generelle udgifter. Der kan dog gives tilskud til aktiviteter, som er særligt målrettet Vejle Kommunes borgere, eller hvis der er særlig behov for aktiviteten, og der ikke findes lignende tilbud.
  • Den frivillige indsats, der alene består i bestyrelsesarbejde.

Der er lavet et arkiv, så du kan se tidligere ansøgninger, som du/I har sendt til Vejle Kommune:

Se tidligere ansøgninger

Det er ikke længere muligt at søge § 18-midler. Ansøgningsfristen udløb den 8. november 2019 kl. 12.00.

 

Sidst opdateret: 08. november 2019