Vil du være næv­ning eller doms­mand?

Går du med tanker om at være nævning eller domsmand - også kaldet lægdommer - så har du mulighed for at søge optagelse på en liste, hvorfra der vælges nævninge og domsmænd til By- og Landsretten. Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.  Vi åbner op for ansøgninger ultimo 2018.

For at komme i betragtning til grundlisten i Vejle Kommune skal du udfylde en ansøgning, som sendes sikkert til grundlisteudvalget. Du finder ansøgningen her på siden, når der igen er åbent for optagelse.

Hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, bliver din ansøgning behandlet af Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. Du kan læse mere om behandlingen af dine oplysninger længere nede på siden. 

Lægdommere har til opgave at hjælpe dommere med at dømme i visse straffesager.

Om man er domsmand eller nævning afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Hvem kan blive lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer. Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav at du:

 • er dansk statsborger
 • har valgret til Folketinget
 • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • ikke på grund af åndelig eller fysisk svaghed er ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter
 • ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023
 • har bopæl i Vejle Kommune

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Vejle Kommune, der ønsker at blive optaget på listen. Grundlisten skal indeholde 1 person for hver fulde antal af 300 indbyggere i kommunen.

Grundlisteudvalget har en forpligtelse til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen. Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolens hjemmeside www.domstol.dk.

Hvordan bliver man udvalgt?

Det er ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på grundlisten. Det er Vestre Landsret der udarbejder nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne, og derfor er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt i perioden.

 

Grundlisteudvalgets behandling af dine oplysninger

Grundlisteudvalget skal i henhold til databeskyttelsesforordningen orientere dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil grundlisteudvalget behandle dine oplysninger.

Grundlisteudvalget skal derfor oplyse følgende:

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune
Skolegade 1, 7100 Vejle

CVR-nr.: 29189900
Telefon: 76 81 00 00
Mail: post@vejle.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Du har ansøgt om at komme på grundlisten 2020-2023, og grundlisteudvalget skal træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at grundlisteudvalget kan træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten. Behandlingen sker i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 6-9a.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger om dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer, dit cpr.nr., din e-mail, din stillingsbetegnelse, evt. fysiske, sansemæssige eller motoriske begrænsninger og evt. etniske oprindelse. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysninger om dit fulde navn, personnummer, adresse og stillingsbetegnelse vil blive videregivet til præsidenten for Vestre Landsret, hvis grundlisteudvalget indstiller dig som lægdommer.
 • Landsrettens præsident danner ved lodtrækning blandt de indstillede personer nævninge- og domsmandslister til landsretten og byretterne. For at sikre, at de kommende lægdommere opfylder retsplejelovens krav om at være uberygtede, indhenter landsrettens præsident en udtalelser i Kriminalregistret om de pågældende personer.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, vi behandler, kommer først og fremmest fra dig selv, men der kan være behov for at indhente supplerende oplysninger fra offentlige registre.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Det er hensigten at slette oplysningerne, når sagsbehandlingen er afsluttet og alle forældelsesfrister er udløbet, medmindre vi som følge af lovgivningen er forpligtet til at opbevare dem efterfølgende.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 23. oktober 2018