Der er pr. 16. februar 2023 lukket for at ansøge om at komme på Grundlisten for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Hvis du har søgt om at komme på grundlisten i perioden 2024 – 2027 vil du omkring 1. april 2023 få besked om du er optaget på grundlisten eller ej.

Går du med tanker om, at blive nævning eller domsmand – også kaldet lægdommer – så har du mulighed for at søge optagelse på en liste, hvorfra der vælges nævninge og domsmænd til By- og Landsretten. Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste gang der åbnes op for ansøgninger vil være i starten af 2027.

Hvis du indsender en ansøgningen om optagelse på Grundlisten, bliver din ansøgning behandlet af Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. Du kan læse mere om behandlingen af dine oplysninger længere nede på siden.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem kan blive lægdommer?

  Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer. Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav at du:

  • er dansk statsborger
  • har valgret til Folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • ikke på grund af åndelig eller fysisk svaghed er ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter
  • ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2024– 31. december 2027
  • har bopæl i Vejle Kommune

  Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Vejle Kommune, der ønsker at blive optaget på listen. Grundlisten skal indeholde 1 person for hver fulde antal af 300 indbyggere i kommunen.

  Grundlisteudvalget har en forpligtelse til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen. Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.
  Grundlisteudvalget har valgt at give fortrinsstilling til personer, der er på den nuværende Grundliste for 2020 til 2023.

 • Hvordan bliver man udvalgt?

  Det er Vestre Landsret der udarbejder nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne, og derfor er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt i perioden, selvom du bliver optaget på Grundlisten.

 • Hvad er lægdommeres opgave?

  Lægdommere har til opgave at hjælpe dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er domsmand eller nævning afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om. 

 • Fakta om hvervet som lægdommer

  • Hvis man bliver udpeget, vil man i gennemsnit blive indkaldt til at dømme i retssager fire gange om året
  • En retssag tager normalt en dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger
  • Man bliver indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis man bliver udpeget som domsmand i en retssag og minimum med en uges varsel, hvis man skal være nævning i en sag
  • Man bliver aflønnet med 1.100 kr. pr. dag, man møder i retten
  • Som lægdommer vil du have mødepligt. Den type mødepligt kalder man for borgerligt ombud. Det betyder, at man skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis man er indkaldt som lægdommer i en retssag. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du bliver indkaldt som lægdommer
 • Bemærk at ansøgningsfristen er 15. februar 2023.
  Når fristen udløber, vil adgangen til ansøgningsskemaet blive lukket.

Grundlisteudvalgets behandling af dine oplysninger

 • Vejle Kommune er dataansvarlige for behandling af personoplysninger

  Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Vejle Kommune
  Skolegade 1, 7100 Vejle

  CVR-nr.: 29189900
  Telefon: 76 81 00 00
  Mail: post@vejle.dk

 • Kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. 

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Du har ansøgt om at komme på grundlisten 2024-2027, og grundlisteudvalget skal træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at grundlisteudvalget kan træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten. Behandlingen sker i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 6-9a.
 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Oplysninger om dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer, dit cpr.nr., din e-mail, din stillingsbetegnelse, ansættelsessted, evt. fysiske, sansemæssige eller motoriske begrænsninger, om du tidligere har været optaget på grundliste, statsborgerskab, uddannelse og evt. etniske oprindelse. 
 • Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Oplysninger om dit fulde navn, personnummer, adresse, ansættelsessted, stillingsbetegnelse, om du tidligere har været optaget på grundliste, vil blive videregivet til præsidenten for Vestre Landsret, hvis grundlisteudvalget indstiller dig som lægdommer.
  • Landsrettens præsident danner ved lodtrækning blandt de indstillede personer nævninge- og domsmandslister til landsretten og byretterne. For at sikre, at de kommende lægdommere opfylder retsplejelovens krav om at være uberygtede, indhenter landsrettens præsident en udtalelser i Kriminalregistret om de pågældende personer.
 • Hvor dine personoplysninger stammer fra

  De oplysninger, vi behandler, kommer først og fremmest fra dig selv, men der kan være behov for at indhente supplerende oplysninger fra offentlige registre.

 • Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Det er hensigten at slette oplysningerne, når sagsbehandlingen er afsluttet og alle forældelsesfrister er udløbet, medmindre vi som følge af lovgivningen er forpligtet til at opbevare dem efterfølgende.

 • Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: