Foreninger der arbejder med folkeoplysende voksenundervisning kan søge om tilskud. 10% af tilskuddet (10%-puljen) skal gå til debatskabende aktiviteter.

Retningslinjer og deadlines for tilskud:

 • Hvilken undervisning kan vi få tilskud til?

  I kan få tilskud til:

  • Lønninger til almen undervisning og studiekredse

  • Handicapundervisning

  • Instrumentalundervisning

  • Foredrag

  • Debatskabende aktiviteter

 • Hvornår skal vi søge?

  Nye aftenskoler søger løbende.

  Vi kontakter de etablerede aftenskoler i slutningen af året.

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  • Almene hold:
   I kan søge om 1/3 af udgifterne til lærer- og lederløn.

  • Instrumental-undervisning:
   I kan søge om 2/3 af udgifterne til lærer- og lederløn.

  • Handicappede: 
   I kan søge om tilskud til 8/9 af udgifterne til lærer- og lederløn til hold med handicappede. 


  Vi beregner tilskuddet på baggrund af jeres regnskab.

 • Hvad kan vi ikke søge tilskud til:

  I kan ikke søge tilskud til kompetencegivende undervisning.

  Agitation, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.) behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

  Spil, idræts- og sports- og konkurrencepræget virksomhed, bl.a. motionsgymnastik, callanetic, aerobic, workout, zumba o. lign. (der er givet dispensation til udviklingshæmmede til zumba). Dans bortset fra folkedans.

  Fremstilling af rusmidler (både teori og praksis)

 • Hvordan beregner I tilskuddet?

  Vi beregner tilskuddet med udgangspunkt i sidste kalenderårs afviklede og støtteberettigede timer.

  Til foredrag medregner vi højst, hvad der svarer til 6 undervisningstimer.

  For at vi kan beregne ekstra tilskud, skal undervisningen foregå på små hold. Dette gælder tilskud til instrumentalundervisning og undervisning af handicappede.

 • Handicappede

  • En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis vedkommende skriftligt har erklæret over for foreningen, at vedkommende er handicappet i forhold til undervisningen i det konkrete fag.

  • Hold med handicappede kan få et højere tilskud. Det forhøjede tilskud forudsætter små hold med max. 7 deltagere på et holdet.

  • Et hold af handicappede kan udløse et tilskud svarende til 8/9 af lønudgiften.

  • Et hold, der består af både handicappede og almindelige deltagere, udløser ikke forhøjet tilskud. Dette hold er sidestillet med almindelig undervisning (1/3 af lønudgiften).
 • Instrumentalundervisning

  Et hold af deltagere i instrumentalundervisning kan udløse et tilskud svarende til 2/3 af lønudgiften.

  Det forhøjede tilskud forudsætter små hold med max. 5 deltagere på holdet.

 • Foredrag

  Til foredrag giver vi 1/3 af lønudgiften i tilskud, dog max. svarende til 6 undervisningstimer pr. foredrag.

 • Opfølgning af bevilget tilskud

  I skal indsende en opgørelse over, hvordan foråret er gået, og hvordan I forventer efteråret kommer til at gå inden d. 30. september.

  Hvis der er foreninger, som har "overskud" fordeler vi det blandt andre foreninger, som søger om det.

  Restbeløb til undervisning fordeler vi til anden undervisning og restbeløb til debatskabende arrangementer fordeler vi til andre debatskabende arrangementer.

 • Hvornår får vi tilskuddet udbetalt?

  Hvis I selv udbetaler løn, får I udbetalt kvartalsvis forud på baggrund af seneste års afviklede undervisningstimer, der er tilskudsberettigede.

  1. og 2. kvartal udbetaler vi tilskuddet svarende til 4. kvartal året før. Vi regulerer tilskuddet i 3. og 4. kvartal i forhold til de regnskabstal, I indsender. I skal indsende regnskabet 1. april.

  Hvis I får lønnen udbetalt via lønindberetninger til Vejle Kommune, afregner vi aftenskolens egen andel ved udgangen af året.

 • Deltagere fra andre kommuner

  Vi indkalder lister over elever fra andre kommuner med henblik på refusion fra hjemstedskommunen.

  Deltagere fra andre kommuner skal oplyse:

  • CPR-nr.
  • navn
  • adresse
  • bopælskommune ved holdets start

  Ud over oplysninger om eleven, skal I oplyse:

  • holdets start- og slutdato,
  • holdets timetal
  • holdtype: Almen undervisning, instrumentalundervisning eller undervisning for handicappede.

  Vi henter ikke refusion hjem for foredrag.

 • Lån af kommunale lokaler til voksenundervisning

  Vi stiller lokaler til rådighed i det omfang, de er ledige, og det ikke kolliderer med lokalernes primære formål.

  Lån af klasselokaler sker ved direkte henvendelse til skolen.

 • Hvornår skal vi sende regnskabet ind?

  I skal sende regnskabet ind 1. april.

10%-puljen til debatskabende aktiviteter

Af det tilskud, som foreningen har til rådighed for kalenderåret (det tildelte beløb plus evt. overført beløb fra året før) skal afsættes 10% til debatskabende aktiviteter.

 • Særlige betingelser ved debatskabende aktiviteter (10%-puljen)

  I skal:

  • Annoncere offentligt

  • Lade aktiviteten være åben for alle

  • Vælge emner, der er væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet

  • Dokumentere udgifterne

  • Lave et særskilt regnskab for aktiviteterne
   I behøver ikke opkræve deltagerbetaling. Hvis der er deltagerbetaling, skal det stå i annoncen


  I kan:

  • Afregne på andre udgiftstyper end lærer/lederløn
 • Hvilke aktiviteter kan vi få tilskud til fra 10%-puljen?

  I kan få tilskud til:

  • Debatmøder
  • Studiekredse
  • Foredrag med struktureret debat
  • Cafémøder
  • Opsøgende virksomhed
  • Workshops
  • Happenings
  • Gadeteater
  • Alt andet end traditionel undervisning
  • Samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.
 • Hvad kan vi ikke få tilskud til fra 10%-puljen?

  • Behandling
  • Underholdning
  • Valgkampagner
  • Forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom
  • Befordring af deltagere
  • Forplejning af og udgifter til overnatning af deltagere
  • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi
  • Entréudgifter for deltagere
 • Hvilke krav er der til regnskabet for 10%-puljen?

  I skal lave et særskilt regnskab for de udgifter, I har haft i forbindelse med et fællesarrangement. Indtægter og udgifter skal fremgå af regnskabet.

  I må maks. bruge 20% af jeres ramme til debatskabende aktiviteter til administration og ledelse.

  Evt. overskud ved 10%-arrangementet skal I betale tilbage.

Skal du have godkendt en ny aftenskole?

 • Hvad skal der til for at få en aftenskole godkendt?

  For at blive godkendt skal I:

  • Have en vedtægt, hvor jeres formål står
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven
  • Have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen, hvor mindst 2 personer skal bo i Vejle Kommune
  • Give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen
  • Være åben for alle
  • Ligge i Vejle Kommune
  • Være almennyttig og kontinuerlig
 • Hvad skal vi gøre for at få aftenskolen godkendt?

  • Kontakt Kultur og Fritid.
Sidst opdateret: