Godkendte aftenskoler kan søge om tilskud til deres aktiviteter. 10% af tilskuddet skal gå til debatskabende aktiviteter.

Retningslinjer og deadlines for tilskud:

 • Hvilken undervisning kan vi få tilskud til?

  I kan få tilskud til:

  • Lønninger til almen undervisning og studiekredse

  • Handicapundervisning

  • Instrumentalundervisning

  • Foredrag

  • Debatskabende aktiviteter

 • Hvornår skal vi søge?

  Nye aftenskoler søger løbende.

  Vi kontakter de etablerede aftenskoler i slutningen af året.

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  • Almene hold:
   I kan søge om 1/3 af udgifterne til lærer- og lederløn.

  • Instrumental-undervisning:
   I kan søge om 2/3 af udgifterne til lærer- og lederløn.

  • Handicappede: 
   I kan søge om tilskud til 8/9 af udgifterne til lærer- og lederløn til hold med handicappede. 


  Vi beregner tilskuddet på baggrund af jeres regnskab.

 • Hvad kan vi ikke søge tilskud til:

  I kan ikke søge tilskud til kompetencegivende undervisning.

  Agitation, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.) behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

  Spil, idræts- og sports- og konkurrencepræget virksomhed, bl.a. motionsgymnastik, callanetic, aerobic, workout, zumba o. lign. (der er givet dispensation til udviklingshæmmede til zumba). Dans bortset fra folkedans.

  Fremstilling af rusmidler (både teori og praksis)

 • Hvordan beregner I tilskuddet?

  Vi beregner tilskuddet med udgangspunkt i sidste kalenderårs afviklede og støtteberettigede timer.

  Til foredrag medregner vi højst, hvad der svarer til 6 undervisningstimer.

  For at vi kan beregne ekstra tilskud, skal undervisningen foregå på små hold. Dette gælder tilskud til instrumentalundervisning og undervisning af handicappede.

 • Handicappede

  • En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis vedkommende skriftligt har erklæret over for foreningen, at vedkommende er handicappet i forhold til undervisningen i det konkrete fag.

  • Hold med handicappede kan få et højere tilskud. Det forhøjede tilskud forudsætter små hold med max. 7 deltagere på et holdet.

  • Et hold af handicappede kan udløse et tilskud svarende til 8/9 af lønudgiften.

  • Et hold, der består af både handicappede og almindelige deltagere, udløser ikke forhøjet tilskud. Dette hold er sidestillet med almindelig undervisning (1/3 af lønudgiften).
 • Instrumentalundervisning

  Et hold af deltagere i instrumentalundervisning kan udløse et tilskud svarende til 2/3 af lønudgiften.

  Det forhøjede tilskud forudsætter små hold med max. 5 deltagere på holdet.

 • Foredrag

  Til foredrag giver vi 1/3 af lønudgiften i tilskud, dog max. svarende til 6 undervisningstimer pr. foredrag.

 • Hvornår får vi tilskuddet udbetalt?

  Hvis I selv udbetaler løn, får I udbetalt kvartalsvis forud på baggrund af seneste års afviklede undervisningstimer, der er tilskudsberettigede.

  1. og 2. kvartal udbetaler vi tilskuddet svarende til 4. kvartal året før. Vi regulerer tilskuddet i 3. og 4. kvartal i forhold til de regnskabstal, I indsender. I skal indsende regnskabet 1. april.

  Hvis I får lønnen udbetalt via lønindberetninger til Vejle Kommune, afregner vi aftenskolens egen andel ved udgangen af året.

 • Deltagere fra andre kommuner

  Vi indkalder lister over elever fra andre kommuner med henblik på refusion fra hjemstedskommunen.

  Deltagere fra andre kommuner skal oplyse:

  • CPR-nr.
  • navn
  • adresse
  • bopælskommune ved holdets start

  Ud over oplysninger om eleven, skal I oplyse:

  • holdets start- og slutdato,
  • holdets timetal
  • holdtype: Almen undervisning, instrumentalundervisning eller undervisning for handicappede.

  Vi henter ikke refusion hjem for foredrag.

 • Lån af kommunale lokaler til voksenundervisning

  Vi stiller lokaler til rådighed i det omfang, de er ledige, og det ikke kolliderer med lokalernes primære formål.

  Lån af klasselokaler sker ved direkte henvendelse til skolen.

 • Hvornår skal vi sende regnskabet ind?

  I skal sende regnskabet ind 1. april.

10%-puljen til debatskabende aktiviteter

Af det tilskud, som foreningen har til rådighed for kalenderåret (det tildelte beløb plus evt. overført beløb fra året før) skal afsættes 10% til debatskabende aktiviteter.

 • Særlige betingelser ved debatskabende aktiviteter (10%-puljen)

  I skal:

  • Annoncere offentligt

  • Lade aktiviteten være åben for alle

  • Vælge emner, der er væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet

  • Dokumentere udgifterne

  • Lave et særskilt regnskab for aktiviteterne
   I behøver ikke opkræve deltagerbetaling. Hvis der er deltagerbetaling, skal det stå i annoncen


  I kan:

  • Afregne på andre udgiftstyper end lærer/lederløn
 • Hvilke aktiviteter kan vi få tilskud til fra 10%-puljen?

  I kan få tilskud til:

  • Debatmøder
  • Studiekredse
  • Foredrag med struktureret debat
  • Cafémøder
  • Opsøgende virksomhed
  • Workshops
  • Happenings
  • Gadeteater
  • Alt andet end traditionel undervisning
  • Samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.
 • Hvad kan vi ikke få tilskud til fra 10%-puljen?

  • Behandling
  • Underholdning
  • Valgkampagner
  • Forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom
  • Befordring af deltagere
  • Forplejning af og udgifter til overnatning af deltagere
  • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi
  • Entréudgifter for deltagere
 • Hvilke krav er der til regnskabet for 10%-puljen?

  I skal lave et særskilt regnskab for de udgifter, I har haft i forbindelse med et fællesarrangement. Indtægter og udgifter skal fremgå af regnskabet.

  I må maks. bruge 20% af jeres ramme til debatskabende aktiviteter til administration og ledelse.

  Evt. overskud ved 10%-arrangementet skal I betale tilbage.

Skal du have godkendt en ny aftenskole?

 • Hvad skal der til for at få en aftenskole godkendt?

  For at blive godkendt skal I:

  • Have en vedtægt, hvor jeres formål står
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven
  • Have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen, hvor mindst 2 personer skal bo i Vejle Kommune
  • Give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen
  • Være åben for alle
  • Ligge i Vejle Kommune
  • Være almennyttig og kontinuerlig
 • Hvad skal vi gøre for at få aftenskolen godkendt?

  • Kontakt Kultur og Fritid.
Sidst opdateret: