Jordforurening

Du kan her undersøge, om jorden på din grund er områdeklassificeret som lettere forurenet eller kortlagt som forurenet eller mulig forurenet.

Se om din grund er klassificeret som lettere forurenet

Du kan tjekke på kortet, om din grund er i et områdeklassificeret område. Indtast din adresse eller søg i kortet.

 

Se om din grund er kortlagt

Det er Region Syddanmark som er kortlægningsmyndighed.

På Region Syddanmarks hjemmeside  kan du se om et areal eller en ejendom er kortlagt som forurenet eller mulig forurenet.

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du har spørgsmål til kortlægningen.

Ofte stillede spørgsmål om områdeklassificerede og kortlagte grunde

 • Hvorfor er der områdeklassificerede områder?

  Lov om forurenet jord blev pr. 1. januar 2007 ændret på en række områder. Den væsentligste ændring var, at der blev indført en ændret kortlægningspraksis, således at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges.

  Blandt andet for at kunne styre jordflytning af lettere forurenet jord, er der indført en bestemmelse om, at de lettere forurenede områder områdeklassificeres efter særlige retningslinjer, idet dog alle områder inden for byzone efter lov om jordforurening som udgangspunkt er områdeklassificeret, og at jordflytning fra ejendomme i de områdeklassificerede områder skal anmeldes til kommunen.

  Kommunerne har mulighed for at ændre på de områdeklassificerede arealer ved at undtage områder, som kommunen har en viden om ikke er lettere forurenet. På samme måde kan der inddrages områder uden for byzonen, hvis der er en viden om, at arealet er lettere forurenet.

  Når Region Syddanmark er færdig med at kortlægge ejendomme i Vejle Kommune, bliver der desuden mulighed for at undtage delområder fra analyse, når kommunen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1, henholdsvis kategori 2.

  Vejle Kommune har gennemgået byzonerne og vedtaget et regulativ for områdeklassificering

  Af regulativets kortbilag fremgår det hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificering, og hvilke områder uden for byzonen, der er inddraget i områdeklassificeringen. Kommunen har overordnet fulgt Miljøstyrelsens vejledning om områdeklassificering, således at områderne er sammenhængende. Derved er der enkelte områder, der ikke undtages af områdeklassificeringen på trods af arealanvendelsen.

  Der er også mindre dele af de små byzoner, der ikke er områdeklassificeret, selv om de opfylder Miljøstyrelsens vejledning. Arealerne er undtaget i de tilfælde, hvor antallet af ejendomme opført før 1940 er få, med ingen eller meget lidt industri, samt hvor placeringen af disse ejendomme ikke giver et tilstrækkeligt sammenhængende område. Vejle Kommune har vurderet, at den diffuse belastning i disse områder har været minimal. Baggrunden for gennemgangen kan ses i notatet Baggrundsmateriale for undtagelse/inddragelse af områder i områdeklassificeringen.

 • Hvad betyder det for mig at min jord er områdeklassificeret som lettere forurenet ?

  Hvis din ejendom er områdeklassificeret som lettere forurenet, må du forvente, at jorden er påvirket af for eksempel bilos og røg fra skorstene i de øverste jordlag.

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner lavet informationsmaterialet "En hverdag med jord i byen - gode råd". 

  Her beskrives det nærmere, hvilken risiko der er ved at bo på en lettere forurenet grund, og det fremgår af materialet, hvilke råd man bør følge, når man bor på en lettere forurenet grund.

  Derud over skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du skal flytte jord som er områdeklassificeret.

  Hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus skal du være opmærksom på reglen om, at de øverste 50 cm jordlag skal være rene.

 • Hvorfor er der arealer, som er kortlagt som forurenet?

  Region Syddanmark kortlægger arealer i Vejle kommune, hvor de enten har mistanke om eller viden om, at jorden er forurenet. Er der eller har der f.eks. været benzinsalg, et autoværksted eller et renseri på en grund, kan den være blevet forurenet med farlige stoffer.

  Hvis der er eller har været en forurenende aktivitet på et areal, bliver det kortlagt på Vidensniveau 1 (V1 kortlægning).

  Hvis det er godtgjort, at der er én eller flere forurenende stoffer i jorden, som kan være skadelige for mennesker eller miljø, kortlægger regionerne området på vidensniveau 2 (V2 kortlægning).

  Hvis du har spørgsmål til forureningskortlægning, kan du kontakte Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark, som er myndighed på området i Vejle kommune.

 • Hvad betyder det for mig at min ejendom er kortlagt som forurenet?

  Hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til f.eks. bolig eller anden følsom anvendelse på et kortlagt areal, skal du være opmærksom på, at det kan kræve en tilladelse efter jordforureningslovens §8

  Du være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du skal flytte jord fra et kortlagt areal. 

  Hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal du være opmærksom på reglen om at de øverste 50 cm jordlag skal være rene.

Sidst opdateret: 07. april 2017