Du skal ansøge om byggetilladelse, - før du går i gang med at bygge - skal lave anvendelsesændringer - bygger til - laver ombygninger, hvor der ændres på konstruktive forhold eller på forudsætningerne for de brandmæssige forhold

Processen i ansøgning om byggetilladelse

Forhåndsdialog

Inden du søger en byggetilladelse, vil det oftest være hensigtsmæssigt med et forhåndsdialogmøde med Byggesag, hvor vi sammen kan gennemgå projektet. Du kan kontakte os for et forhåndsdialogmøde på tlf. 7681 2562. Vi tilbyder en halv times gratis forhåndsdialogmøde. Varer mødet længere end en halv time, vil du gennem byggesagen blive faktureret for resten af mødetiden.

Ansøgning om byggetilladelse

Du søger en byggetilladelse gennem Byg og Miljø,.

Når du søger en byggetilladelse, skal du i ansøgningen vedhæfte

  1. Fyldestgørende tegningsmateriale
  2. Fuldmagt fra ejer eller fra ejerforening, hvis der er tale om ejerlejligheder
  3. En kort beskrivelse af projektet
  4. Redegørelse for konstruktions- og brandklasse
  5. projekt- og starterklæringer fra certificeret brandrådgiver (brandklasse 2-4) og fra certificeret statiker (konstruktionsklasse 2-4).
  6. Angivelse af, hvilke tekniske forhold/kapitler byggesagen er omfattet af.

Uddybning af de 6 punkter til ansøgning om byggetilladelse:

 1. Fyldestgørende tegningsmateriale:

Der skal fremsendes myndighedstegninger, som er målfaste og målsatte. Som min. drejer det sig om situationsplan, plantegning og facadetegninger

 1. Oplysninger om byggeret og ubebyggede arealer:

Ansøgning om byggetilladelse skal jf. BR18, §10, stk. 2, nr. 1, indeholde oplysninger om forhold vedr. kapitel 8 – Byggeret og kapitel 20 – ubebyggede arealer

 1. Fuldmagt fra ejer:

Fuldmagten kan skrives som et papirdokument, der indscannes og vedhæftes. Fuldmagten kan også indsendes elektronisk via Byg og Miljø, hvor ansøger anmoder ejer om en digital underskrift via systemets funktioner hertil. Er ejer og ansøger samme person, er det ikke nødvendigt med yderligere underskrifter. Hvis en ejendom ejes af en ejerforening, skal ejerforeningens tegningsberettede person eller personer underskrive fuldmagten.

 1. Projektbeskrivelse:
  En prosa-tekst, hvor det beskrives, hvad der søges byggetilladelse til. Ønsker du at søge dispensation fra bygningsreglementet eller fra f.eks. en lokalplan, skal dette beskrives i ansøgningen.

 

 1. Redegørelse for brandklasse og konstruktionsklasse:

Reglerne for indplacering i konstruktionsklasse findes i BR18, kap. 26.

Reglerne for indplacering i brandklasse findes i BR18, kap. 27.

Reglerne for konstruktioner og brandforhold i bygninger er komplicerede. Er du ikke inde i reglerne for disse emner, kan det være en god ide at kontakte en privat byggerådgiver for hjælp til dette.

 

 1. Projekt- og starterklæringer:
  Hvis projektet indplaceres i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4, kræves der sagsbehandling af en certificeret statiker, som skal indsende en starterklæring og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse mv., inden der kan meddeles byggetilladelse.

Hvis projektet indplaceres i brandklasse 2, 3 eller 4, kræves der sagsbehandling af en certificeret brandrådgiver, som skal indsende en starterklæring og dokumentation for indplacering i brandklasse mv., inden der kan meddeles byggetilladelse.

Du finder en liste over alle certificerede rådgivere i Danmark her

Hvis byggeriet er brand- og/eller konstruktionsklasse 1, skal der redegøres herfor, herunder hvordan præ-accepterede løsninger overholdes

 

 1. Angivelse i ansøgningen af, hvilke tekniske kapitler sagen er omfattet af:
  Alt efter hvilken bygning der er tale om, kan det være forskelligt, hvilke kapitler sagen er omfattet af. Inden byggetilladelse skal ansøger i BygOgMiljø have markeret alle de kapitler i ansøgningen, som er relevante for det pågældende byggeri.

Tekniske kapitler er tekniske forhold ud over brand og konstruktioner, eks. ventilation, adgangsforhold, bygningens indretning mv. Disse tekniske forhold skal først dokumenteres ved sagens afslutning.

Der er kommet nye regler pr. 1. januar 2023 om udarbejdelse af LCA-beregninger (livscyklus vurdering) for alle NYE bygninger, der er omfattet af kravet om energirammeberegning, altså opvarmede bygninger

Processen for sagsbehandling af ansøgning om byggetilladelse

Når kommunen har modtaget ovenstående, kan sagsbehandlingen begynde.

Når man søger byggetilladelse til erhvervsbyggeri, er der mange forskellige faktorer, der kan spille ind på sagen. I byggesagen skal det sikres, at anden lovgivning overholdes. Det skal derfor undersøges, om det, du søger tilladelse til, f.eks. kræver:

 • Miljøgodkendelse
 • Udledningstilladelse til udledning af proces spildevand
 • Anmeldelse af autoværksted efter autoværkstedsbekendtgørelsen
 • 8-tilladelse efter jordforureningsloven (hvis der er mistanke om, eller registreret jordforurening)
 • Tilladelse efter vejloven
 • Tilladelse til forsinkelse af regnvand fra befæstede arealer
 • Tilladelse efter beredskabsloven
 • Lokalplanpligt
 • Landzonetilladelse
 • Dispensation fra skovbyggelinje, åbyggelinje, eller andre naturinteresser og fredninger

 

Har du spørgsmål, eller vil du booke en halv times forhåndsdialog, så kontakt team erhverv på tlf. 76 81 25 62

Processen efter byggetilladelse

Jf. BR18, meddeles der byggetilladelse på baggrund af et foreløbigt projektmateriale. Dette gøres for at skære ned i den tid, ansøger skal bruge på at projektere sit byggeri, inden der kan meddeles byggetilladelse.

Forhold ud over byggeret, brand, konstruktioner og ubebyggede arealer (parkering og opholdsarealer), skal først dokumenteres ved færdigmelding.

Når der er meddelt byggetilladelse, kan du således fortsætte din detailprojektering, samtidig med at byggeriets opstart kan forberedes.

Det vil dog altid være en god ide at have færdigprojekteret byggeriet, før du opstarter byggearbejdet, så du er sikker på, at der ikke sker uforudsete ændringer undervejs.

Ved afslutning af byggeriet skal der indsendes en færdigmelding. Der skal nu fremsendes den tekniske dokumentation for byggeriet, som viser, at byggeloven, bygningsreglementet og byggetilladelsen er overholdt.

De tekniske kapitler kan være:

Kap. 2. Adgangsforhold (§ 48 - § 62)

Kap. 3. Affaldssystemer (§ 63 - § 68)

Kap. 4. Afløb (§ 69 - § 81)

Kap. 5. Brand (§ 82 - § 158)

Kap. 6. Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)

Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)

Kap. 9. Bygningens indretning (§ 196 - § 241)

Kap. 10. Elevatorelevator (§ 242 - § 249)

Kap. 11. Energiforbrug (§ 250 - § 298)

Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)

Kap. 13. Forurening (§ 329 - § 333)

Kap. 14. Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)

Kap. 15. Konstruktioner (§ 340 - § 357)

Kap. 16. Legepladser mv. (§ 358 - § 367)

Kap. 17. Lydforhold (§ 368 - § 376)

Kap. 18. Lys og udsyn (§ 377 - § 384)

Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)

Kap. 21. Vand (§ 403 - § 419)

Kap. 22. Udluftning (§ 420 - § 452)

Du underskriver inden færdigmelding to erklæringer om, at byggeriet dels er opført iht. Byggeloven, bygningsreglementet og byggetilladelsen, og dels at man har indsendt den relevante tekniske dokumentation til sagen.

Samtidig indsendes dokumentation for byggeriets overholdelse af de tekniske kapitler i Bygningsreglement 2018.

Bemærk, at der fra 1. januar 2023 er kommet nye regler under kap. 11 om udarbejdelse af LCA-beregninger (livscyklus vurdering) for alle NYE bygninger, der er omfattet af kravet om energirammeberegning, altså opvarmede bygninger. Om- og tilbygninger er ikke omfattet af kravet. LCA-beregningen indsendes som teknisk dokumentation ved færdigmelding.

Er sagen omfattet af brug af certificeret brandrådgiver og/eller certificeret statiker, skal der indsendes sluterklæring med dokumentation fra den eller de relevante rådgivere.

Ibrugtagning af byggeriet efter byggetilladelse

Inden du må tage byggeriet i brug, skal du have en ibrugtagningstilladelse. Denne udstedes i byggesagen, når al relevant dokumentation er modtaget. I første omgang gennemgår kommunen den modtagne tekniske dokumentation på et overordnet plan.

Efter der er meddelt ibrugtagningstilladelse, skal kommunen udtage 10 pct. af sagerne til en mere detaljeret gennemgang af den fremsendte tekniske dokumentation. Findes der fejl eller mangler i det modtagne materiale, skal der indledes en lovliggørelsessag.

Bliver din sag udtrukket til stikprøvekontrol, vil du/bygningsejer få besked om dette senest en måned efter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse. Stikprøvesagerne udtages tilfældigt.

 • Hvor finder jeg det digitale byggesagsarkiv?

  Sådan bruger du arkivet:

  Du kan nu finde ejendommen ved at søge på adressen via menuerne Vejnavn og Husnummer (Har du brug for det, kan du også søge på matrikelnumre og ejendomsnumre)

  Klik på knappen Find, når du har fundet den ønskede adresse

  Du kan nu se en oversigt over de byggesager, der er tilknyttet ejendommen. Alle byggesagerne er i PDF-formatet.

  Digitale byggearkiv

 • Hvilken dokumentation skal jeg bruge for at ansøge?

  En byggetilladelse efter BR18 gives på baggrund af et foreløbigt projektmateriale, hvor den tekniske dokumentation skal fremsendes inden ibrugtagning.

  Det anbefales, at der bookes tid med en byggesagsbehandler til et forhåndsdialogmøde, inden der søges byggetilladelse. Vi tilbyder 1/2 times gratis forhåndsdialog.

  For at søge en byggetilladelse skal du indsende flg. oplysninger:

  Situationsplan

  • Alle bygningerne på ejendommen med angivelse af placering på grunden
  • Ejendommens skel
  • Parkeringspladser og udendørsopholdsarealer på ejendommen

  Plantegning

  • Plantegning med angivelse af mål bygningens indretning

  Facadetegning

  • Facader med angivelse af bygningens højder

  Snittegning

  • Snittegning med angivelse af bygningens konstruktioner og rumhøjder

  Brand

  • Situationsplan
  • Brandplan

  Brandklasse

  • Dokumentation for indplacering i brandklasse. 

   Konstruktionsklasse

  • A1-konstruktionsgrundlag
  • B1-statisk projektredegørelse

   

 • Hvornår kan jeg forvente en byggetilladelse?

  Sagsbehandlingstider for byggetilladelser

  Sagsbehandlingstiden ved et erhvervsbyggeri afhænger i første omgang af, hvor fyldestgørende projektmaterialet er, dernæst af byggeriets type og kompleksitet.

  Derfor varierer sagsbehandlingstiden meget.

  Du er meget velkommen til at kontakte din sagsbehandler, så du kan få oplyst den forventede sagsbehandlingstid for dit projekt.

   

 • Hvad koster det at søge en byggetilladelse?

  Se alle priserne for behandling af byggesager her.

  Du har mulighed for 30 minutters gratis forhåndsdialog - herefter er

  • Prisen for øvrig byggesagsbehandling afregnes efter timepris på 775,-kr./time.
  • Prisen for simple konstruktioner er en fast pris på 1175,-kr. Den faste pris er op til 50 m2 for en tilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.

  Ovenstående priser træder i kraft pr. 1. januar 2024 og erstatter tidligere vedtagne gebyrvedtægter.

  Vejledende priser for byggetilladelser

  Prisen for en byggetilladelse beregnes efter den medgået tid som byggesagsbehandleren skal bruge på sagsbehandling af projektet. 

  Prisen afhænger derfor af, hvor kompleks projektet er, og hvor godt det er dokumenteret og opfylder krav i lokalplaner og byggelovgivning.

  Byggetilladelser for erhvervsbyggerier svinger meget afhængig af type og kompleksitet, og kan tidligst vurderes når projektet er fuld oplyst.

 • Hvilke planer gælder der, hvor jeg skal søge

  Når du søger via Byg & Miljø, kan du se undervejs, hvad der gælder for din grund eller ejendom.

  Du kan finde alle lokalplaner her.

  Du kan læse kommuneplanen her.

   

   

 • Hvordan finder jeg servitutter på ejendommen?

 • Hvordan skal jeg søge dispensation?

  Hvis byggeriet kræver dispensation skal der sendes en begrundet ansøgning om dispensation.

  Det er din pligt som ejer at søge de nødvendige dispensationer. Det er også din pligt at undersøge, om du skal søge dispensation.

 • Parkeringsfonden – når du ikke kan løse parkeringskravene på egen grund

  Som det fremgår af vedtægten for parkeringsfonden herunder, er der mulighed for at indbetale til p-fonden og derved opnå dispensation fra supplerende krav til parkering i forbindelse med en byggesag.

  Dette er ofte nødvendigt i den indre by, hvor der ikke er plads nok i baggårdene til supplerende parkering (f.eks. når du bygger til eller laver flere boliger).

   

  • Beløbet er et engangsbeløb og skal betales til kommunen inden der kan gives byggetilladelse.
  • Pengene i fonden bruges af kommunen til f.eks. at bygge p-huse (men du får ikke din egen p-plads for pengene).
  • Beløbet for én parkeringsplads er indeksreguleret og koster i 2017 ca. 87.000 kroner.
  • På linket herunder kan du i vedtægten se et kort over den del af Vejle hvor p-fonden er et muligt alternativ til parkering på egen grund.

   

  Åbn vedtægten for parkeringsfonden

   

 • Kan jeg fritages for byggeskadeforsikring?

  Selvbygger

  Hvis du er selvbygger og selv skal bo i boligen, kan du fritages for byggeskadeforsikring.

  Ved opførelse af flere boliger kan du kun fritages ved den bolig, du selv skal bo i.

  Udlejningsejendomme

  Ved opførelse af ejendomme som skal udlejes kan du fritages for byggeskadeforsikring ved at udfylde en tro og love erklæring. 

  Inden ibrugtagning skal der tinglyses en deklaration om, at ejendommen bruges til udlejning i 10 år fra ibrugtagningstidspunkt

   

 

 

Sidst opdateret: