Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er det affald, der bliver produceret i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, og som kan være uhygiejnisk, uæstetisk og være forbundet med en særlig smitterisiko.

Hvis du udelukkende har klinisk risikoaffald i form af skærende og stikkende genstande, må du aflevere det på genbrugspladsen, hvis det er pakket i de særlige kanylebokse, som hører til ordningen for klinisk risikoaffald i Vejle Kommune. Du skal aflevere boksene til personalet på genbrugspladsen på hverdage indenfor genbrugspladsens åbningstid. Du må ikke bare stille dem fra dig. Husk at lave en elektronisk indberetning. 

 

Affaldets karakter gør, at der gælder særlige regler for, hvordan du skal pakke og opbevare affaldet, og hvordan det skal destrueres. 

Der findes tre grupper af klinisk risikoaffald:

 1. Skærende og stikkende genstande
 2. Smitteførende affald
 3. Vævsaffald  

Skærende og stikkende genstande er f.eks.:

 • Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, der kan penetrere hud.
 • Reagensglas, skår o.l., der indeholder blod, pus eller rester af vævsvæske.
 • Laboratorieglasvarer forurenet med blod, pus, vævsvæsker (f.eks. hæmoglobinkuvetter, hårrør, pipetter og glasskår).

Skærende og stikkende genstande skal opbevares i de særlige kanylebokse, som bliver brugt i Vejle Kommunes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. 

Hvis du løber tør for kanylebokse, er du velkommen til at hente nye på genbrugspladsen.

Smitteførende affald er f.eks.:

 • Petriskåle o.l., som indeholder levende bakterier-, virus- eller svampekulturer.
 • Drænflasker o.l. med blod, pus eller vævs-væsker, som ikke kan udtømmes før bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret.
 • Meget vådt engangsmateriale (som vil dryppe, hvis det sammenpresset), hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, eksempelvis forbindinger, afdækninger, operationsservietter.
 • Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer.
 • Affald fra patienter, som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommens smittemåde gør, at risikoen ved håndtering må anses for minimal.
 • Rester af ikke-dræbt vaccine.

Vævsaffald er f.eks.:

 • Moderkager
 • Aborter
 • Vævsprøver, herunder også vævsprøver i formalin
 • Amputerede legemsdele


Klinisk risikoaffald er omfattet af EAK-koderne 18 01 00 – 18 02 08 i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald.  For nærmere uddybning af definitionerne for klinisk risikoaffald henvises i øvrigt til vejledning nr. 4 1998 fra Miljøstyrelsen om håndtering af klinisk risikoaffald.

Ordningen for klinisk risikoaffald er beskrevet i Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald §13.

 • Hvem er omfattet af ordningen for klinisk risikoaffald?

  Følgende faggrupper producerer typisk klinisk risikoaffald:

  • Læger
  • Tandlæger
  • Plejecentre
  • Hjemmeplejen
  • Behandlings- og plejeinstitutioner
  • Skønheds- og hudplejer
  • Fodterapeuter
  • Tatovører og piercere
  • Dyrlæger
  • Hospitaler
  • Fødeklinikker
  • Laboratorier
  • Landbrug med dyrehold, hvor ordningen især retter sig mod kanyler og skalpeller, men ikke mod kadavere

   

 • Hvordan fungerer ordningen for klinisk risikoaffald?

  Enhver virksomhed og institution, der producerer klinisk risikoaffald, har pligt til at tilmelde sig ordningen.

  Klinisk risikoaffald må ikke blandes med andet erhvervsaffald. Det skal afleveres efter behov - mindst én gang om året.


  Det er AffaldGenbrug, Vejle Kommune, der administrerer ordningen, men indsamling og behandling af affaldet, samt fakturering af gebyrer for ordningen, er overdraget til Stena Miljø A/S på baggrund af en licitation.

  Ordningen for klinisk risikoaffald er en kombineret hente- og bringeordning.

  Henteordningen:

  Ved henteordningen bliver det kliniske risikoaffald hentet på virksomhedens adresse med faste intervaller.

  Stena Miljø A/S bestemmer i samarbejde med din virksomhed, hvor tit det kliniske risikoaffald skal hentes. Det afhænger blandt andet af mængderne og af de hygiejniske forhold på stedet. Hvis AffaldGenbrug skønner, at det er nødvendigt, kan vi ændre intervallet mellem indsamlingerne.

  De typiske intervaller for afhentning af klinisk risikoaffald er: 

  En afhentning hver 14. dag
  En afhentning hver måned
  En afhentning hver 2. måned 

  Kontakt Stena Miljø, hvis der er behov for ekstra afhentninger ud over de faste intervaller.

  Virksomheder, der udelukkende har klinisk risikoaffald i form af kanyler, stikkende og skærende genstande, kan vælge at anvende henteordningen uden faste intervaller. Kontakt Stena Miljø, når du gerne vil ha' hentet de stikkende og skærende genstande. Ring i god tid - og mindst 14 dage før den ønskede afhentning.

   

 • Hvordan tilmelder jeg min virksomhed til ordningen?

  Du tilmelder din virksomhed til ordningen for klinisk risikoaffald ved at sende en mail med følgende oplysninger: Virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer samt P-nummer. Send mailen til affaldgenbrug@vejle.dk  

 • Hvad koster ordningen?

  Gebyr for klinisk risikoaffald afregnes direkte med Vejle Kommunes indsamler. Priserne reguleres efter Danmarks Statistik, 3. kvartals indeks beregnet for lastvognskørsel. 

Sidst opdateret: 25. februar 2020