Hvad dækker gebyrerne?

Bliv klogere på, hvad de forskellige gebyrer dækker, og om de gælder for din virksomhed eller forening

Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale administrationsgebyr samt jordgebyr. Virksomheden skal betale gebyrerne for hver produktionsenhed (P-nummer), som er registreret i CVR. Gebyrerne er lovpligtige og bliver opkrævet en gang om året.

Administrationsgebyr

Administrationsgebyret er ens for alle og opkræves hos alle gebyrpligtige virksomheder som et gennemsnitsgebyr.

Gebyret dækker udgifter til information, planlægning, administration af affaldslovgivning, udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, indsamling og registrering af affaldsdata, konkrete anvisninger samt besvarelse af henvendelser om affald fra virksomheder.

Gebyret opkræves direkte hos virksomheden på baggrund af oplysninger i CVR.

Jordgebyr
Jordgebyret er ens for alle og opkræves hos alle gebyrpligtige virksomheder som et gennemsnitsgebyr, uanset om der bliver flyttet jord fra ejendommen eller ej.

Hvis du har spørgsmål vedrørende jordgebyret, så send en mail til: jordflytning@vejle.dk

Dagrenovationsgebyr
Gebyret dækker udgifter i forbindelse med indsamling og behandling af dagrenovationslignende affald, og gebyret afhænger af, hvor mange skraldespande, virksomheden har, hvor store de er og hvor ofte, de bliver tømt.

Virksomheder, som har tilmeldt sig dagrenovationsordningen med et CVR-nummer, opkræves gebyr for dagrenovation sammen med administrationsgebyret. Virksomheder som ikke er tilmeldt ordningen med et cvr-nummer, bliver opkrævet dagrenovationsgebyr hos grundejeren via ejendomsskatten.

Genbrugspladsgebyr
Gebyret dækker udgifter til håndtering og afsætning af affald modtaget på genbrugspladserne. Gebyret betales hver gang virksomheden benytter genbrugspladsen, og forudsætter at virksomheden er tilmeldt G'Bizz ordningen.

Læs mere om G'Bizz ordningen.

Administrationsgebyr for olie- og benzinudskillere og sandfang
Dette gebyr skal betales af tilmeldte brugere af ordningen. Gebyret dækker udarbejdelse af regulativ og udbudsmateriale, samt den løbende administration af tømningsordningen.
Alle olieudskillere, benzinudskillere og sandfang skal tømmes og kontrolleres mindst en gang om året. Herudover betales der et tømningsgebyr direkte til indsamleren.

Gebyr for klinisk risikoaffald
Dette gebyr skal betales af brugere af ordningen og dækker rådgivning, afhentning, behandling af affaldet mv. Gebyret betales direkte til indsamleren.

 • Hvordan modtager min virksomhed opkrævningen af affaldsgebyrer?

  Når vi skriver til dig vedrørende din virksomhed, sender vi til virksomhedens digitale postkasse. 

  Det betyder, at så snart du har et CVR-nummer - hvad enten det er til en virksomhed eller en forening - skal du modtage post fra offentlige myndigheder som Digital Post.

 • Er min virksomhed automatisk fritaget fra digital post, hvis jeg er selv er fritaget?

  Så snart du har et CVR-nummer - hvad enten det er til en virksomhed eller en forening - skal du modtage post fra offentlige myndigheder som Digital Post. Det gælder også, selv om du som privatperson er fritaget fra at modtage Digital Post. De to ting har nemlig ikke noget med hinanden at gøre.

 • Kan min virksomhed eller forening blive fritaget for digital post fra AffaldGenbrug?

  Din virksomhed eller forening kan kun i ganske særlige tilfælde fritages fra at modtage post fra det offentlige som Digital Post. 

  Her kan kan du læse om, hvad der skal til, for at din virksomhed eller forening kan blive fritaget. 

 • Hvordan bestiller jeg en Medarbejder signatur (NemID til virksomheder)

  Du bestiller din medarbejder signatur direkte på: www.medarbejdersignatur.dk 

 • Hvad skal jeg betale, hvis min virksomhed er startet op i år?

  Hvis du har tilmeldt din virksomhed til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter 1. januar i år, bliver du ikke automatisk opkrævet affaldsgebyrer i år.

  Hvis du benytter en kommunal affaldsordning, skal virksomheden betale for ordningen samt administrationsgebyr. Henvendelse om tilmelding til henholdsvis dagrenovationsordningen og genbrugspladserne skal ske på tlf. 76 81 28 00.

 • Min virksomhed er flyttet til en anden kommune inden 1. januar i opkrævningsåret, skal jeg så betale?

  Vejle Kommune skal opkræve Administrationsgebyr og jordgebyr ved de virksomheder, der er registreret i CVR som beliggende i kommunen pr. 1. januar i opkrævningsåret.

  Hvis du er flyttet fra Vejle Kommune inden 1. januar i opkrævningsåret, og modtager en regning fra Vejle Kommune, er det fordi din virksomhed stod registreret i CVR 1. januar i opkrævningsåret. Hvis du over for kommunen kan dokumentere, at du har rettet henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om flytning af din virksomhed inden 1. januar i opkrævningsåret, vil kommunen kunne fritage din virksomhed for administrationsgebyr det pågældende år.

  Du kan ændre dine oplysninger på www.virk.dk.

  Vær opmærksom på de særlige regler for betaling for brug af dagrenovationsordningen og genbrugspladsordningen.

 • Hvorfor skal min branche betale affaldsgebyrer?

  Det fremgår affaldsbekendtgørelsen, hvilke brancher som skal opkræves, og hvilke brancher, som automatisk fritages. Listen er fastlagt ud fra branchernes aktiviteter og antal ansatte, samt en vurdering af, hvor der generelt frembringes affald. 

 • Hvor får AffaldGenbrug oplysningerne om min virksomhed?

  AffaldGenbrug henter oplysninger om virksomhederne fra Det centrale virksomhedsregister CVR. Oplysningerne trækkes pr. 1. januar i opkrævningsåret, så dataene er så opdaterede som overhovedet muligt. Se dine oplysninger på www.data.virk.dk

  Virksomheden skal selv indberette og opdatere oplysninger om virksomheden. Det gælder både branchekode, p-nummer, navneændring, adresseændring samt eventuel lukning af virksomheden. Det er derfor en god idé at opdatere oplysningerne i CVR mindst en gang om året. Du kan ændre virksomhedens oplysninger i CVR på www.virk.dk

 • Jeg har intet affald, hvorfor skal jeg så betale?

  De fleste virksomheder har på et eller andet tidspunkt noget affald. Det kan for eksempel være: papir, tidsskrifter, regnskaber, el-pærer, emballage, kontorartikler, batterier eller andet.

  Der er dog nogle få virksomheder, der kan blive fritaget. Det gælder f.eks. virksomheder, der er inaktive hele året på grund af sygdom, afvikling eller lignende, og som ikke bruger nogle af de kommunale affaldsordninger. For at blive fritaget, skal der søges om det. Ansøgning foretages digitalt.

 • Jeg får hentet affald af en privat vognmand/transportør. Skal jeg så betale affaldsgebyrer?

  Alle virksomheder er som udgangspunkt omfattet af administrationsgebyret for erhvervsaffald.

  Gebyret dækker udgifter til information, planlægning, administration af affaldslovgivning, udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, indsamling og registrering af affaldsdata, konkrete anvisninger samt besvarelse af henvendelser om affald. Herunder også de opgaver, som kommunen har i forbindelse med den private aktørs affaldshåndtering.

  Som aktiv virksomhed er virksomheden således omfattet af kommunens administrationsgebyr for erhvervsaffald uanset, om virksomheden benytter kommunens affaldsordninger.

Kontakt AffaldGenbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00
 • Telefontid
 • Mandag-torsdag 8-15.00
 • Fredag 8-14

E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-torsdag 8-15.30
 • Fredag 8-15

Sidst opdateret: 20. april 2018