Farligt affald er det affald, som i følge Vejle Kommunes grænseværdier for miljøfarlige stoffer er kategoriseret farligt.

Grænseværdier for miljøfarligt affald
Vejle Kommunes grænseværdier for miljøfarlige stoffer.

* Stofferne mærket med* er omfattet af summeringsreglerne for HP 14 ”Økotoks” gældende fra 5. juli 2018. Hvis koncentrationen af de enkelte stoffer er mellem 1.000 og 2.500 ppm, skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2.500 ppm, er det farligt affald.
** Eventuelt nyttiggørelse, jf. restproduktbekendtgørelsens § 16, jf. Bilag 3, med et maksimalt indhold af PCB op til 2,0 ppm (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest) skal anmeldes til kommunen fire uger før anvendelsen.
*** Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for Krom total og Krom III i henhold til ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) og CLP (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier), men Sjællandsnetværket for bygge- og anlægsaffald benytter denne grænseværdi indtil videre.
**** Der er ikke en fast PAH total grænseværdi, da der er forskellige værdier for forskellige PAH-forbindelser.
***** Asbest klassificeres kun som farligt affald, hvis det er støvenden og det ikke er muligt at emballager det i støv tæt emballage.
****** Der er følgende grænseværdier for farligt affald for de enkelte cyanidforbindelser: For Ca(CN)2, HCN og Cd(CN)2 er grænsen 2.500 mg/kg. (forbindelserne er omfattet af summeringsreglerne, se ”*”). Grænseværdien for HCN Ni(CN)2 er 1.000 mg/kg.

Har du spørgsmål om farligt affald, er du meget velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig godt videre.

Sidst opdateret: