Få et overblik over hvordan du håndterer dit byggeaffald før nedrivning af en bygning.

Inden nedrivning

Du skal foretage anmeldelse til Vejle Kommune senest 14 dage før, du går i gang med projektet. Vejle Kommune skal acceptere din anmeldelse, før arbejdet kan påbegyndes. Du skal anmelde.

 • hvis du samlet set skaber mere end 1 ton affald i forbindelse med dit bygge- eller anlægsprojekt
 • hvis du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Hvis din anmeldelse er mangelfuld, er du ikke garanteret at få en accept indenfor 14 dage, derfor anbefaler vi, at du anmelder så hurtigt som muligt.

Det er bygherres ansvar, at affaldet bliver anmeldt.

Hvad er en anmeldelse af byggeaffald?

I en anmelde af byggeaffald skal du bl.a. oplyse:

 • bygherres kontakt info
 • eventulle entreprenørs kontakt info
 • ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
 • byggeår og eventuelle renoverings år
 • de forventede affaldsmængder og –typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner
 • modtager af affaldet eller en angivelse af hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på sammen matrikel, påtænkes nyttiggjort

For at Vejle kommune kan sørge for, at byggematerialer bortskaffes korrekt, er det vigtigt at være sikker på, at materialerne ikke indeholder problematiske stoffer. Derfor skal du fortage en lovpligtig screening og evt. en kortlægning inden du anmelder dit affald. Screeningerne skal vedlægges i din anmeldes.   

For hurtigere sagsbehandling er det en fordel at vedlægge billeder af bygning i din anmeldes.  

Når din anmeldes er færdigbehandlet og accepteret, sender vi e-mail til de aftagere vi henviser affaldet til. Når de har modtaget dit affald, sender de en kvittering tilbage til os, og din byggeaffaldssag bliver afsluttet. 

Obs. Bygherren skal løbende ajourføre anmeldelsen via den digitale selvbetjening, hvis der under nedrivningsarbejdet, renoveringsarbejdet eller vedligeholdelsesarbejdet fremkommer nye oplysninger, der ikke er uvæsentlige, herunder ny viden om forekomsten og koncentrationen af problematiske stoffer, eller at anden modtager af affaldet benyttes.

Screening for problematiske stoffer

Inden du anmelder dit bygge affald, skal du foretage en screening for problematiske stoffer. Husk at vedlægge screeningen i din anmeldelse. 

Herudover skal du som hovedregel tage prøver for følgende stoffer:

 • PCB
 • Klorparaffiner
 • Bly
 • Cadmium
 • Chrom
 • Kobber
 • Nikkel
 • Zink
 • Kviksølv
 • PAH (Tjærestoffer)

Hvis du ved din screening finder det sandsynligt, at nogle af de ovenstående stoffer findes i bygningen, skal du lave en kortlægning.

 

Kortlægning af problematiske stoffer  

Vejle Kommune anbefaler, at du kontakter en sagkyndig på området til at hjælpe med kortlægningen

Kortlægning skal indeholde:

 • Hvem har udført kortlægning
 • Hvornår er den udført
 • Forekomst og koncentration af problematiske stoffer
 • Placeringen af materialer med problematiske
 • Kortlægningsrapport med resultater af analyser af repræsentative prøver
 • Hvordan materialer indeholdende problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og håndterer  
 • Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.

 • Hvornår skal jeg anmelde byggeaffald?

  Du skal foretage anmeldelse:

  • hvis du samlet set skaber mere end 1 ton affald i forbindelse med dit bygge- eller anlægsprojekt (og det gør man let)hvis dit bygge- eller anlægsprojektet omfatter mere end 10 kvm. Det gælder uanset hvor meget, affaldet vejer.  
  • Hvis dit bygge- eller anlægsprojekt er omfattet af anmeldelsespligten - og hvis dit projekt omfatter en bygning, der er opført eller ombygget i perioden 1950 - 1977 - skal du desuden altid foretage en PCB screening
 • Hvornår skal jeg anmelde mit byggeprojekt?

  Du skal anmelde dit byggeprojekt senest 14 dage før, du går i gang med projektet.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: