Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald

§1. Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Vejle Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§2. Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§3. Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.

Ud over affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgørelsen og miljøbeskyttelseslovens definitioner anvendes i dette regulativ følgende definitioner:

 • Affaldsbærende enhed: Enhver transportenhed, der benyttes ved aflevering af affald f.eks. varebil, personbil, trailer, cykel eller til fods. Hvis f.eks. en bil med trailer transporterer affald i både bil og trailer, vil dette blive betragtet som to affaldsbærende enheder.

§4. Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§5. Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

§6. Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§7. Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8. Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Klima-, Natur- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik & Miljø, Vejle Kommune, til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Ordningerne i dette regulativ forvaltes på kommunalbestyrelsens vegne af Ressourcer & Genbrug, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.

§9. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 27-02-2023. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald af 4. april 2016.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14-12-2022.


Borgmester, Jens Ejner Christensen 

Formand for Klima, Natur- og Miljøudvalget, Søren Peschardt

§10. Ordning for husholdningslignende affald

§10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald

Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i
sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger.

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Ved restaffald forstås affald, der ikke er omfattet af andre etablerede indsamlings- eller anvisningsordninger, dvs. affald, som ikke er genanvendeligt, ikke er farligt eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digitale sorteringsguide.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen er frivillig for alle virksomheder i Vejle Kommune.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for restaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsindsamling.

Ved virksomheder indsamles restaffald i den todelte beholder til dagrenovation.

Sorteringen skal følge de af Ressource & Genbrug, Vejle Kommune påsatte piktogrammer på den enkelte beholder.

Restaffald skal opsamles i poser, som anskaffes af virksomheden. Poserne skal lukkes, inden de lægges i beholderen.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger.

Der opkræves gebyr efter opstillet beholdervolumen og tømmefrekvens, jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

§10.4 Beholdere

Det påhviler virksomheden at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.
Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Der anvendes i udgangspunktet rumopdelte beholdere i forskellige størrelser.

Der må ikke ændres på beholderens konstruktion.

Affaldsbeholderen må kun anvendes til husholdningslegende restaffald og skal benyttes efter Vejle kommunes anvisninger, blandt andet i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholderne. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således, at der ved (særlig) vanskeligt tilgængelige ejendomme, kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne.

Låg-i-låg

Hvis det giver problemer, at beholderen skal stå med håndtagene udad, og derfor åbne i modsatte retning, kan der tilkøbes låg-i-låg løsning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Låget leveres, monteres og ejes af Vejle Kommune. Bestillingen foretages via Vejle Kommunes hjemmeside.

Skader og bortkommen beholder

Beholdere som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Virksomheden er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet, sådan at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

Ved tvivl er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter nødvendige beholderkapacitet på en ejendom.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømmefrekvens, således at overfyldning undgås.

Hvor der regelmæssigt opstår større mængder husholdningslignede restaffald, der ikke kan rummes i beholderen, skal kapaciteten tilpasses behovet, hvis virksomheden fortsat ønsker at benytte den kommunale ordning.

Ekstratømning

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan virksomheden bestille ekstratømning af de opstillede beholdere mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv. Bestilling af ekstratømning kan kun foretages af ejer eller ejendommens administrator. Det kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning.

§10.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling.

Beholderen skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Virksomheder kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads op til 60 meter inde på grunden. Det er kun muligt, at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Virksomheden skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Virksomheden skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der minimum være 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes, uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning.

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning, og kravene til tilkørselsveje, derudover skal renovationsbilen kan kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer, at sikre tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer og, at der om nødvendig er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges, hvis der tømmes med en mindre renovationsbil.

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn, således at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage, eller at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer, at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressource & Genbrug, Vejle kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af restaffaldet kan ske forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og ulykker.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast, og tømning derved vanskeliggøres.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

Emballering af affaldet

Restaffald skal emballeres i poser. Poserne skal være lukkede og tætte, når de lægges i beholderen.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Virksomheden er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

§10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald

For husstande og virksomheder tilmeldt helårsrenovation tømmes beholderen hver 14. dag, på en fast tømmedag, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

For sommerhuse, der er tilmeldt sommerhusrenovation, tømmes beholderen i perioden 1. april til 30. september hver 14. dag, på en fast tømmedag, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv. Resten af året tømmes beholderen hver 4. uge.
Sommerhuse, der er tilmeldt sommerhusrenovation, kan mod ekstrabetaling få tømt ugentligt eller hver 14. dag i oktober måned.

For kolonihaver tømmes beholderen i perioden 1. april til 30. september hver 14. dag, på en fast tømmedag, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

Tømmekalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på Vejle Kommunes hjemmeside.

Vær opmærksom ved ændring af tømmedag henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er virksomhedens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.
Du kan tilmelde dig Vejle Kommunes sms-ordning via den digitale selvbetjeningsløsning.

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning.

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på Vejle Kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

§10.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Det er virksomhedens ejer, der er ansvarlig for til- og afmelding.

Til- og afmelding kan kun foretages af virksomhedens ejer eller af dennes administrator.

Det påhviler virksomheden at meddele kommunalbestyrelsen, såfremt der sker ændringer, der kan medføre en regulering af pålignede gebyrer, herunder en forøgelse eller reduktion af affaldsbeholdervolumen, fraflytning, nedlæggelse eller lignende af lejemål/virksomheden.

Regulering af renovationsgebyret som følge af ændringer i løbet af året sker, når beholderen opstilles/afhentes.

Ændring og afhentning af opstillede beholdere foretages af kommunalbestyrelsen mod betaling af gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

§11. Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald.

§11.1 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder, herunder virksomheder beliggende i kommunen, virksomheder beliggende i øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder. Du finder ordningen her.  

§11.2 Adgang til genbrugspladserne

Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til plads[-en eller -erne] i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer. Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges.

Virksomheder må aflevere affald på genbrugspladserne, der i karakter svarer til husholdningsaffald dog undtaget husholdningslignende restaffald og madaffald.

Forud for benyttelse af genbrugspladsen skal virksomhederne være tilmeldt genbrugspladsordningen. Der skal, ved hvert besøg, betales pr. affaldsbærende enhed, jf. §3. Alle CVR-registrerede biler bliver registreret med kamera, når de kører ind på en af Vejle Kommunens genbrugspladser.

Alle gulpladebiler skal betale for adgang på genbrugspladserne. Vejle Kommune tillader ikke svinkeærinder på genbrugspladserne. Undtaget er dog biler, der kan fremvise frikøbsbillet fra skat. Det er virksomhedens ansvar at kontakte personalet.

Benyttes papegøjepladebiler kontaktes personalet, hvis det er privat affald. Benyttes en papegøjepladebil udelukkende til privatkørsel på Vejle Kommunes genbrugspladser, kan bilen fritages, ved at kontakte personalet eller. hvis der udfyldes en ”Tro og love erklæring” på Vejle Kommunens hjemmeside.

Virksomheder, der benytter privatbil, skal kontakte Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, inden de gør brug af genbrugspladserne første gang.

Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

Tilmelding, registrering og betaling for besøg på genbrugspladserne foregår elektronisk. Det er virksomhedens eget ansvar at framelde det enkelte køretøj fra ordningen.

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugspladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en påmonteret trailer.

§11.3 Sortering på genbrugspladserne

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[- en eller -erne] skal der efter affaldsaktørbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads [-en eller -erne].

På genbrugspladserne kan virksomheden aflevere sorteret affald. Der kan afleveres de affaldstyper, der på det givne tidspunkt, kan modtages på genbrugspladserne.

Der kan ikke afleveres husholdningslignede restaffald eller madaffald på genbrugspladserne, medmindre kommunalbestyrelsen har udstedt en konkret anvisning.

Affald, der ikke kan modtages på Vejle Kommunes genbrugspladser på grund af mængde eller art, kan anvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af pladspersonalet.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt. Konstateres der forsøg på klunsning, kan der indgives politianmeldelse for tyveri.

Der kan gælde særlige regler og begrænsninger for modtagelse af udvalgte affaldsfraktioner, hvor anden lovgivning eller arbejdsmiljøregler begrunder det, f.eks. asbestaffald, PCB-holdigt affald, bildele, olietanke, elektronikaffald, farligt affald m.m.

Vejle Kommune kan opkræve særgebyrer for dokumenterede ekstraomkostninger i forbindelse med håndtering af affald, der ikke er behandlet i overensstemmelse med retningslinjerne (ordensreglementet, genbrugspladspersonalets anvisninger og den til enhver tid gældende lovgivning). Det kan f.eks. være udgifter til oprydning, merudgifter i forbindelse med behandling af fejlsorteret affald m.m.

§11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugsplads[-en eller -erne]. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det modtagne farlige affald.

Farligt affald holdes adskilt fra det øvrige affald og afregnes særskilt efter en særlig pris, jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

Ren jord op til 1 m3 kan afleveres på Vejle Kommunes genbrugspladser. Ved større mængder ren jord eller ved forurenet jord, henvises til Vejle Kommunes regulativ for jord.

§12. Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald er f.eks.:

 • Organiske, halogenfrie forbindelser
 • Organiske forbindelser
 • Tungmetalholdigt affald
 • Klinisk risikoaffald jf. §13
 • Medicinaffald
 • Støvende asbest, herunder asbeststøv (fibre), filtre, bløde lofts- og vægplader, samt brudte, beskadigede eller bearbejdede tagplader indeholdende asbest
 • Affald fra tømningsordning for olie- og benzinudskillere jf. §18

I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen, om et stof eller en genstand er omfattet af ovenstående definition på farligt affald.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald er en anvisningsordning og en henteordning for virksomheder.

Henteordning

Virksomheder som har ikke genanvendeligt farligt affald, der i art og mængde svare til en husholdning. Kan frivillige deltage i den kommunale henteordning af røde kasse. Ordningen er bekrevet i Vejle Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Anvisningsordning

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres til en godkendt indsamlings- virksomhed/modtageanlæg for farligt affald, som kan findes i det nationale affaldsregister.

Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå i sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig vis.
Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Opbevaringen skal følge retningslinjerne:

Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.

Der kan stilles krav til, at beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder:

Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås.

Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.

Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.

Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på Vejle Kommunes genbrugspladser. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst én gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

§13. Ordning for klinisk risikoaffald

§13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er omfattet af EAK-koderne 18 01 00–18 02 08, jf. affaldsbekendtgørelsens
bilag 2.

Ved klinisk risikoaffald forstås:

 • Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling samt i forbindelse med behandling af dyr
 • Affald fra patienter, som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommen gør, at risikoen ved håndtering må anses for minimal
 • Smitteførende affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr
 • Vævsaffald, der defineres som alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, hvor ugenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde, eller hvor den stikkende/væskeholdige karakter af vævet udgør en potentiel risiko ved bortskaffelse.

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder alle virksomheder i Vejle Kommune, som frembringer klinisk risikoaffald, herunder eksempelvis hospitaler, fødeklinikker, laboratorier, plejecentre (ikke private boliger), behandlings- og plejeinstitutioner, klinikker og praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, skønheds- og hudplejer, dyrlæger, tatovører, piercere, akupunktører, fodterapeuter og landbrug med dyrehold.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for klinisk risikoaffald er en indsamlingsordning etableret som en kombineret hente- og bringeordning.

Klinisk risikoaffald skal holdes adskilt fra det øvrige erhvervsaffald.

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog mindst én gang årligt.

Henteordning er en anvisningsordning

Virksomheder med klinisk risikoaffald kan være tilsluttet henteordningen, hvor affaldet afhentes på virksomhedens adresse med faste intervaller. Afregning for afhentning og kanylebokse foregår direkte mellem virksomheden og renovatøren.

Afhentningshyppigheden fastsættes ud fra en vurdering af mængder og hygiejniske forhold på opsamlingsstedet. Afhentningshyppigheden fastsættes af kommunalbestyrelsen. Hvis der er behov for ekstra afhentninger ud over de faste intervaller, kan dette bestilles. Virksomheder, der alene har klinisk risikoaffald i form af skærende og stikkende genstande, kan anvende henteordningen uden faste intervaller ved en ringeordning forudsat, at der foretages afhentning mindst én gang årligt.

Bringeordning

Virksomheder, der alene har klinisk risikoaffald i form af skærende og stikkende genstande, kan ved egen foranstaltning aflevere dette i kanylebokse på Vejle Kommunes genbrugspladser. Skærende og stikkende genstande kan kun afleveres på genbrugspladserne, hvis det er emballeret i kommunalbestyrelsens anviste eller leverede kanylebokse. Kanyleboksen udleveres på genbrugspladserne, men betalingen skal ske til kommunes renovatør. Der betales for brug af genbrugspladen i jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at undgå ophobning hos den enkelte virksomhed meddele påbud om regelmæssig/hyppigere aflevering af klinisk risikoaffald. Afregning for deltagelse i ordningen sker direkte mellem den affaldsproducerende virksomhed og renovatøren.

§13.4 Opsamlingsmateriel

Klinisk risikoaffald skal opsamles i det af kommunalbestyrelsen udleverede eller anviste opsamlingsmateriel.

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinjer:

 • Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i de af kommunalbestyrelsen leverede eller anviste egnede brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet
 • Smitteførende affald i øvrigt opsamles på produktionsstedet i den af kommunalbestyrelsen leverede eller anviste emballage. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet
 • Vævsaffald, som med henblik på en tilstrækkelig forbrænding, skal indsamles særskilt og opsamles i den af kommunalbestyrelsen leverede eller anviste emballage. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

I tilfælde hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker en om-emballering af det kliniske risikoaffald.

Virksomheden har ansvaret for, at klinisk risikoaffald er emballeret korrekt i den endelige yderemballage.

§13.5 Opbevaring af klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald skal til enhver tid opbevares miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold og fare for mennesker og dyr.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

§13.6 Tilmelding

Enhver virksomhed i Vejle Kommune, der producerer klinisk risikoaffald, jf. §13.1, har pligt til at benytte ordningen og er selv ansvarlig for at sikre sig, at man er tilmeldt indsamlingsordningen (bringe- eller henteordning) for klinisk risikoaffald. Tilmelding skal ske ved henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Virksomheden kan søge fritagelse fra benyttelsespligten, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Virksomheden skal forevise kopi af en aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle klinisk risikoaffald eller dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle klinisk risikoaffald.

§14. Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

Ikke-genanvendeligt PVC-affald er affald af PVC, hvor der endnu ikke er fundet behandlingsanlæg, som kan genanvende affaldet.

Ved ikke-genanvendeligt PVC-affald forstås f.eks.:

 • Gulv- og vægbeklædning af vinyl, ventilations-, vand- og luftslanger
 • Tagfolie
 • Kraftige presenninger
 • Gummimåtter

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der frembringer affald af ikke- genanvendeligt PVC.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ikke-genanvendeligt PVC-affald anvises af kommunalbestyrelsen til aflevering på en af kommunens genbrugspladser, på RessourceCenter Vejle eller til deponering på Deponi Syd (Måde). Virksomheden skal ved aflevering af affald til deponering på et deponeringsanlæg udlevere oplysninger om affaldsfraktion (EAK-kode) og affaldstype samt producent.

Deponeringsanlæg/forbehandlingsanlæg:

RessourceCenter Vejle
Voervej 12
7120 Vejle Øst
Tlf. 76812800

og

Deponi Syd,
Mådevej 93
6705 Esbjerg
Tlf. 79727082

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem den affaldsproducerende virksomhed og modtageanlæg/indsamler/transportør.

§15. Ordning for forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Forbrændingsegnet affald er affald, der ikke er omfattet af kravene om frasortering til genanvendelse, specialbehandling eller deponi og som har en positiv brændværdi.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der frembringer forbrændingsegnet affald.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for forbrændingsegnet affald er en anvisningsordning.

Forbrændingsegnet affald anvises af kommunalbestyrelsen til aflevering på kommunens genbrugspladser, på RessourceCenter Vejle eller til forbrænding hos Energnist (Kolding), jf. nedenstående.

Forbrændingsegnet affald fra tidligere Give, Jelling og Vejle Kommuner anvises til aflevering på RessourceCenter Vejle.

Forbrændingsegnet affald fra tidligere Børkop og Egtved Kommuner anvises til aflevering hos Energnist (Kolding). Modtagekrav og priser kan findes på Energnists hjemmeside.

Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene til stort eller småt rest efter sortering eller ikke kan modtages uden foregående behandling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for forbrændingsegnet affald.

Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere forbrændingsegnet affald til forudgående behandling, herunder neddeling eller lignende på anlæg, der er godkendt hertil.

Imprægneret træ

Trykimprægneret træ, som f.eks. træ imprægneret med krom, arsen eller kobber og som efter en konkret vurdering af kommunalbestyrelsen ikke kan materiale-nyttiggøres og ikke skal deponeres, kan anvises til forbrænding. Trykimprægneret træ anvises til RessourceCenter Vejle eller kommunens genbrugspladser.

Virksomheder kan jf. affaldsbekendtgørelsen eksportere kildesorteret erhvervsaffald egnet til materiale-nyttiggørelse til et anlæg beliggende i udlandet i overensstemmelse med reglerne i forordning 1013/2006 (Transportforordningen) og bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Affald til forbrænding anvises til følgende anlæg jf. ovenstående. Modtagekrav for Energist oplyses på deres hjemmeside.

Modtagekrav for RessourceCenter Veje findes herunder:

RessourceCenter Vejle
Voervej 12
7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Modtagevilkår, rest efter sortering under 1 meter:

 • Fast affald med enkeltdele på max. 70 x 70 cm i sidelængde
 • Kompakte dele med tværsnit på max. 20 cm x 20 cm eller Ø25
 • Stykker af gulvtæpper på max. 2 m2
 • Stykker af plast, papir eller stof på max. 25 m2 og max. 15 meters længde
 • Oprullede baner af plast, papir eller stof i max. 15 meters længde og max. 20 cm bredde.

Modtagevilkår, Rest efter sortering over 1 meter:

Rest efter sortering over 1 meter er forbrændingsegnet affald, der kræver neddeling inden forbrænding.
Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem modtageanlæg og den affaldsproducerende virksomhed/indsamler/transportør.

Afbrænding

Kommunalbestyrelsen tillader, at gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter mv. afbrænder eget haveaffald, parkaffald, hugstaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt fra 1. december til 1. marts.
Kommunalbestyrelsen tillader afbrænding af halm, halmstakke og lignende, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Kommunalbestyrelsen tillader endvidere afbrænding af hugstaffald, kvas og lignende affald fra skovbrug, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift fra 1. december til 1. marts.

Fra 2. marts til 30. november skal der søge tilladelse via Vejle Kommunes hjemmeside.

Al afbrænding skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. og beredskabsstyrelsen vejledninger og retningslinjer.

§16 Ordning for deponeringsegnet affald

§16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Affald til deponering er affald, der ikke kan eller må brændes, og som ikke er omfattet af kravet om frasortering til genanvendelse.

Ved deponeringsegnet affald forstås f.eks.:

 • Ikke forbrændingsegnet affald, f.eks. ikke-genanvendeligt PVC
 • Andet affald, der ikke kan/må genanvendes eller brændes, f.eks. tungmetalforurenet affald.


§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, som frembringer affald til deponering.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:

 • Affald i flydende form, dog ikke slam.
 • Affald, som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 3.
 • Klinisk risikoaffald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 18.
 • Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter.
 • Ituskårne dæk.
 • Affald, der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget. Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder
andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag om grundlæggende
karakterisering af affald i deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar, at
sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.

Udtagning af prøver i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og
overensstemmelsestestning skal udføres efter en prøvetagningsplan, som affaldsproducenten
er forpligtet til at udarbejde i overensstemmelse med DS/EN 14899.

Prøvetagningsplanen skal udarbejdes af en person med fornøden kompetence, jf. bilag om
testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i
deponeringsbekendtgørelsen.

Prøvetageren skal være akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025 eller
personcertificeret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024, jf. bilag om testning i forbindelse med
grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.

Testning og kemiske analyser i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og
overensstemmelsestestning af en affaldstype samt analyser, der udføres som led i
grundvandsmoniteringen og i de øvrige kontrol- og overvågningsprocedurer, skal udføres af
akkrediterede laboratorier eller af ikke-akkrediterede laboratorier godkendt af
tilsynsmyndigheden.

Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes og dermed foretager testningen, skal
deponeringsanlægget dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at det pågældende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, ligesom deponeringsanlægget skal dokumentere, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringssystem.

Affald til deponering anvises af kommunalbestyrelsen til miljøgodkendt deponi, specialdepot eller på en af kommunens genbrugspladser jf. nedenstående. Modtagekrav oplyses af modtageanlæggene.

Affald til deponering anvises af kommunalbestyrelsen til en af følgende 3 steder:

 • Deponi Syd i Måde, Mådevej 93, 6705 Esbjerg, tlf. 50 80 00 98.
 • RessourceCenter Vejle, Voervej 12 7120 Vejle Øst, tlf. 76 81 28 00.
 • En af Vejle Kommunes øvrige genbrugspladser

Virksomheden skal ved aflevering af affald til deponering på et deponeringsanlæg aflevere en affaldsdeklaration med oplysninger om affaldsfraktion (EAK-kode) og affaldstype samt producent.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem den affaldsproducerende virksomhed/transportør/indsamler og modtageanlægget.

16.4 Øvrige ordninger

Asbestholdigt affald kan afhentes ved kilden, i overensstemmelse med §21.
Deponiaffald afleveres gennem genbrugspladsordningen i overensstemmelse med §11.

§17. Ordning for tømning af olie- og benzinudskilleranlæg

§17.1 Hvad er tømning af olie- og benzinudskilleranlæg og sandfang

Affald fra olie- og benzinudskiller og sandfang er afløbsvand forurenet med ikke-genanvendeligt olie, sand og/eller slam, som regelmæssigt opsuges fra virksomhedens olie og benzinudskiller samt sandfang.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der ejer eller bruger et olie- og benzinudskilleranlæg eller sandfang. Der kan søges om dispensation ved kommunalbestyrelsen.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Olie- og benzinudskilleranlæg og sandfang skal efterses/tømmes efter behov dog mindst én gang årligt. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om hyppigere eftersyn/tømning.

Olie- og benzinudskillere og sandfang skal bundtømmes efter behov dog minimum hvert tredje år. Når der foretages bundtømning, skal der altid samtidig foretages tilsyn. Ved tømning af olie- og benzinudskilleranlæg og sandfang, skal tømningsstedet kunne tilkøres direkte.

Affaldsproducenten skal på kommunalbestyrelsens forlangende kunne dokumentere tømninger i form af tømningsrapporter fra det pågældende tømningsfirma.

Enhver bruger af et olie- og benzinudskilleranlæg og sandfang er forpligtiget til at rette henvendelse til Vejle Kommune, når anlægget nedlægges. Kommunalbestyrelsen gennemfører afmeldingen til den kommunale tømningsordning, ligesom kommunalbestyrelsen foranlediger bundtømning af hele udskilleranlægget.

Brugere af ordningen opkræves et særskilt administrationsgebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

Afregningen for tømningen sker direkte mellem tømningsvirksomheden og ejer eller bruger af olie- og benzinudskilleranlæg og sandfang efter den med kommunalbestyrelsen aftalte takst.

17.4 Tilmelding

Enhver bruger eller ejer af et olie- og benzinudskilleranlæg og sandfang er forpligtiget til at tilmelde sig ordningen for tømning af olie- og benzinudskilleranlæg og sandfang.

Tilmeldingen skal ske ved henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Virksomheden kan søge om fritagelse fra benyttelsespligten, jf. affaldsbekendtgørelsen, hvis virksomheden godtgør, at eftersyn og tømning håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.

§18. Ordning for bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse

§18.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse

Bygge- og anlægsaffald er affald der er opstået i forbindelse med nybyggeri, renoveringsopgaver, nedrivninger eller anlægsarbejder, og som ikke er egnet til materiale-nyttiggørelse.

Ved bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materiale-nyttiggørelse forstås f.eks.:

 • Imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres.
 • PCB-holdigt affald
 • Bly-holdigt affald
 • Ikke genanvendeligt PVC
 • Asbestholdigt affald
 • Eternit
 • Tjære, sod, rester af maling og lak
 • Termoruder, der ikke er egnet til genanvendelse

Bygge- og anlægsaffald som ikke er egnet til materiale-nyttiggørelse anvises til behandling.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der frembringer bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materiale-nyttiggørelse. Ordningen gælder desuden for virksomheder beliggende uden for Vejle Kommune, der har udført opgaver på ejendomme i Vejle Kommune, hvor virksomheden producerer bygge- og anlægsaffald, jf. §18.1.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen omfatter affald, som opstår i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt eller som frasorteres i forbindelse med håndteringen af affaldet.

PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

PCB-holdigt affald skal frasorteres til særlig behandling og holdes adskilt fra andet affald.

Byggeaffald forurenet med PCB med et indhold større end 50 mg/kg er farligt affald og skal håndteres som sådant, jf. affaldsbekendtgørelsen. Der henvises til §12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

Byggeaffald forurenet med PCB med et indhold på 0,1-50 mg/kg skal bortskaffes efter anvisning fra Vejle Kommune. Hvis der i dette regulativs gyldighedsperiode ved bekendtgørelse eller lov fastsættes en fast grænseværdi for, hvornår bygge- og anlægsaffald kan betragtes som ikke forurenet med PCB, ændres den nedre grænse på 0,1 mg/kg. i denne bestemmelse i overensstemmelse med en sådan ny grænseværdi.

Inden byggearbejdet påbegyndes, skal bygherren i henhold til affaldsbekendtgørelsen indgive en skriftlig anmeldelse.

Tungmetalholdigt affald

Bygge- og anlægsaffald forurenet med tungmetaller skal frasorteres til særlig behandling og holdes adskilt fra andet affald. Bygge og anlægsaffald forurenet med tungmetaller med højere koncentrationer end grænseværdierne for bygge- og anlægsaffald, skal enten håndteres som farligt eller forurenet affald jf. kommunalbestyrelsens grænseværdier for bygge- og anlægsaffald.

Hvis det er farligt affald henvises der til §12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.
Hvis det er forurenet affald, skal det deponeres eller forbrændes afhængig af affaldets egenskaber. Der henvises til §16 Ordning for deponeringsegnet affald og §15 Ordning for forbrændingsegnet affald.

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald

For asbestholdigt bygge- og anlægsaffald henvises til §20.

§19. Ordning for genanvendeligt affald fra virksomheder

§19.1 Hvad er genanvendeligt affald fra virksomheder

Kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, omfatter det genanvendelige affald som f.eks. mad, pap, papir, plast, metal, mad- og drikkekartoner og haveaffald.

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald, der i art og mængde svarer til en husstand, kan tilmelde sig indsamlingsordningen.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Henteordningen for det genanvendelige affald omfattes af ordningerne for det genanvendelige affald, som er beskrevet nærmere i ”Regulativ for husholdningsaffald i Vejle Kommune”.

§19.4 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Virksomheden er ansvarlig for til- og framelding af ordningerne.
Gebyr for ordningerne er et årligt gebyr, som opkræves jf. Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

§20 Ordning for asbestaffald

§20.1 Hvad er asbestaffald

Ved asbestaffald forstås støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald.

Asbestaffald opstår som regel i forbindelse med renovering og nedrivning af ældre bygninger, og findes i bygge- og isoleringsmaterialer.

Asbestholdigt affald kan være:

 • Asbestholdige bølgeplader til tag- og vægbeklædning
 • Eternitplader til loft- og vægbeklædning
 • Tag af skiffereternit
 • Teknisk isolering
 • Rør og aftrækskanaler

Opfej, støvsugerposer, beskyttelsesdragter og andet støvende materialer, der fremkommer ved arbejde med asbestholdigt affald, skal også bortskaffes som asbest.

Eternitplader uden asbest, der afleveres gennem kommunale ordninger, skal også afleveres som asbestaffald.

Asbestholdigt affald, der indeholder miljøfarlige stoffer over grænseværdien for farligt affald, er ikke omfattet af denne ordning.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Asbestholdigt affald skal udsorteres med henblik på deponering.

Ordningen for asbestholdigt affald har to ordninger for bortskaffelse.

 • En indsamlingsordning som henteordning
 • En anvisningsordning

Asbestholdigt affald skal holdes adskilt fra øvrigt bygge- og anlægsaffald.

Grundejer eller, i dennes fravær, den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 3 om grundlæggende karakterisering af affald og bilag 7 om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen.

§20.4 Henteordning

For at affaldet kan afhentes, skal det emballeres i dertil indrettet Big Bags, som kan købes på en af Vejle kommunens genbrugspladser.

Før bestilling skal grundejer/bygherre sikre, at Big Bags er klargjort til afhentning med kranbil i overensstemmelse med vejledningen for brug af henteordning for asbestaffald.

Før der kan bestilles afhentning, skal affaldet, jf. §18 bygge og anlægsaffald være anmeldt på Vejle Kommunens selvbetjeningsløsning.

Grundejeren eller bygherre skal bestille afhentning af fyldte Big Bags på Vejle Kommunens selvbetjeningsløsning.

Støvende asbestaffald skal befugtes og være tæt emballeret før det lægges i Big Bag.

Vognmanden kan afvise at medtage en Big Bag, hvis den er defekt, ikke forsvarligt lukket, ikke er korrekt pakket, at kørevejen ikke er farbar for større køretøjer eller andre forhold som umuliggør en sikker transport.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en Big Bag ikke kan afhentes.

Omkostninger for benyttelse af ordningen fremgår af Vejle Kommunens gebyrblad for erhverv.

§20.5 Anvisningsordning

Virksomheder/bygherre, som ikke ønsker eller kan benytte henteordningen, kan få anvist sit asbestholdige affald.

Asbestaffald anvises til:

Deponi Syd, Grindsted
Ribe Landevej 6
7200 Grindsted

Ved aflevering af asbestaffald til deponering skal affaldstransportøren aflevere en affaldsdeklaration, med oplysninger om affaldsfraktionen (EAK-kode), affaldstype, producent og et unikt løbenummer fra anvisningsbrevet.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem grundejer/indsamler og modtageanlægget.

§20.6 Øvrige ordninger

Mindre mængder asbestaffald kan afleveres på genbrugspladsordningen i overensstemmelse med §11. Der må kun afleveres 50 kg asbestaffald om dagen.

Støvende asbestaffald er farligt affald, og skal være dobbelt emballeret i plast og lukket med tape, før det kan afleveres på genbrugspladsen.

Asbestholdigt affald, der indeholder miljøfarlige stoffer over grænseværdien for farligt affald, kan anvises af Vejle Kommune til destruktion.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: