§1. Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Vejle Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§2. Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§3. Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

Ud over Affaldsbekendtgørelsens definitioner anvendes i dette regulativ følgende definitioner:

Affaldsbærende enhed: Enhver transportenhed, der benyttes ved aflevering af affald f.eks. varebil, personbil, trailer, cykel eller til fods. Hvis f.eks. en bil med trailer transporterer affald i både bil og trailer, vil dette blive betragtet som to affaldsbærende enheder.

§4. Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§5. Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Vejle Kommunes hjemmeside.

§6. Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§7. Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

§8. Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Natur- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik & Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Ordningerne i dette regulativ forvaltes på kommunalbestyrelsens vegne af AffaldGenbrug, Teknik & Miljø.

§9. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft 4. april 2016. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald af 27. juni 2013.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk].

 

Borgmester                                                                   Formand for Natur- og Miljøudvalget

Arne Sigtenbjerggaard                                                 Søren Peschardt

§10. Ordning for dagrenovationslignende affald

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

Organisk affald er ikke omfattet af ordningen. Virksomheden har pligt til at udsortere, inden restaffaldet bortskaffes ved brug af denne ordning.

Genanvendeligt affald (f.eks. papir, glas, plast og metal) er ikke omfattet af ordningen. Virksomheden har pligt til at udsortere disse fraktioner til genanvendelse, inden restaffaldet bortskaffes ved brug af denne ordning.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Dagrenovationsordningen er en indsamlingsordning etableret som en henteordning. Virksomheder, som ønsker at benytte ordningen, skal selv tilmelde sig, jf. §10.10.

Dagrenovationslignende affald skal opsamles i poser, som anskaffes af virksomheden. Poserne skal lukkes, inden de lægges i beholderne til dagrenovationslignende affald.

Der opkræves gebyr efter opstillet beholdervolumen og tømningsfrekvens, jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

§10.4 Beholdere

Det påhviler virksomheder, der benytter ordningen, at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen fastsatte beholdere til dagrenovation.

Beholdere leveres af og tilhører Vejle Kommune.

Beholderen må kun anvendes til dagrenovationslignende affald, jf. §10.1.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden.

Virksomheden er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at andet opsamlingsmateriel kan benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at mobilsugsystemer eller andre faste afhentningssystemer kan benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Det på ejendommen/virksomheden nødvendige antal beholdere fastsættes af kommunalbestyrelsen i samråd med virksomheden.

Virksomheder, som er beliggende på samme adresse som virksomhedsejerens husstand, og hvor der alene frembringes dagrenovationslignende affald i art og omfang, der kan rummes i husstandens affaldsordninger, kan have fælles ordning med husholdningen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt jf. §10.7.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – forlange, at beholderkapacitet og/eller tømningsfrekvens ændres, således at overfyldning undgås, hvis virksomheden fortsat ønsker at benytte den kommunale ordning.

Ved periodevis forekommende ekstra affald kan virksomheden bestille ekstra tømning af det opstillede materiel mod betaling.

Til periodevis forekommende ekstra affald kan virksomheden købe et sækkemærke til at sætte på en klar sæk. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømningsdagen. Sækkene medtages ved den førstkommende ordinære tømning af beholderen.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte andre metoder for afhentning af periodevis forekommende ekstra affald f.eks. sækkemærker, sms-løsning eller lign.

Hvor der regelmæssigt opstår større mængder dagrenovationslignende affald, der ikke kan rummes i beholderen, skal kapaciteten tilpasses behovet, hvis virksomheden fortsat ønsker at benytte den kommunale ordning.

§10.6 Anbringelse af beholdere

På tømningsdagen skal beholderen til dagrenovationslignende affald være placeret i skel, tættest muligt på udgang fra grunden.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej.

Ved samlede bebyggelser, håndværkerbyer mv. anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er placeret korrekt.

Virksomheden kan mod betaling få tømt beholderen fra standplads inde på grunden. Opstår der tvivl om placering af beholderen for standpladsafhentning anvises beholderplaceringen af kommunalbestyrelsen.

Virksomheden skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømningstidspunktet. Beholderen og dennes håndtag skal være frit tilgængeligt.

Virksomheden skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne og gruses i glat føre.

Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af det dagrenovationslignende affald kan foretages forsvarligt uden risiko for arbejdsskader og -ulykker. Såfremt adgangsvej og standplads ikke indrettes jævnfør ovenstående, vil affaldet ikke kunne afhentes ved ordinær tømning.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, foranledige beholderen afhentet inde på grunden mod ekstra betaling.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Dagrenovationslignende affald skal emballeres i poser, som anskaffes af virksomheden. Poserne skal være lukkede og tætte, når de lægges i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande må ikke lægges i beholderen.

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af det dagrenovationslignende affald kan foretages forsvarligt, uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Den løbende renholdelse af beholderne påhviler virksomheden. Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort.

Ved manglende renholdelse og efter forudgående skriftligt varsel kan tømning af beholderen afvises, uden at der sker fradrag i renovationsgebyret.

§10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald

Beholdere tømmes ugentlig eller hver anden uge (afhængig af den valgte tømningsfrekvens) på en fast ugedag.

Tømning sker på hverdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, som han afhenter den. Det er virksomhedens ansvar at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger af tømningsdag og -tidspunkt. Ændringerne meddeles elektronisk f.eks. ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af dagrenovationslignende affald f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen i stedet anvise affaldet opsamlet

i sække for efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidige opstillede fællescontainere i nærområdet eller på genbrugspladserne i kommunen, uden der sker fradrag i renovationsgebyret.

§10.10 Tilmelding/afmelding

 Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Virksomheden er ansvarlig for til- og afmelding.

Det påhviler virksomheden, at meddele kommunalbestyrelsen, såfremt der sker ændringer, der kan medføre en regulering af pålignede gebyrer, herunder en forøgelse eller reduktion af affaldsbeholdervolumen, fraflytning, nedlæggelse eller lignende af lejemål.

Regulering af dagrenovationsgebyret, som følge af ændringer i løbet af året sker, når beholderen opstilles/afhentes.

Ændring og afhentning af opstillede beholdere foretages af kommunalbestyrelsen mod betaling af gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

§11. Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald.

§11.1 Hvem gælder ordningen for

 Ordningen gælder for alle virksomheder, herunder virksomheder beliggende i kommunen, virksomheder beliggende i øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder, som tilmelder sig G’Bizz-ordningen. Ordningen er beskrevet på www.affaldgenbrug.vejle.dk.

Kun virksomheder, som er tilmeldt G-Bizz-ordningen i Vejle Kommune, har adgang til kommunens genbrugspladser.

§11.2 Adgang til genbrugspladserne

Virksomhederne må aflevere affald på genbrugspladserne, der i karakter svarer til husholdningsaffald - dog undtaget dagrenovationslignende affald.

Forud for benyttelse af genbrugspladsen skal virksomhederne være tilmeldt genbrugspladsordningen. Der skal betales pr. affaldsbærende enhed, jf. §3, ved hvert besøg.

Betaling skal ske i henhold til Vejle Kommunes gebyrblad for erhverv.

Tilmelding, registrering og betaling for besøg på genbrugspladserne foregår elektronisk. Det er virksomhedens eget ansvar at framelde sig ordningen.

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugspladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

§11.3 Sortering på genbrugspladserne

På genbrugspladserne kan virksomheden aflevere sorteret affald. Der kan afleveres de affaldstyper, der på det givne tidspunkt kan modtages på genbrugspladserne.

Der kan ikke afleveres dagrenovationslignende affald, dog undtaget efter konkret anvisning fra kommunalbestyrelsen jf. §10.9.

Affald, der ikke kan modtages på Vejle Kommunes genbrugspladser på grund af mængde eller art, kan anvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt. Konstateres der forsøg på klunsning, kan der indgives politianmeldelse for tyveri.

Der kan gælde særlige regler og begrænsninger for modtagelse af udvalgte affaldsfraktioner, hvor anden lovgivning eller arbejdsmiljøregler begrunder det f.eks. asbestaffald, PCB-holdigt affald, bildele, olietanke, elektronikaffald m.m.

Ren jord op til 1 m3 kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Ved større mængder ren jord eller ved forurenet jord henvises til Vejle Kommunes regulativ for jord. Regulativ for jord er tilgængelig på www.vejle.dk

Vejle Kommune kan opkræve særgebyrer for dokumenterede ekstra omkostninger i forbindelse med håndtering af affald, der ikke er behandlet i overensstemmelse med retningslinjerne (ordensreglementet, genbrugspladspersonalets anvisninger samt den til enhver tid gældende lovgivning). F.eks. udgifter til oprydning, merudgifter i forbindelse med behandling af fejlsorteret affald m.m.

§11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige affald.

Farligt affald holdes adskilt fra det øvrige affald og afregnes særskilt efter en særlig pris, som fremgår af Vejle kommunes gebyrblad.

For at aflevere farligt affald skal affaldsproducenten medbringe et forud udfyldt skema med oplysning om navn på virksomheden, affaldsmængder og fraktioner (EAK-koder). Skemaet er tilgængeligt på Vejle Kommunes hjemmeside (www.affaldgenbrug.vejle.dk) under erhverv.

§12. Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald er f.eks.:

 • Organiske, halogenholdige forbindelser. Organiske, halogenfrie forbindelser.
 • Organiske forbindelser.
 • Olieaffald (som ikke er omfattet af Affaldsregisteret). Tungmetalholdigt affald.
 • Klinisk risikoaffald (se §13).
 • Støvende asbest, herunder asbeststøv (fibre), filtre, bløde lofts- og vægplader, samt brudte, beskadigede eller bearbejdede tagplader indeholdende asbest.
 • PCB-holdigt affald. Bly-holdigt affald.
 • Affald fra tømningsordning for olie- og benzinudskillere (se §18).

I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen, om et stof eller en genstand er omfattet af ovenstående definition på farligt affald.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald er en anvisningsordning for virksomheder, hvor alt ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres til en godkendt indsamlings- virksomhed/modtageanlæg for farligt affald.

Vejle Kommune anviser affaldet i forhold til affaldets egenskaber til indsamlings- virksomheder/modtageanlæg for farligt affald.

Den til enhver tid gældende liste over indsamlingsvirksomheder/modtageanlæg, som Vejle Kommune anviser til, er tilgængelig på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk

Anmeldelsespligt

Virksomheder, som producerer farligt affald, skal ved nyetablering eller ved væsentlige ændringer af affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Skema til anmeldelse af farligt affald er tilgængelig på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk.

Klassificering, emballering, opbevaring og håndtering

På Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk findes Vejle Kommunes retningslinjer for

”Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier.

Transportør af ikke-genanvendeligt farligt affald

Såfremt en virksomhed ønsker at benytte en transportør til ikke-genanvendeligt farligt affald, skal denne transportør fremgå af affaldsregistret.

Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer farligt affald, samt forhandlere og mæglere af farligt affald i Vejle Kommune, som ikke skal indberette til Affaldsdatasystemet, skal føre register over transporteret mængde og type af farligt affald (EAK-kode), producenten af det farlige affald samt afleveringssted. Registrets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 3 år.

Olieaffald skal i det væsentligste håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst én gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

§13. Ordning for klinisk risikoaffald

§13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er omfattet af EAK-koderne 18 01 00–18 02 08, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2.

Ved klinisk risikoaffald forstås:

 • Skærende og stikkende genstande som har været brugt i patientpleje eller behandling samt i forbindelse med behandling af dyr.
 • Affald fra patienter, som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommen gør, at risikoen ved håndtering må anses for minimal.
 • Smitteførende affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr.
 • Vævsaffald, der defineres som alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, hvor ugenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde, eller hvor den stikkende/væskeholdige karakter af vævet udgør en potentiel risiko ved bortskaffelse.

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder alle virksomheder i Vejle Kommune, som frembringer klinisk risikoaffald, herunder eksempelvis hospitaler, fødeklinikker, laboratorier, plejecentre (ikke private boliger), behandlings- og plejeinstitutioner, kliniker og praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, skønheds- og hudplejer, dyrlæger, tatovører, piercere, akupunktører, fodterapeuter, landbrug med dyrehold.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for klinisk risikoaffald er en indsamlingsordning etableret som en kombineret hente- og bringeordning.

Klinisk risiko affald skal holdes adskilt fra det øvrige erhvervsaffald.

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog mindst én gang årligt.

Har du brug for hjælp til at finde en godkendt indsamlingsvirksomhed eller et godkendt modtageanlæg, kan du kontakte Byggesag & Industrimiljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, tlf. 76 81 25 63, mail: industrimiljo@vejle.dk

Henteordning

Virksomheder med klinisk risikoaffald skal være tilsluttet henteordningen, hvor affaldet afhentes på virksomhedens adresse med faste intervaller.

Afhentningshyppigheden fastsættes ud fra en vurdering af mængder og hygiejniske forhold på opsamlingsstedet. Afhentningshyppigheden fastsættes af kommunalbestyrelsen. Hvis der er behov for ekstra afhentninger ud over de faste intervaller, kan dette bestilles. Virksomheder, der alene har klinisk risikoaffald i form af skærende og stikkende genstande, kan anvende henteordningen uden faste intervaller ved en ringeordning forudsat, at der foretages afhentning mindst én gang årligt.

Bringeordning

Virksomheder der alene har klinisk risikoaffald i form af skærende og stikkende genstande, kan ved egen foranstaltning aflevere dette i kanylebokse på kommunens genbrugspladser. Skærende og stikkende genstande kan kun afleveres på genbrugspladserne, hvis det er emballeret i kommunalbestyrelsens anviste eller leverede kanylebokse.

Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at undgå ophobning hos den enkelte virksomhed, meddele påbud om regelmæssig/hyppigere aflevering af klinisk risikoaffald. Afregning for deltagelse i ordningen sker direkte mellem den affaldsproducerende virksomhed og entreprenøren.

§13.4 Opsamlingsmateriel

Klinisk risikoaffald skal opsamles i det af kommunalbestyrelsen udleverede eller anviste opsamlingsmateriel.

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinjer:

 • Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i de af kommunalbestyrelsen leveret eller anviste egnede brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Smitteførende affald i øvrigt opsamles på produktionsstedet i den af kommunalbestyrelsen leveret eller anviste emballage. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Vævsaffald, som med henblik på en tilstrækkelig forbrænding, skal indsamles særskilt og opsamles i den af kommunalbestyrelsen leveret eller anviste emballage. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Virksomheden har ansvaret for, at klinisk risikoaffald er emballeret korrekt i den endelige yderemballage.

§13.5 Opbevaring af klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald skal til enhver tid opbevares miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold og fare for mennesker og dyr.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

§13.6 Tilmelding

Enhver virksomhed i Vejle Kommune, der producerer klinisk risikoaffald, jf. §13.1, har pligt til at benytte ordningen og er selv ansvarlig for at sikre sig, at man er tilmeldt indsamlingsordningen (bringe- eller henteordning) for klinisk risikoaffald. Tilmelding skal ske ved henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Virksomheden kan søge fritagelse fra benyttelsespligten, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Virksomheden skal forevise kopi af en aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle klinisk risikoaffald, eller dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle klinisk risikoaffald.

§14. Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

Ikke-genanvendeligt PVC-affald er affald af PVC, hvor der endnu ikke er fundet behandlingsanlæg, som kan genanvende affaldet.

Ved ikke-genanvendeligt PVC-affald forstås f.eks.:

 • Gulv- og vægbeklædning af vinyl
 • Ventilations, vand- og luftslanger
 • Tagfolie
 • Kraftige presenninger
 • Gummimåtter

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der frembringer affald af ikke- genanvendeligt PVC.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ikke-genanvendeligt PVC-affald anvises af kommunalbestyrelsen til aflevering på en af kommunens genbrugspladser, på Genbrugsterminalen i Vejle eller til deponering på Deponi Syd (Grindsted Affalds- og Genbrugscenter). Virksomheden skal ved aflevering af affald til deponering på et deponeringsanlæg udlevere oplysninger om affaldsfraktion (EAK-kode) og affaldstype samt producent.

Deponeringsanlæg/forbehandlingsanlæg:
Genbrugsterminalen
Vestre Engvej 70
7100 Vejle
Tlf. 76812800

og

Deponi Syd, Grindsted Affalds- og Genbrugscenter
Ribe Landevej 6
7200 Grindsted
Tlf. 79727082

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem den affaldsproducerende virksomhed og modtageanlæg/indsamler/transportør.

§15. Ordning for forbrændingsegnet affald

§15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Forbrændingsegnet affald er affald, der ikke er omfattet af kravene om frasortering til genanvendelse, specialbehandling eller deponi, og som har en positiv brændværdi.

Ved forbrændingsegnet affald forstås f.eks.:

 • Udefinerbart plast samt kompositmaterialer sammensat af plast og andre materialer Ikke-genanvendelige sammensatte materialer
 • Ikke-genanvendeligt produktionsspild
 • Ikke-genanvendeligt pap og papir, f.eks. pap og papir, der er coatede, tilsmudsede eller armerede
 • Brændbart inventar f.eks. gulvtæpper, madrasser og møbler m.m.

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til forbrænding:

PVC-affald f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning

Tungmetalbelastet affald f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger. Affald som ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der frembringer forbrændingsegnet affald.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for forbrændingsegnet affald er en anvisningsordning.

Forbrændingsegnet affald anvises af kommunalbestyrelsen til aflevering på kommunens genbrugspladser, på Genbrugsterminalen i Vejle, eller til forbrænding hos Energnist (Kolding), jf. nedenstående.

Forbrændingsegnet affald fra tidligere Give, Jelling og Vejle Kommuner anvises til aflevering på Genbrugsterminalen.

Forbrændingsegnet affald fra tidligere Børkop og Egtved Kommuner anvises til aflevering hos Energnist (Kolding).

Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene til stort eller småt brændbart, eller ikke kan modtages uden foregående behandling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for forbrændingsegnet affald.

Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere forbrændingsegnet affald til forudgående behandling, herunder neddeling eller lignende på anlæg, der er godkendt hertil.

Kreosotbehandlet træ

Neddelt kreosotbehandlet træ som f.eks jernbanesveller anvises til forbrænding.

Kreosotbehandlet træ, skal holdes adskilt fra det øvrige forbrændingsegnede affald, og anvises til Genbrugsteminalen i Vejle, kommunens genbrugspladser samt Energnist, Bronzevej 6, 6000 Kolding.

Trykimprægneret træ

Trykimprægneret træ, som f.eks. træ imprægneret med krom, arsen eller kobber, og som efter en konkret vurdering af kommunalbestyrelsen ikke kan materialenyttiggøres og ikke skal deponeres, kan anvises til forbrænding. Trykimprægneret træ anvises til Genbrugsterminalen i Vejle eller kommunens genbrugspladser

Virksomheder kan jf. affaldsbekendtgørelsen eksportere kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse til et anlæg beliggende i udlandet i overensstemmelse med reglerne i forordning 1013/2006 (Transportforordningen) samt bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Affald til forbrænding anvises til følgende anlæg jf. ovenstående. Modtagekrav oplyses af anlæggene.

Genbrugsterminalen, Vestre Engvej 70, 7100 Vejle, tlf. 76 81 28 00

Modtagevilkår, småt brændbart, Genbrugsterminalen:

Fast affald med enkeltdele på max. 70 x 70 cm i sidelængde. Kompakte dele med tværsnit på max. 20 cm x 20 cm eller ø25.

Stykker af gulvtæpper på max. 2 m2. Stykker af plast, papir eller stof på max. 25 m2 og max. 15 meters længde. Oprullede baner af plast, papir eller stof i max. 15 meters længde og max. 20 cm bredde.

Modtagevilkår, stort brændbart, Genbrugsterminalen:

Stort brændbart er forbrændingsegnet affald, der kræver neddeling inden forbrænding. Stort brændbart skal holdes for sig inden neddeling.

Modtagevilkår, trykimprægneret træ og kreosotbehandlet træ, Genbrugsterminalen:

Trykimprægneret træ må gerne blandes med kreosotbehandlet træ. Der må afleveres hele sveller.

Energnist (Kolding), Bronzevej 6, 6000 Kolding, tlf. 76 32 50 00.

Modtagevilkår, stort brændbart, Energnist (Kolding):

Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, der kræver neddeling for at kunne forbrændes. Ingen genstande må være længere end 3 m og have et overflademål på over 2 m.

Modtagevilkår, småt brændbart, Energnist (Kolding):

Småt brændbart er forbrændingsegnet affald med max. ydre mål på 60x60x10 cm, hvor ingen kompakte dele må være større end 10x10x100 cm.

Modtagevilkår, Kreosotbehandlet træ, Energnist (Kolding)

Neddelt kreosotbehandlet træ med max. ydre mål på 60x60x10 cm, hvor ingen kompakte dele må være større end 10x10x100cm.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem modtageanlæg og den affaldsproducerende virksomhed/indsamler/transportør.

Afbrænding

Kommunalbestyrelsen tillader, at gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter mv. afbrænder eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Kommunalbestyrelsen tillader afbrænding af halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Kommunalbestyrelsen tillader endvidere afbrænding af hugstaffald, kvas og lign. affald fra skovbrug, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift.

Al afbrænding skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Det er i henhold til affaldsbekendtgørelsen tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

§16 Ordning for deponeringsegnet affald

§16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Affald til deponering er affald, der ikke kan eller må brændes og som ikke er omfattet af kravet om frasortering til genanvendelse.

Ved deponeringsegnet affald forstås f.eks.:

 • Ubrændbart affald som f.eks. eternitplader. Asbestholdigt affald.
 • Ikke forbrændingsegnet affald f.eks. ikke-genanvendeligt PVC.
 • Andet affald, der ikke kan/må genanvendes eller brændes, f.eks. tungmetalforurenet affald.
 • Imprægneret træ, som ikke må forbrændes og ikke kan materialenyttiggøres.

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, som frembringer affald til deponering.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:

 • Flydende affald som defineret i affaldsbekendtgørelsen.
 • Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
 • Klinisk risikoaffald, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
 • Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter.
 • Ituskårne dæk.
 • Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget. Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Affald til deponering anvises af kommunalbestyrelsen til miljøgodkendt deponi, specialdepot eller på en af kommunens genbrugspladser jf. nedenstående. Modtagekrav oplyses af modtageanlæggene.

Anlæg for modtagelse af affald til forbehandling/deponering:

 • Genbrugsterminalen, Vestre Engvej 70, 7100 Vejle, tlf. 76 81 28 00.
 • Deponi Syd, Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted, tlf. 75 32 31 46

Virksomheden skal ved aflevering af affald til deponering på et deponeringsanlæg aflevere en affaldsdeklaration med oplysninger om affaldsfraktion (EAK-kode) og affaldstype samt producent.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem den affaldsproducerende virksomhed/transportør/indsamler og modtageanlægget.

§17. Ordning for genanvendeligt erhvervsaffald fra kommunale institutioner

§17.1 Hvad er genanvendeligt erhvervsaffald fra kommunale institutioner

Genanvendeligt erhvervsaffald defineres som affald egnet til materialenyttiggørelse og er f.eks. pap, papir, glas metal, plast og haveaffald.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Alle kommunale institutioner/virksomheder i Vejle Kommune.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra kommunens egne virksomheder og institutioner, kan i henhold til affaldsbekendtgørelsen omfattes af kommunens ordninger for affald egnet til materialenyttiggørelse.

Alle kommunale institutioner og virksomheder i Vejle Kommune er omfattet af ordningerne.

Ordningerne for det genanvendelige affald er nærmere beskrevet i "Regulativ for husholdningsaffald i Vejle Kommune."

Ordningerne kan benyttes på samme vilkår som for husholdninger i Vejle Kommune.

§18. Ordning for tømning af olie- og benzinudskilleranlæg

§18.1 Hvad er tømning af olie- og benzinudskilleranlæg

Affald fra olie- og benzinudskiller er afløbsvand forurenet med ikke-genanvendeligt olie, sand og slam, som regelmæssigt opsuges fra virksomhedens olie og benzinudskiller samt sandfang.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der ejer eller bruger et olie- eller benzinudskilleranlæg.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Olie- og benzinudskilleranlæg skal efterses/tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om hyppigere eftersyn/tømning.

Sandfang samt olie- og benzinudskillere skal bundtømmes efter behov, dog mindst hver 3. år. Ved tømning af sandfang samt olie- og benzinudskilleranlæg skal tømningsstedet kunne tilkøres direkte.

Affaldsproducenten skal på kommunalbestyrelsen forlangende kunne dokumentere tømninger i form af tømningsrapporter fra det pågældende tømningsfirma.

Enhver bruger af et olie- og benzinudskilleranlæg er forpligtiget til at rette henvendelse til Vejle Kommune, når anlægget nedlægges. Kommunalbestyrelsen gennemfører afmeldingen til den kommunale tømningsordning, ligesom kommunalbestyrelsen foranlediger bundtømning af hele udskilleranlægget.

Brugere af ordningen opkræves et særskilt administrationsgebyr jf. gebyrbladet i Vejle Kommune.

Afregning for tømningen sker direkte mellem tømningsvirksomheden og ejer eller bruger af olie- og benzinudskilleranlæg efter den med kommunalbestyrelsen aftalte takst.

§18.4 Tilmelding

Enhver bruger af et olie- og benzinudskilleranlæg er forpligtiget til at tilmelde sig ordningen for tømning af olie- og benzinudskilleranlæg.

Tilmeldingen skal ske ved henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Virksomheden kan søge fritagelse fra benyttelsespligten jf. affaldsbekendtgørelsen, hvis virksomheden godtgør, at eftersyn og tømning håndteresmiljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.

§19. Ordning for bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse

§19.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse

Bygge- og anlægsaffald er affald, der er opstået i forbindelse med nybyggeri, renoverings- opgaver, nedrivninger eller anlægsarbejder, og som ikke er egnet til materialenyttiggørelse.

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Vejle Kommune, der frembringer bygge og anlægsaffald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse. Ordningen gælder desuden for virksomheder beliggende udenfor Vejle Kommune, for så vidt angår opgaver på ejendomme i Vejle Kommune, hvor virksomheden producerer bygge- og anlægsaffald, jf. §19.1.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen omfatter affald, som opstår i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt eller som frasorteres i forbindelse med håndteringen af affaldet.

Ved bygge- og anlægs affald som ikke er egnet til materialenyttiggørelse forstås f.eks:

 • Imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres. PCB-holdigt affald.
 • Bly-holdigt affald.
 • Ikke genanvendeligt PVC. Asbestholdigt affald.
 • Eternit.
 • Tjære, sod, rester af maling og lak.
 • Termoruder, der ikke er egnet til genanvendelse.

Bygge- og anlægsaffald som ikke er egnet til materialenyttiggørelse anvises til behandling.

PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

PCB-holdigt affald skal frasorteres til særlig behandling og holdes adskilt fra andet affald.

Byggeaffald forurenet med PCB med et indhold større end 50 mg/kg er farligt affald og skal håndteres som sådant, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Byggeaffald forurenet med PCB med et indhold på 0,1-50 mg/kg skal bortskaffes efter anvisning fra Vejle Kommune. Hvis der i dette regulativs gyldighedsperiode ved bekendtgørelse eller lov fastsættes en fast grænseværdi for, hvornår bygge- og anlægsaffald kan betragtes som ikke forurenet med PCB, ændres den nedre grænse på 0,1 mg/kg i denne bestemmelse i overensstemmelse med en sådan ny grænseværdi.

Inden byggearbejder påbegyndes, skal bygherren i henhold til affaldsbekendtgørelsen indgive en skriftlig anmeldelse. Anmeldelsen skal foregå digitalt på www.affaldgenbrug.vejle.dk.

Blyholdigt affald

Blyholdigt affald skal frasorteres til særlig behandling og holdes adskilt fra andet affald. Byggeaffald forurenet med bly med et indhold større end 2.500 ppm er farligt affald og skal håndteres som sådant jf. Affaldsbekendtgørelsen.

Byggeaffald forurenet med bly med et indhold på 2-2.500 ppm skal bortskaffes efter anvisning fra Vejle Kommune.

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald

Asbestholdigt affald, som er støvende eller kan støve, f.eks. knuste tagplader og bløde loftsplader, skal opsamles i tætte beholdere eller indpakkes i plast inden bortskaffelsen og anvises af Vejle Kommune.

Mindre mængder bygge- og anlægsaffald

Mindre mængder ikke sorteret bygge- og anlægsaffald (mindre end 1 ton fra samme bygge- og anlægsprojekt) anvises til sortering på godkendt anlæg eller til aflevering på en af Vejle Kommunens genbrugspladser, hvor affaldet sorteres i de opstillede containere.

§20. Ordning for genanvendeligt affald fra virksomheder i ejendomme med både husholdninger og erhverv

§20.1 Hvad er genanvendeligt affald fra virksomheder i ejendomme med både husholdninger og erhverv

Kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv omfatter det genanvendelige affald som f.eks. pap, papir, plast, metal samt haveaffald.

Organisk affald er ikke omfattet af ordningen.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder de virksomheder i kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og erhverv.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Kun virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, kan benytte henteordningen.

Henteordningen for det genanvendelige affald omfattes af ordningerne for det genanvendelige affald, som er beskrevet nærmere i ”Regulativ for husholdningsaffald i Vejle Kommune”.

Ordningerne kan benyttes på samme vilkår som for husholdninger i Vejle Kommune.

§20.4 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Virksomheden er ansvarlig for til- og framelding af ordningerne.

Gebyr for ordningerne er et årligt gebyr som opkræves i henhold til Vejle Kommunes gebyrblad.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: