Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Din virksomhed skal hånd­tere spildevand efter reglerne i Miljø­beskyttelsesloven.

Din virksomhed skal håndtere spildvand efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilslut din virksomhed til offentlig kloak

En virksomhed med spildevand fra produktion eller rengøring, skal have en afledningstilladelse til at lede processpildevand til kloaksystemet. Det gælder også spildevand fra vaskepladser, vaskehaller og lignende.

Hvis din virksomhed er en listevirksomhed eller omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, skal virksomheden søge om afledningstilladelse via Byg og Miljø. (Kræver Nem ID)

Sådan kan du håndtere regn- og overfladevand på din virksomhed

Særlige udledninger

Hvis din virksomhed udleder processpildevand direkte til vandløb, søer eller hav, skal virksomheden have tilladelse fra os.

Hvad er processpildevand?

Processpildevand kan f.eks. være:

  • Vand fra afværgeanlæg i forbindelse med oprensning af jordforurening
  • Filterskyllevand fra vandværker
  • Forurenet overfladevand
  • Andre udledninger, der potentielt kan indeholde miljøfremmede stoffer
Sidst opdateret: 16. december 2019