Udbud af lejekontrakt for stadeplads ved Lystbådehavnen, Vejle

Baggrund og historik
Vejle Kommune har siden 2007 arbejdet målrettet med udviklingen af den yderste del af nordkajen i Vejle, hvor lystbådehavnen ligger. Det er siden lykkedes at omdanne de udtjente havnearealer til byformål med boliger og rekreative formål. Selve lystbådehavnen er blevet udvidet, en flydende kajakklub er etableret, og der skabt et samlingssted for vandsporten og besøgende i området på klubøen. Mange nye boliger giver området liv med bebyggelserne: Bølgen, Kanalfronten, Havnebo, Kanaltårnene og Havneøen. Hertil kommer restaurant Remouladen samt den ikoniske bebyggelse ”Fjordenhus”, tegnet af den verdenskendte kunstner Olafur Eliasson, og som sammen med de øvrige aktiviteter tilfører området mange besøgende.

Det aktuelle udbud
Vejle Kommune ønsker at tilvejebringe mulighed for, at de mange beboere og besøgende i området kan købe et let måltid mad, is, slik og lignende fra en pavillon i området.

På denne baggrund ønsker Vejle Kommune at udbyde et ca. 50 m2 areal beliggende ved Dyrskuevej 21 til leje i en 5 årig periode til etablering af midlertidig bebyggelse i form af pavillon.

Grunden og mulig bebyggelse
Det udbudte areal består af ca. 50 m2 ubebygget del af matr. nr. 34 as, Engene, Vejle Jorder. Arealet er beliggende ved Dyrskuevej 21, 7100. Se vedlagte kortbilag.

Arealet udbydes til opførelse af maksimalt 35 m2 midlertidig bebyggelse.

Vilkår for midlertidig bebyggelse af det udbudte areal
Lystbådehavnen og området deromkring er bebygget med arkitektur af høj kvalitet.

Den midlertidige bebyggelse på det udbudte areal skal i sin udformning passe ind i området. Bebyggelsen skal således have en moderne form, der harmonerer med den øvrige bebyggelse i området.

Vilkår for leje
Vilkår for leje af arealet fremgår af Grundlejeaftale med bilag.

Tilbud på grunden
Ved tilbud på leje af arealet skal der indleveres følgende materiale:

  • Beskrivelse af hovedidéen i projektet, anvendelse, arkitektur, materialer mv.
  • Visualiseringer, der dokumenterer bebyggelsens visuelle indpasning i den eksisterende bygningsmasse omkring Lystbådehavnen,
  • Arealopgørelse af etagemeter,
  • Lejeaftale, der tiltrædes ved underskrift på vedlagte lejeaftale med tilbudsgivers navn, adresse, evt. CVR. nr., ikrafttrædelsesdato pkt. 3, tilbudt leje pkt. 4 samt underskrift på sidste side 2.

Tilbud skal fremsendes skriftligt i 3 eksemplarer samt 1 eksemplar digitalt (i pdf-format), og skal sendes i lukket kuvert mrk. ”Lystbådehavnen”. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det indsendte materiale i papir og den digitale udgave, gælder papirudgaven.

Tilbud, der skal angives med et fast lejebeløb, skal være modtaget af:

Vejle Kommune
Juridisk Kontor
Skolegade 1
7100 Vejle
e-mail: trive@vejle.dk

senest den 9. marts 2020 kl. 12.00.

Tilbudsgiver har ikke ret til at overvære åbning af tilbud.

Køber skal stå ved sit tilbud i 8 uger efter tidsfristen for aflevering af bud.

Køber er forpligtet til at opføre det projekt som er en del af det indgivne tilbudsmateriale med eventuelt senere godkendte ændringer.

Vurdering af tilbud
Udbuddet sker ikke til en i forvejen fastsat leje. Tilbud skal for at være konditionsmæssige afgives uden nogen form for forbehold, betingelser eller lignende.

Grundlejekontrakten forudsættes tildelt den tilbudsgiver, hvis projekt - på grundlag af en samlet vurdering af leje og projekt - bedst opfylder de i nærværende udbudsmateriale beskrevne formål om etablering af midlertidigt byggeri, der passer ind i området omkring Lystbådehavnen.

Vejle Kommune forbeholder sig et til at kunne vælge frit mellem alle indkomne tilbud, ligesom Vejle Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud.

Der foretages i forbindelse med vurdering af de indkomne tilbud ingen myndighedsbehandling af de indleverede projekter. Accept af tilbud fritager således ikke tilbudsgiver fra efterfølgende at indhente de sædvanlige tilladelser og myndighedsgodkendelser, der er nødvendige til opførelse af den midlertidige bebyggelse.

Spørgsmål kan rettes til:
Trine Vedel Bang, Vejle Kommune, Juridisk Kontor, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 15 26, mail: trive@vejle.dk

Sidst opdateret: