Er du i tvivl om reglerne for landbrug, kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi oftest får.

 • Hvor må jeg holde dyr?

  Du må holde dyr i landzone. Større eller erhvervsmæssigt dyrehold skal altid være i landzone, og kræver enten en accept eller en miljøgodkendelse.

  I byzone og sommerhusområder må du kun have almindelige kæledyr, op til 30 høns eller 4 hunde med små hvalpe. Du må ikke holde dyr som traditionelt er husdyr på landbrug. Se reglerne for det lille dyrehold.
  Du kan i særlige tilfælde få lov til at holde andre dyr i byzone og sommerhusområder på særlige betingelser.

 • Hvad er et erhvervsmæssigt dyrehold?

  Dyrehold større end nedenstående er erhvervsmæssige:

  • 2 køer med tilhørende kalve
  • 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion
  • 10 får med lam
  • 10 geder med kid
  • 30 stk. høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

  Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt.

 • Hvordan skal jeg opbevare gylle?

  Gylle skal opbevares i en gyllebeholder. Du skal sørge for, at gyllen bliver opbevaret, så der ikke er risiko for forurening eller for gener for dine naboer.

  Beholdere og gyllepumper skal være store nok, og udstyr på beholderne skal opfylde lovgivningen. Alle beholdere skal have en gyldig kontrolrapport.

 • Hvad gælder for min gyllebeholder?

  Hvis din beholder kan rumme mere end 100 m³, skal den kontrolleres af en autoriseret kontrollant.

  Din beholder skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Ligger din beholder inden for 100 m i luftlinje fra en sø, et vandhul eller et vandløb, skal den kontrolleres hvert 5. år.

  Kontakt en kontrollant for at bestille en kontrol af din beholder.

  Hvis du ikke længere ønsker at have din beholder, så kan du afmelde ved at sende en mail til landbrug@vejle.dk.
  Hvis du afmelder din beholder, skal du også anmelde nedrivning her.

 • Kan jeg undlade at nedfælde gyllen?

  Ja, hvis du bruger en teknologi opført på Miljøstyrelsens teknologiliste (f.eks. tilsætter syre til din gylle, enten inden eller under udbringning). Du skal kunne dokumentere dette over for os.

 • Hvordan skal jeg opbevare fast husdyrgødning?

  Du skal sørge for at opbevare husdyrgødningen, så der ikke er risiko for forurening eller for væsentlige gener for dine naboer.

  • Møddingsplads med afløb til beholder
   Afløb fra møddings- eller containerplads skal føres til en lukket beholder gennem tætte, lukkede ledninger. Det skal være en autoriseret kloakmester, der laver alle afløb, rør og brønde. Beholdere skal være korrekt dimensioneret og være lavet af egnet materiale.
   Når beholderen med møddingssaft bliver tømt, skal du sørge for, at indholdet bliver brugt til gødningsformål.
   Anmeld/indsend ansøgning om tilladelse til møddingsplads (link til selvbetjening)
  • Lukket container
   Hvis din container er overdækket og tæt, kan den være på en plads uden afløb. Ellers skal der være afløb fra pladsen til en beholder.
   Hvis møddingspladsen eller containeren ikke bliver brugt hver dag, skal den være overdækket. Det giver færre problemer med fluer.
 • Må jeg opbevare komposteret husdyrgødning i marken?

  Kompost kan opbevares i marken, hvis:

  • Komposten har et tørstofindhold på mindst 30 %, dvs. der må ikke kunne klemmes saft ud med hånden.
  • Komposten er overdækket, så regnvand ikke kan trænge igennem. Brug tæt plastikdug eller en presenning, der bliver holdt fast med ren jord.
  • Komposten ligger højst samme sted i 12 måneder og ikke på samme sted igen før efter 5 år.
  • Komposten ligger ikke, hvor der er risiko for udsivning til dræn, vandløb eller sø.
  • Komposteringen bliver bedst, hvis du vender komposten af og til.
  • Komposten bliver brugt til gødskning af planter, der har behov for næringsstofferne.
 • Hvornår og hvordan må jeg bringe husdyrgødning ud på marken?

  Du må bringe husdyrgødning ud på marken, når:

  • Du nedpløjer husdyrgødningen inden for 6 timer
  • Du bruger slangeudlægning, og gyllen er forsuret med tilsat syre
  • Du bruger nedfælder
  • Du ikke udbringer flydende husdyrgødning fra 1. oktober til 1. februar
  • Du ikke udbringer fast husdyrgødning, handelsgødning eller ensilagesaft fra 1. oktober til 1. februar
  • Der ikke er risiko pga. regn, frossen jord eller stejle marker, for at det løber til vandløb, dræn eller sårbar natur.

  Særligt for bynære marker gælder, at udbringningen ikke må genere dine naboer. Derfor må du ikke bringe husdyrgødning ud lør-, søn- og helligdage.

  Ud over de nævnte regler er der en række særregler, som gælder for udbringning af husdyrgødning. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os.

 • Må jeg bringe slam ud på min mark?

  Du må bringe spildevandsslam, dambrugsslam og affald, der kan bruges til gødning ud på landbrugsjord, når det kan bruges som jordforbedring. Du må bruge det, hvis du overholder en række krav. Hvis du ønsker dette, skal du senest 8 dage før anmelde det til slam@vejle.dk.

  Sammen med anmeldelsen, skal du sende:

  • Analyseresultater
  • en leveringsaftale
  • et kort, der viser, hvor du vil sprede

  Der må ikke være risiko for forurening af jord, grundvand, hav, søer eller vandløb.

 • Skal der være bræmmer langs mit vandløb?

  Der skal være bræmmer ved søer og vandløb, der er naturlige eller højt målsatte.

  Vi vurderer, om et vandløb eller en sø er omfattet af bræmmebestemmelsen.

  Du må ikke dyrke, jordbehandle, plante eller ændre i terrænet i en bræmme på 2 meter fra kronekanten af vandløb og søer. Kronekanten er den øverste kant af vandløbets eller søens brink. 

  Formålet med bræmmen er at undgå skader på vandløb og søer og at beskytte dyre- og plantelivet.

 • Hvordan bekæmper jeg fluer?

  Fluer fra husdyrbrug må ikke være til gene for naboer og omgivelser. Vi kan kræve, at du aktivt bekæmper dem.

  Du kan bekæmpe fluer med forskellige kemiske midler og rovfluer i stalde. Du kan forebygge antallet af fluer ved at fjerne rester af husdyrgødning i stalde og overdække møddinger og kompoststakke. For at få en effektiv bekæmpelse af fluer, skal du allerede starte i februar måned.

  Har du en pelsdyrfarm skal du aktivt bekæmpe fluer. Læs mere om hvordan du kan bekæmpe fluer på pelsdyrfarme.

 • Må jeg brænde halm af?

  Der er forbud mod afbrænding. I visse tilfælde kan der brændes mindre mængder halm eller frøgræsmarker.

  Kontakt Team Landbrug, hvis du er i tvivl.

 • Må jeg lave et halmfyr?

  Hvis du har et erhvervsmæssigt dyrehold, eller det er nødvendigt for dit erhverv, må du lave et halmfyr.

  Vær opmærksom på, at du skal anmelde det til kommunen. Der kan være krav til halmfyrets forbrænding og placering.

 • Hvornår skal jeg betale for kommunens arbejde med mit landbrug?

  Vi skal opkræve gebyr i forbindelse med tilsyn, sagsbehandling, godkendelse, revurdering og vejledning. Der kan også være brugerbetaling på andre slags sager. Det afhænger af, hvad sagen drejer sig om.

  Hvis du er i tvivl, så er du velkommen til at kontakte os.

 • Hvad er en revurdering?

  En revurdering er en ny gennemgang af en godkendelse eller tilladelse, vi tidligere har givet.

  Din godkendelse eller tilladelse skal revurderes efter 8 år. Herefter er det hvert 10. år.

  Vi kan i revurderingen ændre på de vilkår, vi har stillet i den oprindelige godkendelse eller tilladelse.

Sidst opdateret: