Vi har stor fokus på at bevare vores træer i Vejle Kommune, så vi sikre en grøn og levende by.

Træer bidrager med frodighed og oplevelsesværdi, de sikrer variation, karakter, identitet i bybilledet og bidrager samtidig til et bedre klima. Desuden opsamler de regnvand, køler byens rum på de varme dage og renser luften for støv og partikler. Træer er desuden levested for fugle, insekter og svampe.

Følgende retningslinjer er gældende i forbindelse med arbejde nær træer, som driftes af Vej & Park.

Vilkår ved arbejde og aktiviteter nær træer

 • Tilladelse på plads

  • Før arbejdet påbegyndes, skal der indhentes tilladelser, f.eks. gravetilladelse, tilladelse til råden over vejareal eller til et arrangement.
 • Undgå opgravning og komprimering i beskyttelseszonen

  • Der må ikke uden aftale med Vejle Kommune foretages opgravninger inden for beskyttelseszonen. Hvis der stødes på rødder, større end 5 cm uden for beskyttelseszonen, må disse heller ikke beskadiges. 
  • Beskyttelseszonen skal som udgangspunkt altid friholdes. Jorden må ikke komprimeres, og der må ikke opmagasineres materialer, containere, stilladser mm. omkring træerne.
 • Brug af håndskovl (eller skånsomt alternativ)

  • Hvis alle alternativer er afsøgt, og det alligevel er nødvendigt at arbejde indenfor træernes beskyttelseszone, kan opgravning med håndskovl, styret boring - eller et andet skånsomt alternativ såsom tørsuger/vandspuler benyttes efter nærmere aftale med Vej & Park.
 • Beskyttelse af rødder og stammer

  • Beskyttelseszonen omkring træer, inden for eller tæt på arbejdsområdet, skal som udgangspunkt friholdes og sikres med fysisk afskærmning, så som byggehegn, trælægter eller lignende.
  • Ved arbejde med maskiner tæt på træer skal træernes stammer og rodhalse beskyttes af brædder, byggehegn eller lignende. Hvis der benyttes brædder, skal der anvendes et blødt beskyttende lag imellem brædder og barken. Løsningen skal godkendes af Vej & Park.
  • Blotlægges trærødder, skal de tildækkes med muld,  vinter/halmmåtter eller våde tæpper - afhængig af sæson, da det mindsker risikoen for udtørring og frost.
  • Inden rødderne igen dækkes med blivende muld klippes synlige beskadigede rødder rene, så rødderne ikke flosser - det gør det lettere for træerne at regenerere og mindsker råd og svampeangreb.
  • Undgå at fastgøre materialer, wirer, barduner og lignende i træerne samt forurening med spild af materialer, kemikalier mm.
 • Skader

  • Eventuelle skader indmeldes straks. Sker der skade på træer, forbeholder Vej & Park sig ret til at kræve erstatning - jf. afsnittet om erstatningskrav.
  • Der må ikke udføres beskæring af træer eller anden beplantning uden tilladelse.
  • Anden beplantning og inventar må ikke beskadiges. Sker der skade på beplantning og inventar iværksætter Vej & Park retablering for ledningsejerens regning.
" "
Her er overgravede rødder beskyttet med våde tæpper
" "

Beskyttelseszonen

Beskyttelseszonen defineres som træets drypzone, dog altid minimum 2,5 meter fra den yderste kant af træets stamme.

Aktiviteter inden for træernes beskyttelseszone må kun ske, når der er taget kontakt til Vej & Park, som udsteder en særlig tilladelse. Tilladelsen skal forefindes på arbejdsstedet og skal på forlangende forevises kommunens tilsyn.

" "
Drypzonen er det areal på jordoverfladen som ligger under trækronen - altså hvor vand fra bladende drypper ned

Erstatningskrav

Ved skader som påføres kommunens træer bruger vi som udgangspunkt følgende erstatningskrav.

Grenskader

Grenskader er skader på grene som resulterer i, at grenen må skæres af. Det omfatter ikke skader på topskud eller andre skader, som er ødelæggende for træets fremtidige udvikling – her anvendes i stedet gældende norm for værdisætning af træer (VAT19). Ved grene som er revet af helt inde ved stammen, kan der være tale om skader, som både er gren- og barkskader.

Erstatningskravet fastsættes ud fra grenens diameter 10 cm længere ude på grenen end der, hvor grenen skæres af ved en faglig korrekt beskæring.

 Grendiameter Erstatningskrav i kr.
 3-5 cm 3000,- 
 5-10 cm 5000,-
 10-15 cm 7000,-
 Større end 15 cm 10.000,-

Stamme- og barkskader

Erstatningskravet fastsættes ud fra, hvorvidt træets omkreds er over eller under 45 cm i en meters højde.

Stamme- og barkskader på træer med omkreds under 45 cm.

Skadens procentvise del af stammen Erstatningskrav i kr.
Under 10 % 5000 ,-
Mellem 10 og 20 % 7500;-
Over 20 % Etablering af et nyt træ svarende til det ødelagte inklusiv 3 års etableringsvanding

Stamme- og barkskader på træer med omkreds over 45 cm.

Skadens procentvise del af stammen Erstatningskrav i kr.
Under 10 % 10.000,-
Mellem 10 og 20 % 15.000,-
Over 20 % Beregnes med VAT19*

Rodskader

Som udgangspunkt antages det, at rødderne skades, når der graves med maskiner eller jorden komprimeres inden for beskyttelseszonen. Erstatningen vurderes ud fra skadens omfang, men udløser som minimum en erstatning på 5.000,- kr.

Der skal altid være en tæt dialog med Vej & Park forud for arbejdet samt dokumentation af, hvordan rødderne beskyttes for at undgå erstatningskrav. Ved uoprettelige skader, udløser det fuld erstatning. Er træet under 45 cm. i omkreds i en meters højde, så erstattes træet med et nyt træ svarende til det ødelagte inklusiv 3 års etableringsvanding, er træet derimod større end 45 cm. i omkreds i en meters højde, så værdisættes træet jf. VAT19*.


*VAT19, forlaget Grønt Miljø, (eller til en hver tid gældende VAT-norm til værdisætning af træer).

" "
Barkskader ødelægger træernes vand- og næringsforsyning og giver anledning til råd og svampeangreb
" "
Billedet viser hvordan stammen kan beskyttes med brædder (billedet er lånt med tilladelse fra Aarhus Kommune)
" "
Opmagasinering af materialer omkring træer tillades ikke. Træernes finrødder ligger i de øverste jordlag og når de dækkes af materialer, skaber det uvante vækstbetingelser og hindrer ilttilførslen. Desuden er stammen udsat af de ændrede forhold og kan let skades ifm. arbejdet

Hent folderen "Pas på træerne"

Kort med træernes placering

På kortet kan du se hvilke træer, som driftes af Vej & Park

Vores træstrategi

Du kan læse mere om vores fokus på at bevare og øge antallet i træer i byen, i vores træstrategi: En grønnere by

Sidst opdateret: