Hvis du ønsker at udføre bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til følsom anvendelse på en forureningskortlagt grund, skal du som udgangspunkt søge kommunen om tilladelse efter §8 i lov om forurenet jord (Jordforureningsloven).

 • Kræver mit projekt en §8-tilladelse?

  Du skal søge kommunen om tilladelse til ændringen efter § 8, stk. 1 i jordforureningsloven, hvis du ønsker at ændre arealanvendelsen på et kortlagt areal til:

  · Bolig
  · Børneinstitution
  · Offentlig legeplads
  · Rekreativt område
  · Alment tilgængeligt område
  · Kolonihave
  · Sommerhusgrund
  · Institution

  Du skal søge kommunen om tilladelse til bygge- og anlægsarbejdet efter § 8, stk. 2 i jordforureningsloven, hvis du ønsker at udføre bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal, der er fastlagt som indsatsområde af regionen eller/og anvendes til:

  · Bolig
  · Børneinstitution
  · Offentlig legeplads
  · Rekreativt område
  · Alment tilgængeligt område
  · Kolonihave
  · Sommerhusgrund
  · Institution

 • Hvorfor skal jeg have en §8 tilladelse?

  Formål
  Formålet, med at du skal søge om tilladelse til at ændre arealanvendelsen eller udføre bygge- og anlægsarbejde på kortlagte arealer, er at sikre, at den planlagte ændrede arealanvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde sker på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, selvom arealet er forurenet eller kan være forurenet.

  Indsatsområde
  Hvis arealet er fastlagt som indsatsområde af regionen, må bygge- og anlægsarbejdet ikke væsentligt fordyre eller umuliggøre regionens senere offentlige indsats overfor forureningen. Det fremgår af kortlægningsbrevet fra Region Syddanmark, hvorvidt det kortlagte areal ligger i indsatsområde.

 • Hvad skal der til for at jeg kan få en §8 tilladelse

  Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgningsskema med tydelig angivelse af projektets formål, adresse, matrikelnumre, ejerforhold, bygherreoplysninger m.m.
  • Relevant kortmateriale, herunder kort med kortlagt areal, konstateret forureninger og fremtidig placering af bygninger m.m. samt oversigtstegninger som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere, tanke m.m.
  • Samtlige relevante byggetegninger med relevans for vurdering af forureningsproblematikken. Tegningerne skal fremsendes i kopi, så Industrimiljø kan beholde dem, og de må maximalt foreligge i A3 format.
  • Oplysninger om forureningsforhold, herunder historik for grunden og eventuelle forureningsundersøgelser.
  • En redegørelse for, at projektet kan gennemføres uden risiko for mennesker og miljø ved følsom arealanvendelse, herunder er beskrivelse af hvilke foranstaltninger, der påtænkes for at sikre, dels at folk ikke kan komme i kontakt med det forurenede jord, og dels at forureningen ikke vil medføre et ude/indeklimaproblem. I en risikovurdering anbefaler vi JAGG 2.0 anvendt som beregningsmetode. 
  • Oplysninger om hvilke tiltag bygherre vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til indeklima og udearealer.
  • Oplysninger om forventet forureningstilstand efter projektets afslutning

  Forureningsundersøgelse
  Til brug for kommunens vurdering af tilladelse til ændring af arealanvendelse eller tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, kan kommunen stille krav om, at ansøger foranstalter en undersøgelse af forureningen, for egen regning.
  Tag altid kontakt til kommunen inden en undersøgelse igangsættes, således at kommunen på forhånd kan godkende undersøgelsesoplægget.

  Ændring af kortlægningsstatus
  Hvis arealet ønskes undersøgt med henblik på evt. at få arealet ud af kortlægningen, skal Region Syddanmark kontaktes, da de er kortlægningsmyndighed. Det er således regionen, der skal godkende undersøgelsesoplægget og en evt. afværgeindsats.

  Afslutning
  Når projektet er tilendebragt, skal der indsendes en dokumentationsrapport/afslutningsrapport/afslutningsnotat for den udførte ændring eller det udførte arbejde, hvor det dokumenteres, at projektet er udført som ansøgt, at vilkårene i tilladelsen er opfyldt og en redegørelse for arealets nuværende forureningsgrad.

 • Hvor lang tid skal jeg vente for at få en §8 tilladelse?

  Høring og behandlingstid
  Der vil blive fremsendt en kvittering for modtagelse af ansøgning inden for 1 uge, og inden for 4 uger vil vi rette henvendelse vedrørende eventuelle mangler i ansøgningsmaterialet.
  Kommunens behandlingstid, når sagen er fuldt oplyst, er ca. 8 uger. Udkast til tilladelsen skal i høring hos regionen inden den endelige tilladelse kan meddeles. Hvis tilladelsen indeholder skærpede vilkår i forhold til det ansøgte, vil ansøger også få udkast til tilladelsen i høring, inden den endelige tilladelse meddeles.

Sidst opdateret: