Du kan undersøge, om jorden på din grund er lettere forurenet, områdeklassificeret som lettere forurenet eller kortlagt som forurenet eller mulig forurenet.

Se om din grund er områdeklassificeret som lettere forurenet

Du kan tjekke på kortet, om din grund er i et områdeklassificeret område. Indtast din adresse eller søg i kortet.

 

Lettere forurenede grunde som ikke er områdeklassificeret eller kortlagte

Udenfor de områdeklassificerede områder findes der arealer, som kommunen har viden om er lettere forurenede. Disse arealer er ikke registreret i kortet.

Arealerne har som hovedregel været vurderet af Region Syddanmark i forhold til kortlægning og I vil derfor have modtaget et brev fra Region Syddanmark hvoraf det fremgår, at jeres ejendom er helt eller delvist lettere forurenet. Alternativt kan I have modtaget oplysningen om, at et areal er lettere forurenet, fra os.

Se om din grund er kortlagt

Det er Region Syddanmark som er kortlægningsmyndighed.

På Region Syddanmarks hjemmeside  kan du se om et areal eller en ejendom er kortlagt som forurenet eller mulig forurenet.

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du har spørgsmål til kortlægningen.

Ofte stillede spørgsmål om områdeklassificerede og kortlagte grunde

 • Hvorfor er der områdeklassificerede områder?

  Lov om forurenet jord blev pr. 1. januar 2007 ændret på en række områder. Den væsentligste ændring var, at der blev indført en ændret kortlægningspraksis, således at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges.

  Blandt andet for at kunne styre jordflytning af lettere forurenet jord, er der indført en bestemmelse om, at de lettere forurenede områder områdeklassificeres efter særlige retningslinjer, idet dog alle områder inden for byzone efter Lov om Jordforurening som udgangspunkt er områdeklassificeret, og at jordflytning fra ejendomme i de områdeklassificerede områder, skal anmeldes til kommunen.

  Kommunerne har mulighed for at ændre på de områdeklassificerede arealer ved at undtage områder, som kommunen har en begrundet formodning om ikke er lettere forurenet. På samme måde kan der inddrages områder uden for byzonen, hvis der er en begrundet formodning om, at arealet er lettere forurenet.

  Læs mere om områdeklassificering og procedure her

 • Hvad betyder det for mig at min jord er områdeklassificeret som lettere forurenet ?

  Hvis din ejendom er områdeklassificeret som lettere forurenet, må du forvente, at jorden er påvirket af for eksempel bilos og røg fra skorstene i de øverste jordlag.

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner lavet informationsmaterialet "En hverdag med jord i byen - gode råd". 

  Her beskrives det nærmere, hvilken risiko der er ved at bo på en lettere forurenet grund, og det fremgår af materialet, hvilke råd man bør følge, når man bor på en lettere forurenet grund.

  Læs mere om områdeklassificering

  Derud over skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du skal flytte jord som er områdeklassificeret.

  Hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus skal du være opmærksom på reglen om, at de øverste 50 cm jordlag skal være rene.

 • Hvorfor er der arealer, som er kortlagt som forurenet?

  Region Syddanmark kortlægger arealer i Vejle kommune, hvor de enten har mistanke om eller viden om, at jorden er forurenet. Er der eller har der f.eks. været benzinsalg, et autoværksted eller et renseri på en grund, kan den være blevet forurenet med farlige stoffer.

  Hvis der er eller har været en forurenende aktivitet på et areal, bliver det kortlagt på Vidensniveau 1 (V1 kortlægning).

  Hvis det er godtgjort, at der er én eller flere forurenende stoffer i jorden, som kan være skadelige for mennesker eller miljø, kortlægger regionerne området på vidensniveau 2 (V2 kortlægning).

  Hvis du har spørgsmål til forureningskortlægning, kan du kontakte Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark, som er myndighed på området i Vejle kommune.

 • Hvad betyder det for mig at min ejendom er kortlagt som forurenet?

  Hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til f.eks. bolig eller anden følsom anvendelse på et kortlagt areal, skal du være opmærksom på, at det kan kræve en tilladelse efter jordforureningslovens §8

  Du være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du skal flytte jord fra et kortlagt areal. 

  Hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal du være opmærksom på reglen om at de øverste 50 cm jordlag skal være rene.

Sidst opdateret: