Al jord der ligger i byzone er som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet. Hvis kommunen har en begrundelse for om jorden ikke er lettere forurenet, kan vi undtage området fra områdeklassificeringen.

I forbindelse med, at kommunen lokalplanlægger nye områder som inddrages i byzonen, vurderer kommunen om området kan undtages fra områdeklassificeringen.

Den endelige vedtagelse om et område undtages fra områdeklassificeringen, bliver annonceret sammen med offentliggørelse af lokalplanen og ændringen i Regulativ for Jord vil herefter fremgå af:

www.kortvejle.dk 

 

 • Hvorfor er der områdeklassificerede områder

  Lov om forurenet jord blev pr. 1. januar 2007 ændret på en række områder. Den væsentligste ændring var, at der blev indført en ændret kortlægningspraksis, således at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges.

  Blandt andet for at kunne styre jordflytning af lettere forurenet jord, er der indført en bestemmelse om, at de lettere forurenede områder områdeklassificeres efter særlige retningslinjer, idet dog alle områder inden for byzone efter lov om jordforurening som udgangspunkt er områdeklassificeret, og at jordflytning fra ejendomme i de områdeklassificerede områder skal anmeldes til kommunen.

  Kommunerne har mulighed for at ændre på de områdeklassificerede arealer ved at undtage områder, som kommunen har en begrundet formodning om ikke er lettere forurenet. På samme måde kan der inddrages områder uden for byzonen, hvis der er en begrundet formodning om, at arealet er lettere forurenet.

  Når Region Syddanmark er færdig med at kortlægge ejendomme i Vejle Kommune, bliver der desuden mulighed for at undtage delområder fra analyse, når kommunen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller kategori 2.

 • Hvad er baggrunden for Regulativ for Jord?

  Vejle Kommune har i 2008 gennemgået byzonerne samt landzonerne i umiddelbar nærhed af, og vedtaget et regulativ for områdeklassificering. Regulativet blev i 2012 indskrevet i Regulativ for jord.

  Af regulativets kortbilag fremgår det hvilke områder i byzone, der i 2008 blev undtaget fra områdeklassificering, og hvilke områder uden for byzonen, der blev inddraget i områdeklassificeringen. Kommunen har overordnet fulgt Miljøstyrelsens vejledning om områdeklassificering, således at områderne er sammenhængende. Derved er der enkelte områder, der ikke blev undtaget af områdeklassificeringen på trods af arealanvendelsen. Der er også mindre dele af de små byzoner, der ikke blev områdeklassificeret, selv om de opfylder Miljøstyrelsens vejledning.

  Arealerne er undtaget i de tilfælde, hvor antallet af ejendomme opført før 1940 er få, med ingen eller meget lidt industri, samt hvor placeringen af disse ejendomme ikke giver et tilstrækkeligt sammenhængende område. Vejle Kommune har vurderet, at den diffuse belastning i disse områder har været minimal. Baggrunden for gennemgangen kan ses i notatet Baggrundsmateriale for undtagelse/inddragelse af områder i områdeklassificeringen.

  I forbindelse med lokalplanlægning i kommunen vurderes det hvorvidt nye områder som inddrages i byzone, skal undtages fra eller forblive områdeklassificeret. Vurderingen sker på baggrund af arkivmateriale samt historiske kort og omfatter primært følgende kriterier:

  • Historisk bykerne før ca. 1940
  • Erhvervsområder fra før ca. 1990
  • Større tekniske anlæg
  • Større opfyldte områder

  Hvis det vurderes, at der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet, bliver det undtaget fra områdeklassificeringen. 

  Vurderingen kommer i offentlig høring i forbindelse med høringen af en ny lokalplan og efter endt høring inddrages eventuelle høringssvar i den endelige vedtagelse af hvorvidt området skal områdeklassificeres eller undtages herfra.

 • Hvad er de sundhedsmæssige konsekvenser

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner lavet informationsmaterialet "En hverdag med jord i byen - gode råd".

  Her beskrives det nærmere, hvilken risiko der er ved at bo på en lettere forurenet grund, og det fremgår af materialet, hvilke råd man bør følge, når man bor på en lettere forurenet grund.

  I Miljøstyrelsens Informationsmaterialet om lettere jordforurening kan du læse meget mere om

  • hvad lettere forurenet jord betyder for sundheden
  • hvordan du bør forholde dig til at bo og færdes på en lettere forurenet grund.
Sidst opdateret: