Der gælder en række regler, hvis du vil genanvende bygge- og anlægsaffald eller andre restprodukter, som indeholder miljøfremmede stoffer.

Hvis du vil genanvende bygge- og anlægsaffald eller andre restprodukter, som indeholder miljøfremmede stoffer, kan det kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19. Fælles for genanvendelsen er, at materialerne skal erstatte primære råstoffer og at det skal være miljømæssigt forsvarligt at bruge materialerne i netop dit projekt.

 

 • Hvad skal jeg gøre for at få en tilladelse?

  En tilladelse kræver:

  • At du med en risikovurdering kan dokumentere, at genanvendelsen ikke udgør en uacceptabel påvirkning af miljøet.
  • At materialerne ikke indeholder noget, som forringer deres genanvendelsesegnethed
  • At materialerne erstatter primære stoffer

  En tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 skal muligvis screenes i forhold til reglerne om VVM.

  Du skal indsende en ansøgning til os

  Din ansøgning skal som minimum indeholde:

  • En projektbeskrivelse
  • En situationsplan, hvor projektområdet er markeret på arealet.
  • En beskrivelse af genanvendelsesmaterialerne
  • En risikovurdering af de aktuelle miljøfremmede stoffers indvirkning på det konkrete miljø
  • En tidsplan for projektets gennemførelse

  Send ansøgningen til jordogvarme@vejle.dk

 • Hvilke projekter med genanvendelse kan jeg lave uden tilladelse?

  Du kan til visse typer af bygge- og anlægsarbejder, genanvende nogle typer af restprodukter - jord, bygge- og anlægsaffald uden tilladelse. Dette gælder bl.a. for:

 • Jeg vil gerne genanvende opbrudt asfalt.

  Du må, uden tilladelse og uden at anmelde det, bruge asfalt til vejbygningsformål, hvis det er opbrudt, nedknust og det erstatter primære råstoffer. Asfalten må ikke indeholde andre fraktioner.

  Vejbygningsformål betyder her:

  • på eller i kanten af asfalterede veje
  • på ikke-asfalterede private fællesveje som er adressegivende**
  • på ikke-asfalterede p-pladser, vigepladser o. lign i tilknytning til vejanlæg**

  **Undtaget herfra er projekter som ligger mindre end 300 m fra en vandværksboring. Disse projekter skal vi vurdere, inden du begynder arbejdet, så kontakt team grundvand på tlf. 20 52 39 91

  Her må du ikke bruge den opbrudte asfalt uden at have fået en tilladelse:

  • på stier
  • i indkørsler
  • på gårdspladser
  • i parker
  • på markveje som ikke anvendes til offentlig kørsel

  Læs Miljøministeriets vejledende udtalelse om asfalt (PDF)

  Kortlægning

  Du skal være opmærksom på, at Region Syddanmark kortlægger arealer hvor der er udlagt asfalt som forurenet iht. jordforureningsloven.
  Se her, om din grund er forurenet eller områdeklassificeret.

  Lagtykkelse

  Du skal kunne begrunde lagtykkelsen i projektet. Du må ikke bruge bygge- og anlægsaffald i lagtykkelser over 1 meter. Er laget over 1 meter i tykkelse, betragtes det som oplag/deponi.

 • Bygge- og anlægsaffald omfattet af bekendtgørelsen om restprodukter

  Hvis du vil genanvende materialer efter bekendtgørelsen om restprodukter, så kontakt AffaldGenbrug.

  Tlf.: 76 81 28 00

  E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

Sidst opdateret: