Hvis du ønsker at bruge gågaden til f.eks. udstilling af varer skal Vejle Kommunes gågaderegulativ overholdes.

 • 1. Almindelige bestemmelser

  Nærværende regulativ gælder for

  • Søndergade
  • Nørregade
  • Torvegade
  • Vestergade mellem plads ved Fakta og Nørretorv
  • Grønnegade mellem Torvegade og plads med skulptur
  • Vissingsgade mellem Nørregade og plads ved Metodistkirken
  • Del af Flegborg
  • Orla Lehmannsgade

  herefter benævnt ”gågader”.

  For benyttelse af fortove, der ikke er gågader henvises til "Regulativ for benyttelse af fortovene til udstilling". Dog gælder nærværende regulativs bestemmelser 1 a, 1 b, 2 a, 2 i, 2 j, 2 k og 3 også for områder omfattet af fortovsregulativet.

   

  1 a. Administration og tilladelser

  Administration i henhold til vejlovgivningen og det kommunale tilsyn med gågaderne varetages af Teknik og Miljø. 

  Teknik og Miljø meddeler i samråd med politiet tilladelser til og fastsætter nærmere regler i hvert enkelt tilfælde for midlertidig opstilling af udstillingsgenstande, boder og lignende i anledning af stedfindende udstillinger m.v. 

  Politiet meddeler tilladelser i overensstemmelse med den til enhver tid gældende politilov samt færdselslovgivningen, idet eventuel fornøden reference sker til Teknik og Miljø.

  Henvendelser vedrørende benyttelse af gågaderne rettes til Teknik og Miljø, idet forvaltningen herefter direkte forhandler med politiet.

  Generelt fastslås det, at al rådighedsret meddeles ved tidsbegrænsede tilladelser.

  Ved tilbagekaldelse af tilladelser ydes der ikke nogen form for erstatning.

  Plantegninger med udstilling- og udeserveringsarealer:

  Plantegninger med udstillingsarealer:

   

  1 b. Opstilling af faste genstande

  Kommunen kan foranstalte, at der opstilles udstyr til sikring af, at der til enhver tid er mulighed for fremføring af køretøjer fra brandvæsenet, redningskorpset og politiet samt, i specielle tilfælde, andre institutioner og virksomheder, som samarbejder med det offentlige om løsning af opgaver.

  1 c. Færdselsforhold

  1 c.i Motordrevne køretøjer
  Kørestole, som er konstrueret til en hastighed af højst 15 km i timen, betragtes i nærværende regulativ som ”gående”.

  Kørsel med motordrevne køretøjer og hestevogne må kun ske med henblik på af- og pålæsning for de langs gågaden beliggende ejendomme, som ikke har fornøden bagadgang, og kun i tiden mellem kl. 04.00 og kl. 11.00.

  I ensrettede gågader må kørsel med motordrevne køretøjer og hestevogne kun ske i den ved skiltning angivne retning. Motordrevne køretøjer skal respektere de eventuelle begrænsninger i køretøjernes største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, som måtte være angivet ved skiltning ved indkørsel til gågaderne.

  Gennemkørsel og parkering med motordrevne køretøjer må ikke finde sted. 

  Følgende kørsel er generelt tilladt:

  1. Kørsel med brandvæsenets køretøjer, redningskøretøjer samt politiets patruljekøretøjer, forudsat de er under udrykning.
  2. Kørsel med politiets køretøjer på tider, hvor fodgængerfærdslen er ringe (hovedsageligt i aften- og nattetimerne), for at foretage tilsyn i gaden.
  3. Nødvendig ambulance- og donorkørsel eller sygetransport.
  4. Lægers kørsel i livsvigtigt øjemed.
  5. Nødvendig kørsel med kommunale og institutioners servicevogne med henblik på udbedring af skader på lednings- og forsyningsnet.
  6. Nødvendig kørsel med servicevogne i forbindelse med rengøring, vedligeholdelse etc.

  Dispensation til anden kørsel indhentes hos politiet. Der vil kunne gives skriftlig dispensation fra forbuddet i følgende tilfælde:

  a. Stærkt gangbesværedes kørsel til/fra et bestemmelsessted, hvor deres arbejdsplads er beliggende, eller deres læge f.eks. har konsultation.

  b. Større flytninger (flyttevogne), der pga. godsets omfang ikke kan afsluttes inden kl. 11.00. Derimod ikke til af- og pålæsning af større varepartier.

  c. Nødvendig til- og frakørsel med vare- og lastvogne fra eksisterende forretninger, som på grund af dette regulativ vil blive afskåret fra at kunne fortsætte deres drift.

  d. Kørsel til og fra private parkeringsarealer, hvortil der kun er mulighed for til- og frakørsel over gågadearealet, når sådan kørsel efter politiets skøn er af væsentlig betydning for de pågældende og ikke vil være til nævneværdig ulempe for de gående. Politiet kan stille særlige vilkår for dispensationen.

  Der skal under kørsel i gågaden udvises særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående.

  Bevis for dispensation skal medbringes under kørsel i gågaden og på forlangende forevises for politiet eller de af kommunen ansatte ”Bypedeller”.

  Arealet uden for udstillingsarealerne, jf. pkt. 2 b, skal til enhver tid være friholdt som et køreareal.

  Kørearealer må ikke blokeres ved af- og pålæsning, og det er de enkelte forretningers ansvar at sikre, at dette ikke sker.

  1 c.ii Cykling

  Cykling må kun finde sted som anført på skiltene, jf. dog pkt. 1 og 2.

  Cyklister skal vige for og respektere gående og tilladt kørsel i gågaderne.

  1 d. Vintervedligeholdelse og renholdelse

  I Torvegade, Søndergade og Nørregade udføres vintervedligeholdelse og renholdelse af den del af gågadearealet, der er beliggende mellem afvandingsrenderne, ved kommunens foranstaltning. Vintervedligeholdelse og renholdelse af den øvrige del af gågadearealet fra husfacaden og ud til afvandingsrenderne påhviler ejerne af de til vedkommende gågadestrækning stødende ejendomme.

  I de øvrige gågader (bortset fra Vestergade) udføres vintervedligeholdelse og renholdelse af den del af gågadearealet, der er beliggende mellem to ”linier” placeret 1,00 m fra husfacaderne, ved kommunens foranstaltning.

  For gågadedel af Vestergade gælder tilsvarende mellem to ”linier” placeret 2,00 m fra husfacaderne. Vintervedligeholdelse og renholdelse af den øvrige del af gågadearealet påhviler grundejerne.

  Med hensyn til grundejernes forpligtelser vedrørende selve arbejdet henvises til "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Vejle Kommune".

  Renholdelsen bør af hensyn til en hensigtsmæssig udførelse udføres gadevis samlet.

  Ved større snefald bortkører kommunen sneen, også fra de arealer, der skal ryddes af grundejerne. Sneen skal af grundejerne sammenskrabes og være placeret på de arealer, som skal ryddes af grundejerne.

  Ved kommunens foranstaltning anbringes der et passende antal affaldsbeholdere, der tømmes og vedligeholdes af kommunen. Disse beholdere kan ikke anvendes til grundejernes renholdelse af egne arealer.

  Kommunen kan endvidere efter aftale tillade, at der opstilles affaldsbeholdere, som tømmes af private. Affaldsbeholdere skal være af samme type som de øvrige på gaden, eller de skal godkendes af Teknik og Miljø.

  Vedligeholdelsen af gadebefæstelse og bænke samt rensning af rendestensbrønde m.v. udføres og bekostes af kommunen.

 • 2. Privates råden over offentligt gadeareal

  2 a. Generelle bestemmelser

  Erhvervsvirksomheders brug af rådighedsretten må ikke medføre nogen som helst udgift for kommunen.

  Fritstående skilte indgår som en del af udstillingen. Der kræves derfor ikke yderligere tilladelse til opstilling af fritstående skilte. Fritstående skilte skal overholde bestemmelserne i ”Regulativ for opstilling af fritstående skilte”.

  2 b. Udstillingens placering

  Tilladelser gives med krav om overholdelse af nedenstående vilkår:

  Torvegade, Søndergade og Nørregade

  Erhvervsvirksomheder beliggende i stueetagen kan ud for deres facader anbringe udstillingsgenstande på stativer, borde, reoler og lignende.

  På hverdage indtil kl. 11.00 - lørdage dog til kl. 9.00 - må der kun udstilles langs bygningsfacaden og kun i en bredde af maks. 1,00 m og efter nedennævnte betingelser og vilkårene i pkt. 2 c.

  Efter dette tidspunkt gælder nedenstående betingelser: 

  I østsiden skal der overalt være et 0,5 m frit område på begge sider af afvandingsrenden. Uden for afvandingsrenden kan opstilles varer i et udstillingsareal med en bredde på maksimum 1,00 m målt fra det 0,5 m frie område. Udstilling kan ligeledes ske i et areal mellem butiksfacaden og indtil 0,5 m fra afvandingsrenden. Der skal overalt være en afstand på mindst 1,5 m til faste genstande, dog 3 m til skulpturer og lignende. Særlige forhold ved Orla Lehmannsgades tilslutning til Torvegade kan ses på plantegning.

  I den vestlige side kan udstilling kun ske mellem afvandingsrenden og butiksfacaden.

  På delstrækning af Torvegade, hvor afvandingsrenden er udeladt (ved Rådhustorvet), skal udstillingen ske mellem husfacaden og en ”linje” beliggende som om afvandingsrenden i den øvrige del af gadens østlige side var fortsat.

  Øvrige gågader

  I de øvrige gågader kan der ud for forretninger, hvor der ikke er lavet udstillingsarealer, udstilles langs bygningsfacaden i en bredde af maks. 1,00 m fra facaden og først efter kl. 11.00, lørdag dog efter kl. 9.00.

  For Vestergade gælder, at der for gågadedelen med udstillingsareal kan opstilles udstilling op til 2,00 m fra facaden, dog med en maks. udstillingsbredde på 1,00 m. Øvrige betingelser for udstilling skal i øvrigt overholdes. For sivegadedelen i Vestergade gælder bestemmelserne i ”Regulativ for benyttelse af fortovene til udstilling".

   

  2 c. Betingelser for udstilling

  For alle gågader gælder, at udstilling kan ske på betingelse af:

  • At udstillingsarealerne ikke er længere end 2,50 m, bredere end 1,00 m, og at afstanden til naboejendommens skel ikke bliver mindre end 1,00 m,
  • At overkørsler for de til gaden stødende ejendomme ikke blokeres,
  • At der ikke udstilles på et areal på 0,5 m fra begge sider af portåbninger,
  • At udstillingsarealer ved sidegaders tilslutning samt ved torve og pladser afsluttes med en afskæring fra ejendommes hjørner på 45 grader,
  • At udstillingsgenstande omgående fjernes af forretningsindehaveren efter påkrav fra vedkommende myndighed, samt
  • At ansvaret for skader, der eventuelt måtte påføres enten de udstillede genstande eller forbipasserende som følge af tilstedeværelsen af udstillingsgenstandene, fuldt ud påhviler erhvervsvirksomheden.

  Længde måles med gadens retning og bredde måles vinkelret på ejendommens facade.

  Eventuelle udstillingsgenstande skal være fjernet efter erhvervsvirksomhedens lukketid.

  Der kan efter særlig tilladelse fra Teknik og Miljø opstilles faste og/eller løse skilte, der henviser til erhvervsvirksomheder beliggende i stueetagen i gennemgangspassager eller på sidegader til gågaderne.

  Plan over de arealer, der kan benyttes til udstilling, findes hos Teknik & Miljø.

  2 d. Øvrige vilkår for udstillinger m.v. 

  1. De for udstillinger nødvendige stativer, reoler m.v. må kun anbringes løst på gadebefæstelsen og uden noget som helst indgreb i denne. De skal være af en så solid udførelse, at de ikke let kan væltes, og de skal udformes uden skarpe kanter og have et tiltalende udseende, der passer ind i gademiljøet. Teknisk Udvalg kan fastsætte nærmere regler for udstillingsgenstandenes udseende.
  2. Der vil ikke blive tilladt nogen form for tæpper eller lignende udlagt på gågadearealer. Et eventuelt ønske om at anbringe ramper på gågadearealet mod indgange vil kun undtagelsesvis blive givet og skal godkendes af Teknik og Miljø.
  3. Opgravning i gadebefæstelserne og anbringelse af genstande der medfører opgravning kræver særlig tilladelse fra Teknik og Miljø. Kommunens udgifter ved alle fornødne retableringsarbejder dækkes af tilladelsesindehaveren efter regning.
  4. Ved renovering af bygninger, facader  m.v., der kræver opstilling af stillads og/eller lift/kran m.m., skal gågadebelægninger til enhver tid være afdækket. Eventuelle stålplader må ikke udlægges direkte på granitbelægningen. Bestemmelsen gælder også for eventuelle transportveje på gågaderne for lastbiler eller andre køretøjer fremført på larvebånd eller tilsvarende. Der skal ansøges om opstilling af stilladser hos Teknik og Miljø.
  5. Eventuel overdækning må, hvor andet ikke er tilladt i henhold til senere nævnte bestemmelser, alene ske ved parasoller anbragt solidt i betonfod eller tilsvarende tung fod, så de ikke let kan væltes. Der skal tages hensyn til, at de ikke generer trafikanter, andre forretningsdrivende samt til, at de ved deres udseende kommer til at passe ind i gademiljøet. I de gågader, hvor der er etableret huller til parasoller, må parasoller kun anbringes i disse huller.
  6. Der skal til enhver tid være sikret mulighed for fremføring af redningsmateriel frem til og ind på de til gågaden grænsende ejendomme samt friholdelse af nødvendige arealer for den eventuelle redningsvirksomhed.
  7. Alle af kommunen udførte anlæg, herunder belysningsanlæg, springvand, bænke m.v., må ikke beskadiges, og det er ikke tilladt at anvende disse i udstillings- eller reklameøjemed.

  2 e. Opdeling af udstillingsstrækningerne

  Det er alene erhvervsvirksomheder i stueetagen med facade mod gågadearealet, som må udstille.

  2 f. Opsætning af markiser og baldakiner

  Opsætning af markiser og baldakiner kræver tilladelse. Ansøgning fremsendes på normal vis til bygningsmyndigheden, der efter høring hos de implicerede myndigheder træffer afgørelse om, på hvilke vilkår en eventuel tilladelse kan gives. Hvor en forud godkendt plan ikke foreligger, vil tilladelsen blive givet med henblik på en helhedsløsning for de samlede gadestrækninger, idet der nøje tages hensyn til brandvæsenets sikkerhedskrav.

  2 g. Bannere over gågader

  Der kan ved særlige lejligheder – ikke samtidig med periode med julebelysning - og efter aftale med Teknik og Miljø ophænges bannere over gågaderne. Bannere skal indeholde et budskab, der er særligt rettet mod aktiviteter på og omkring gågaderne i Midtbyen.

  • Udformning, farve og størrelse skal godkendes af Teknik og Miljø.

  • Bannere vil kun blive tilladt ophængt ved indgange til følgende gågader: Søndergade, Nørregade og Vestergade samt over Kirkegade ved Rådhustorvet.

  • Bannere skal ophænges i fastgørelsesankre for julebelysning.

  • Bannere må generelt ophænges tidligst fem dag før arrangement, og skal nedtages senest første hverdag efter arrangementets afholdelse.

  2 h. Opsætning af facadeskilte, lysreklamer og lignende

  Opsætning af facadeskilte, lysreklamer og lignende kræver tilladelse. Ansøgning fremsendes på normal vis til bygningsmyndigheden, der efter høring hos de implicerede myndigheder træffer afgørelse om, på hvilke vilkår en eventuel tilladelse kan gives.

  2 i. Fortovsrestauranter

  Etablering af fortovsrestauranter samt enhver form for anden udeservering af f.eks. is og kaffe kræver tilladelse. Ansøgning indgives til Teknik og Miljø.

  Der kan alene meddeles rådighedsret til ud for restaurationsvirksomheder og lignende at opstille fortovsrestaurant omfattende borde og stole samt parasoller i et for hvert enkelt tilfælde aftalt omfang og på nærmere angivne vilkår. Teknisk Udvalg kan fastsætte nærmere regler for udseendet af de opstillede borde og stole m.v. Det bemærkes, at møbler af simpel art ikke vil blive tilladt.

  Tilladelsen inddrages, hvis erhvervsvirksomheden ikke overholder vilkårene for tilladelsen, eller hvis det af hensyn til renovering, vedligeholdelse m.v. af gågaden er fornødent.

  Såfremt tilladelsen inddrages, ydes der ikke erstatning for driftstab eller andre omkostninger i forbindelse med inddragelse af tilladelsen. 

  2 j. Særlige stadepladser

  Der må på arealer, der er omfattet af nærværende regulativ, alene foregå salg eller i øvrigt drives forretning på eventuelle af Teknisk Udvalg med politiets godkendelse særligt udvalgte stadepladser.

  Tilladelse til benyttelse af stadepladserne meddeles skriftligt af Teknik & Miljø. Salg fra stadepladserne er ud over nævnte regulativ underkastet de almindelige bestemmelser om detailforhandling af levnedsmidler, lov om butikstid og andre offentlige forskrifter.

  2 k. Andre arrangementer

  Der må på arealer, der er omfattet af nærværende regulativ, alene foregå salg eller i øvrigt drives forretning på eventuelle af Teknisk Udvalg med politiets godkendelse særligt udvalgte stadepladser.

  Tilladelse til benyttelse af stadepladserne meddeles skriftligt af Teknik & Miljø. Salg fra stadepladserne er ud over nævnte regulativ underkastet de almindelige bestemmelser om detailforhandling af levnedsmidler, lov om butikstid og andre offentlige forskrifter.

 • 3. Afgifter

  Der erlægges ikke afgift for:

  1. De forretningsdrivendes brug af de anviste udstillingsarealer.
  2. De efter særlig tilladelse opsatte markiser eller baldakiner m.v.
  3. De efter særlig tilladelse opstillede fortovsrestauranter.

  For alle øvrige rådighedsrettigheder over offentligt gadeareal, herunder de under pkt. 2 j omtalte stadepladser, tages der i hvert enkelt tilfælde stilling til, hvorvidt afgift skal erlægges eller ej.

 • 4. Påtaleret, tilbagekaldelse eller ændring af tilladelser

  Påtaleberettiget er Byrådet, og tilladelser, der er givet i henhold til foranstående, kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning af nogen art.

  Det skal specielt bemærkes, at privates henvendelser vedrørende manglende overholdelse af regulativet skal rettes til og behandles af Vejle Kommune, Teknik og Miljø.

  Overtrædelse af regulativets bestemmelser, vilkår, retningslinier, tilladelser m.v. kan medføre bødestraf efter bestemmelser i vejlovgivningen, færdselslovgivningen eller politiloven.

 • 5. Revision af regulativet

  Nærværende regulativ tages op til revision, når som helst Byrådet eller politiet måtte ønske det.

 • 6. Ikrafttræden

  Regulativet træder i kraft den 1. juni 2013.

  Samtidig ophæves ”Regulativ for benyttelse af gågaderne i Vejle Kommune”, vedtaget af Vejle Byråd den 3. maj 2005.

Sidst opdateret: